စက္သုံးဆီေမွာင္ခိုႏွင့္ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈမ်ား တိုင္ၾကားစာ (USDP Member)

October 11, 2012

စက္သုံးဆီေမွာင္ခိုႏွင့္ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈမ်ား တိုင္ၾကားစာ

ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ၀င္တဦး၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၂

လက္ခံရရွိေသာ ေပးစာမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

သို႔

          ဦးသိန္းစိန္

          သမတ

          ျပည္ေထာင္စုသမတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

          ေနျပည္ေတာ္

ရက္စြဲ။  ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ( ၁၈ ) ရက္

အေၾကာင္းအရာ။                   ။ စက္သံုးဆီမ်ားကို တရားမ၀င္ ေမွာင္ခိုတင္သြင္း၍ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈအား စံုစမ္းစစ္ေဆး ႏုိင္ပါရန္အတြက္ ထပ္မံတင္ျပျခင္း။

                                      ကၽြန္ေတာ္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအတြင္း၌ ေက်ာ္စံကုမၸဏီလီမိတက္၏ စက္သံုးဆီမ်ားကို တရားမ၀င္ေမွာင္ခိုတင္သြင္း၍ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူလူထု ရသင့္ရထုိက္ေသာအခြန္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းခ်ီ၍ ေရွာင္တိမ္းမႈအား တင္ျပခဲ့ပါသည္။

                                      ယခုအခါတြင္ လိုအပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အေထာက္ အကူျဖစ္ေစေရးအတြက္ ထပ္မံသိရွိေလ့လာရသမွ် အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ထပ္မံတင္ျပအပ္ပါသည္။

                                      ၄င္းေက်ာ္စံကုမၸဏီသည္ ယခင္စာတြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ လိပ္စာပါရံုးခန္းအျပင္ ကုန္ေစ်းတန္းလမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ကုန္သည္လမ္းၾကားတြင္လည္း ရံုးခန္းဖြင့္၍ ၄င္း၏၀န္ထမ္းမ်ားအား အမည္ခံခုိင္း၍ “ေကာင္းမိုး ကုမၸဏီလီမိတက္” ႏွင့္ “ျမခဲ ကုမၸဏီလီမိတက္” ဟူ၍လည္။ ထူေထာင္၍ တရားမ၀င္ စက္သံုးဆီေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းကို အင္အားႀကီးမားစြာ လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။ ထို႕အျပင္ တရားမ၀င္ တင္သြင္းျခင္းလုပ္ငန္းကို ျပည္ပမွ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ စကၤာပူႏုိင္ငံတြင္လည္း “UMG Co.LTD” အမည္ျဖင့္ ၄င္။၏ညီအား ဦးစီးေစ၍ တည္ေထာင္ထားပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားတြင္ ကုမၸဏီတည္ေထာင္ ထားျခင္းအားျဖင့္ ၄င္းကုမၸဏီမွ စက္သံုးဆီမ်ားကို သေဘၤာေပၚတင္ေပးလုိက္သည့္ ပမာဏအား ေလ်ာ့ခ် စာရင္းျပၿပီး တရားမ၀င္ ပိုမိုတင္ေဆာင့္သည့္ ပမာဏအား ႏုိင္ငံျပင္ပတြင္ ေငြေပးေခ်ျခင္းတို႕ကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ပါသည္။

                                      ၄င္းကုမၸဏီ၏ စက္သံုးဆီ တရားမ၀င္ ေမွာင္ခိုတင္သြင္းမႈကို စစ္ေဆးမည္ ဆိုပါက “ေက်ာ္စံ၊ ေကာင္းမိုး၊ ျမခဲ” စသည့္ ကုမၸဏီ (၃) ခု၏ စက္သံုးဆီတင္သြင္းခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈ/ ခြင့္ျပဳမႈ၊ LC account ဖြင့္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားမွစတင္၍ စံုစမ္းႏုိင္ပါသည္။ ၄င္းအခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ၄င္းကုမၸဏီမ်ား၏ စက္သံုးဆီမ်ားကို သယ္ေဆာင္လာသည့္ သေဘၤာ၏ အျမင့္ဆံုးကုန္သယ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ တန္ခ်ိန္ႏွင့္ ၄င္းတို႕၏ ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ေလွ်ာက္ထား/ခြင့္ျပဳတင္သြင္းပမာဏတို႕ ႏႈိင္းယွဥ္ ၾကည့္ပါက ျခားနားခ်က္ကုန္တန္ခ်ိန္ပမာဏသည္ ၄င္းတို႕ပိုမိုတင္ေဆာင္လာၿပီး အခြန္ေရွာင္တိမ္းသည့္ ပမာဏ ျဖစ္ပါသည္။

                                      ထုိသို႕ႏိႈင္းယွဥ္ျပရျခင္းသည္ မည့္သူမွ် တန္ (၆၀၀၀) သေဘၤာကို တန္ (၃၀၀၀) ကုန္တင္ချဖင့္ တုိင္းျခား၊ ျပည္ျခားသို႕ ပို႕ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ တန္ (၆၀၀၀) သေဘၤာကို တန္ (၆၀၀၀) ကုန္တင္ခ အျပည့္အ၀ေပးၿပီး တန္ခ်ိန္ (၃၀၀၀) ကိုသာ တင္ေဆာင္ျခင္းကို မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း တို႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းသို႕ ၀င္ေရာက္လာေသာ ႏုိင္ငံျခားသေဘၤာမ်ား၏ ကုန္တင္ေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ သိရွိႏုိင္ပါသည္။

                                      ၄င္းကုမၸဏီပုိင္ရွင္သည္ စက္သံုးဆီတရားမ၀င္တင္သြင္းျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားသူျဖစ္သည့္အတြက္ ေသခ်ာစြာ စံုစမ္းစစ္ေဆးသင့္ပါသည္။ ၄င္း၏ တရားမ၀င္တင္သြင္းလာ သည့္ စက္သံုးဆီမ်ားကို ေစ်းကြက္အတြင္း ေစ်းေလွ်ာ့ခ်ေရာင္းခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ တရား၀င္ အခြန္ေဆာင္တင္သြင္း သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ေစ်းကြက္အတြင္းေရာင္းအားကိုလည္း ထိခုိက္ေစပါသည္။ ( ဥပမာအားျဖင့္- စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္၏ ျမ၀တီ စက္သံုးဆီေရာင္း၀ယ္ေရးအေနျဖင့္ မၾကာခဏ ၾကံဳေတြ႕ရပါသည္။ ) ၄င္းအေျခအေန မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္သံုးဆီ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလည္း သိရွိၾကပါသည္။

                                      စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ဳိးရွိေစ မည့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမျပဳပါက ၄င္းကုမၸဏီကဲ့သို႕ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ အားေပးသကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနပါမည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးစီးပြား ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေသာအားျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္သင့္ပါေၾကာင္း ထပ္မံတင္ျပအပ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။        ။ တုိင္ၾကားသူထက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို သိရွိထားရျခင္းက ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ    လူထုအတြက္ ပို၍ အက်ဳိးရွိပါသည္။

ျပည္-ခုိင္-ၿဖိဳး ပါတီ၀င္တစ္ဦး


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:မိုုးမခကိုု ေပးတဲ့စာ

5 Responses to စက္သုံးဆီေမွာင္ခိုႏွင့္ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈမ်ား တိုင္ၾကားစာ (USDP Member)

 1. ေမာင္ပ်ာေလာင္ on October 11, 2012 at 8:35 am

  စားခြက္လုရင္း ထကိုက္ၾကတယ္လို ့ေတာ့ မေ၀ဖန္လိုက္ၾကပါႏွင့္ ခင္ဗ်ာ၊ ျပည္-ခိုင္-ၿဖိဳးလည္း က်င္နာတပ္တယ္လို ့၀ိုင္း အားေပးၾကပါ။ ျပည္သူအတြက္ ၀င္ေငြေတြပိုရလာတဲ့ အလုပ္တစ္ခုကိုႀကိဳဆိုၾကပါ။ ျပည္-ခိုင္-ၿဖိဳးလည္း အသဲနဲ ့ပါလို ့ေျပာၿပီး၊ အေမ့ ရင္ခြင္မွာသားမိုက္တစ္ေယာက္ ျပန္လာတာကို ခြင့္မလႊတ္တဲ့ အေမမ်ိဳးမရွိပါ။ ေအာ္ – ဒါနဲ ့ လမ္းတစ္ခ်မ္းခင္းႀကီး အေၾကာင္းမၾကားရတာၾကာပါၿပီလို ့ေျပာေတာ့ – – – ဘယ္ဟုတ္ရမွာလည္း၊ ရန္ကုန္က အျပာေရာင္လမ္းေလးမွာ ဖိုင္ၾကားထုတ္ ေနတာ ငါကိုယ္တိုင္ေတြ ့ခဲ့တယ္လို ့ျပန္ေျပာတယ္ဗ်ာ၊ က်မ္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ –

 2. ေမာင္ၿငိမ္းခ်မ္း on October 11, 2012 at 4:44 pm

  ေအာ္ေတာ္ေတာ္လဲတရားက်ဖိုု့ေကာင္းတယ့္အဖြဲ့အစည္း . ျပည္-ခုိင္-ၿဖိဳး ပါတီ၀င္တစ္ဦး ဆိုုပဲ . သုူတိုု့လုုပ္၇ပ္ေတြေၾကာင့္တိုုင္းၿပည္ ႏံုၿခာေနတာေတာ့မေၿပာဘူး . အင္းေလအၿမတ္ၾကီးစားဂုုတ္ေသြးစုုတ္စီးပြားေ၇းေလာက မုာေတာ့ဒါမ်ိဳးေတြကမစန္းပါဘုူးေလ
  ~ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစၿမန္မာၿပည္ေပါ့~

 3. the mirror on October 12, 2012 at 9:49 am

  that right,all right,so right,just right…………………,……….right,…….ko nyain chan

 4. pyi chyo thar on October 12, 2012 at 10:12 am

  မဟုတ္တာေတာ္ေတာ္လုပ္တဲ့ ျပည္ ခိုင္ ၿဖိူး

 5. နိုင္ ျကီး on October 12, 2012 at 1:10 pm

  အမ်ားျပည္သူထက္ ကိုယ္ျကိုးအတြက္ပိုမယ္ထင္တယ္ စဥ္းစားျကည္ ့ေလပိုသိေလပါ. ဪခိုးတဲ့သူကခိုး တိုင္တဲ့သူကတိုင္. တိုင္တဲ့သူကခိုး. ခိုးတဲ့သူကိုတိုင္ ့့့့့့့ တိုင္ခိုး. ့့့့့ခိုးတိုင္. ခိုးတိုင္. တိုင္ခိုးျပည္ ခိုင္ ျဖိ ုး ပါပဲ

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)