ခင္မ်ဳိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက စာအုုပ္အညႊန္း

October 23, 2012

ခင္မ်ဳိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက စာအုုပ္အညႊန္း
ဂ်ဴနီယာ၀င္း၊ ေအာက္တိုုဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၂

စာအုပ္အမည္ – သတင္းစာေလာက

ေရးသူ – ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္

ပထမအၾကိမ္ – ၁၉၅၂ ၾသဂုတ္လ ျမန္မာႏုိင္ငံဘာသာျပန္စာေပအသင္း

ဒုတိယအၾကိမ္ – ၂၀၁၂ ဇြန္။ ရန္ေအာင္စာေပ

အုပ္ေရ ၅၀၀၊  စာမ်က္ႏွာ – ၂၃၀။ တန္ဖုးိ – ၂၀၀၀က်ပ္

“ျပည္သူ႕သတင္းစာဟူသည္ျပည္သူတုိ႕၏ယုံၾကည္လဲႊအပ္ျခင္းခံရေသာပစၥည္းျဖစ္၏ … ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သတင္းစာႏွင့္မကင္းသူဟူသမွ်တုိ႕သည္လည္း တာ၀န္ရွိသမွ် အစြမ္းကုန္ေအာင္ ျပည္သူတုိ႕၏ယုံၾကည္လဲႊအပ္ျခင္းခံရသူမ်ားျဖစ္သည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔၀န္ကုိထမ္းေသာအလုပ္ထက္ ယုတ္ည႔ံေသာတာ၀န္ကုိလက္ခံျခင္းသည္ပင္လွ်င္ ျပည္သူ႕ယုံၾကည္မူကုိသစၥာေဖာက္ရာက်သည္ဟူ၍လည္းေကာင္း ကၽြႏုိပ္ယုံၾကည္သည္။”

ယင္းသည္သတင္းစာဆရာ့လက္သုံး၀ါဒျဖစ္သည္။

“သတင္းစာမ်ား၏ေကာင္းက်ဴိးဆုိးက်ဴိးကုိ ေစာဒကတက္စရာ အမ်ားပင္ရွိလာသည္။ သတင္းစာမ်ားသည္ မဖြယ္ရာေသာမုဒိမ္းကႏၱသတင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပကာ လူတုိ႕၏အက်င့္စာရိတၱကိုပ်က္ျပားေစသည္။ သတင္းစာလြတ္လပ္မူဟု အမည္တပ္ကာ စည္းကမ္းမဲ့ေရးသားၾကသည္။ လင္ကြာမယား ခုိး အေလာင္းကစား ခုးိးမူ သတ္မူတုိ႕ကုိ အသားေပးေဖာ္ျပခင္းျဖင့္ လူတုိ႕၏ တိရစာၦန္စိတ္ယုတ္မာမ်ားကုိ အားေပးသည္။ ဤသည္ပင္လွ်င္သတင္းစာ၏ လြတ္လပ္မူေပေလာ။”

ယင္းသည္ အခန္းတစ္ စတုတၳမဏိဳင္အခန္းတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းသည္လူတုိ႕၏ တိရိစာၦန္စိတ္ယုတ္မာမူမ်ားကုိ အားေပးေနပါလားဟု ယခုကဲ့သို႕ ေရးသားထားသည္ကုိ ဖတ္ရသည္။

 “ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာပင္ ဤကဲ့သို႕ေသာ အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားမွန္မသိ၊ မပ်က္ျပားမွန္းမသိ ယေန႕တုိင္ သတင္းထဲပါေနသမွ်ကုိ ဖတ္ေနရသည္မွာ ၾကာျပီျဖစ္ပါသည္။ ထုိကဲ့သို႕ေသာ ျပစ္မူမ်ားကိုအေၾကာင္းျပဳကာ မျဖစ္သင့္ေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ဆဲြေခၚသလုိျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ အပ္ႏွင့္ထြင္းရမွာကုိ ပုဆိန္နွင့္ေပါက္ရသည့္အျဖစ္၏ အဓိကတရားခံမ်ားကား ဤကဲ့သို႕ေသာသတင္းမ်ားကို အသားေပးေရွ႕တမ္းတင္ကာ ဦးစားေပး ေရးသား ေနၾကတာေတြေၾကာင့္ေလာ ဟုစဥ္းစားစရာျဖစ္ရသည္။”

“သုိ႕ေသာ္ ရာဇ၀င္မွေပးေသာ အေတြ႕အျမင္မ်ားအရ အညစ္အပတ္အစုတ္ပဲ့ဆုံးေသာ သတင္းစာမ်ားသည္ ဖိႏွိတ္ခ်ဴပ္ခ်ယ္ခံရေသာ သတင္းစာမ်ားထက္ လုိလားဖြယ္ေကာင္းေသးသည္ဟု ကၽြႏုိ္ပ္ယူဆသည္ဟု သတင္းစာဆရာၾကိး ေအေဂ်ကမ္းမင္းက ေရးသားခဲ့ဖူးသည္။ သုိ႕ျဖစ္လွ်င္ သတင္းစာမ်ားအား ေရးခ်င္သလုိေရးႏူိင္သည္ဟု လြတ္လပ္ခြင့္ေပးထားရေတာ့မည္ေလာ။ စည္းကမ္းမဲ့တာ၀န္မဲ့ေရးသားျခင္းကုိ  အားေပးရမည္ေလာဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။”

ယင္းသည္ အခန္းႏွစ္ – သတင္းစာလြတ္လပ္မူအခန္းမွ ေကာက္နွဴတ္ခ်က္တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။

“သတင္းစာလြတ္လပ္မူဟု စကားထဲထည့္ေျပာၾကရာတြင္ သတင္းစာအေရးအသားမ်ားကုိ အထက္အုပ္ခ်ဴပ္သူ အာဏာပုိင္မ်ားက ခ်ဴပ္ခ်ယ္သည့္အတြက္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ အေျပာမ်ားသည္။ သတင္းစာျဖစ္ေပၚလာေသာ သမုိင္းေၾကာင္းကုိျပန္ၾကည့္ေသာအခါ သတင္းစာမ်ားသည္ စတင္ေပၚေပါက္လာသည္မွ အစျပဳ၍ အထက္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အတုိက္အခံ ျဖစ္လာရျပီး အထက္အာဏာပိုင္မ်ား၏ခ်ဴပ္ခ်ယ္ျခင္းကုိ သတင္းစာမ်ားက တြန္းလွန္ခဲ့ၾကရသည္ကုိ ေတြ႕ၾကရသည္။ …”

ဤသို႕အစခ်ီထားေသာ ထုိအခန္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာတ၀ွမ္းက သတင္းစာမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္နွင့္ ပတ္သက္သမွွ်တုိ႕ကုိ အက်ဥ္းခ်ဴပ္တင္ျပထားယုံမက လြတ္လပ္စြာေရးသားခြင့္၊ ေျပာဆုိခြင့္၊  သတင္းစာနဲ႕ အစုိးရ၊ သတင္းစာ၏ရန္သူ၊ သတင္းစာ၏တာ၀န္၊ သတင္းစာဆရာနဲ႕ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ စဥ္းစားဖြယ္ရာမ်ား အစရွိသျဖင့ ္ဖတ္ရူကာ သင္ခန္းစာမ်ား ဗဟုသုတမ်ားေပးထားသည္ကုိ ေတြ႕ၾကရပါမည္။

အခန္းသုံး – သတင္းစာႏွင့္ လူထုအခန္းတြင္ေတာ့ လူေတြနဲ႕သတင္းစာအေပၚ သေဘာထားပုံမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးကိစၥမ်ား၌ သတင္းစာသည္ လူထု၏စိတ္ကုိေျပာင္းရန္ အျမဲတမ္း မတတ္ႏိုင္ပုံ၊ သတင္းစာကို လက္နက္သဖြယ္ အသုံးျပဳကာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၀ါဒျဖန္႕ခ်င္းသည္လည္း ခရီးေရာက္သင့္သေလာက္ မေရာက္ႏိုင္ပုံ၊ ႏုိင္ငံျခားသတင္းနဲ႕ လူမ်ားအျပင္ ဆုိဗီယက္၊ ျဗိတိသွ်၊ ဆစ္ဒနီ၀က္၊ ခ်က္ျပည္ေထာင္စုတုိ႕က သတင္းစာနည္းနိသရမ်ားနွင့္ လူထုပုိင္သတင္းစာျဖစ္ေပၚလာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာစာမ်ားကုိ ေတြ႕ၾကရပါသည္။

အခန္းေလး – သတင္းစာလုပ္ငန္းတြင္ သတင္းစာအလုပ္အေၾကာင္း၊ သတင္းစာဆရာမ်ား၏နစ္နာမူမ်ား၊ သတင္းစာပိုင္ရွင္တုိ႕၏ သတင္းစာပညာကုိ ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ စနစ္တက်သင္ၾကားဖူးသူမ်ား ျဖစ္ဖုိ႕လုိေၾကာင္း၊ ကင္စေလမာတန္၏  “လူထုအလုိရွိေသာသတင္းစာ”၊ သတင္းစာဖတ္ပရိသတ္တစ္ဦး၏ အျပစ္တင္မႈ၊ သတင္းစာအလုပ္မွာေတာ့ အယ္ဒီတာ၊ လက္ေထာက္အယ္ဒီတာ၊ ျမဳိ႕သတင္းေထာက္၊ နယ္ႏွင့္ နုိင္ငံျခားသတင္းေထာက္ အစရွိသည္တုိ႕အေၾကာင္းမ်ား၊ သတင္းစာစက္တင္၊ ပုံနွိတ္ဆရာမ်ား၊ စက္ဆရာ၊ စာစီစက္လွည့္ သတင္းစာထုတ္ပုိးသူမ်ားကေန၊ သတင္းစာပုိ႕သမားအဆုံး စသည့္ အလုပ္အေထြေထြ၊ “ကေလာင္ဖ်ား ဓါးသြားထက္ ပို၍ထက္သည္” ဆုိသည့္စကားဆုိတာ၊ အယ္ဒီတာကေလာင္၊ စသည္တုိ႕အျပင္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းလွသည္ဆုိသည့္ သတင္းစာေလာကၾကိးအေၾကာင္း ကိုလည္း ေတြ႕ရွိဖတ္ရူၾကရဦးမည္။

အခန္းငါးကေတာ့ သတင္းစာေလာကအတြက္ အရည္အခ်င္း။ သတင္းစာအလုပ္ကုိ လုပ္ေတာ့မည္ဟု စိတ္ပုိင္းျဖတ္ထားသူတစ္ဦးသည္ မိမိ၌လုိအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား တကယ္ရွိမရွိကုိ စာရင္းခ်ကာ မေထာက္မညွာ မွန္သည့္အတုိင္း စစ္ေဆးၾကည့္ဖုိ႕လုိေၾကာင္း အစခ်ီလ်က္ သိကၡာ၊ တာ၀န္တည္းဟူေသာ အသြင္သ႑ာန္မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေရးသားထားသည္မ်ားေတြ႕ရသည္။ သတင္းစာအလုပ္ကုိစနစ္တက်ေလ့လာဖုိ႕ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား။ သတင္းစာဆရာ၏အဂါၤရပ္။ အခ်က္အလက္ရွာတတ္မူ။ အေရးအသားေကာင္းမူ။ သတင္းစာပညာမ်ားကို တစ္ခုခ်င္းစီ ရွင္းလင္းထားသည္။

အခန္းေျခာက္ – သတင္းစာအလုပ္သမားအခန္း။ အထူးသတင္းေထာက္၊ အယ္ဒီတာ၊ စစ္သတင္းေထာက္၊ ပါလီမာန္သတင္းေထာက္မ်ား၏ အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ ဖတ္ရူေလ့လာၾက၇မည္။

အခန္းခုႏွစ္မွာ ေခါငး္ၾကီးပုိင္း၏ အေရးပါပုံ။

အခန္းရွစ္ – သတင္းနွင့္ သတင္းယူနည္းတြင္ ကိုယ္တုိင္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းသူ၏ ရွိသင့္ရွိထုိက္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းမ်ား ေရးသားပုံမ်ား ပါ၀င္သည္။

အခန္းကုိးတြင္ သတင္းေဆာင္းပါးနွင့္ ေ၀ဖန္စာေဆာင္းပါးမ်ား အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ စာအုပ္ေ၀ဖန္ျခင္း၊ ေ၀ဖန္စာေရးျခင္း၊ ရုပ္ရွင္ျပဇာတ္မ်ားကို ေ၀ဖန္ျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္။

အခန္းတစ္ဆယ္ – သတင္းေထာက္လွမ္းျခင္း အတတ္မွာေတာ့ သတင္းမ်ားကို ဖတ္ခ်င္စဖြယ္ ေရးသားရသည့္အတတ္ကလည္း အႏုပညာတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။ မေတာ္တဆျဖစ္မႈ၊ ေလယာ်ဥ္ပ်က္က်မူ၊ မီးရထားေမွာက္မူ၊ ရာထူးခန္႔ထားျခင္း၊ အခမ္းအနားပဲြ၊ တရားရုံးသတင္း ၊ရာဇ၀တ္မူ၊ ကြာရွင္းမူ၊ အထိမ္းအမွတ္အေဆာက္အဦ ဖြင့္လွစ္ ပဏၰက္ရုိက္၊ ကပ္ဆုိက္မူမ်ား၊ အစည္းအေ၀း၊ သပိတ္ေမွာက္မႈ၊ ႏုိင္ငံေရးနွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြသတင္း၊ မဲဆြယ္သတင္း၊ ေရြးေကာက္ပဲြသတင္း၊ တရားပဲြနဲ႕ စည္းေ၀းပဲြသတင္း၊ ေဟာေျပာပဲြ အစရွိသည္မ်ားကို ေရးသားသည့္အခါ ဘယ္လိုအခ်က္အလက္မ်ားကျဖင့္ ပါကုိ ပါရမည္ကုိ တစ္ခုခ်င္းစီကုိ ရွင္းျပထားသည္။

အခန္းဆယ္တစ္ – သတင္းစာ၏အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ ရုပ္ျပသတင္းစာ၊ သတင္းဓါတ္ပုံ အမ်ဴိးအစားမ်ား၊ ဓါတ္ပုံပညာ အေရးၾကီးပုံ၊ သတင္းဓါတ္ပုံ၏ ဂုဏ္အဂၤါမ်ား၊ ရုပ္ေျပာင္ကာတြန္းမ်ား၊ သတင္းေဆာင္းပါး၊ အလြတ္ေဆာင္းပါး၊ ေကာ္လံေဆာင္းပါးမ်ားအေၾကာင္းအျပင္ သတင္းစာနဲ႕ စာေရးဆရာတုိ႕၏အလုပ္၊ မဂၢဇင္းဂ်ာနယ္မ်ား၏ အခန္းက႑၊ စသည္ျဖင့္ ပါ၀င္ထားသည္။

ေနာက္ဆုံး အခန္းဆယ့္နွစ္ – ဗမာျပည္သတင္းစာေလာကတြင္ အထက္ျမန္မာျပည္ကုိ အဂၤလိပ္တုိ႕မသိမ္းမီ၊ အဂၤလိပ္တုိ႕ သိမ္းပိုက္ျပီး ေနာက္ပို္င္း၊ ျမန္မာျပည္ႏုိင္ငံေရးေခတ္ ေပၚေပါက္ခ်ိန္၊ ျမန္မာျပည္ကုိ ဂ်ပန္တုိ႕ၾကိးစိုးခ်ိန္၊ ဂ်ပန္တုိ႕ထြက္ေျပးျပီး အဂၤလိပ္တုိ႕၀င္လာခ်ိန္ဟူ၍ အပိုင္း ၅ ပုိင္း ခဲြျခားကာ ထုိေခတ္ ထုိအခါက ထုတ္ၾကေသာ သတင္းစာမ်ားအေၾကာင္းကို အက်ဥ္းခ်ဴံး ေရးသားထားပါသည္။

၁၈၇၇ထုတ္ အယ္ဒီတာဘုိး၀ဇီရ၏ ရတနာပုံသတင္းစာ၊ မစ္စတာရစ္ပလီထုတ္ ဟံသာ၀တီသတင္းစာ၊ ေနာက္ပုိင္းမွာ ျမန္မာ့တာရာသတင္းစာ၊ ျမန္မာအေဆြသတင္းစာ၊ ျမန္မာ့၀တီသတင္းစာ၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးသတင္းစာ၊ မႏၱေလးတုိင္းသတင္းစာ၊ ေမာ္လျမိဳင္သတင္းစာ….. အစရွိသျဖင့္ အေထြေထြေသာ သတင္းစာအမည္မ်ားနွင့္ ထုိထုိေသာ သတင္းစာမ်ားအေၾကာင္းကုိ သမုိ္င္းနွင့္ တကြ ယွဥ္တြဲသိလာရသည္မွာ ေပ်ာ္စရာေကာင္းကာ စိတ္၀င္စားဖြယ္အျပည့္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႕ျပင္ေရးသူ ႏွစ္ဖက္ခၽြန္ (ဟံသာ၀တီသတင္းစာ အယ္ဒီတာခ်ဴပ္ေဟာင္း ဦးစိန္) ၏ “သတင္းစာေလာကၾကီး သန္႕ရွင္းေပေတာ့မည္” ဟူေသာေခါင္းစဥ္တပ္ ဟံသာ၀တီသတင္းစာေကာက္ႏွဴတ္ခ်က္ကုိ ဖတ္ရဦးမည္။

သတင္းစာေစာင္ေရ၊ အမ်ဴိးသားပုိင္အဂၤလိပ္သတင္းစာ၊ ညေနသတင္းစာ၊ စင္ဆာ အစရွိသည့္ သတင္းစာအေၾကာင္း အေထြေထြမ်ားကုိလည္း နိဂုံးပို္င္းမွာပါရွိေလသည္။

ထုိစာအုပ္ပုံနွိပ္ဆဲအခါ (၁၉၅၂ခုႏွစ္ဟု အၾကမ္းဖ်ဥ္း မွတ္ရမည္ထင္သည္) က တကၠသို္လ္ေက်ာင္းေတြ၌ သတင္းစာအတတ္ကုိ ဘာသာရပ္တစ္ခုအေနႏွင့္ ပို႕ခ်သင္ၾကားေနျပီျဖစ္သည္ ဟူေသာ မွတ္ခ်က္ကုိ ဖတ္လုိ္က္ရသည့္အခါ ယခုအခါ ထုိအခန္းက႑ မရွိေတာ့သည္မွာ ၾကာေလျပီဟု နွေျမာျခင္းမ်ား ျဖစ္ရပါသည္။ တကယ္သာသင္ခဲ့ဖူးရင္ျဖင့္ သည္လုိသာဆုိရင္ သတင္းေထာက္လုပ္ခ်င္စိတ္မ်ားက စာေရးခ်င္တဲ့စိတ္ထက္ ပုိသြားေလမလား၊ သုိ႕မဟုတ္ ဆရာျဖစ္ခ်င္တဲ့စိတ္ေတာင္ လႊမ္းမိုးခံသြားရမည္ထင္ပါသည္။

ေမေမၾကိး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ အလြန္ေလးစားေသာ သတင္းစာသမားတစ္ဦးရွိပါသည္။ ၎အမည္မွာ “ဂါးဒီယန္းဦးစိန္၀င္း” ျဖစ္သည္။ သူက ဂါးဒီယန္းသတင္းစာ အယ္ဒိတာခ်ဴပ္တစ္ဦးျဖစ္ကာ၊ ေမေမၾကိးက သူ႕ေအာက္မွာ 1950s ေလာက္က အေတာ္ၾကာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ သူသည္ သူ၏ သတင္းစာတုိက္က သူ၏သတင္းေထာက္မ်ားကို ေငြေၾကးေတာင္းသေလာက္ ထုတ္ေပးကာ ဘယ္ေသာအခါမွ စာရင္းအတိအက်ေတာင္းသူမဟုတ္ဟု ဆုိသည္။ ကုန္ျပီလား ေနာက္ထပ္ဘယ္ေလာက္ယူမလဲ စသည္ျဖင့္သာ ေငြေၾကးကိစၥေျပာဆုိသူျဖစ္သည္။ ထုိသတင္းေထာက္မ်ားမွာ သတင္းထူး၊ သတင္းဦးရဖုိ႕အေရး ေျခကုန္ေအာင္ ေလ်ာက္ရသည္လည္းရွိ၊ သတင္းလုိက္ရင္းနဲ႕ ဘတ္စကား၊ တက္စီ၊ ရထား၊ သေဘာၤစသျဖင့္ ၾကဳံရာကို အပင္ပန္းခံကာ လုိက္ၾကရ၏။ သတင္းေပးမည့္သူက အရက္ၾကိဳက္ရင္ အရက္တုိက္၊ ေငြေၾကးဆုိ ေငြ စသျဖင့္ အလုိက္ေပးကာ သတင္းကိုလုိက္ၾကရ၏။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဂါးဒီယန္းဦးစိန္၀င္းနဲ႕ ပတ္သက္လာလွ်င္ သတင္းေထာက္မ်ားအေပၚ အလြန္ဂရုစုိက္သူအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ဤကား ေမေမၾကီးေျပာတာ ၾကားဖူးတာေလး ထည့္ေရးလုိက္တာျဖစ္ပါသည္။

ေမေမၾကီးေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ ထိုသတင္းစာေလာကစာအုပ္ကုိ ေမေမၾကီးတို႕ရွိစဥ္က ဖတ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ စာအုပ္သည္ ေတာ္ေတာ္ၾကီး ေဟာင္းႏြမး္ကာ စာရြက္မ်ားပင္ ျပဳတ္ေနျပီျဖစ္သည္။ ထုိစာအုပ္ေလးကို အသစ္တဖန္ ထြက္လာခဲ့ရင္ ေကာင္းမွာပဲဟု ကၽြန္မ၏စိတ္ထဲမွာ ရွိေနတာၾကာျပီျဖစ္ပါသည္။ စာဖတ္သူမ်ားကုိ ယခုလုိေဖာက္သည္ခ်ေသာ အခြင့္အေရးရဖုိ႕က စာအုပ္ထြက္လာဖုိ႕က အေရးၾကီးပါသည္။ ယခုေတာ့ ရန္ေအာင္စာေပကေန ထြက္လာျပီျဖစ္ရာ အလြန္၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ရပါသည္။

စာဖတ္သူမ်ားကတဆင့္ ကၽြန္မတုိ႕၏ သတင္းစာေလာကၾကီးအား ဤစာအုပ္ေလးကိုကိုင္ရင္း ေ၀ဖန္သုံးသပ္ကာ တည့္မတ္ေပးႏုိင္ၾကပါေစသတည္း။ ထုိ႕အျပင္ ယေန႕ေခတ္ သတင္းေထာက္မ်ားအတြက္ လက္စဲြစာအုပ္ေလးျဖစ္ကာ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေသာ သတင္းသမားေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာၾကပါေစ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:စာအုပ္စင္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)