ေက်းရြာေရရရိွေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား

November 11, 2012

ေမာင္ေက်းေရ (ေခတၱကယ္လီဖိုးနီးယား)
နိ၀င္ဘာ ၁၂ ရက္၊၂၀၁၂
 

● စကားဦး     
ေက်းရြာေရရရိွေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လြတ္လပ္ေရးရျပီးေခတ္ကစ၍ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္အထိႏွိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ေက်းရြာေရရရိွ ေရးဌာန၊ဌာနဆုိင္ရာလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ အေနႏွင့္ေက်းလက္ေဒသေနျပည္သူမ်ားသန့္ရွင္းေသာေ သာက္သံုးေရရရိွေရးအတြက္ေျမေအာက္ေရတူးေဖၚ ရရိွႏိွင္မည့္ေနရာေဒသမ်ားတြင္ စက္ေရတြင္းမ်ားတးူေဖၚေပးျခင္း၊ေျမေအာက္ေ ရတူးေဖၚရန္ခက္ခဲသည့္ေဒသ၊တူးေ ဖၚ၍မရႏွိင္သည့္ေဒသမ်ားအတြက္္အနီးအ နား၀န္က်င္ရိွေျမေပၚေရအရင္းအျမစ္မ်ားမွေရကိုေရသြယ္ပိုက္ျဖင့္သြယ္ယူျဖန္ေ၀ေပးျခင္း၊ (ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိ့ဳနယ္၊ေတာင္ဇင္းေရေပးေ၀ေရး)လုပ္ငန္းမ်ားကို မႏၱေလးတိုင္း၊မေကြးတိုင္း၊ပဲခူးတိုင္း၊ဧရာ၀တီတုိင္းတို႔တြင္စနစ္တက်၊တတ္ကြ်မ္းနားလည္သည့္ပညာရွင္မ်ား ကဦးေဆာင္ျပီးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ထိုစဥ္ကျဖန္႔ေ၀ေပးသည့္ေသာက္သုံးေရ၊အရည္အေသြးကိုအမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓါတ္ခဲြခမ္း(National Health laboratory) ကတာ၀န္ယူ စမ္းသပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ စက္ေရတြင္းေပါင္း ေထာင္ေက်ာ္ကိုတုိင္းအလိုက္မွတ္တမ္းမ်ားစနစ္တက် ထားရိွခဲ့ၾကပါသည္။(ထိုမွတ္တန္းမ်ားကေက်းရြာေရရရိွေရးစီမံကိန္း၊ကနဦးလုပ္္ငန္းမ်ားကိုအေထာက္အကူျပဳခဲ့ပါသည္)

● ေရဆယ္စုႏွစ္၊ ေက်းရြာေရရရိွေရးစီမံကိန္းစတင္ျခင္း
၁၉၈၀-၈၁ ခုႏွစ္ကစ၍ ေက်းရြာေရ၇ရိွေရးဌာနခဲြ၊ စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာနသည္ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းအပူပိုင္းေဒသ၊ ေက်းရြာေရရရိွ ေရးစီမံကိန္း၊ [(Village Water Supply Project (Dry Zone) Burma] လုပ္ငန္းၾကီးတစ္ခုကိုပ႒မေရဆယ္စုႏွစ္ကာလ (1st Water Decade 1981-1990) အတြင္းေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏွိင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုစီမံကိန္းၾကီးကို(UNICEF)၏အစီအစဥ္အေထာက္အပံ (ယူအက္ (စ္) ေဒၚလာ ၄၆ သန္းဟုယူဆပါသည္။)ေပးခဲ့ျပီးကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႔(WHO) ႏွင့္ Netherlands , Australia တုိ႔ကလည္းစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အေထာက္အပံမ်ားေပးခဲ့ပါသည္။Coffey & Partner (Australia) ကနည္းပညာအတိုင္ပင္ခံႏွုင့္ပညာရပ္ဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မွုလုပ္ ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

အထက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏွိုွင္ရန္အတြက္ေက်းရြာေရရရိွေရးစက္စခန္းမ်ားကိုမိထၱီလာ၊စစ္ကိုင္း၊မေကြးႏွင့္ပခုကၠဳတုိ႔တြင္ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းအတြက္ဖြင့္လွစ္ျပီးအမွတ္(၅)ေက်းရြာေရရရိွေရးစက္စခန္းကိုရန္ကုန္ျမိဳ့တြင္ဖြင့္လွစ္ျပီးေက်းရြာေရရရွိေရးဌာနခြဲ၊(ရံုခ်ဳပ္)ရန္ကုန္မွစီမံၾကီးၾကပ္၍စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိေဆာင္ရြက္ႏွိင္ခဲ့ပါသည္။

ထိုအျပင္အဆိုပါစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုဦးစီးဦးေဆာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ားကိုလည္းႏွိင္ငံ တကာအဆင့္ျမင္႔နည္းပညာမ်ားရရွိရန္ႏွိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္မ်ားေစလြတ္ႏွိင္ခဲ့ျခင္း၊ ျပည္ပေက်းရြာေရရရိွေရးဆိိုင္ရာလုပ္ငန္းခြင္ေလ့လာေရးခ ရီးမ်ားျပည္္ပလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြမ်ားေစလြတ္ခ့ဲပါသည္။

ဘူမိေဗဒဘြဲ႔ရေက်းရြာေရရရိွေရး၀န္ထမ္းမ်ားႏွုင့္ဆည္ေျမာင္းဦးစီဌာနဘူမိေဗဒ၀န္ထမ္းတို႔အားအၾကီတန္းဘူမိေဗဒ၊ဇလဘူမိေဗဒႏွုင့္အင္၈်င္နီယာဘူမိေဗဒဆိုင္ရာအရာရိွမ်ားကျမန္မာႏွိွုင္ငံအလယ္ပိုင္း၏ဘူမိေဗဒ၊ဇလေဗဒဆိုင္ရာပညာရပ္မ်ားကိုမြန္းမံသင္တန္းမ်ားေပးျခင္းျဖင့္စက္ေရတြင္းတူးေဖၚေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုအခက္အခဲမရိွေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏွိင္ခဲ့ပါသည္။(ထိုစဥ္ကဆည္းေျမာင္းဦးစီးဌာနမွလည္းျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း၊မႏၱေလးတိုင္းႏွင့္စစ္ကိုင္းတိုင္းတို႔တြင္ေျမေအာက္ေရျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးေရေပးေ၀ျခင္းလုပ္ငန္းကိုစတင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွပါသည္။

(UNICEF)အဖဲြ႔အစီအစဥ္ျဖင့္အစ္ဇေရးႏိွုင္ငံ(Israel) မွေျမေအာက္ေရရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းက်ြမ္းက်င္သူနည္းပညာရွင္မ်ားကိုဌားရမ္း၍ ဘူမိ ေဗဒဘြဲ႔ရ ေက်းရြာေရရရိွေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား ဘူမိရူပေဗဒဆိုင္ရာေျမေအာက္ေရစူးစမ္းရွာေဖြနည္းပညာရပ္မ်ားကိုသင္ယူေစခဲ့ပါသည္။ ထိုေနာက္စက္ေရတြင္းတူးလုပ္ငန္းေထာက္အကူျပဳ၊အဆင့္ျမင့္နည္းပညာသံုးကရိယာမ်ားျဖစ္ေသာေျမေအာက္ေရစူးစမ္းေလ့လာတုိင္းတာသည့္ဘူမိရူပေဗဒဆိုင္ရာစက္ပစၥည္းမ်ား(Surface Geophysical Survey Equipments / Terra-meters SAS 300) ႏွင့္တြင္း တိုင္းဘူ မိရူပေဗဒဆိုင္ ရာစက္ပစၥည္းမ်ား (Sub-surface Geophysical Survey Equipments / Bored Hole Geophysical Logging units) ၀ယ္ယူအသံုးျပဳ ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

အေျခခံပညာ၊အထက္တန္းအဆင့္ရိွေက်းရြာေရရရိွေရး၊လူငယ္၀န္ထမ္းမ်ားအားစာေတြ႔လက္ေတြ႔၊အဆင့္ျမင့္စက္ေရတြင္းတူးသင္တန္းမ်ား (Drillers and Drilling training) ေပးခဲ့ျခင္းျဖင့္စက္ေရးတြင္းတူးလုပ္ငန္းမ်ားကိုႏွိင္ငံတကာအဆင့္မွီလုပ္ေဆာင္ႏွိင္ျပီးစက္ေရတြင္းတူးက်ြမ္းက်င္သူမ်ားရရိွေစခဲ့ပါသည္။

ေပ-၈၀၀-၁၀၀၀ အထိတူးႏုွွိင္ေသာစက္ေရတြင္းတူးစက္မ်ား၊လုပ္ငန္းသံုးတြင္းတူးပိုက္မ်ား၊လြန္သြားမ်ားစသည့္အေထာက္အကူျပဳမ်ား၊(Wheel / Truck mounted Drilling machines with Mud pumps and drilling rods, bits & accessories) ေရထုတ္ပိုက္မ်ား၊ေရစစ္ဇကာမ်ား၊ (Pipes /casing and Screens, assorted size;4” to 8”) ၊လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားသယ္ပို႔ယဥ္မ်ား၊(Truck cars) ေရသယ္ယဥ္မ်ား၊(Water Boxers) ေလာင္စာဆီသံုးေရတင္စက္မ်ား၊ (Diesel engine Type Water Pumps)ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုးေရတင္စက္မ်ား၊(Solar power type Water Pumps)၊၀ယ္ယူအ သံုးျပဳခဲ့ပါ သည္။၊လက္ႏွိပ္ဒံုကင္(Hand Pumps)မ်ားကိုျပည္တြင္းတြင္ထုတ္လုပ္သည ့္အလုပ္ရံု တည္ေထာင္၍အသံုးျပဳခဲၾကပါသည္။

တူးေဖၚျပီးစီးသည့္စက္ေရတြင္းမ်ားမွေရကိုေသာက္သံုးရန္သင့္၊မသင့္ဓါတ္ခဲြစမ္းသပ္ရန္အတြက္လိုအပ္ေသာဓါတ္ခဲြခမ္းသံုးပစၥည္းကရိယာမ်ားႏွင့္ဓါတုေဗဒဆိုိင္ရာရီေအဂ်င့္မ်ား၊(Laboratory Apparatus & Equipments and Chemical Reagents) ကိုႏွိင္ငံျခားမွမွာယူတင္သြင္းျပီး ေရစမ္းသပ္ဓါတ္ ခဲြခန္း တစ္ခုကိုလည္းရန္ကုန္ျမိဳ့အမွတ္(၅) ေက်းရြာေရရရိွေရးစက္စခန္းအတြငး္ဖြင့္လွစ္ထားရိွႏွိင္ခဲ့ပါသည္။

ထိုအျပင္စက္ေရတြင္းတူးအဖဲြ႔မ်ားတြင္လည္းတြင္းတူးလုပ္ငန္းခြင္သံုးေရွ့ေျပး၊ေရအရည္အေသြးစမ္းသပ္ကရိယာမ်ားျဖစ္ေသာပီအိပ္(ခ်)မီတာ၊အီစီမီတာမ်ား(pH Meter / EC meter)ကိုအသံုးျပဳေစျခင္းျဖင့္ေရ၏အက္စစ္(သို႔)အလ္ကာလီမည္မ်ွပါေၾကာင္း အညြန္းကိန္းႏွင့္အီစီကို ကိန္းေသ ဂ ဏန္းတစ္ခုျဖင့္ေျမာက္၍ရေသာတန္းဘိုး၊ေရတြင္ေပ်ာ္၀င္သည့္ဓါတ္ဆားပမာဏ(Total Dissolve Solids ‘TDS’) ကိုအေျခခံျပီး ေသာက္သုံေရ အျဖစ္သင့္၊မသင့္ၾကိဳတင္သိရိွႏွိင္ပါသည္။

ေဆာင္ရြက္ျပီးျဖစ္သည့္စက္ေရးတြင္းတူးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာမွတ္တန္းမ်ားကိုလည္းေက်းရြာေရရရိွေရးစက္ခမ္း၀န္ထမ္းမ်ားကစက္ေရတြင္းတစ္တြင္းျခင္းအလိုက္၊တည္ေနရာ၊တိုင္း၊ျမိ့ဳနယ္၊ေက်းရြာအုပ္စု၊ေက်းရြာအမည္၊အက်ိဳးခံစါးႏွိင္သည့္လူဦးေရ၊ဇလဘူမိေဗဒဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား၊တပ္္ဆင္သည့္ေရတင္စက္အမ်ိဳးအစား၊စသည္ျဖင့္စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္ျပီး၊စာရင္းခ်ဳပ္ျပဳလုပ္၍ရံုးခ်ဳပ္သို႔ေပးပိုပါသည္၊ရံုးခ်ဳပ္ကစက္စခမ္းအသီးသီးကေပးပို႔သည့္မွတ္တမ္းမ်ားကိုစစ္ေဆးမွတ္တမ္းျပဳထားရိွခဲ့ၾကပါသည္။

● ေက်းရြာေရရရိွေရးစီမံကိန္း၏အကိ်ဳးေက်းဇူးမ်ား
ထိုစီမံကိန္းၾကီး၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း၊မိုးေခါင္ေရရွားေဒသ၊(မႏၱေလးတိုင္း၊စစ္ကိုင္းတိုင္း၊မေကြးတုိင္း)အတြင္းစက္ေရတြင္းေပါင္း(၃၀၀၀)ေက်ာ္တူးေဖၚ၍ေရတင္စက္မ်ားတပ္ဆင္ေပးျခင္း(Design & construction of Tube wells and installation of

pumping units)။ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိိန္ျမိ့ဳနယ္အတြင္း၊စိမ့္စမ္းေရသြယ္လုပ္ငန္း(Gravity flow Pipe Water Supply System)။ မေကြးတိုင္း အ တြင္းေျမေအာက္ေရတူးေဖၚရရိွရန္ခက္ခဲျပီးေျမေပၚေရအရင္းအျမစ္(ျမစ္၊ေခ်ာင္း)မ်ားမွေ၀းလြန္းသည့္ ေက်း ရြာမ်ားအတြက္ထိုေက်းရြာ အနီးအနား ရိွေျမေအာက္ေရေပါမ်ားစြာထြက္ရွိေသာစက္ေရတြင္းမွေရမ်ားရယူ၍ေသာက္သံုးေရျဖန႔္ေ၀ေပးျခင္း၊ စုေပါင္းေက်းရြာေရရရိွေရး လုပ္ငန္း၊(VillageGroup Pipe Water Supply System)။ မႏၱေလးတိုင္း၊ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ့နယ္၊ေတာင္စြန္းျမစ္ေရတင္လုပ္ငန္း၊ အဆင့္ျမင့္ တင္ေပးျခင္းစ သည္တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။လူဦးေရသံုး၊ေလးသန္းေက်ာ္ကိုသန့္ရွင္းေသာေသာက္သံုးေရရရွိေစပါသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဘဲြ႔လြန္အသုံးခ်ဘူမိေဗဒဦးစီးဌာနမွဇလဘူမိေဗဒအထူးျပဳဘဲြ႔လြန္ေက်ာင္းသားမ်ားကိုလည္းေႏြရာသီ၊ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းခြင္(၂)လသင္တန္းမ်ားကိုလည္းေက်းရြာေရရရိွေရးစက္စခန္းမ်ားရိွတြင္းတူးအဖဲြ႔မ်ားႏွင့္တြဲဖက္၍ဇလဘူမိေဗဒကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းႏွင့္စက္ေရတြင္းတူးလုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံုမ်ားကိုရရိွေစျပီး၊ဘြဲလြန္သုေတသနစာတမ္းမ်ားေရးသားမွတ္တင္ႏွိင္ခဲ့ပါသည္။

ေက်းရြာေရရရိွေရးဌာနခဲြ(စက္မွုုူလယ္ယါဦးစီးဌာန)မွဦးစီး၍ေရရရိွေရး၊အသံုးခ်ေရးႏွင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာသုေတသနစာတမ္းဖတ္ပဲြမ်ားကိုလည္းႏွစ္စဥ္က်င္းပႏွိင္ခဲ့ပါသည္။အပူပိုင္းေဒသေရရရိွေရးလုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကိုအေျခခံေရးသားသည့္စာတမ္းမ်ားကိုဖတ္ ၾကားၾကပါ သည္။ထိုစာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ားသို႔ုက်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊က်န္းမာေရးသုေတသနဦးစီးဌာန၊ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဘဲြ႔လြန္အသုံးခ်ဘူမိေဗဒဦးစီးဌာန၊ရန္

ကုန္တကၠသုိလ္မ်ားကြန္ျပဴတာဌာန(ယခုကြန္ျပဴတာတကၠသိုလ္)ႏွင့္မိုးေလ၀သဦးစီးဌာနတို႔ကလည္းစာတမ္းမ်ားပါ၀င္ေရးသားဖတ္ၾကားၾကပါသည္။မွတ္တမ္းတင္ႏွိင္ခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုျပင္နည္းပညာအတိုင္ပင္ခံႏွုင့္ပညာရပ္ဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္းမ်ားအဖဲြ႔။Coffey & Partner (Australia) နွုင့္ေက်းရြာေရရရိွ ေရး ဌာနမွဇလဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ားပူးေပါင္း၍မႏၱေလး၊စစ္ကိုင္းႏွုင့္မေကြးတုိင္းမ်ားအတြင္းတူးေဖၚျပီးခဲ့သည့္စက္ေရတြင္းမွတ္တမ္းမ်ားႏွုင့္ စက္စခန္္း အသီးသီးရိွဇလဘူမိေဗဒပညာရွင္၀န္ထမ္းမ်ားေရဆဲြထားေသာဇလဘူမိေဗဒႏွုင့္ေျမေအာက္ေရအေခ်ျပေျမပံုမ်ားကိူအေခ်ခံ၍ျမန္မာႏုွိင္ငံအလယ္ပိုင္း ၏ဇလဘူမိေဗဒဆိုင္ရာစာအုပ္တစ္အုပ္ကိုမွွတ္တန္းတင္ျပဳစုႏွိုင္ခဲ့ပါသည္။အဆုိပါစာအုပ္မူရင္းတစ္အုပ္္သည္(Australia) ႏွိင္ငံအစိုးရ အမ်ိဳး သားစာၾကည့္တိုက္(National Library of Australia)တြင္အခန္႔သားရိွေနပါသည္။

● စီမံကိန္းလြန္ကာလမ်ား
ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးကအသိအမွတ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းအပူပိုင္းေဒသ၊ေက်းရြာေရရရိွေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းၾကီးျပီးခါနီးကာလေနာက္ပိုင္း၊ ၁၉၈၈ အေရးအခင္းေနာက္ပိုင္း၊ န၀တစစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ျပည္နယ္ႏွုင့္တိုင္းအ သီးသီး ရိွတိုးခ်ဲ့ျမိဳ့သစ္မ်ားေရရရိွေရးကိုလည္းသက္ဆိုင္ရာေက်းရြာေရရရွိေရးစက္စခန္းအသီးသီးမွေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ႏွိုင္ငံတ၀ွမ္းအသစ္ထပ္မံတိုးခ်ဲ႔တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာစစ္္အေျခစိုက္စခန္းတပ္ရင္းမ်ားေရရရွိေရးႏွုင့္ေျမေအာက္ေရတည္ရိွနိုင္မည့္အေခ်အေနမ်ားသိရိွရန္ေျမေပၚဘူမိရူပေဗဒစူးစမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား(Surface Geophysical Survey) ကိုလည္းလုပ္ကိုင္ေပးႏွိုင္ခဲ့သျဖင့္ေျမေအာက္ေရရရွိႏွိင္မွုူ အေျခအေနမ်ားကိုပညာ ရပ္ ဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမ်ားရရွိရပါသည္။

မဟာရန္ကုန္နယ္နမိတ္ႏွုင့္နယ္နမိတ္ျပင္ပအသစ္တိုးခ်ဲတည္ေဆာက္သည့္ေတာင္ဒဂံု၊ေျမာက္ဒဂံု၊ေရြွျပည္သာ၊လူုွိင္သာယာာ၊ေရြွေပါက္ကံေ၀ဘာကီ(ေျမာက္ဥကၠာ)၊ ငါးဆူေတာင္(မဟာရန္ကုန္ျပင္ပရိွ) စသည့္ျမိဳသစ္္မ်ားေရရရိွေရး (ဌာနဆိုင္ရာရပ္ကြက္မ်ား၊ လူမွုူဖူလုံေရးေဆး ေပး ခန္း၊ေက်ာင္းမ်ားစသည္) တို႔အတြက္ေက်းရြာေရရရိွေရးဌာနခြဲ၊ ရန္ကုန္ရံုးခ်ဳပ္မွေျမေပၚဘူမိရူပေဗဒတိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေပးျပီး၊ အမွတ္(၅) ေက်းရြာေရရရိွေရးစက္စခန္းမွ စက္ေရတြင္း မ်ားတူးေဖၚေပးခဲ့ ပါသည္။

ေက်းရြာေရရရိွေရးဌာနခဲြ၊ရန္ကုန္ရုံခ်ဳပ္မွဇလဘူမိေဗဒ၀န္ထမ္းမ်ား (Hydrogeologists) သည္မဟာရန္ကုန္နယ္နမိတ္အတြင္း၊ျမိ့ဳနယ္ေပါင္း(၃၀)တြင္ေျမေအာက္ေရႏွင့္စက္ေရတြင္းမ်ားမွတ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း၊ေရနမူနာေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ေရဓါတ္ခဲြစမ္းသပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား (Groundwater & Wells Inventory and Tube wells’ water sampling & testing and Analysis) ကုိ (၁၉၉၁-၁၉၉၂ခုႏွစ္) ကလုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္၊ထိုစဥ္ကစက္ေရတြင္းေပါင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္၏မွတ္တမ္းမ်ားကိုမဟာရန္ကုန္၊ေျမေအာက္ေရႏွ့င္စက္ေရတြင္းမ်ားဆိုင္၇ာ၊ ဇလဘူမိေဗဒ စူးစမ္းေလ့လါေရးစီမံကိန္း(Groundwater & Wells Inventory and Hydrogeological survey) ၏အဆင့္(၁) ေနႏွင့္လုပ္ေဆာင္ႏွိင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္ကစက္ေရတြင္းမွတ္တမ္းေကာက္ယူႏွိင္မူပမာဏမွာ႒ာနဆိုင္ရာေငြေၾကးသံုးစြဲခြင့္ပမာဏ၊၀န္ထမ္းအင္အားႏွင့္အခ်ိန္ကာလအရ၊မဟာရန္ကုန္နယ္နမိတ္အတြင္း၊ျပည္သူလူထုေသာက္သံုးေ၇ႏွင့္စက္၇ုံအလုပ္၇ုံ(Potable for domestic and factories’ use) သံုးစက္ေရတြင္းေပါင္း၏ သုံပံုတစ္ပံုခန္႔သာေကာက္ယူႏွိင္ခဲ့ပါသည္။(ဇလဘူမိေဗဒ၊ေျမေအာက္ေရႏွင့္စက္ေရတြင္းမ်ားအေၾကာင္းအေျခအေနေပးပါကဆက္လက္ေရးသားပါမည္။) ထိုစဥ္ကမဟာရန္ကုန္ျမိ့ဳ၏လူဦးေရမွာ၅သန္းေက်ာ္ႏွင့္စက္မွူဇံုေပါင္း (၁၀)ေက်ာ္မွ သည္ယုခုအခါလူဦး ေရ(၆)သန္းေက်ာ္ရိွလာေၾကာင္း သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားမွတဆင့္သိရိွရပါသည္။

ေက်းရြာေရရရိွေရးဌာနမွစာေရးသူအလုပ္ႏွတ္ထြက္ျပီးေနာက္၊ ၁၉၉၅- ခုႏွစ္ကာလေနာက္ပိုင္းန၀တစစ္အစိုးရ၏စီမံမွုျဖင့္္ ေက်းရြာေရရ ရိွေရးဌာနခြဲကို္စက္မွူလည္ယာဦးစီးဌာနမွခြဲထြက္ေစ၍ဆည္ ေျမာင္းဦးစီးဌာန၊ ေျမေအာက္ေရဌာနခြဲႏွင့္ပူ့းေပါင္းျပီးေရအရင္းအျမစ္မ်ားအ သံုးခ်ေရး ဦးစီးဌာနကိုတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။အဆိုပါဌာနမွစက္ေရးတြင္းတူးစက္အခ်ိဳ႔ကိုရယူျပီးအမ်ားစုကုိလည္းနယ္စစ္/စည္ပင္သို႔လြဲေျပာင္းခ့ဲေၾကာင္းသိရိွရ့ပါသည္။

● အၾကံျပဳခ်က္
ေက်းရြာေရရရိွေရးစီမံကိန္းၾကီးမွေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့သည့္စက္ေရတြင္းႏွင့္ေရတင္စက္ေပါင္း(၃၀၀၀)ေက်ာ္သည္ယခုအခါမည္သို႔ရိွမည္ကိုစက္ေရတြင္းမွေရကိုအသံုးျပဳခဲ့ၾကသည့္ေက်းရြာသူ၊ေက်းရြာသားမ်ားသိႏွိင္ပါသည္။ထိုေက်းရြာသူေက်းရြာသားမ်ားအကူအညီရယူ၍အစိုးရဌာနတစ္ခုခု(သို႔)အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုခုကဦးေဆာင္ျပီးကြင္းဆင္းစစ္တမ္းေကာက္ယူသင့္ပါသည္။အဆိုပါစက္ေရတြင္းမွတ္တမ္းအျပည့္အစံုသည္ေရအရင္းအျမစ္အသံုးခ်ေရးဦးစီးဌာနတြင္ရွိ္ပါသည္။ကြင္းဆင္းစစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္လည္းမူလစက္ေရတြင္းမွတ္တမ္းပါအခ်က္အလက္မ်ားကိုအေခ်ခံ၍ျပည့္စံုေသာစစ္တမ္းမ်ားရရိွေအာင္ေကာက္ယူသင့္ပါသည္။ထိုစစ္တမ္းကိုအေျခခံ၍စက္ေရတြင္းႏွင့္ေရတင္စက္မ်ားကိုတိုင္းအလိုက္၊ျမိဳ့နယ္အလိုက္၊ေက်းရြာအုပ္စုအလိုက္၊မည္သည့္ျပဳျပင္မွူမ်ိဳး (Well Rehabilitation and / or Pumping Unit Rehabilitation; both)ျပဳလုပ္ရ မည္ ကိုခဲြျခားစါရင္း ျပဳသင့္ ပါသည္။(စက္ေရတြင္းဆိုင္ရာျပဳျပင္နည္းမ်ားကိုလည္းအေခ်အေနေပးပါကဆက္လက္ေရးသားပါမည္၊) အဆိုပါစာရင္းကုိစက္ေရတြင္းတည္ေနရာျပေျမပံုႏွင့္တကြႏွိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ(UNICEF, UNDP, WHO) တစ္ခုခုတို႔ႏွင့္တင္ျပ ေဆြးေႏြး သင့္ပါ သည္။ ေက်းရြာေရရရိွေရးစီမံကိန္းၾကီးတြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ ၀န္ထမ္းေဟာင္းမ်ားသည္အထက္ပါအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ လ်က္ရွိၾကပါသည္။လုပ္ငန္းမ်ားရယူႏွိင္ပါကႏွိင္ငံအတြက္အက်ိဳးမ်ားစြာရရိွမည့္ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း၊အပူပိုင္းေဒသရွိတူးေဖၚျပီးစက္ေရတြင္းမ်ားျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးစီမံကိန္း (Villages’ Tube Wells Rehabilitation, Dry Zone, Central Myanmar) လုပ္ငန္းၾကီးတစ္ခုျဖစ္လာနိင္္ပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Maung Kyay Yay, သတင္းေဆာင္းပါး, သူတိုု႔အာေဘာ္, ေလာကဓာတ္ခန္း

One Response to ေက်းရြာေရရရိွေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား

  1. Wan Maung on November 12, 2012 at 6:55 pm

    Dear Maung Kyay Ye,
    I do not know who you are; but I presume your are our close friend, worked together at RWSD until I resigned in 1990. I am Wan Maung, at present working in Cambodia. I apologize I could not type in Myanmar therefore I am writing this comment in English. I would like to communicate with you and if you arre still interested in RWSD, please contact to me through wanmaung2010@gmail.com.

    Regards,

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

မုိးမခ လစဥ္ထုတ္မဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ ထြက္ၿပီ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ

By

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ ၾသဂတ္စ္ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကေလာင္ရွင္ေတြရဲ႕...

Read more »

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ …

By

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ … (မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၁၈၊ ၂၀၁၇ မုိးမခ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကမ္လူေဝး ကာတြန္း Joker ကာတြန္း OKKW ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္