လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးဌာန၏ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား စာတမ္း (အပိုင္း ၁) (EPC Man)

December 19, 2012

လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးဌာန၏ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား စာတမ္း (အပိုင္း ၁)

အီးပီစီကလူ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၂

နိုင္ငံေတာ္၏ ထာ၀ရအကို်းစီးပြား ကာကြယ္ေရး အတြက္ စီမံကိန္း ကိန္းဂဏန္းမ်ား မိတ္ဆက္

နိဒါန္း

          အရိွန္အဟုန္နွင့္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ကြ်နု္ပ္တို့ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အမ်ားယူဆသကဲ့သို့ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေျပာင္းလဲေနျခင္း၊ လမ္းေၾကာင္းမွန္သို့ သြားေနျခင္း  မဟုတ္ေသးဟု ယူဆစရာ အေၾကာင္းမ်ားစြာ ထြက္ေပၚ လာေနပါသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ေရးထိုးထားခဲ့ေသာ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း၊ ေၾကးနီေတာင္စီမံကိန္း မ်ားမွာ ယခုအခါ အျငင္းပြားစရာ၊ အမ်ားျပည္သူ အာရံုစိုက္စရာ ျဖစ္လာသကဲ့သို့ လက္ရိွအစိုးရ လက္ထက္တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုး လတၱံေသာ စီမံကိန္းမ်ားမွာလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ အေျခအေန မရိွေသးပါသျဖင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား အေနနွင့္ အာရံုစိုက္ ေလ့လာရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုလက္ရိွအစိုးရလက္ထက္တြင္ ေရးထိုးမည့္ စာခု်ပ္မ်ားတြင္ မွားယြင္းမႈ့မ်ား ပါ၀င္ပါက၊ နိုင္ငံအတြက္နစ္နာပါက၊ ပိုမို၍ျပင္ဆင္ရခက္ခဲမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မိမိအေနနွင့္ ေရရွည္တြင္ ၾကီးစြာ အကို်းသက္ေရာက္မႈ့ ရိွနိုင္သည့္ လက္မွတ္ ေရးထိုး လတၱံေသာ စီမံကိန္းမ်ားမွာလည္း အမ်ားျပည္သူမ်ား၊ ထိုလုပ္ငန္း နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ကြ်မ္းက်င္ၾကေသာ ပညာရွင္မ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊ နိုင္ငံသားမ်ား အေနနွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ေပမည္။ သို့မွသာ မိမိတို့၏ အနာဂါတ္ မို်းဆက္မ်ား အေပၚတြင္တာ၀န္ေက်မည္ ျဖစ္ပါသည္။

မီဒီယာမ်ား သည္ ထိုအကို်းစီးပြား အားတည့္မတ္ ကာကြယ္ရန္ အတြက္ အဓိက တဖက္တလမ္းမွ ပါ၀င္ပါသည္။ မီဒီယာမ်ား၏ သတင္း အခ်က္ အလက္ မ်ားသည္ နိုင္ငံအကို်းစီးပြား တည္းဟူေသာလမ္းမွ မလဲြသြားေအာင္ တဖက္တလမ္းမွ ကာကြယ္ေပး နိုင္မည္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ မီဒီယာမ်ား အေနနွင့္ ျဖစ္ျပီးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသာမက ျဖစ္လတၱံေသာ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားကိုပါ ေလ့လာ စံုစမ္း၍ ျပည္သူအား တင္ျပေပးပါက ပိုမိုပြင့္လင္းေသာ အနာဂတ္ဆီသို့ လွ်င္ျမန္စြာ တက္လွမ္းနိုင္မည္ ဟုယူဆပါသည္။

မိမိတို့သိရိွျပီးျဖစ္သည့္အတိုင္း ၀န္ၾကီးအမ်ားစုမွာ တပ္မေတာ္မွ အုပ္ခု်ပ္ေရးသို့ ေျပာင္းလာေသာ စစ္ဗိုလ္ခု်ပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ဗိုလ္ခု်ပ္မ်ား၏ တစ္ခ်က္လႊတ္အမိန့္ျဖင့္ အုပ္ခု်ပ္ခံရေသာ ကြ်န္ေတာ္တို့ နိုင္ငံမွာ အဖက္ဖက္မွ ေနာက္က်ခဲ့ရျပီး ယခုအခါတြင္လည္း ထို စစ္ဗိုလ္ခု်ပ္မ်ားမွာ အသြင္ေျပာင္းျပီး အုပ္ခု်ပ္ေနေသာေၾကာင့္ ထိုအနၱၱရာယ္မွ လြတ္ကင္းျပီဟု မဆိုနိုင္ေသးပါ။ နိုင္ငံအေနနွင့္ စစ္ဗိုလ္ခု်ပ္မ်ား သည္လည္း သင့္ေလွ်ာ္ပါက အစိုးရအဖဲြ့တြင္ ပါ၀င္ ထမ္းေဆာင္ နိုင္ပါေသာ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ အဖဲြ့တြင္ စစ္ဗိုလ္ခု်ပ္မ်ားသာ ၾကီးစိုးေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ဤေနရာတြင္ လက္ရိွအစိုးရအတြင္း ၌ ေနာင္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ျပန္လည္ အေရြးခံရမည္ မဟုတ္ဟု ခန့္မွန္း၍ ရရိွေနေသာ အာဏာကို အသံုးခ်ျပီး ရသမွ် စီးပြား ရွာလိုသူမ်ား၊ ယခင္ စနစ္၏အေလ့အထ အတိုင္း တစ္ခ်က္လႊတ္ အမိန့္ျဖင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ လိုသူမ်ား၏ အနၱရာယ္ကို နိုင္ငံသားတိုင္း၊ အထူးသျဖင့္ မီဒီယာမ်ားမွ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ပါမည္။

နိုင္ငံအေနနွင့္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ့ေလွ်ာ့ခ်ရန္ နိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္နွင့္ ျြကယ္၀ခ်မ္းသာမႈ့ကို တည္ေဆာက္ေပးရန္မွာ သဘာ၀သယံဇာတ မ်ားကိုသာ မီွခို၍ မရဘဲ စက္မႈ့လက္မႈ့ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္ထုပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈ့လုပ္ငန္းမ်ား ဖံြျဖိုး တိုးတက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ထို့အျပင္ အမ်ားေစာင့္စားေနၾကသည့္ နိုင္ငံျခား ရင္းနီွးျမုပ္နံွမႈ့ သည္လည္း နိုင္ငံကို အရိွန္အဟုန္နွင့္ တိုးတက္ေစရန္ အတြက္ တြန္းအားျဖစ္ပါသည္။ သို့ရာတြင္ နိုင္ငံျခား ရင္းနီွးျမုပ္နံွမႈ့ သည္ နိုင္ငံအတြက္ နွင့္ ရင္းနီွးျမုပ္နံွသူ အတြက္ပါ အကို်းရိွရန္ လိုအပ္ပါသည္။ နိုင္ငံျခားရင္းနီွးျမုပ္နံွသူ မ်ားအေနနွင့္ လုပ္သာကိုင္သာ ရိွရန္ လိုအပ္သကဲ့သို့ မိမိတို့နိုင္ငံအေပၚတြင္ ေရရွည္တြင္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ နိုင္ငံျခားမွ ရင္းနီွးျမုပ္နံွ၍ နိုင္ငံအတြင္း ေရာင္းခ်မည့္ ျဖန့္ျဖူးမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အထူးစီစစ္ သင့္ပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေရရွည္တြင္ မိမိတို့ ျပည္သူမ်ား၏ ေငြကို ပြန္းစားသြားေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

နိဂံုးအေနနွင့္ နိုင္ငံျခားရင္းနီွးျမုပ္နံွမႈ့ မည္မွ်ပင္ ၀င္ေရာက္ေစကာမူ မိမိတို့ ခြန္အားထုတ္ ၾကိုးစားမွသာ မိမိတို့နိုင္ငံ၏ ထာ၀ရအကို်းစီးပြားကို တည္ေဆာက္ နိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား စီမံကိန္းမ်ား၏ ေရရွည္အကို်း သက္ေရာက္မႈ့

ယေန့ကြ်နု္ပ္တို့၏ နိုင္ငံကို တည္ေထာင္ရာတြင္ အၾကီးဆံုးအဟန့္အတား တစ္ခုမွာ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား မလံုေလာက္မႈ့ပင္ျဖစ္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား မရရိွဘဲ စက္မႈ့လက္မႈ့ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈ့ လုပ္ငန္းမ်ား သာမက နိုင္ငံျခား ရင္းနီွးျမုပ္နံွမႈ့မ်ား အတြက္ပါ ေနာက္ျပန္ ဆဲြခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို့ပါ၍ နိုင္ငံေတာ္မွ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ရင္းနီွးျမုပ္နံွမႈ့ မ်ားကို ဖိတ္ေခၚျပီး ဓါတ္အားေပး စက္ရံုမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ျပင္ဆင္ လွ်က္ရိွပါသည္။ လက္ရိွအေျခအေနတြင္ နိုင္ငံျခားရင္းနီွးျမုပ္နံွမႈ့ ျဖင့္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ အကို်းရိွမည္မွန္ေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္ မိမိတို့ နိုင္ငံမွ ေပးဆပ္ရမည္ လည္းရိွပါသည္။

နမူနာ စီမံကိန္းတစ္ခု၏ အကို်းစီးပြား ကိုေလ့လာျခင္း အေနနွင့္ MOA လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ျမို့၊ သာေကတ တြင္တည္ေဆာက္မည့္ ဓါတ္အားေပးစက္ရံု ၏ အခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ တင္ျပပါမည္။

ဓါတ္အားေပးစက္ရံုအခ်က္အလက္ နွင့္ အၾကမ္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ား

အေၾကာင္းအရာ

တန္ဘိုး

ယူနစ္

စက္တပ္ဆင္အား

၅၀၀

မီဂါ၀ပ္

တစ္နွစ္ထုတ္လုပ္ေပးနိုင္ေသာ ဓါတ္အား

၄၃၀၀

ကီလို၀ပ္နာရီ သန္းေပါင္း

အနည္းဆံုး၀ယ္ယူမည့္ ဓါတ္အား ရာခိုင္နႈန္း

၈၀

          %

နိုင္ငံေတာ္မွ တစ္နွစ္၀ယ္ယူရမည့္ အနည္းဆံုး ဓါတ္အား

၃၅၀၀

ကီလို၀ပ္နာရီ သန္းေပါင္း

BOT သက္တမ္း

၂၅

နွစ္

ဓါတ္အားေပးစက္ရံုသက္တမ္း

၃၀

နွစ္

အကို်းအျမတ္ဆိုင္ရာတြက္ခ်က္မႈ့မ်ား

အေၾကာင္းအရာ          

တန္ဘိုး

(အေမရိကန္ ေဒၚလာ)

ရင္နီွးျမုပ္နံွမႈ့တန္ဘိုး

၇၀၀

သန္း

အဆိုျပု တစ္ကီလို၀ပ္နာရီေဈးနႈန္း

၁၃.၁၃

ဆင့္

သဘာ၀ဓါတ္ေငြ့၀ယ္ယူေဈးနႈန္း (တစ္မီလီယံဘီတီယူ)

၁၀.၀၀

ေဒၚလာ

တစ္ကီလို၀ပ္နာရီ ဓါတ္အား ထုပ္လုပ္ရန္အတြက္ ဓါတ္ေငြ့ ဘိုးကုန္က်စရိတ္

ရ.ရ

ဆင့္

နိုင္ငံေတာ္မွ တစ္နွစ္စာ ေပးေခ်ရမည့္ဓါတ္အားခ

၄၆၀

သန္း

တစ္နွစ္ဓါတ္ေငြ့ဘိုးကုန္က်စရိတ္

၂၇၀

သန္း

တနွစ္ အၾကမ္းအျမတ္

၁၉၀

သန္း

ခန့္မွန္း တနွစ္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္၊ ျပင္ဆင္စရိတ္

၂၅

သန္း

တနွစ္ အသားတင္၀င္ေငြ

၁၆၅

သန္း

BOT သက္တမ္း ၂၅ နွစ္အတြင္း နိုင္ငံေတာ္မွ ရနိုင္သည့္ အခြန္အခမ်ား (စုစုေပါင္း)(အမွန္တကယ္ေပးေဆာင္ပါက)

၁၃၀၀

သန္း

BOT သက္တမ္း ၂၅ နွစ္အတြင္း နိုင္ငံတြင္းမွ ယူေဆာင္ သြားမည့္ေငြ = (၁၆၅ X ၂၅) – ၇၀၀ – ၁၃၀၀

၂၁၂၅

သန္း

အရင္းေၾကကာလ (ေငြေၾကး အတိုးနႈန္း မပါ)

နွစ္

ဤေနရာတြင္ မိမိတို့သိရိွထားသင့္သည္မွာ အထက္ပါ စက္ရံုအတြက္ တစ္ကီလို၀ပ္နာရီ ေဈးနႈန္း ၁ ဆင့္ ကြာျခားမည္ဆိုပါက နွစ္စဥ္ တစ္နွစ္လွ်င္ ၃၅ သန္း ကြာျခားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

နိုင္ငံျခားမွ ရင္းနီွးျမုပ္နံွသူ အေနနွင့္ သန္း ရ၀၀ ယူလာမည္ ျဖစ္ျပီး စီမံကိန္း သက္တမ္း ကုန္ဆံုးသည့္အခါ ၄င္းတို့အေနနွင့္ အရင္းနႈတ္ျပီး၊ စရိတ္ လစာ ကုန္က်စားရိတ္ နႈတ္ျပီး၊ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၂၁၂၅ (နွစ္ဘီလီယံေက်ာ္) ျပန္လည္သယ္ယူ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေငြမ်ားမွာ မိမိတို့၏ ျပည္သူမ်ားမွ တနည္းနည္းနွင့္ ေပးဆပ္ရမည့္ ေငြမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါ တြက္ခ်က္ျခင္းအရ ဤသဘာ၀ဓါတ္ေငြ့သံုး ဓါတ္အားေပးစက္ရံု မ်ားသာမက လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးေသာ အျခား ဓါတ္အားေပးစက္ရံု စီမံကိန္းမ်ား၏ MOA MOU မ်ားကို ေသခ်ာစြာ သံုးသပ္သင့္ေၾကာင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ့ ရိွသင့္ေၾကာင္း၊ ကြ်နု္ပ္တို့ နိုင္ငံ၏ ေရရွည္ အကို်းေမွ်ာ္၍ တင္ျပအပ္ပါသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ့တြင္ သရဖူရ လွ်ပ္စစ္ဌာန အေၾကာင္း ဒုတိယပိုင္းတြင္ ဆက္လက္တင္ျပပါမည္

People in Burma have held candlelit vigils, such as this one in Rangoon last week, to protest the ongoing problem of power shortages. (PHOTO: Reuters) 2nd June 2012


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:မွတ္စုုမွတ္တမ္း, သတင္းေဆာင္းပါး

One Response to လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးဌာန၏ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား စာတမ္း (အပိုင္း ၁) (EPC Man)

  1. aye thaw on December 23, 2012 at 9:29 am

    part-1 idea is going to ”u nay win policy before 1988”.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊ အခ်ိန္မီ ထြက္ပါျပီ

By

  မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊...

Read more »

ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ

By

  ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ  (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေမ ၃၊ ၂၀၁၈ ေခါင္းစဥ္...

Read more »

မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ

By

  မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္