ေရရမယ္ … ေရရမယ္

December 25, 2012

ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း – ရန္ကုန္)
ဒီဇင္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၂

ငယ္စဥ္ဘဝကတည္းက မီးရထားျဖင့္ ခရီးထြက္စဥ္ကာလမ်ားတြင္ ဘူတာရံုတစ္ရံုသို႔ဝင္တိုင္း ဝင္ တုိင္း ကေလးသူငယ္ေလးမ်ား၏ “ေရရမယ္ .. ေရရမယ္ .. ေရကုသိုလ္ပါ” ဟု ေသာက္သံုးေရမ်ား ရထား စီးခရီးသည္မ်ားကို လိုက္လံတိုက္ေကၽြးဒါနျပဳ ကုသိုလ္ယူေနၾကေသာ ပါးကြက္ၾကားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား အား ျပန္လည္၍ ျမင္ေယာင္လာမိေတာ့သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံံအဝွမ္းတြင္ ေႏြရာသီ၏ ပူျပင္းလွေသာ ရာသီဥတုဒဏ္ေၾကာင့္ ေသာက္/သံုးေရရွားပါးမႈ ေဘးဒုကၡမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ရာ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)အေနျဖင့္ နာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈကူညီေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္ႏွင့္ အညီ “လူမႈေရး” တည္းဟူေသာ စကားအတိုင္း လူသားတို႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အမႈကိစၥမ်ားကို အတက္ ႏိုင္ဆံုးကိုယ္၊ ႏႈတ္အမူအရာ အသျပာေငြေၾကးတို႔ျဖင့္ ကုသိုလ္ယူေပးဆပ္မႈတည္းဟူေသာ ျမင့္ျမတ္လွ ေသာလုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္သျဖင့္ မိမိတို႔တက္စြမ္းႏိုင္သမွ် ေရရွားပါးမႈဒုကၡမ်ား အားလိုက္လံ ကူညီေပးဆပ္ခဲ့ ၾကရသည္။ ပထမဦးစြာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အနီးဝန္းက်င္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ေသာက္သံုး “ေရသန္႔” မ်ားလိုက္လံေဝငွျခင္း တို႔ကို လွဴဒါန္းေပးခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေသာက္သံုးေရလွဴဒါန္းရျခင္းသည္ အခ်ိန္ကာလ အကန္႔အသက္တခု တည္းသာျဖစ္ပါ၍ ယင္းကုသိုလ္ေရးလုပ္ငန္း “ေရတို” ကုသိုလ္ေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သျဖင့္ “ေရရွည္ကုသိုလ္ ေရး” လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ  အဝီစိတြင္းတူးေပးျခင္း၊ ေရတြင္းေရကန္မ်ား တူးေဖၚေပးျခင္းအျပင္ ေရစုတ္ စက္ မ်ား၊ ေရအုတ္ကန္မ်ား၊ ေရပိုက္မ်ားတတ္ဆင္ျခင္း၊ တူးေဖၚသြယ္တန္းေပးျခင္းတည္းဟူေသာ တစ္သက္ တာ အသံုးဝင္မည့္လုပ္ငန္းအား ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ ေရရွားပါးေသာေဒသမ်ားသို႔ ကူညီေဖးမ ျပဳလုပ္ ေပးခဲ့ ၾကသည္။ ထုိစဥ္က နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ရွိ အလွဴေငြျဖင့္စတင္ မတည္ခဲ့ရာ ေနာင္အခါတြင္ ျပည္တြင္း/ပမွ ေရအလွဴရွင္မ်ား ေပၚေပါက္လာေသာေၾကာင့္ ေရလွဴျခင္း၊ ေသာက္သံုးေရကန္မ်ား တူးေဖာ္ ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအားမ်ားစြာတိုးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့ေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔လွဴဒါန္း ထား ေသာ အလွဴေငြျဖင့္ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)မွ အေကာင္ထည္ေဖၚေပးထားေသာ ဤေရအလွဴ လုပ္ငန္းႀကီးအား ေရတြင္းေရကန္ အဝီစိတြင္းမ်ား တူးေဖၚေပးခဲ့ေသာ ျမန္မာျပည္ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေဒသမ်ားတြင္ “အမ်ားျပည္သူအတြက္ အမ်ားျပည္သူေကာင္းမႈ” ဟူ၍ ကဗၺည္းထိုး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။ ထိုသို႔ေရကုသိုလ္မ်ား ေပးဆပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ ၂ဝ၁ဝ/၁၁/၁၂ ခုႏွစ္၌ ေရတြင္း (အဝီစိတြင္း) ေပါင္း (၇ဝ) တူးေဖၚလွွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂/၁၃ ခုႏွစ္တြင္လည္း ေရတြင္းေရကန္မ်ား ဆက္လက္ တူးေဖၚ လွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြတ္လွ်က္ရွိသည္။ ထိုသို႔ေရကုသိုလ္ ျပဳလုပ္လွဴဒါန္းခဲ့ရာတြင္ က်ပ္သိန္းေပါင္း (၁၆ဝဝ) ေက်ာ္ခန္႔ သံုးစြဲၿပီးျဖစ္သည္။ ေရခ်ိဳမထြက္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒလၿမိဳ႕နယ္မ်ား တြင္ ေႏြရာသီ၌ ေသာက္သံုးေရ မလံုေလာက္မႈ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္မႈမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ တဆင့္စက္ေလွမ်ားျဖင့္၄င္း၊ ေရ ေဘာက္ဆာမ်ားျဖင့္၎၊ ေသာက္သံုးေရမ်ား စတင္လွဴဒါန္းခဲ့ရာ စက္ေလွ တစ္စီးလွ်င္ ေရဂါလံ (၄၅ဝဝ) ဆံ့ ေသာက္ သံုးေရမ်ားျဖည့္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳႏွင့္ အစုန္အဆန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေပးလွဴခဲ့ရာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလႏွင့္ ေမလမ်ားတြင္ ေရဂါလံ စုစုေပါင္း (၂) သိန္းခန္႔ကို လွဴဒါန္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ထု႔ိအျပင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေညာင္ပင္သာ၊ ေညာင္ပင္ရြာ၊ တည္ပင္ကန္ေပါက္ အစ႐ွိသည့္ ေက်းရြာႀကီး(၃) ရြာမွ ေသာက္ေရကန္၏ ေရထြက္လႊဲ က်ိဳးပဲ႔ပ်က္စီးခဲ့ေသာ ဧက (၂ဝ) က်ယ္ေရကန္ႀကီးအား ၂.၅.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္သိန္း (၆ဝ) အကုန္ က်ခံ၍ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးခဲ့သည္။

ေရအက်ိဳး (၁ဝ) ပါး မေတာင္းဘဲျပည့္သည္ဆိုေသာ ယံုၾကည္ခ်က္သည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔တြင္ ကိန္း ေအာင္းေနခဲ့သည္။ ထုိယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ကုသိုလ္မ်ားကို နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ အေကာင္ အထည္ေဖၚ ကုသိုလ္ယူေနသလို မိမိတို႔၏ လွဴဒါန္းေပးဆပ္ခဲ႔မႈမ်ားအား “ဘုရားၿပီး ျငမ္းဖ်က္” ဆိုေသာ စကားအတိုင္း လစ္လွ်႐ႈျခင္းမျပဳပဲ တဖတ္မွလည္း မိမိတို႔တူးေဖၚေပးခဲ့ေသာ ေရတြင္းေရကန္မ်ားအား အမွန္တကယ္ စနစ္တက် အသံုးျပဳျခင္းရွိ/မရွိ၊ ေရတြင္း/ကန္၊ ေရစုတ္စက္မ်ားအား ကိုင္တြယ္သံုးစြဲမႈရွိ/ မရွိ၊ ေရလိုက္ျခင္းရွိ/မရွိတို႔ကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ခဲ့ရာ (98%) စနစ္တက် သံုးစြဲျခင္းရွိသည္ကို သိရွိရသည့္အတြက္ ငယ္စဥ္ဘဝက ခရီးသြားစဥ္ “ေရရမယ္ .. ေရရမယ္ .. ေရကုသိုလ္ပါ”  ဟူေသာ ပါးကြက္ၾကားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ေသာက္ေရအိုးမွ ေအးျမၾကည္လင္ေသာ ေရကို ေသာက္သံုး ခဲ့သည္ ျဖစ္ေစ၊ မေသာက္သံုးခဲ့သည္ျဖစ္ေစ ကေလးငယ္မ်ား၏ ခ်စ္စရာရူပါရံုႏွင့္ သာယာစြဲလန္းေစေသာ အသံအား ျမင္ေတြ႔ၾကား သိခဲ့ရ ေသာ ပီတိအဟုန္ကဲ့သို႔ ေရလွဴဒါန္းခဲ့ေသာ ျပည္တြင္း/ပမွ အလွဴရွင္မ်ားျဖစ္ေစ၊ ယခုေတြ႔ျမင္ၾကားသိခဲ့ရေသာ ေရမလွဴဒါန္းခဲ့ရေသာ ျပည္ တြင္း/ပမွ အလွဴရွင္မ်ားျဖစ္ေစ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ရႊင္လန္းေအးခ်မ္းေသာ ပီတိအဟုန္ ျဖစ္ေပၚခံစားရမည္ဟု ယံုၾကည္ပါေတာ့သည္။

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ေက်ာ္သူ နဲ႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

  ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ယခုစာအုပ္မွာ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္