ၾကံ့ဖြံ႔လႊတ္ေတာ္၏ ၂၀၁၂ တကၠသုုိလ္ပညာေရး ဥပေဒ ေ၀ဖန္စာတမ္း (၃)

January 5, 2013

ၾကံ့ဖြံ႔လႊတ္ေတာ္၏ ၂၀၁၂ တကၠသုုိလ္ပညာေရး ဥပေဒ ေ၀ဖန္စာတမ္း (၃)

ဦးမ်ဳိး (ဥပေဒ)၊ ဇန္န၀ါရီ ၅၊ ၂၀၁၃

အပုိင္း (၃)

            တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရး စနစ္၊ လူေနမႈစနစ္၊ ယဥ္ေက်းမႈစနစ္တုိ႕ႏွင့္ ကိုက္ညီ သည့္ ပညာေရးစီမံကိန္း သို႕မဟုတ္ ပညာေရးစနစ္သည္သာလွ်င္ တုိင္းျပည္၏ ရည္ မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သုိ႕ ခ်ီတက္ေရးအတြက္ လုံး၀ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေပမည္။ ျပည္သူ လူထုကုိ အက်ိဳးျပဳေသာ ပညာေရးစီမံကိန္း၊ တိုင္္းျပည္က လက္ခံႏိုင္ေသာ စီမံကိန္းျဖစ္ ေပလိမ့္မည္။ တိုင္းျပည္၏ အေျခအေနႏွင့္ ကင္းလြတ္ကာ ေရးဆြဲေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဥပေဒမ်ားသည္ အက်ပ္အတည္း ေျမာက္ျမားစြာကို ေပၚေပါက္ေစကာ ပ်က္စီးၾကရ သည္ မွာ သမိုင္းသင္ခန္းစာျဖစ္ေပသည္။

            ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္ ပညာေရးဥပေဒ မူၾကမ္း ပုဒ္မ ၃ (က) တြင္ “ဘက္စုံ အေတြးအေခၚ အယူအဆ မွန္ကန္၍ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အက်ိဳးျပဳမည့္ ေခတ္မီ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္အညီ အေကာင္ အထည္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္” ဟုပါရွိပါသည္။

ေခတ္မီ ပညာေရးစနစ္ ဆုိသည္မွာ အဘယ္ကို ေခၚပါသနည္း။

န ၀ တ ၊ န အ ဖ စစ္အစိုးရ တျဖစ္လဲ ႀကံဖြံ႕အစိုးရ စစ္အုပ္စု၏ ေခတ္မီေရးအတြက္ စစ္အုပ္စုႏွင့္ ခရိုနီေခၚ အာဏာကပ္ပါး စီးပြားေရး ဓါးျပမ်ား၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေကာင္းစားေရး၊ ပညာေတာ္သင္လႊတ္ေရးအတြက္ ေခတ္မီေနသည္ကို ေခၚပါသလား၊ လက္ေတြ႕အရ အေမးခံရပါမည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ပညာေရးကို ခြဲျခားပစ္၍ မရပါ။ ဦးပုိင္လီမီတက္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရး ဥပေဒမ်ား ကိုျပ႒ာန္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ဗ်ဴရုိကရက္ စစ္အရင္းရွင္မ်ား၏ စီးပြားေရး အရ ေသြးစုပ္ခံ၊ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ခံရသည့္ ဘ၀ႏွင့္ ပညာေရးဘ၀မွာ ခြဲျခားမရပါ။

ပညာေရးတြင္ မညီမွ်မႈ၊ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ အပိုင္စီးမႈ၊ စစ္တပ္ပညာေရးအလႊာတခုကို ဖန္တီးေနမႈမ်ားကို ယခုျပ႒ာန္းလာမည့္ ပညာေရး ဥပေဒက တမင္တကာ မျမင္ခ်င္ဟန္ ေဆာင္ကာ ဖုံးကြယ္ထားသည္ကို ပညာေရး ေလာကသားမ်ားအားလုံးက ဖြင့္ခ် ေဖာ္ ထုတ္ျပၾကရပါမည္။ ဒါလားကြ ေခတ္မီ ပညာေရး စနစ္္ဆိုတာ ဟူ၍သာ ျဖစ္ပါသည္။

            ဘက္စုံ အေတြးအေခၚ အယူအဆ မွန္ကန္၍ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ၿပီး ဟု ေဖာ္ျပခ်က္ကို ႀကံဖြံ႕အစိုးရလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းလုိက္္သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ကုိယ္ပုိင္ ေက်ာင္း မွတ္ပုံတင္္(၂၀၁၁-ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ အမွတ္-၁၄) ကို ႀကိိဳတင္ေလ့လာရုံျဖင့္ အေပြးျမင္ အပင္ကို သိရွိေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါသည္။

ဤဥပေဒ ပုဒ္မ ၃(င) တြင္ “ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕က အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပးအပ္ေသာ တာ၀န္ မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ျခင္း၊”ဟုပါရွိပါသည္။ ကုိယ္ပိုင္ေက်ာင္း၌ပင္လွ်င္ ေက်ာင္းဆရာမ်ား ကို အစုိးရလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တာ၀န္ေပးထမ္းေဆာင္ေစျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါ။ ပညာေရး တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရက ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ အနုိင္္က်င့္မႈမ်ိဳးကို လုံး၀ မက်င့္သုံး သင့္ပါ။ အေတြးအေခၚမမွန္ကန္သည့္ ေဖာ္ျပခ်က္ကိုေတြ႕ရပါသည္။

 ဤဥပေဒပုဒ္မ ၁၆ (စ်) တြင္ “ထပ္ေဆာင္း သင္ခန္းစာမ်ားအား တိက်စြာ သင္ၾကားႏိုင္္ရန္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။”ဟုပါရွိပါသည္။ ထပ္ေဆာင္းသင္ခန္းစာမ်ားကို အတင္း အက်ပ္ ျပ႒ာန္းၿပီး ခ်ဳပ္ကိုင္ၾကပ္မတ္လို၍ ျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္လြန္းပါသည္။

 ”ျမန္မာႏို္င္ငံ တ၀န္းလုံးတြင္ မူလတန္းအဆင့္္ စတင္ တက္ေရာက္သည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ ခန္႕ မူလတန္းပညာ မၿပီးဆုံးေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ေန႕က ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဦးေအးၾကဴက ေျပာၾကားခဲ့သည္။” (The Myanmer Post 15- Sept-2011) ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ မူလတန္းပညာေရး စနစ္ကုိပင္ မေအာင္ျမင္ေသးသည့္ အေျခအေနတြင္ ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ မပိတ္ ပင္သင့္ပါ။ ပညာေရးဆုိင္္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသက္သက္ ႀကိဳးနီစနစ္ျဖင့္ မခ်ဳပ္ခ်ယ္သင့္ပါ။

ပညာေရးဆုိင္ရာလြတ္လပ္္ခြင့္အား ဆရာေရာ ေက်ာင္းသားကိုပါ ေပးအပ္ထားရပါမည္။ ေက်ာင္းသားအဓိက ပညာေရးစနစ္္အား ပ်ိဳးေထာင္ေပးသင့္ပါ သည္။ ဆရာကခ်ည္း အိတ္သြန္ဖာေမွာက္ သင္ၾကားေပးသည့္ (Banking System) ေက်ာင္းသားက ဘာမွ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခြင့္ မရွိသည့္ တလမ္းသြား စနစ္ေဟာင္း ပညာ ေရးစနစ္မွ လုံး၀ လမ္းေၾကာင္္းေျပာင္းလဲပစ္သင့္ပါသည္။

ဤဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄ တြင္“ ဘာသာေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ေဟာေျပာ ပို႕ခ်ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ေထာင္ဒါဏ္ ၃ ႏွစ္အထိ၊ ထုိ႕ျပင္ က်ပ္ ၃ သိန္းအထိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။”ဟု ျပ႒ာန္းထားပါေသးသည္။

လြတ္လပ္္စြာ ေဟာေျပာခြင့္အခြင့္အေရး (လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာခ်က္ အပိုဒ္ -၁၉) ကို စာသင္ေက်ာင္းခန္းထဲအထိ လိုက္လံခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနျခင္းမွာ ႏုိ္င္ငံေရးကုိ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ မည္မွ်ေၾကာက္လန္႕ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ အဘယ္မွာ ဘက္စုံအေတြး အေခၚ အယူအဆ မွန္ကန္ႏိုင္ပါအံ့နည္း။ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရး စနစ္သို႕ သြားရာလမ္း က ခလုတ္ကန္သင္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္္းပစ္သင့္ပါသည္။ ထြက္ေပၚလာမည့္ တကၠသိုလ္ ပညာေရးဥပေဒ၏ ေရွ႕ေျပးဥပေဒအျဖစ္ သတိထားရပါမည္။ ဤကဲ့သို႕ ဥပေဒမ်ား ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကို ျပ႒ာန္းလာမည့္ အႏၱရာယ္ကုိ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ သင့္ပါသည္။

            ထြက္ေပၚလာေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ အေျခခံ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပုံ ဥပေဒမွ ေပါက္ဖြားလာသည္မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း အထူးသတိခ်ပ္ရန္လိုပါသည္။

၂၀၀၈ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၈ (ဃ) တြင္”ဘက္စုံအေတြးအေခၚ အယူအဆမွန္ကန္၍ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အက်ိဳးျပဳမည့္ ေခတ္မီပညာေရး စနစ္ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။”ဟု ေဖာ္ျပထားခ်က္မွလာသည့္ ေခတ္မီပညာေရးစနစ္မွာ အဘယ္ကိုဆုိလိုပါသနည္း။

အေတြးအေခၚအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အယူအဆအမ်ိဳးမ်ိဳး အတူယဥ္တြဲ ေနထုိင္ႏုိင္သည့္ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္ကာလတြင္ တစ္စုံတစ္ေယာက္၊ တစ္ဖြဲ႕ တစ္စည္း၊ လူအုပ္စုတစ္စု၏ အေတြးအေခၚကုိ အမွန္အျဖစ္ယူဆျခင္းသည္ ေခတ္မမီဘဲ လုံး၀ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

စစ္အုပ္စု၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္က ေပၚထြန္း လာသည့္ ဘက္စုံ အေတြးအေခၚ အယူအဆဆိုလွ်င္ အဆိုး၀ါးဆုံးေသာ ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္သြားေပေတာ့မည္။ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ျပဒါးတလမ္း သံတလမ္း လြဲေခ်ာ္သြားေေပေတာ့မည္။ အင္မတိ အင္မတန္ အႏၱရာယ္ႀကီးလွပါသည္။

ပုဒ္မ ၂၂ (က) တြင္” ႏိုင္္ငံေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စကား၊ စာေပ၊ အႏုပညာ၊ ယဥ္ ေက်းမႈတို႕ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္မည္။” ဟု ေဖာ္ျပခ်က္မွာလည္္း ႏိုင္ငံေတာ္က ကူညီမည္ဟုသာ ေဖာ္ျပသျဖင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္မွာ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားကိုယ္တုိင္ ျဖစ္သည္ဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ တန္းတူ အခြင့္အေရးမ်ားကို ပိတ္ပင္ထား သည့္ တျပည္ေထာင္ ဖြဲ႕စည္းပုံ ၂၀၀၈ ျဖင့္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ျပည္ေထာင္စုကုိ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ေနပါသည္။

ပုဒ္မ ၄၅၀ တြင္ ”ျမန္မာစာသည္ ရုံးသုံးစာ ျဖစ္သည္။”ဟု ေဖာ္ျပခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံ ထူေထာင္မည့္ သေဘာထား မရွိေၾကာင္း အရိပ္ျပ အေကာင္ထင္ေစပါသည္။ အျခား လူမ်ိဳး၊ အျခားဘာသာစကား ၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႕ကို ပစ္ပယ္ၿပီး  ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ မႈကုိ အဟန္႕အတား အကန္႕အသတ္ ျဖစ္ေစပါသည္။ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ အမ်ားသုံး တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား၊ စာေပတို႕ကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္  ရုံးသုံးဘာသာ စာေပစကားအျဖစ္ ျပ႒ာန္းႏိုင္မွသာလွ်င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ အခြင့္ အလမ္းမ်ား ပုိမုိရရွိလာႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာစာ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား ႏွင့္စာေပတို႕ အျပန္အလွန္ ပူးတြဲ ေပါင္းစပ္ႏိုင္မွသာလွ်င္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈကုိ အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္ပါမည္။

ပုဒ္မ ၉၁ ရွိ ဇယား(၁) တြင္ေဖာ္ျပ ထားေသာ ဥပေဒစာရင္းပါဥပေဒမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကသာ ဥပေဒျပဳခြင့္ရွိပါသည္။ ဇယား(၁) နံပါတ္ ၉ လူမႈေရးက႑မွ (က) (ခ)တြင္္ တကၠသိုလ္ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ဇယား (၂) တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္းတြင္ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒျပဳခြင့္မရွိပါ။

အိမ္နီးခ်င္း ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္္စုႏုိင္ငံ ျဖစ္သည့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံႀကီးတြင္ ပညာ ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခင္က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒျပဳအာဏာ ေပးအပ္ ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားသုိ႕ ပညာေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒျပဳ အာဏာေပးအပ္လုိက္သည့္အခါ အိႏၵိယပညာေရး တဟုန္ထိုး တိုးတက္သြားခဲ့သည္မ်ား ကို အတူယူဖုိ႕လိုပါသည္။ ႏုိင္္ငံတကာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ ေလ့လာတင္ျပႏုိင္ဖို႕ လိုပါသည္။

ပုဒ္မ၂၁(က) တြင္ “ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ ဤဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းထားေသာသည့္ တန္းတူမႈအခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္မႈအခြင့္အေရး၊ တရားမွ်တမႈ အခြင့္အေရးတို႕ ခံစားခြင့္ ရွိသည္။”ဟု စာသက္သက္ ေဖာ္ျပခ်က္္တြင္ ပင္လွ်င္ ၎အခြင့္အေရးတို႕ကို ရွာမေတြ႕ႏုိင္သည္မွာ လိမ္စဥ္ႀကီး ျဖစ္ေနပါသည္။ ဤ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အကိုင္းအခက္္ အျဖစ္ ထြက္ေပၚလာမည့္ ပညာေရးဥပေဒ အႏၱရာယ္ေဘးက ကင္းေ၀းႏုိင္ၾကေစရန္ ကာကြယ္ရပါမည္။

ဦးမ်ိဳး (ဥပေဒ)

၈ – ၈ – ၂၀၁၂


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:မွတ္စုုမွတ္တမ္း, သတင္းေဆာင္းပါး, ေ၀ဖန္ေရးရာ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊ အခ်ိန္မီ ထြက္ပါျပီ

By

  မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊...

Read more »

ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ

By

  ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ  (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေမ ၃၊ ၂၀၁၈ ေခါင္းစဥ္...

Read more »

မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ

By

  မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္