ဗုိလ္ေရႊမန္းကို မလြန္ဆန္ႏုိင္သူ ဗိုလ္သိန္းစိန္ (Tu Maung Nyo)

January 24, 2013
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

ဗုိလ္ေရႊမန္းကို မလြန္ဆန္ႏုိင္သူ ဗိုလ္သိန္းစိန္

တူေမာင္ညိဳ၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၃

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေပးပုိ႔လာေသာ “ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံုရံုးဥပေဒကို ျပင္ဆင္ သည့္ဥပေဒၾကမ္း”ႏွင့္“ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း”  ၂ ခုတြင္ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ ေသာ”၊  “ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ” ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါရွိေနေသာ္လည္း “အမ်ားဆႏၵအား အေလးဂရုျပဳေသာအားျဖင့္” အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးေပးလုိက္သည္ဟု သမၼတ(ဗုိလ္) ဦးသိန္းစိန္ ကေျပာေနပါသည္။

          သမၼတ(ဗုိလ္) ဦးသိန္းစိန္၏ေျပာၾကားခ်က္အရဆိုလွ်င္ –

– ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ေသာ”၊ “ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ” အခ်က္ မ်ားကို ထည့္သြင္းအတည္ျပဳခဲ့သည္ဟူေသာအခ်က္ႏွင့္

– သူသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို မလြန္ဆန္ႏုိင္သျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးလုိက္ရသည္ ဟူေသာ အခ်က္ေပၚလြင္ေနပါ သည္။

သမၼတ(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္သည္ ခံုရံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္က လက္မခံပယ္ခ်ခဲ့စဥ္ကလည္း အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး နည္းလမ္းက်င့္သံုးရန္ေျပာခဲ့ဖူးသည္။ လႊတ္ေတာ္ကလက္မခံခဲ့။  လက္မခံသည့္အျပင္ ခံုရံုးတစ္ဖြဲ႔လံုးကိုပင္ ထုတ္ပယ္ခဲ့သည္။

ယခုလည္း လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳေသာဥပေဒၾကမ္းကို သမၼတက အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးရသည္။ လက္မွတ္မထိုး လွ်င္လည္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၇ အရ ထိုဥပေဒၾကမ္းသည္ သမၼတလက္မွတ္ေရးထိုးသကဲ့ အတည္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။  သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ လက္မွတ္မထိုးပဲေနလွ်င္ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစုိးကဲ့သုိ႔ လႊတ္ေတာ္မွ စြပ္စြဲျပစ္တင္ကာ ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရကိန္း ပင္ရွိသည္။

ထုိ႔အျပင္ “ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ညီၫြတ္ျခင္း၊ မညီၫြတ္ျခင္းသည္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာခံုရံုး၏ အဆံုးအျဖတ္အေပၚ၌သာမူတည္ပါမည္” ဟုလည္း ေရွ႕ေနာက္မညီ ေျပာထားျပန္ပါသည္။

ဤသုိ႔ဆိုလွ်င္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုးကုိ မည္သုိ႔  ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမည္နည္း။

ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံုရံုးဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒအမွတ္ ၄) ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းမည္ေလာ။

 သုိ႔ျဖင့္ “အမ်ားဆႏၵအား အေလးဂရုျပဳေသာ အားျဖင့္”  အတည္ျပဳလက္မွတ္ထိုးေပးၿပီး “ေအးကြက္ ”ကုိ ရွာခဲ့ပံုေပၚပါသည္။

သမၼတ(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္သည္ သနားစဖြယ္ေကာင္းေလစြ။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ႏုိင္သေလာ။ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ႏုိင္သေလာ။

ယင္းသုိ႔ ဆန္႔က်င္ႏုိင္/ ခ်ိဳးေဖာက္ႏုိင္ေအာင္ “အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ” (ကာလံု) မွ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားရာစုထံ ႏႈတ္မိန္႔ေပးႏုိင္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားရာစုသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုဆန္႔က်င္ႏုိင္ေသာ၊ ဒီမိုကေရစီက်င္စဥ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ ႏုိင္ေသာအခ်က္သည္ “စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီ” ၏ သရုပ္သကန္အစစ္မွန္ပင္ျဖစ္လိမ့္မည္။

(ဗိုလ္)ဦးေရႊမန္းႏွင့္(ဗိုလ္)ဦးခင္ေအာင္ျမင့္တုိ႔သည္ လႊတ္ေတာ္မ်ားကို ခ်ဳပ္ကုိင္ထားၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္(ကာလံု) အဖြဲ႔ဝင္လည္းျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးအနက္ (ဗိုလ္)ေရႊမန္းက ပုိ၍အခရာက်သည္။ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏုိင္သူျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္၂ ရပ္ အာဏာတူ ေပးထားသည္ဟု အေျခခံဥပေဒကမည္သုိ႔ပင္ဆိုေစ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ၂ ဦးအနက္ (ဗိုလ္)ဦးေရႊမန္းက (ဗိုလ္)ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ထက္ ႏွာတစ္ဖ်ားမက အာဏာပါဝါသာသည္ကို သူတို႔ႏွစ္ဦး၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရံုျဖင့္ပင္သိႏုိင္ပါသည္။

ဥပေဒၾကမ္း ၂ ခုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ တင္ျပခ်က္တြင္ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ေသာ”၊ “ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ” အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ေနသည္ကို (ဗိုလ္)ဦးေရႊမန္းႏွင့္ (ဗိုလ္) ဦးခင္ေအာင္ျမင့္တုိ႔ မသိ မည္ဟုတ္၊ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉၈ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၄၄၆ တုိ႔ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေက်ာ္လြန္ေနသည္ကို သူတုိ႔ေကာင္းစြာသိသည္။ (ဗိုလ္)ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ဆုိလွ်င္ “အမိ်ဳးသားညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မရွင္” ၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး(၁) တာဝန္ယူခဲ့သူျဖစ္ၿပီး၊ “ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲေရးေကာ္မရွင္” တြင္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ အမိန္႔၊ သူ႔တို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္၊သူ႔တုိ႔၏ ဂုိက္လိုင္း၊သူတုိ႔၏ ၫြန္ၾကားခ်က္မပါဘဲ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ သံုးသပ္ခ်က္သည္ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္လာစရာ အေၾကာင္းမရွိေခ်။

သူတို႔သည္ လႊတ္ေတာ္ကုိဤသုိ႔ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏုိင္သျဖင့္ ခံုရံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ပယ္ခ်ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ခံုရံုးအဖြဲ႔ဝင္အားလံုးကို ထုတ္ ပယ္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။

ယခုလည္း“ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုဆန္႔က်င္ေသာ”၊ “ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ ”ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ စိတ္ႀကိဳက္ခ်မွတ္ အတည္ျပဳႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

သုိ႔ျဖင့္ယခုအခါ “ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း” ႏွင့္ “ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံုရံုးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း”  တို႔သည္ ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္ ေန႔တြင္ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒအမွတ္ ၃ ႏွင့္ ၄) ဟူ၍ျဖစ္လာခဲ့ၿပီ။

သူတုိ႔ စိတ္ႀကိဳက္ေရးၿပီး အတင္းအဓမၼအတည္ျပဳခဲ့ေသာ “၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ” ကို သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ခြင့္ရွိသည္။

ခံုရံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ခံုဥကၠ႒ အပါအဝင္ခံုအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ ထုတ္ပယ္ခဲ့စဥ္က ဒီခ်ဳပ္ပါတီမွ အမတ္မ်ားသည္ “မွန္သည္ဘက္မွရပ္ သည္” ဟုဆုိကာ တက္တက္ႂကြႂကြေထာက္ခံမဲ ေပးခဲ့ၾကသည္။

 ယခုကိစၥတြင္လည္း ဒီခ်ဳပ္ပါတီအမတ္မင္းမ်ားသည္ မည္သည့္ဘက္ကရပ္တည္၍ မဲေပးခဲ့ၾကသနည္း။ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ ကို မေတြ႔ရေခ်။

 ဒီခ်ဳပ္အမတ္ ဦးအုန္းႀကိဳင္ကမူ

ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္းရဲ႕ သေဘာအရေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ကို ေထာက္ခံတယ္”

ဟု ေျပာတာဖတ္ရသည္။

“ခံုရံုးျပႆနာ”သည္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ၏ သေႏၶပါ အၾကပ္အတည္းကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းေဖၚျပေနသည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

           ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။ အဓမၼအတည္ျပဳခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔က်င့္သံုးလာသည့္ အခါတြင္ သူတုိ႔ထင္သလို ေျဖာင့္ျဖဴးေခ်ာေမြ႕ျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။ အၾကပ္အတည္းေတြ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ေပၚေပါက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဆက္လက္၍လည္း ေပၚေပါက္ေနမည္သာျဖစ္သည္။

 ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို လံုးဝဖ်က္သိမ္းၿပီး အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲႏုိင္မွသာ ထိုအၾကပ္အတည္းသံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ ေပလိမ့္မည္။

ၫြန္း

– သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၄/၂၀၁၃) ၊ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ ၂၂ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၃

– သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၅/၂၀၁၃) ၊ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ ၂၃ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၃

– သိမွတ္ဖြယ္ရာဗဟုသုတအျဖာျဖာ (၂၀၁၂)

Photo – Irrawaddy


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ

By

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈ စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္...

Read more »

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္

By

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၈...

Read more »

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ (မိုးမခ)...

Read more »

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္