ျပင္သစ္ ဘာသာ ေလ့လာစရာ (အပိုုင္း ၂၊ ဒုတိယပိုင္း)

January 24, 2013

ျပင္သစ္ ဘာသာ ေလ့လာစရာ  (အပိုုင္း ၂၊ ဒုတိယပိုင္း)

ပါရီေမာင္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၃ (အပတ္စဥ္ တက္ဆက္မည္)

LESSON -2   

ARTICLE   Part ( 2 )

2 . Definate Article (Article défini)  သိျပီး၊ေသခ်ာျပီးပစၥည္းမ်ား

 (  le , la  , les )   လာေလ

ျပင္သစ္စာေရးသားျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ စကားေျပာဆိုရာတြင္  အစတြင္ နာမ္ပစၥည္းတခုျဖစ္ေသာ ကား အေႀကာင္း ေျပာဆို သည့္ အခါ မသိေသးေသာ၊မေသခ်ာေသာ Article Indéfini  ျဖစ္ေသာ  un, une, des ကိုသံုး၍ ျပီး၊ သိျပီး၊ ေသခ်ာျပီးျဖစ္ေသာ  ကားအေႀကာင္းကိုပဲ ထပ္မံေျပာဆိုသည့္   အခါ Article Défini le , la  , les   ထဲမွတခုခုကိုသာထည့္သြင္းသံုးရမည္

ဥပမာ  –  I   have  a car .  The car is small. က်ေနာ့္မွာ ကားတစီးရွိသည္။ ဒီကားသည္  ေသးသည္။

  J’aiunevoiture.Lavoiture est petite.  ေရ အယူးန္း ဗါြက်ဴး ။ လာ ဗါြ က်ဴး ေအ ပတိ ထ္

ထို႔ေၾကာင့္  အနည္းကိန္းဆိုလွ်င္ “ la voiture ”   “ဒီကား”  ျဖစ္ၿပီး   “ les voituresဆိုလွ်င္ “ဒီကားေတြ” ဟု အဓိပၸါယ္ ရသည္။ ( ဟိုကား ၊ ဒီကား ဆိုျပီး ေနရာျပဆိုေသာ အသံုးႏွင့္ မေရာေထြး ေစလိုပါ)

“ le voiture ”   “la bureau”  “ la restaurant”   ဟုဘယ္ေတာ့မွမရွိေစရပါ

« le »သည္masculin ျဖစ္ေသာ အဖိုနာမ္ မ်ားအတြက္သာသံုးရန္ definite article ျဖစ္ၿပီး  voitureသည္féminine  ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္  

« la »သည္féminine ျဖစ္ေသာ အမ နာမ္ မ်ားအတြက္သာသံုးရန္ definite article ျဖစ္ၿပီး  bureau (ရံုး) သည္masculin  ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္  

« la »သည္féminine ျဖစ္ေသာ အမ နာမ္ မ်ားအတြက္သာသံုးရန္ definite article ျဖစ္ၿပီး  restaurant (စားေသာက္ဆိုင္)သည္masculin  ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္

 သက္ဆိုင္ရာ မွန္ကန္ေသာ  အာတီကယ္လ္  ကိုသာ ေရြးခ်ယ္ သံုးစြဲရပါမည္။

သက္မဲ့အရာဝထၱဳမ်ား၏နာမ္မ်ားကိုအဖိုနာမ္၊အမနာမ္ပံုေသသတ္မွတ္ထားျပီးျဖစ္သျဖင့္အျမဲမွတ္သားျပီး အသံမွန္ထြက္ရန္ ေအာက္ပါလင့္ ကိုနားေထာင္ေလ့က်င့္ပါရန္။

http://www.youtube.com/watch?v=-DG89nAOc6I

Le livre – ( လိဗ္ရ္) the book ( ဗမာသံပီပီသသမဟုတ္ပါ၊ခပ္ေပါ့ေပါ့အသံျဖင့္လက္”   ဟုထြက္ပါ)  ဒီစာအုပ္

La voiture – ( လာ ဗြားက်ဴး)   ဒီကား                    the car 

Le stylo – (  စတီလို)       ဒီေဖါင္တိန္                         the pan

La chaise – ( လာ  ရွဲး ဇ္ )    ဒီကုလားထိုင္                       the chair 

Les tables – ( ေလ  တားဘ္လ္ ) ဒီစားပြဲမ်ား                     the tables ( ဗမာအသံထြက္အတိုင္း    ေလ ဟု အတိအက်ထြက္သည္)

Le téléphone – ( လ ေတေလဖြန္းတယ္လီဖံုး                 the phone 

Les enfants – (ေလ ဇြန္ေဖါင့္)  ကေလးမ်ား                      the children  (နာမ္တြင္ သရ « » နွင့္စသျဖင့္ အသံ ဆက္သြားပါသည္။ ေနာက္ဆံုးမွ အမ်ားကိန္းကိုျပေသာ « »သံလံုး ဝမထြက္ရပါ။

Voyelle  မ်ား(သရ) ျဖစ္ ႀကေသာ « a,e,i,o,u ႏွင့္ h (အသံမထြက္) »  တို႕ႏွင့္စေသာနာမ္မ်ား၏ေရွ႕တြင္  le , la မ်ား ကို သံုးသည့္အခါ   ( les မပါဝင္ပါ )  Article Défini မ်ားျဖစ္ႀကေသာ  le , la  တို႕မွ   “ e ”  ႏွင့္ “ a ”  တို႕ေပ်ာက္သြားျပီး   « l’ » ျဖစ္လာပါသည္။ထို႕ေႀကာင့္ျပင္သစ္စာမ်ားတြင္  l’amour , l’avion , l’ami   စသည္တို႕ကိုေတြ႕ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာ   Le avion  စာလံုးမွ  L’avion  ျဖစ္လာပံုကိုရွင္းပါမည္။

Avion (ေလယာဥ္ပ်ံ)  သည္အထီးနာမ္  ျဖစ္ေသာေႀကာင့္  သူ႕အတြက္ Masculin  Article  ျဖစ္ေသာ  “ le ”  ကိုေရြးခ်ယ္ရပါသည္။

သို႕ေသာ္  article ႏွင့္ nounကိုေရးလိုက္ေသာအခါတြင္သရ၂လံုးျဖစ္ေသာ  e ႏွင့္  a တို႕ထပ္ေနသည့္အတြက္

Articleတြင္ရွိေနေသာသရ « e »ကိုဖ်က္၍  ဖ်က္လိုက္ေသာေနရာတြင္    “ ’ကိုထည့္ေပးရပါသည္။

အလားတူပင္  l’ami  ( the friend )   ဒီသူငယ္ခ်င္း ဆိုေသာစာလံုးတြင္ le ႏွင့္ amiတို႕ေပါင္းသြားသည္ကိုသိႏိုင္ပါသည္။

L’ amieဆိုေသာစာလံုးတြင္အဆံုးသတ္ျဖစ္ေသာ « e » ကိုႀကည့္ျခင္းျဖင့္  မိန္းကေလးသူငယ္ခ်င္းဟု သိရပါမည္။ ထို႕ေႀကာင့္ article  သည္  la ျဖစ္မည္ကို သိထားသင့္သည္။(သက္ရွိနာမ္မ်ားကိုသာ အဖို နာမ္မွ အမ နာမ္သို႕ေျပာင္းနိုင္ပါသည္။)

Article Partitif

Article Contracte  ဆိုသည္မွာ   Article အာတီကာယ္လ္မ်ားသည္ Proposition မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းသြားျခင္းမ်ားကို ဆိုပါသည္။

Proposition « à » သည္အဂၤလိပ္ဘာသာတြင္ « at,to » ႏွင့္တူျပီး  «  ၌၊ မွာ၊ တြင္၊ ဝယ္၊ က » ဟု အလြယ္ ဗမာလိုမွတ္ပါ။

« de » သည္ « of, from »  ႏွင့္တူျပီး « ၏, မွ » ဟု ေျပာခ်င္ပါသည္။   အသံုးျပဳမွဳေပၚတြင္မွတ္သားျခင္းျဖင့္ သေဘာေပါက္လာပါမည္။

ဥပမာ   –

à la          မွ           à la ( မေျပာင္းပါ )

à le          မွ           au  

          – à les        မွ           aux

        – de la         မွ           de la ( မေျပာင္းပါ )

         – de le         မွ           du

         – de les       မွ            des

သို႕ေျပာင္းသည္ကို မွတ္ရပါမည္။ သတိထားႀကည့္ပါက အနည္းကိန္း ၊အမ အာတီကယ္လ္မ်ား ဆိုလွ်င္ မေျပာင္းသည္ကို ေတြ႕မည္။

ဥပမာ – à la   ,     de la    တို႕သည္ မေျပာင္းႀကပါ။

စာေႀကာင္းအေနႏွင့္ ေတြ႕ရမည္မွာ……

« သူမ ေစ်းသို႕ သြားသည္။ »   ဆိုေသာစာေႀကာင္းတြင္

Elle va au marché.    အယ္လ  ဗား  အို   မားခ္ ေရွး ( Elle va à le marché ဟုမေရးရပါ )

          Elle va – သူမ  သြားသည္  She goes

          au – သို႕ ( à le )          to the

          marché  –  ေစ်း              market

( ေစ်း ဆိုေသာေနရာတြင္ မိမိတို႕ သိထားျပီးျဖစ္ေသာ  ေက်ာင္း၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ စူပါမားကက္  စသျဖင့္ အစားထိုးသံုးစြဲ သြားျခင္းျဖင့္ ေျပာလိုေသာ အေႀကာင္းအရာ၊ စာေႀကာင္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။)

         

Articleအာတီကယ္သက္သက္မ်ားကိုသာေဖၚျပရန္မျဖစ္နိုင္၍နာမ္မ်ားျဖင့္ေရာေရးေနရပါသည္။

အၾကမ္းအားျဖင့္ မွတ္ရန္မွာ  Noun အမ်ားစုသည္ e ျဖင့္ အဆံုးသတ္လွ်င္  အမနာမ္ feminineျဖစ္၍ အစေျပာေသာ အခါ “une”  သံုးရၿပီး  ထပ္မံေျပာေသာ အခါ “ la ” ကိုသံုးရၿပီး  အမ်ားကိန္းျဖစ္လွ်င္ “des”ျဖင့္သံုးရပါမည္၊၊ 

exceptional ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ားအေနႏွင့္ 

la moto ,la prison, le téléphone  ကဲ့သို႔စာလံုးအနည္းစုကိုသာမွတ္ရပါမည္နာမ္မ်ား၏ အခန္းတြင္ ထပ္မံရွင္းလင္းသြားပါမည္။

 

ေပးထားေသာဗီဒီိယို္ုသင္ခန္းစာကိုၾကည့္ၿပီးေၾကညက္ေအာင္ေလ့က်င့္ပါအလားတူတျခားေဝါဟာရမ်ားကိုလည္းေရးသားေလ့က်င့္ရင္းျဖင့္အေၾကာင္းအရာတူေဝါဟာရမ်ားကိုမွတ္ၿပီးသားျဖစ္ပါမည္ 

ေနာက္ပိုင္း အခန္းမ်ားတြင္ ဗီဒီယို ကလစ္ သာ ေပး ထားပါက ဆက္လက္ ေလ့ က်င့္ သြား နိုင္မည္ဟု ထင္ ပါသည္။  ပါရီေမာင္ အေနႏွင့္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို အဓိကထား ေရးသားျပီး စာဖတ္သူ အေနႏွင့္ Youtube Link

မ်ားအတိုင္းေလ့က်င့္ပါလွ်င္ျမန္ဆန္စြာတတ္ေျမာက္နိုင္ပါမည္။  

(အႀကံေပးလိုသည္မွာစာဖတ္သူစိတ္ႀကိဳက္အျခားလင့္မ်ားရွာေဖြေလ့လာပါကအသံထြက္ေကာင္းမြန္ေသာျပင္သစ္အသံမွန္ Native Speaker အသံကိုေရြးခ်ယ္ေစလိုပါသည္။)

(အာတီကယ္လ္ ကို နာမ္မ်ား၏ ေရွ႕တြင္ အျမဲထည့္ျပီး ေျပာဆို ေရးသား ရေသာ္လည္း ခြ်င္းခ်က္ အေနျဖင့္ မထည့္ရသည့္ အေႀကာင္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္)

ယခုအထိ သင္ယူျပီးျဖစ္ေသာ

Alphabet 

Article Indéfini   (  un, une, des )

Article Défini     (  le , la ,   les   )  သင္ခန္းစာမ်ားကို ပိုင္ႏိုင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ပါ။

စိတ္ဓါတ္မက်ေအာင္ ႀကိဳေျပာထားပါမယ္။ ေနာက္ပိုင္းသင္ခန္းစာ ရွဳပ္တာေတြမလာခင္ အခုကတဲက ေက်ညက္ေနမွလွ်င္ျမန္လြယ္ကူစြာတတ္ေျမာက္မွာပါ။ ေရွ႕မွာ တက္သြားမဲ့ အခန္းေတြမွာလဲ ေနာက္ကို ျပန္ျပီးေဖၚျပ ညႊန္းဆိုမွာပါ။  မႀကာခင္ ႀကိယာသံုးစြဲပံု Verb Form (Conjugaison)  နဲ႕ ကတၱားပုဒ္ Personal Pronoun (Pronom Personnel) သင္ခန္းစာေတြျပီးရင္ စာေႀကာင္းေတြ    ကိုယ္တိုင္ တည္ေဆာက္ျပီး ပါရီေမာင္နဲ႕ ျပင္သစ္လို « ခ်တ္ » ႀကတာေပါ့ေနာ္။

ျပင္သစ္လိုခ်က္ တာကေတာ့ ပါရီေမာင္ မကြ်မ္းက်င္ပါ။  ႏွုတ္ဆက္စကားမ်ားနဲ႕ေန႕စဥ္သံုးေဝါဟာရမ်ားတိုးပြားရေအာင္ေလ။ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာေဝါဟာရေတြကေတာ့ကိုယ္တိုင္ေလ့လာဖို႕ပဲေပါ့ေနာ္၊ စကားမစပ္ေရးရဦးမယ္။

ဒီရက္ပိုင္း ပါရီမွာ မႀကံဳစဘူး ခါတိုင္းထက္ ႏွင္းပိုက်လို႕ ပါရီရဲ႕ အဘိဓၶါန္ လို႕ေခၚရမဲ့ ေမာင္ရင္ ငေတ နဲ႕ ေပါင္းျပီး ဓါတ္ပံုရိုက္ထြက္တာ -၃ ေလာက္ရွိတဲ့ အျပင္က အေအးဒါဏ္ ေတာ္ေတာ္ ခံလိုက္ရတယ္။ ျပင္သစ္ဘာသာအသံထြက္၊ အဓိပါယ္ နဲ႕ပါတ္သက္လို႕ ကိုယ္ေတြ႕ေရာ ႀကားဘူးတာပါ ေနာင္ႀကံဳမွ ရယ္စရာေျပာႀကတာေပါ့ေနာ္။

     ( လာမဲ့ သင္ခန္းစာမွာ နာမ္မ်ား (Les Noms ) အေႀကာင္း ဆက္လက္ေဖၚျပပါမယ္)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ပါရီေမာင္, ေလာကဓာတ္ခန္း

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊ အခ်ိန္မီ ထြက္ပါျပီ

By

  မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊...

Read more »

ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ

By

  ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ  (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေမ ၃၊ ၂၀၁၈ ေခါင္းစဥ္...

Read more »

မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ

By

  မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္