ျပည္သူေတြအၾကားက သတင္း၊ ဖတ္စရာနဲ႔ ေပးစာမ်ား

January 25, 2013

မိုးမခထံေပးစာမ်ား၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၃

ေထြ/အုပ္ဦးစီးဌာနက ၀န္ထမ္းစာေမးပြဲၾကန္႔ၾကာမႈနဲ႔ နစ္နာမႈမ်ား

ေထြအုပ္၀န္ထမ္းတဦး၊ ၊ မိုးမခေပးစာ၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၃

ကြ်န္ေတာ္တိုသည္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန မွ အၿခားအဆင္႕၀န္ထမ္းမ်ားၿဖစ္ပါသည္။၂၀၀၉ ခုႏွစ္ တြင္ မိခင္ဌာန မွေခၚယူေသာ ဒုဦးစီးမွဴး(စီမံ – ၁)ကို လုပ္သက္ (၁)ႏွစ္ၿပည္႕။ ဘြဲ႕ရ၊အသက္(၃၀)ႏွစ္ ေအာက္ အမ်ိဳးသား၀န္ထမ္း မ်ားေၿဖဆိုႏိုင္ေႀကာင္း ေခၚယူခဲ့သၿဖင့္ ၀င္ေရာက္ေၿဖဆိုရာတြင္ ေရးေၿဖစာေမးပြဲ ေအာင္ၿမင္ ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေမလတြင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးစီးဌာန ရံုးခ်ဴပ္တြင္လူ ေတြ႕စစ္ေဆးၿပီး ေအာင္ၿမင္ခဲ့ပါ တယ္။

ထိုသို႕ေရးေၿဖ လူေတြ႕စစ္ေဆးခံရၿပီးေနာက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ မဂၤလာဒံုတြင္ဖြင့္လွစ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပညာဖြံ႕ၿဖိဳးူမွု သင္တန္းေက်ာင္းသို႕တက္ေရာက္၇န္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန မွတဆင္႕ေပးပို႕ေသာ အေႀကာင္းႀကားစာ ကိုရရွိခဲ့ပါသည္။သို႕ေသာ္ေခၚယူစဥ္က အသက္(၃၀)ႏွစ္ ေအာက္ၿဖစ္ေသာ္လည္း(၂၅) ႏွစ္ေက်ာ္ဟုအေႀကာင္းၿပခ်က္ၿဖင့္ အပယ္ခံရၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႕ သင္တန္းတက္ ေရာက္ခြင္႕မရခဲ့ပါ။

ထိုသင္တန္းတက္ေရာက္ခြင္႕ရသူမ်ားမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ႏွင္႕အတူ စာေမးပြဲေၿဖဆိုၿပီး ေရးေၿဖ မေအာင္ၿမင္ေသာ အသက္(၂၅)ႏွစ္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားႏွင္႕ ေရးေၿဖေအာင္ၿမင္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား ၿဖစ္ပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္တို႕မွာ ေရးေၿဖေရာ ႏွုတ္ေၿဖပါ ေအာင္ၿမင္ၿပီး သင္တန္းမတက္ေရာက္ခဲ့ရသၿဖင္႕ မ်ားစြာနစ္နာခဲ့ရပါတယ္။

၂၀၁၁ခုႏွစ္အတြင္းကဒုဦးစီးမွဴး(စီမံ ၁)ရာထူးအတြက္ အသက္(၃၅)ႏွစ္ေအာက္ လုပ္သက္(၅) ႏွစ္ၿပည္႕ၿပီး ဘြဲ႕ရ ဌာနအတြင္းအမ်ိဳးသား၀န္ထမ္းႏွင္႕အမ်ိဳးသမီး၀န္ထမ္းမ်ားကို ေၿဖဆိုရန္ဌာန မွ ေခၚယူသၿဖင္႕ ၂၆.၁၂.၂၀၁၂ ေန႕တြင္ ေနၿပည္ေတာ္တြင္ ေရးေၿဖစာေမးပြဲ ကိုက်င္းပရာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ေၿဖဆိုေအာင္ၿမင္ ခဲ႕သည္။စာေမးပြဲ ေအာင္ၿပီးေသာကြ်န္ေတာ္တို႕အား အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးစီးဌာန ရံုးခ်ဳပ္ ေနၿပည္ေတာ္ တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႀသဂုတ္လအတြင္းတြင္ စိတ္အေၿခအေန ႏွင္႕ လူေတြ႕စစ္္ေဆးၿပီးၿဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႕အထိ ေအာင္စာရင္းထြက္ေပၚလာၿခင္းမရွိေသးပါ။

ယခုတဖန္ ဒုဦးစီး(စီမံ ၁) ရာထူးအတြက္ အသက္(၃၅) ႏွစ္ေအာက္ လုပ္သက္(၂)ႏွစ္ၿပည္႕ၿပီး ဘြဲရ၊ ဌာနမ်ား တြင္းအမ်ိဳးသား၀န္ထမ္း ႏွင္႕ အမ်ိဳးသမီး၀န္ထမ္း ပိုေၿဖဆိုရန္ဌာန မွ ထပ္ေခၚယူသၿဖင္႕ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ႀသဂုတ္လ တြင္းက လူေတြ႕စစ္ေဆးခံရၿပီး ယေန႕ အခ်ိန္ထိ ေအာင္စာရင္း ထြက္ေပၚလာၿခင္းမရွိၿခင္း ႏွင့္ ယခုတစ္ႀကိမ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ(၂)ရက္ေန႕တြင္ စာေမးပြဲတစ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးရန္ စီစဥ္ၿပီးၿဖစ္ေနၿခင္းမ်ားႏွင္႕ ပတ္သက္ၿပီး မိမိဌာန ၀န္ထမ္းငယ္မ်ား၏ အက်ိဳးကို ေရွးရူၿပီး ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ ခ်မွတ္ေပးပါရန္ ေလးစားစြာတင္ၿပအပ္ပါတယ္။

(အကယ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႀသဂုတ္လက စစ္ေဆးခဲႈေသာ စာေမးပြဲကို အသိအမွတ္မၿပဳ ပါကလည္း (၂.၃.၂၀၁၃) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္႕ စာေမးပြဲကို ၀င္ေရာက္ေၿဖဆိုသူမ်ား ရွိပါဦးမည္။ယခင္ ေၿဖဆိုခဲ႕ၿပီး ေအာင္စာရင္း မထြက္ေသးသူမ်ားကိုလည္း အေႀကာင္းႀကားေပးသင္႕ ပါတယ္ စာေမးပြဲက်င္းပၿပီး ေအာင္စာရင္းမထြက္။အေၿဖ မေပၚေသာလုပ္ရပ္မ်ားမွာ အစိုးရဌာနမ်ား၏ က်င္႕စဥ္မဟုတ္ပါ ေႀကာင္းႏွင္႕အထက္ ႏွင္႕ေအာက္ ပြင္႕လင္းၿမင္သာေသာ လုပ္ရပ္မဟုတ္ဟု ယူဆသၿဖင္႕ ႏိုင္ငံေတာ္ သက္ဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ားက ထိန္းေက်ာင္း ေၿဖရွင္း ေပးပါရန္ ေလးစားစြာတင္ၿပအပ္ပါသည္)


ဟသၤာတစည္ပင္ (ဆိပ္ကမ္းခြန္ ျဖတ္ေက်ာ္ခ) ကို မ်က္စိေမွာက္ေနတဲ့ စသုံးလုံးအဖြဲ႔

ဟသၤာတသားမ်ား၊ မိုးမခေပးစာ၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၃

ဟသၤာတစည္ပင္ရဲ ့ဖိတ္ႀကားခ်က္အရ (အစည္းေ၀းအဆင့္မမွီေသာ) အစည္းေ၀း တက္ေရာက္စဥ္ကလည္း ကိုယ္တိုင္ ေျပစာျပျပီး တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ အစည္အေ၀းမွာ စည္ပင္ဒုညႊန္ႀကားေရးမွဴးမွ မိမိတို႔ ႀကီးႀကပ္မွဳအားနည္းမွဳျဖစ္ေႀကာင္း၊ တင္ျပမွဳကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ ၄င္း၏၀န္ထမ္းမ်ားကို ေျပာႀကားခဲ့ပါတယ္။ တကယ္လုပ္သလား၊ ဘာေႀကာင့္တရား၀င္ေျပစာ မေပးႏွဳိင္ရတာလဲ … ေဖၚျပပါပံုစံကိုသာ ႀကည့္ႀကပါေတာ့။

( ၂၂ . ၁ .၂၀၁၃ ) ရက္ေန ့လာေကာက္ယူပါေသာ ဆိပ္ကမ္းခြန ္ျဖတ္ေက်ာ္ခေျပစာပါ။ လာေရာက္ေကာက္ခံသူကို အစည္းအေ၀းမွာတင္ျပျပီး ျဖစ္ေႀကာင္း၊ တရား၀င္ေျပစာေပးရန္ ကၽြန္ပ္မွေတာင္းဆိုခဲ့ပါေသာ္လည္း၊ စည္ပင္မွထုတ္ေပးေသာ (သို႔) သတ္မွတ္ေပးေသာေျပစာမ်ားတြင္ ဆိပ္ကမ္းခြန္ ျဖတ္ေက်ာ္ခ ေကာက္ခံရန္ေျပစာမရွိေႀကာင္း ေျပာလာပါတယ္။

ဒါေတာ့ … ရွိပါတယ္ဆိုျပီး ထုတ္ျပတာကေတာ့ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ေမာ္ေတာ္ဆိပ္ကမ္း ကပ္ အခြန္ေျပစာပါ။ စာအုပ္က စုတ္ျပတ္ေတာင္ေနပါျပီ။ ေကာက္တဲ့သူကလည္း တေယာက္ တမ်ိဳးႏွဳန္းထားနဲ ့ ေကာက္၊ ဆိပ္ကမ္းခြန္ ျဖတ္ေက်ာ္ခဆိုတာကို ေလလံပစ္စဥ္ကလည္း ပံ့ေႀကး၀င္ေတာင္းသူေတြကို မေကာက္ရန္ တခါတည္း ညွိႏွဳိင္းခဲ့တာပါ။ (ဟသၤာတျမိဳ ့မွာ ဆိပ္ကမ္းခြန္ ျဖတ္ေက်ာ္ခ မေပးေဆာင္ရတဲ့ အခြင့္ထူးခံလူတန္းစားဆိုတာကလည္း ရွိေနပါတယ္ )

မေန႔ကႀကားလိုက္ရတာတခုေတာ့ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္။ ဆိပ္ကမ္းက လုပ္သားႀကီးေတြ လုပ္သားခ ၁၀ိ/- မ်ားေနလို ့စစစ ဦးစီးဌာနက လာစစ္ေဆးသြားေႀကာင္းပါ။ ကၽြန္ေတာ္အျမင္အရ ေျပာရရင္ မမ်ားပါဘူး။ ေအာက္ေျခလူတန္းစား လုပ္အားနဲ ့အပင္ပမ္းခံ လုပ္စားေနရတာကိုေတာ့ ဆန္တစ္အိတ္ ၁၀ိ/- မ်ားတယ္ဆိုျပီး ခ်က္ခ်င္းအေရးယူစစ္ေဆးပါ တဲ့ …။

စသုံးလုံး (စစစ) ဦးစီးဌာနေရ … တျခားျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ကိစၥေတြကိုေတာ့ ဘာေႀကာင့္ လစ္လ်ဴရွဳႀကည့္
ေနႏွဳိင္ရတာပါလဲ။

အေတာ္စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းတဲ့ ဟသၤာတျမိဳ့ပါ။ အမွန္တရားလိုလားသူမ်ားအေနနဲ ့ ေနဖို႔ေတာင္ မေကာင္းတဲ့ျမိဳ ့ျဖစ္ေနျပီ။ ဟသၤာတျမိဳ ့တိုးတက္မွဳေႏွးပါတယ္ဆိုတဲ့ လူႀကီးမင္းမ်ား … တကယ္ေစတနာမွန္နဲ႔ ေျပာတာဆိုရင္ အေသးစိတ္ေလ့လာႀကပါအုံးလို ့ေျပာခ်င္ပါတယ္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:မိုုးမခကိုု ေပးတဲ့စာ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)