ျပင္သစ္ ဘာသာ ေလ့လာစရာ (အပိုုင္း ၈)

April 7, 2013

ပါရီေမာင္၊
ဧျပီ ၇ ၊ ၂၀၁၃ (အပတ္စဥ္ တက္ဆက္မည္)

Lesson 8 ( Leçon 8  )    

Adjectifs  နာမဝိေသသနမ်ား
VERBE ” ETRE “  ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သံုးစြဲပံုမ်ား
ယခင္ျပီးခဲ့တဲ့ သင္ခန္းစာမွာ အလြယ္ဆံုး စာေႀကာင္း မ်ားကို ရွိျခင္းျပ ပံုစံျဖင့္ ေရးသားရန္ ေရးခဲ့ျပီးပါျပီ ။ တဆင့္တက္ျပီး စာေႀကာင္းကို ျဖည့္စြက္ႀကည့္ရေအာင္။
J’ai une voiture . ေရ အယူးန္း ဗြားက်ဴး ။   က်ေနာ့္မွာ ၊ က်မ မွာ ကားတစီး ရွိသည္။
J’ai une belle voiture. ( ဆိုတာကေတာ့ နာမဝိေသသန Adjectif ျဖစ္ျပီး နာမ္ရဲ႕ ေရွ႕(သို႕)  ေနာက္ မွာထားရပါတယ္) က်ေနာ့္မွာ ၊ က်မ မွာ  လွေသာ ကားတစီး ရွိသည္။( အမနာမ္ အတြက္ နာမဝိေသသန)
Je regarde le ciel bleuရ ရဂါဒ္ လ စီးယဲလ္ ဘ လားလ္ ( အသံထြက္မွန္ေရးမရပါ)ျပာေသာ ေကာင္းကင္ကို က်ေနာ္ ႀကည့္သည္။
belle ဘဲလ္ ( လွပေသာ)  grande ဂေရာင္းဒ္ ( ႀကီးေသာ) rapide ရားပိဒ္ (ျမန္ေသာ)
verte ဗက္ထ္ ( အစိမ္းေရာင္ရွိေသာ) noire ႏြား ( အနက္ေရာင္ရွိေသာ)
(အေရာင္မ်ားသည္လည္း  နာမဝိေသသန  ျဖစ္သည္။ နာမ္ရဲ႕ အေနာက္မွာထား သံုးရမည္။)
နာမဝိေသသနမ်ား၏ အထီး၊ အမ မ်ားကို ေသခ်ာစြာ သိရမည္။
ဥပမာ —  Une voiture noire.   အယူးန္းဗြားက်ဴးႏြား  ၊  အနက္ေရာင္ကားတစီး
              Une  grande  maison. အယူးန္း ဂေရာင္း ဒ္ ေမဇြန္  ၊    ႀကီးေသာအိမ္တလံုး
               Un film intéressant.  အန္ ဖင္းလ္မ္  အန္ေတရက္ စြန္႕ ၊   စိတ္ဝင္စားစရာ ရုပ္ရွင္တကား
               Un roman policier.  အန္ ရိုေမာန္ ပိုလီ စီေယး  ၊   စံုေထာက္ဝထၱဳ တအုပ္
               Un dessin coloré.  အန္ ေဒ စန္း ကို လို ေရး  ၊ အေရာင္ခ်ယ္ထားေသာ ရုပ္ပံုတခု
               Des grosses pommes.  ေဒ ဂရိုး စ္ ေပါင္းမ္း ၊  ႀကီးေသာ ပန္းသီးမ်ား
              Les jolies roses.  ေလ ရိုး လီး ရို႕ စ္ ၊ လွပေသာ ႏွင္းဆီပန္းမ်ား
နာမဝိေသသန  မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ နာမ္ႏွင့္တြဲ ေသာအခါ အထီး ၊အမ  မွန္ကန္ေအာင္ခ်ိန္ညိွ 
ေျပာင္းေပး ရမည့္အျပင္ အနည္းကိန္း၊ အမ်ားကိန္း ကိုလည္း ခ်ိန္ညွိေပးရပါမည္။
သာမန္ အားျဖင့္ နာမဝိေသသန Adjectif  ရဲ႕ အေနာက္မွာ အမနာမ္ အနည္းကိန္းျဖစ္လ်င္ e”ထည့္ေပးျခင္း ၊ အမနာမ္ အမ်ားကိန္းျဖစ္လ်င္  es ”  ထည့္ေပး ျခင္း ကို လုပ္ေပးရပါမည္။(ေျပာင္းနည္း ဝိေသသ မ်ားရွိသည္)
အသံုးမ်ားေသာ  နာမဝိေသသန Adjectif   တခ်ိဳ႕ ကို ေအာက္က လင့္မွာ နားေထာင္ျပီး ေလ့က်င့္ပါရန္ ။
http://www.youtube.com/watch?v=adfAy8xYAPQ
ေပးထားေသာလင့္သည္ နာမဝိေသသန Adjectif  မ်ားကို  အဖိုနာမ္၊ အမနာမ္ ခြဲျခားျပီး ေပးမထားပါ ။
ျပီးခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ရွင္းျပခဲ့သလို  နာမဝိေသသန Adjectif  မ်ားကို  အဖိုနာမ္ မွ အမ နာမ္ သို႕ ေျပာင္း ရန္ အမ်ားစုမွာ ” e “  ထဲ့ေပး၍ ရသည္။ သို႕ေသာ္” e “   ျဖင့္ဆံုးေသာ အခ်ဳိ႕ကို ဘာမွ မေျပာင္းရပါ ။  အခ်ဳိ႕သည္ လံုးဝ ကြဲ ျပားသြားေသာ စာလံုးမ်ားလည္း ျဖစ္သြားတတ္ႀကပါသည္ ။ ထို႕ေႀကာင့္ ပါရီေမာင္ မွ ျဖည့္စြက္၍ ေပးထားပါသည္ ။ စာလံုး ေနာက္ မွအနီေရာင္ျဖင့္ ေဖၚျပထားေသာ စာလံုး ကို ထပ္ထဲ့ေပး ျခင္း ျဖင့္ အမနာမ္ သုိ႕ ေျပာင္းလဲသံုးပါ ။ အနီေရာင္ စာလံုး အသစ္သည္  လံုးဝ ကြဲျပားေသာ စာလံုး တခု ျဖစ္သြားသည္။ ဥပမာ — beau  မွ   belle
( အလားတူစြာပင္  အမ်ားကိန္းကို ေျပာင္း ရာတြင္လည္း  ”  s “  ေပါင္းျခင္း ၊ မတူေသာ စာလံုးမ်ားသို႕ ေျပာင္းသြားျခင္းမ်ားရွိ ပါသည္ ) အခန္းတခု အေနႏွင့္ ေဖၚျပပါမည္။
နမူနာ စာေႀကာင္း အခ်ဳိ႕ကို လုပ္ျပထားပါသည္ ။
affamé           ဆာေလာင္ေသာ
beau               လွပေသာ (အမ နာမ္ႏွင့္ သံုးရန္  belle ) Il est beau . Elle est belle
                        C’est beau. လွတယ္ (အရာဝထၱဳ ၊ ရာသီ ဥတုကို ေျပာသည္) Il fait beau.ရာသီ ဥတုသာယာတယ္
étrange         ထူးဆန္းေသာ၊ တစိမ္းျဖစ္ေသာ
bruyante       ဆူညံေသာ  C’est bruyant . ဆူညံတယ္၊ နားျငီးတယ္  C’est …. (ေဖၚျပျပီး ) It is …
chaud            e          ပူအိုက္ေသာ       Le café est chaud.   Le riz est chaud.ထမင္းပူတယ္
célèbre          ထင္ရွားေႀကာ္ႀကားေသာ  Elle est célèbre. ( connu )
dangereux    အႏၱရာယ္ရွိေသာ  dangereuse  ( La route est dangereuse ) လမ္းကအႏၱရာယ္မ်ားတယ္
difficile          ခက္ခဲေသာ difficille   C’est difficile à dire. ေျပာဖို႕ခက္တယ္
douloureux   နာက်င္ေသာ douloureuse
effrayante     ေႀကာက္ရြံ႕ေသာ
en colère      စိတ္ဆိုးေသာ   Il est en colère. သူစိတ္ဆိုးေနတယ္။ Papa est en colère.
en forme       က်မၼာေသာ၊ ခြန္အားျပည့္ေသာ  Je suis en forme.
endormi     ငိုက္ျမည္းေသာ  Nous sommes endormies.  က်ေနာ္တို႕ ငိုက္ေနႀကတယ္
forte               သန္မာေသာ  Il est fort. သူ သန္မာသည္။
frais               လတ္ဆတ္ေသာ၊ ေအးေသာfraîche.  Les poissons sont frais.ငါးမ်ားလတ္ဆတ္သည္။
                        ( အဘိဓါန္တြင္ႀကည့္လ်င္ frais, fraîche : adj    ဟူ၍ ၂မ်ိဳးကပ္လ်က္ေပးထား မည္)
froide             ေအးေသာ      Il fait froid.  ရာသီဥတုကေအးတယ္
grand et petit ျမင့္ေသာ ၊ႀကီးေသာ  ၊ petit ေသးငယ္ေသာ grande , petite  ( အသံမ်ားကို dႏွင့္ t ထိ ထြက္ပါ)
grosse           ဝေသာ    Maman est grosse.  အေမသည္ ဝသည္  (très  grosse)  အရမ္းဝသည္
ivre                 မူးရစ္ေသာ  Nous sommes ivres. က်ေနာ္တို႕ အရက္မူး သည္။
lente               ေႏွးေကြးေသာ Le bus est lent. ဘတ္စ္ ကားသည္ ေႏွးသည္။
lointaine        ေဝးကြာ ေသာ
lourde            ေလး ေသာ   La valise est trop lourde. အိတ္သည္ လြန္စြာေလးသည္  ( trop ) adv: လြန္စြာ
fiévreux         ဖ်ားနာေသာ      fiévreuse
jeune              ငယ္ရြယ္ေသာ
occupée        အလုပ္မ်ားေသာ
pauvre           ဆင္းရဲ ေသာ   Ils sont pauvres.  သူတို႕သည္ဆင္းရဲႀကသည္
rassasiée     ဗိုက္ျပည့္ေသာ
rapide            လ်င္ျမန္ေသာ La ligne 5 est rapide.  လိုင္းအမွတ္ ၅ သည္ ျမန္သည္။
riche              ခ်မ္းသာေသာ     Vous êtes riches . ခင္ဗ်ား(တို႕)က ခ်မ္းသာတယ္
vieux              အိုေသာ ၊ ေဟာင္းေသာ vieille  Je suis vieux.  La voiture est vieille.
VERBE ” ETRE “  ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သံုးစြဲပံုမ်ား
VERBE ” ETRE “  သည္ ရွိသည္၊ ျဖစ္သည္ ဟု အဓိပၸါယ္ ရျပီး ေလာေလာဆယ္ အေျခအေန တြင္ ျဖစ္ျခင္းျပ စာေႀကာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ ရာတြင္ သံုး ရပါသည္။
( အခ်ိန္ကာလျပဆိုေသာ စာေႀကာင္းမ်ားအတြက္ Auxiliaire  အကူ ႀကိယာအေနႏွင့္ လည္း သံုးရသျဖင့္ အေရးႀကီးပါသည္)
ပံုမွန္ ပစၥဳပၸန္ ကာလကို ျပဆိုေသာ စာေႀကာင္း မ်ားကို ျပဳလုပ္ ရန္ အတြက္ ေအာက္ပါ ပံုစံ အတိုင္း ေရးသားရပါမည္
      ကတၱား Subject  +   ႀကိယာ Verb ” ETRE “  +  နာမ္ Noun   သို႕မဟုတ္Adjectif နာမဝိေသသန
                                        စာေႀကာင္းပံုစံ ( ၂  )
ေအာက္ပါစာေႀကာင္းတခ်ိဳ႕ကို ႀကည့္ပါ ။
Je suis médecin. ( + Noun ) ရ စီြ ေမ ဒ ဆန္ ။ က်ေနာ္ ဆရာဝန္ ျဖစ္သည္။
Je suis patient(e). ( + Adjectif ) ရ စီြ ပါ့ စီယြန္႕ က်ေနာ္ သည္ စိတ္ရွည္တတ္သည္။ ဒီေနရာမွာ အေရး ႀကီးပါသည္။ Adjectif  ကို သံုးစြဲ ေျပာဆိုတိုင္း ခ်ိန္ညိွျခင္းAccord  ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။  ေျပာသူသည္ မိန္းကေလး ျဖစ္ပါက  Je suis patienteရ စီြ ပါ့ စီယြန္႕ ထ္၊  ဟုေျပာရပါမည္။   ” t ” သံထြက္ပါ
Elle est étudiante. ( + Noun ) အယ္လ္ ေလ ေအတူ ဒီ ယြန္႕ထ္ ။ သူမေက်ာင္းသူ ျဖစ္သည္။ ဒီေနရာမွာေတာ့ ရွင္းပါသည္။   သူမ  ဟုဆိုထားတာျဖစ္လို႕  étudiante  ဆိုျပီး ျဖစ္ရပါမယ္။ ” t ” သံထြက္ပါ
Nous sommes  birmans. ( + Noun ) နဴ စြမ္းမ္  ဘီရက္ခ္ မြန္းန္ ၊ က်ေနာ္တို႕၊က်မတို႕ ဗမာမ်ား ျဖစ္ႀကသည္။
Ils sont gentils. ( + Adjectif ) အီလ္ စြန္႕န္ ရြန္္းတီးရ္။ သူတို႕ႀကင္နာတတ္သည္( သေဘာေကာင္းသည္)။ အမ်ားကိန္းျဖစ္၍ Adjectif  တြင္ ” s “  လိုက္ေပးရမည္။
Tu es gentil(le) က်ဴေအ ေဂ်ာင္းန္တီးလ္ ။ မင္းဟာ ႀကင္နာတတ္ တယ္။
(အေျပာခံရသူ မိန္းကေလး ျဖစ္ေနရင္ gentille  လို႕ေရးရျပီး ရြန္္းတီး ရ္  အသံထြက္မည္။
 ” ….  tille “သည္  ” ရ ” သံ
Vous êtes ingénieur. ( + Noun ) ဗူဇက္ထ္ အန္ ေဂ်နီယာ ၊ မင္း ခင္ဗ်ား အင္ဂ်င္နီယာျဖစ္တယ္။
Elle est charmante. ( + Adjectif ) အယ္လ္ေလ ရွားေမာ့န္ ထ္ ။ သူမသည္ စြဲေဆာင္မွဳရွိသည္
Il est urgent. ( + Adjectif )  အီေလ အယူးရြန္႕ ။   သူ သည္ အလ်င္လိုေနသည္။
Elle est rapide. ( + Adjectif ) အယ္လ္ေလ ရားပိဒ္ ။   သူမသည္ လ်င္ျမန္သည္။
Nous sommes pressés. ( + Adjectif ) နဴ စြမ္းမ္ ပရက္ေစး။ က်ေနာ္တို႕၊က်မတို႕ အလ်င္လိုေနႀကသည္။
Il est à la maison.  သူ အိမ္မွာ ရွိသည္။
Elle est là. သူမ ဟိုမွာ ( သူမ အဲဒီမွာ)
VERBE ” ETRE “  ရဲ႕  Conjugaison ကို ျပန္လည္ နားေထာင္၊ ရြတ္ဆို ေလ့က်င့္ရန္ လင့္
http://www.youtube.com/watch?v=404yNORWcb0
http://www.youtube.com/watch?v=jlvM5lK39Qs
အထက္ပါ လင့္မ်ားကို ႀကည့္ပါ။  အမ်ားကိန္းတတိယ လူ ေနရာျဖစ္ေသာ Ils/ Elles  တို႕တြင္ ေျပာေသာအခါ
VERBE ” ETRE “  ႏွင့္  VERBE ” AVOIR “  တို႕၏ ကြဲျပားေသာ အသံတို႕ကို ဂရုမစိုက္မိပါလ်င္ မိမိ ေျပာလိုေသာ အဓိပၸါယ္သည္  လံုးဝ လြဲေခ်ာ္သြားပါမည္။
VERBE ” ETRE “  အတြက္
Ils sont  …… အီလ္ စြန္႕ ၊ သူတို႕ သည္ … ျဖစ္ႀကသည္ ( ” s “ ၂ လံုး ထပ္ေသာေနရာ၏ အသံသည္ ” s “ သံ ထြက္ရမည္။)
Elles sont …..  အလ္ စြန္႕ ၊ သူမတို႕ သည္  … ျဖစ္ႀကသည္ ( ” s “ ၂ လံုး ထပ္ေသာေနရာ၏ အသံသည္ ” s “ သံ ထြက္ရမည္။)
VERBE ” AVOIR “  အတြက္
Ils ont  …. အီလ္ ဇြန္႕ ၊ သူတို႕မွာ … ရွိႀကသည္ ( ” s “ ၁ လံုး ထဲရွိေသာေနရာ၏ အသံသည္” Z “ သံ ထြက္ရမည္။)
Elles ont …… အလ္ ဇြန္႕ ၊ သူမတို႕မွာ … ရွိႀကသည္ ( ” s “ ၁ လံုး ထဲရွိေသာေနရာ၏ အသံသည္ ” Z “ သံ ထြက္ရမည္။)
( အထက္ပါ အတိုင္း ျပီးခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား  တြင္ ရွင္းလင္းျပီး ေသာ္လည္း ထပ္ရွင္း ျခင္းျဖင့္ ေႀကညက္ေနရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ လြန္စြာ အေရးႀကီးပါသည္)
ယခု သိရွိျပီးျဖစ္ေသာ VERBE ” ETRE “  ႏွင့္  VERBE ” AVOIR “  တို႕ကို သံုးျပီး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားမ်ား လုပ္နိုင္ေလေလ   ပိုျပီး အေျခခံ ေက်ညက္ေလေလ ျဖစ္ျပီး အခ်ိန္ကာလကို ျပဆိုေသာ ဝါက် မ်ား ျပဳလုပ္ေသာအခါ
အက်ိဳး ရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပါရီေမာင္ ထံသို႕  မိမိတို႕ သိျပီးသမွ် စာလံုးမ်ားကို သံုး၍ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ျပီး ေပးပို႕ ပါလွ်င္ စစ္ေဆးျပီး ျပန္လည္ေပးပို႕ပါမည္။  MS Word  ျဖင့္  ေရးသာျပီး  Attached File  ျဖင့္ ပို႕ပါရန္။ အမည္ ၊ လိပ္စာ ၊ ဖံုးနံပါတ္ တို႕ကို ေဖၚျပရန္ မလိုပါ ။ သို႕ေသာ္  တည္ ေနရာသိရွိ နိုင္ရန္ အတြက္ မိမိရဲ႕ အီးေမးလ္ Profile တြင္ ေဖၚျပရပါမည္။
   parismg2013@gmail.com ျဖင့္ ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။
ႏွဳတ္ဆက္ျခင္းမ်ားအတြက္ ေဖၚျပခဲ့ျပီးေပမဲ့ ထပ္ေလ့က်င့္နိင္ရန္ မတူေသာ လင့္ ထပ္ေပးလိုက္ပါတယ္။
http://www.youtube.com/watch?v=zzpLLUrEwMM
 ျပီးခဲ့သည့္  ေလ့က်င့္ခန္း (၁)  အေျဖမွန္မ်ား
 1( une),   2 ( un ),   3 ( des) , 4( une),  5 ( un ) ,6 ( des ) , 7 ( un ), 8 ( un ) ,
9 ( une ) ,  10 ( des )
                                                A bientôt  မႀကာခင္ ျပန္ဆံုႀကမယ္

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa English Site
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ေရျခားေျမျခား ျမန္မာမ်ား

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

Junior Win ၏ My Life will go on (အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ရုပ္စုံ) စာအုပ္ ထြက္ပါျပီ

By

  Junior Win ၏ My Life will go on...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ

By

  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ဇူလိုင္...

Read more »

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္