ျပင္သစ္ ဘာသာ ေလ့လာစရာ (အပိုုင္း ၉ )

April 24, 2013


ျပင္သစ္ ဘာသာ ေလ့လာစရာ  (အပိုုင္း ၉ ) 

ပါရီေမာင္၊ ဧျပီ ၂၄ ၊ ၂၀၁၃ (အပတ္စဥ္ တက္ဆက္မည္)

Lesson 9 ( Leçon 9  )    

Les Chiffres  ဂဏန္း ေရတြက္ပံုမ်ား ( ေလရွိဖ္ရ္ )  ႏွင့္ Prépositions (ပေရပိုဇီးစီးယြန္း ) ဝိဘတ္မ်ား

Bonne Année( ဘြန္း နန္း ေနး )ေကာင္းေသာ ႏွစ္သစ္ပါ

ဂဏန္းေရတြက္ရန္အတြက္ ျပီးခဲ့သည့္ သင္ခန္းစာ ၅ တြင္ ေရတြက္ပံု ၁ မွ ၁၀ ကို ေပးျပီးျဖစ္ပါသည္။ ျပန္လည္ေလ့က်င့္ပါ။

ယခု ေပးမည့္  ၁၀ မွ ၂၀ ေရတြက္ ပံုတြင္ ၁၁ မွ ၁၉ အထိသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဘာလို႕လဲ ဆိုေတာ့ ေရတြက္ပံု  ၇၀ မွ ၇၉ ၊ ၉၀ မွ ၉၉ တို႕သည္ ပံုမွန္ ေရတြက္ ျခင္းမဟုတ္ပဲ ထူးျခား ေသာေႀကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာ – ၇၀ ကိုေရတြက္ရန္ ၆၀ ႏွင့္ ၁၀ ဟူ၍၄င္း ၊  ၇၁ ကို ေရတြက္ရာမွာ  ၇၀ ႏွင့္ ၁  ဟု မေရတြက္ပဲ   ၆၀ ႏွင့္ ၁၁ ဟု ေရတြက္ပါသည္။ ( ၆၀ + ၁၀ ) ( ၆၀ + ၁၁ )

ထိုနည္းတူ   ၇၂ ၊ ၇၃ ၊ ၇၄ ၊ စသည္ျဖင့္  ၇၉ အထိကို  အထက္ပါအတိုင္း ၆၀ ကို သာအေျခခံျပီး ထပ္ ေပါင္း သြားျခင္း သာ ျဖစ္ပါသည္။ ၈၀ ကေတာ့ ပံုမွန္ အေခၚအေဝၚ ျပန္ျဖစ္သြားပါသည္ ။

အထက္ပါအတိုင္း  ၉၀ မွ ၉၉ အထိ ေရတြက္ရာတြင္လည္း ၈၀ ကို အေျခခံျပီး  ထပ္ေပါင္း ထည့္ ေပးျခင္း သာျဖစ္သည္ ။ ဥပမာ – ၉၁ ကိုေရတြက္ရာတြင္  ၈၀ + ၁၁ ဟူ၍၄င္း ၊ ၉၉ ကို  ၈၀+ ၁၉  ( ၈၀ ႏွင့္ ၁၉ ဟု ဆိုေသာ္လည္း  ႀကားတြင္ ဘာကိုမွ ထည့္သြင္း ရြတ္ဆိုျခင္း မျပဳရပါ ။

သို႕ပါ၍  ၇၁ မွ ၇၉ အထိ ၊ ၉၁ မွ ၉၉ အထိေရတြက္ျခင္း မွလြဲျပီး က်န္ ေရတြက္ျခင္းမ်ားသည္ ပံု မွန္ ျဖစ္ႀကပါသည္ ။

ဥပမာ –  ၃၁ ကို  ၃၀ ႏွင့္ ၁ ၊     ၄၅ ကို   ၄၀ ႏွင့္ ၅  စသျဖင့္ ပံုမွန္ အတိုင္းေရတြက္ပါသည္ ။

၁၀ ၊ ၂၀ ၊ ၃၀ ၊ ၄၀ ၊  ၅၀ …. ၉၀ အထိ သည္လည္း  သီးျခား အေခၚအေဝၚျဖင့္ ပံုမွန္ ေခၚပါသည္ ။

၁၀ မွ ၂၀ ေရတြက္နည္း

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=e4dC6XaUbyg]

၇၀ မွ ၈၀ ေရတြက္နည္း

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=vowUMBzMa24]

၉၀ မွ ၁၀၀ ေရတြက္နည္း

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=STbLKmnK5Js]

Prépositions   (ပေရပိုဇီးစီးယြန္း ) ဝိဘတ္မ်ား

Prépositions မ်ားသည္ မေျပာင္းလဲနိုင္ေသာ စာလံုးမ်ားျဖစ္ႀကျပီး  နာမ္ ၊ နာမ္စား ၊ နာမဝိေသသန မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးႀကျပီး သူတို႕၏ႀကားတြင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မွဳ တခုကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။  စာလံုး တခုတည္းအေနႏွင့္ေတြ႕ရသလို စာလံုး အစုအေနႏွင့္ လည္းေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ Préposition သည္ ႀကိယာ ၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မွဳကို မေျပာင္းလဲေစပဲ  ေျပာလိုေသာ အေႀကာင္းအရာရဲ႕ တည္ေနရာ ၊ အခ်ိန္ ၊ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေသာ နည္းလမ္း Manière  စသည္တို႕ ျဖည့္စြက္ျခင္းအားျဖင့္ စာေႀကာင္း၏ အဓိပၸါယ္ကို ပိုမိုျပည့္စံုေစနိုင္ပါသည္။  ျပင္သစ္စာအဆင့္ျမင့္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Préposition သည္ Adverbe ႏွင့္ တခါတရံ မွားတတ္ပါသည္။ မမွားေအာင္ခြဲ ျခားေသာနည္းမွာ ..  Prépositions စာလံုး၏ေနာက္မွာ အျမဲတမ္း Complémént ဟုေခၚသည့္ ျဖည့္စြက္ စာေႀကာင္းလိုက္ပါသည္။

ုံုး

Prépositions မ်ားကို ပံုစံ ၃ မ်ဳိးျဖင့္ေတြ႕ရပါသည္။

1 . Des mots simples     ဥပမာ à , en, devant,de

2. Ancien participes ou adjectifs   ဥပမာ  durant, plein, excepté

3. Des locutions prépositives    ဥပမာ à cause de,  afin de ,  au-dessus de,  de façon à

အထက္ပါ ပံုစံမ်ားထဲမွ အရွင္းဆံုးပံုစံျဖစ္ေသာ အမွတ္ ၁ ကို ရွင္းပါမည္။ အခ်ဳိ႕ ဆင္တူအဓိပၸါယ္မ်ားမွ ကြဲျပားေစရန္ အဂၤလိပ္လို ထည့္သြင္းေဖၚျပထားပါသည္။ ယခု ေအာက္တြင္ ေပးထားေသာ Prépositions မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ျခင္း၊ ရွိျခင္း ျပႀကိယာမ်ား ကိုတြဲဘက္၍ လက္ေတြ႕က်က် စာေႀကာင္းမ်ားစြာျပဳလုပ္နိုင္ပါျပီ ။ ႀကိဳးစားလုပ္ႀကည့္ႀကပါဦး ။

à   ( to, at )  အာ   ၊                 သို႕၊ မွာ၊ အခ်ိန္မွာ..

en  ( to, by ) အြန္ ၊                 ျဖင့္ ၊ သို႕

de  ( from,of ) ဒယ္၊               မွ ၊  ၏  ၊ ရဲ႕

sur  ( on ) စရူး၊                      အေပၚမွာ

sous   ( under )  စူး  ၊           ေအာက္မွာ

entre  ( between ) ေအာန္႕ထ္ ရ္၊       ၂ခုႀကားမွာ

parmi  ( among ) ပါမီး၊          အမ်ားႀကားမွာ

dans  ( in ) ေဒါန္း၊                  အတြင္းမွာ

devant  ( in front of ) ဒဗြန္႕ ၊           အေရွ႕မွာ

derrière  ( behind ) ဒယ္ခ္ရီယယ္ရ္၊   အေနာက္မွာ

à côté de  ( next to , beside ) အာ ကိုေတး ဒယ္၊  ေဘးမွာ

en face de   ( opposite ) အြန္ ဖတ္စ္ဒယ္၊   မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မွာ

hors de  ( out of ) ေအာ ဒယ္           ၊  အျပင္ဘက္ ( အေႀကာင္းအရာ)

à l’extérieur de  ( outside ) အာလိတ္စေတးရီးယားဒယ္၊    အျပင္မွာ

à l’intérieur de   ( inside ) အာလန္ေတးရီးယားဒယ္၊          အတြင္းမွာ

vers   ( towards ) ဗဲခ္           ၊           ဆီသို႕

près de  ( by ) ပရဲဒယ္၊        အနီးေလးမွာ

tout près de  ( close to ) တု ပရဲဒယ္၊  ကပ္လ်က္ေလးမွာ

avec (with)  အာဗက္ ၊    ႏွင့္၊ ျဖင့္

ဥပမာ….  ကားသည္ အိမ္ေရွ႕တြင္ ရွိသည္ ၊     ဟုေျပာႀကည့္ရေအာင္၊

La voiture est devant la maison.  (ကားသည္ အိမ္ေရွ႕တြင္ျဖစ္သည္၊ရွိသည္ )ဟု ျဖစ္ျခင္းျပ၊ရွိျခင္းျပ ႀကိယာအေနႏွင့္ဆိုရပါမည္။ လာဗြာက်ဴး ေအ ဒဗြန္႕လာေမဇြန္

Les pommes sont dans le panier. ( panier =  n/m ျခင္းေတာင္း )

ေလ ေပၚမ္း စြန္႕ ေဒါန္း လ ပါနီေရ ၊    ပန္းသီးမ်ားသည္ ျခင္းထဲမွာ ( ျဖစ္ႀကသည္) ရွိႀကသည္။

Nous sommes devant la fenêtre . (  fenêtre = n/f ျပဴတင္းေပါက္  )

နဴ စြမ္းမ္ ဒဗြန္႕ လာ ဖနက္ထ္ရ္ ၊ က်ေနာ္တုိ႕သည္ ျပဴတင္းေပါက္ေရွ႕မွာ ျဖစ္ႀကသည္။

Elle est derrière le rideau . ( rideau = n/m လိုက္ကာ၊ခန္းစီး  )

အယ္လ္ ေလ ဒယ္ရီယယ္ လ ရီးဒိုး ၊ သူမသည္ လိုက္ကာေနာက္တြင္ျဖစ္သည္။

Vous êtes près de Mg Mg. ဗူဇက္ထ္ ပရဲဒယ္ ေမာင္ေမာင္ ။ မင္းဟာေမာင္ေမာင့္ အနားမွာျဖစ္တယ္။

Je suis entre Mg Mg et Hla Hla. ရဆီြ ေအာ့န္႕ထ္ ေမာင္ေမာင္ေအ လွလွ။

က်ေနာ္သည္ ေမာင္ေမာင္နဲ႕ လွလွ ႀကားမွာျဖစ္တယ္ ။  (et = and  နဲ႕ ၊ႏွင့္ )

La voiture blanche est jolie parmi les voitures noires. လာဗြာက်ဴး ဘေလာန္႕ရ္ွ  ေအ ရိုးလီး ပါမီး ေလ ဗြားက်ဴးနြားခ္ ။ အျဖဴေရာင္ကားသည္ အမဲေရာင္ကားမ်ားႀကားမွာ လွသည္။

စာေႀကာင္းကို တျဖည္းျဖည္း ခ်ဲ႕ထြင္ ေရးသားနိုင္သည္ကို ႀကည့္ပါ။ သြားသည္ ဆိုေသာ ႀကိယာ၏ မူရင္း စာလံုး verbe infinitif သည္  Aller ျဖစ္ေသာ္လည္း verbe conjugaison လုပ္လိုက္ေသာအခါ မူရင္း ႀကိယာမွလံုးဝ ကြဲျပားသြားေသာ စာလံုးမ်ား ျဖစ္ လာပါသည္။ Aller သည္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ႀကိယာ မ်ားထဲမွ အသံုးမ်ားေသာတခုျဖစ္သည္။

Je vais à l’école. ရေဗးအာ ေလးေကာလ္ (Je vais က်ေနာ္သြားသည္  လို႕မွတ္ပါရန္)

က်ေနာ္ ေက်ာင္းသို႕ သြားသည္။

Je vais à l’école avec Hla Hla. ရေဗးအာ ေလးေကာလ္ အာဗက္ လွလွ

က်ေနာ္ ေက်ာင္းသို႕ လွလွႏွင့္ သြားသည္။

Je vais à l’école à pied. ရေဗးအာ ေလးေကာလ္ အာေျပး

က်ေနာ္ ေက်ာင္းသို႕ လမ္းေလွ်ာက္  သြားသည္။

Je vais à l’école en voiture. ရေဗးအာ ေလးေကာလ္ အြန္ဗြားက်ဴး

က်ေနာ္ ေက်ာင္းသို႕ ကားႏွင့္ သြားသည္။

ေနရာကို ျပဆိုျခင္းႏွင့္ ဆိုင္သည့္ Prépositions မ်ားကိုေလ့က်င့္ရန္လင့္

လင့္၏ ဒုတိယပိုင္း ျဖစ္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားသည္ VERBE ” ETRE “ ကိုအသံုးျပဳ၍ ျဖစ္ျခင္းကိုျပေသာ စာေႀကာင္း မ်ား ျဖင့္တည္ေဆာက္ေပးထားေသာေႀကာင့္ တလက္စတည္း မိမိ ေျပာလိုေသာ ပစၥည္းမ်ားအေႀကာင္းကို ၄င္း လင့္မွ နမူနာယူ၍ တည္ေဆာက္နိုင္ပါသည္။ ကြက္လပ္မ်ားကိုျဖည့္ရင္း ေလ့က်င့္ပါ။

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=AW5rdguq0q0]

ပါရီေမာင္တို႕ ေက်ာင္းတက္တံုးက ျပင္သစ္စာရဲ႕ ခက္ခဲဒုကၡေရာက္ခဲ့တာေတြလည္း အခုထိ မွတ္မိပါရဲ႕ ။

အင္တာနက္ေခတ္မဟုတ္ေသး၊ စာအုပ္စာတန္းကရွားပါး၊ ျပင္သစ္စာက်ဴရွင္ကမရွိနဲ႕။ ယခုေခတ္လို ျပင္သစ္စာ ေလ့လာတတ္ေျမာက္ျပီးရင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြကမရွိေသးဘူး။ အခုေခတ္မွာေတာ့ ေက်ာင္းကလည္း နိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္ ျဖစ္သြားပီ၊ ျပင္သစ္စာတတ္ျပီးရင္ ကုမၸဏီေတြမွာ လုပ္မလား၊ ဧည့္လမ္းညႊန္ပဲလုပ္မလား စံုလို႕ပဲေပါ့။

အသံထြက္ေတြကို ကိုယ့္နည္း ကိုယ့္ဟန္နဲ႕ အလြယ္မွတ္ခဲ့ရတာေတြကို ႀကည့္ပါဦး။

S’il vous plaît.စီးလ္ ဗးူ ပလဲ ၊  “တဆိတ္ေလာက္ေက်းဇူးျပဳ၍ ”   ဆိုတာကို   “ဆီဗူးပလင္း”

ça va.   စာ ဗား ၊   “အိုေကရဲ႕လား”   ဆိုတာကို     “စားဖား”

A bientôt. အာဗ်န္တိုး ၊   “မႀကာခင္ျပန္ဆံုမယ္”   ဆိုတာကို “အာဖ်ံကြီး”  စသျဖင့္ေနာက္ရင္းေျပာင္ရင္း  အလြယ္မွတ္ရတာေတြေလ ။

ေနာက္အပါတ္ေတြမွာ ႀကိယာအသစ္ေတြနဲ႕ စကားဆက္ေတြေပးျပီး စကားေျပာ သင္ခန္းစာေတြလုပ္ႀကတာေပါ့ ။

                                                A bientôt. အာဗ်န္တိုး ၊   “မႀကာခင္ျပန္ဆံုမယ္”


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ပါရီေမာင္, အခန္းဆက္မ်ား, ေလာကဓာတ္ခန္း

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း

By

  မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း ထြက္ေတာ့မယ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ...

Read more »

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ

By

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈ စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments