သမၼတႀကီး၏ ႏွစ္သစ္ကူး ၿခိမ္းေခ်ာက္စကား

January 2, 2014

 

 သမၼတႀကီး၏ ႏွစ္သစ္ကူး ၿခိမ္းေခ်ာက္စကား

တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္)

သမၼတမိန္႔ခြန္းဆုိတာေတြကလည္း ေၾကာင္ေခ်းကဲ့သုိ႔ပင္။ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ႏွင့္ နံလြန္းေပ၏။   

ယခုႏွစ္သစ္၊ ဇန္နဝါရီ(၂)ရက္၊ သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းက ႏွစ္သစ္ဝင္ – ဝင္ခ်င္း ေဆာက္နဲ႔ထြင္းဆုိသလုိ ေခ်ာ့ သလိုလိုနဲ႔ ၿခိမ္းေခ်ာက္ေနပါေပါ့လား။

သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းတစ္ခုလံုး ၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ဆုိလိုခ်က္မွာ –

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကို အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါ အလုိက္သာျပင္ဆင္ေရးသားရမယ္။

 “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ထဲက ဘယ္အခန္း၊ ဘယ္ပုဒ္မ၊ ပုဒ္မခြဲ၊ ဇယား စတာေတြကို ဘယ္အခ်က္အလက္ေတြက ဘယ္ အေျခအေန၊ ဘယ္အခ်ိန္အခါေရာက္မွ ျပင္ဆင္ရမယ္၊ ဦးစားေပးျပင္ဆင္ရမယ့္ (က)စာရင္း နဲ႔ ဦးစားေပး (ခ) စာရင္း ဘယ္လိုခြဲထား တယ္၊ ဘယ္လိုျပင္မယ္။ ဘယ္ ဟာ ျဖဳတ္မယ္၊ ဘယ္လုိအစားထိုးမယ္ ဆုိတာေတြကို (ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ မွ ၃၀ ရက္ေန႔ထိအစည္းအေဝး မွာ) ငါတို႔ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ က “အားလံုး” အကြက္ခ် စဥ္းစား၊ ျပင္ဆင္၊ဆံုးျဖတ္ထားၿပီးၿပီ။

အဲဒီလို ငါတို႔ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီက အကြက္ခ် စဥ္းစား၊ ျပင္ဆင္၊ ဆံုးျဖတ္ထားသမွ်ကို ပထမအဆင့္အျဖစ္ “၁၀၉ဦးေကာ္မတီ” ထဲမွာ ခ်ျပမယ္။ “၁၀၉ ဦးေကာ္မတီ” ထဲပါတဲ့ က်န္တဲ့ပါတီအဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕က  နငယ္အၿမွီးတပ္ခ်င္သပ ဆုိရင္ လြတ္လပ္စြာ တပ္ႏုိင္သည္။

အဲဒီ“၁၀၉ဦးေကာ္မတီ”ကေနတဆင့္“လႊတ္ေတာ္”သို႔ တင္ေပးမယ္။ “လႊတ္ေတာ္”ထဲက အမ်ားစုျဖစ္တဲ့ ႀကံ့ဖြံ႔အမတ္နဲ႔စစ္သား အမတ္ေတြအမ်ားစုက  “စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာဒီမိုကေရစီ”  နည္းလမ္းနဲ႔အညီ ဆံုးျဖတ္မယ္။ မင္းတို႔အားလံုးနာခံၾက။ ငါတို႔ ခ်မွတ္ သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းအတုိင္းလုိက္ပါ မေလွ်ာက္လွမ္းသူ၊  ေသြဖယ္သူသည္ အစြန္းေရာက္သူျဖစ္တယ္။ ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္ အတည္း တစ္ခုဆီသုိ႔ ဦးတည္ေစသူျဖစ္တယ္။  ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္သူျဖစ္တယ္။

 အဲဒီလမ္းေၾကာင္းကို “တည္ဆဲဥပေဒေဘာင္” ထဲကေန၊  စည္းကမ္းရွိရွိ၊ ေအးေအးေဆးေဆးလုိက္ပါ ေလွ်ာက္လွမ္းၾက။  မဟုတ္ရင္ေတာ့ အားလံုးေဘးေတြ႔မယ္လုိ႔ ေျပာတာျဖစ္သည္။ ၿခိမ္းေခ်ာက္တာျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ဒီခ်ဳပ္၏ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈ၊ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ၏ “ေလးဦးေလးသြယ္” ေတြ႔ဆံုေရးေတာင္းဆုိမႈ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း အခ်ိန္ဘရိတ္အုပ္ၾကဖုိ႔ ယခုကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာသြားသည္။

“အထူးေျပာၾကားလိုသည့္ ကိစၥရပ္ကေတာ့ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးဆႏၵမ်ားကို လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနက ျဖည့္ ဆည္းေပးႏိုင္သည္ထက္ ပိုမိုေမွ်ာ္မွန္းေဆာင္ရြက္ပါက ႏိုင္ငံေရး အၾကပ္အတည္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚၿပီးလက္ေတြ႔ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည့္ အခြင့္ အလမ္းမ်ားပင္ ဆုံးရႈံးသြားႏုိင္သည္ကိုသတိခ်ပ္ၿပီး ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရန္ တိုက္တြန္း” တယ္ လို႔ ေျပာေနပါတယ္။

            ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္မရွိဘဲ၊ မုိက္မဲေသာ ႏုိင္ငံေရးေရြးခ်ယ္မႈေတြကိုဘယ္သူေတြ လုပ္ေနပါသလဲ။

            ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၊(ကာလံု)၊ ႀက့ံဖြံ႔အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ စစ္တပ္၊ “အေျခခံဥပေဒေလ့လာသံုးသပ္ေရး ၁၀၉ ဦးေကာ္မတီ”တုိ႔က ခ်မွတ္ ေပးေသာေရြးခ်ယ္မႈသာလွ်င္ “ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ရွိေသာႏိုင္ငံေရးေရြးခ်ယ္မႈ” ျဖစ္ၿပီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေျပာဆုိ၊ လႈပ္ရွားေနၾကသည့္ကိစၥမ်ားသည့္ “ ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ ကင္းမဲ့ေသာႏိုင္ငံေရးေရြးခ်ယ္မႈ” ေတြျဖစ္ေနပါသလား။

ဒါ့အျပင္ သမၼတ(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္က “လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လံုးရဲ႕ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ သဟဇာတ ျဖစ္ေအာင္ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါအလုိက္ ျပင္ဆင္ေရးသားရမယ္” တဲ့။

ေနပါအံုး။ အဲဒီလို “လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လံုးရဲ႕ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိေနၿပီ”ဆုိတာကို ဘယ္သူက / ဘယ္ပါတီအဖြဲ႔အစည္းက ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ဘယ္လုိနည္းလမ္းေတြနဲ႔ အကဲျဖတ္၊ သတ္မွတ္၊ အဆံုးအျဖတ္ေပးမွာလဲ။

            “ျပင္ဆင္ရမယ့္အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါဆုိက္ေရာက္ေနၿပီ ျပင္ဆင္ၾကေတာ့ေဟ့”  လို႔ဆိုၿပီး ဘယ္သူက /ဘယ္ပါတီ၊ အဖြဲ႔ အစည္းက အမိန္႔ေတာ္ျမတ္ကို ခ်မွတ္ေပးမွာလဲ။

            ျပင္ၾကဖို႔လိုၿပီဘယ္ေန႔၊ဘယ္ရက္မွာျပင္ဆင္ၾက။ ဘယ္အခ်က္ကိုဘယ္လိုျပင္ၾက၊ ဘယ္ပုဒ္မကိုဘယ္လုိျဖဳပတ္ပယ္ၿပီး၊ဘယ္လို အစားထိုးၾက။ ဘယ္ဇယားကို ဘယ္လိုျဖည့္စြက္ၾကဆိုတဲ့ အဆံုးအျဖတ္အခြင့္အာဏာသည္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၊ (ကာလံု)၊ ႀက့ံဖြံ႔အစုိးရ၊ လႊတ္ ေတာ္၊စစ္တပ္၊ “အေျခခံဥပေဒေလ့လာသံုးသပ္ေရး ၁၀၉ဦး ေကာ္မတီ”တုိ႔၌သာရွိပါသည္။က်န္အတိုက္အခံပါတီမ်ားသည္ “ကန္႔ကြက္ျခင္း/  စင္ၿပိဳင္အဆိုတင္သြင္းျခင္းျဖင့္” ၄င္းတုိ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို “ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်ပါသည္” ဟူေသာ မိတ္ကပ္အလွခ်ယ္ေပးရန္မွ်သာ အခြင့္အလန္းရွိပါသည္။

            ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မျပင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ဝင္ကို – ဝင္မယ္” လို႔ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ အီးစီလူႀကီး၊ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ႀကီးဦးဉာဏ္ဝင္းက ရဲရဲႀကီးရင္ေကာ့ ဒူးတုပ္ကာ အာမဘေႏၱခံထားၿပီ မဟုတ္ပါလား။ ဘာလုိ႔ၿခိမ္းေခ်ာက္ေနရျပန္တာလဲ။

အေသးစိတ္ ဘယ္လိုအႀကံျပဳခ်က္ေတြပါရွိေနသလဲ မသိေပမယ့္၊ အခ်က္အလက္ဆုိတဲ့ရႈေဒါင့္ကေနေျပာရရင္ “၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ” ၊ အခန္း (၁)အေျခခံမူမ်ား၊  အခန္းတစ္ခုတည္းအတြက္ ျပင္ဆင္လုိၾကတဲ့အခ်က္ေပါင္းက တစ္သိန္းေက်ာ္ (၁၄၀၆၂၄) နဲ႔ အမ်ား ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ျပင္ဆင္လိုတဲ့သူေတြရဲ႕ ဆႏၵတစ္စံုတစ္ရာကို ထင္ဟပ္ေနတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႔ေပမယ့္ ဘယ္လိုပင္ ျပင္ဆင္လိုတဲ့ အခ်က္ေတြမ်ားေနပါေစ၊ ဘယ္လိုပဲဆႏၵျပဳေနပါေစ။ ဘယ္အခ်ိန္ဘယ္အခါမွာ ဘယ္ အခန္း၊ ဘယ္ပုဒ္မကို ဘယ္လိုျပင္/ျဖဳတ္/ျဖည့္မယ္ဆုိတာကို ပထမဦးစြာ ႀကံ့ဖြ႔ံပါတီထဲမွာ ဆံုးျဖတ္ၿပီးသြားၿပီျဖစ္သည္။ ဒုတိယအဆင့္ ဇကာတုိက္မွာကေတာ့ “အေျခခံဥပေဒေလ့လာသံုးသပ္ေရး ၁၀၉ ဦးေကာ္မတီ” ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ “၁၀၉ ဦး” ေကာ္မတီက ဇကာတုိက္ လုိ႔ တင္က်န္သမွ်ကို “ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္” က ထပ္ဆင့္ ဇကာတုိက္ဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုလို ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၊(ကာလံု)၊ ႀက့ံဖြံ႔အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ စစ္တပ္၊ “အေျခခံဥပေဒေလ့လာသံုးသပ္ေရး ၁၀၉ ဦးေကာ္မတီ” တို႔ အဆင့္ဆင့္ဇကာတုိက္ၿပီး စိတ္ႀကိဳက္ ျပင္ဆင္မည့္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ျပင္ဆင္ေရးဆုိသည္မွာ အတုအေယာင္ျပင္ဆင္ေရးသာ ျဖစ္ ၿမဲျဖစ္မည္။

ၫြန္း

– သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ေရဒီယုိမိန္႔ခြန္း (၂ – ၁ – ၂၀၁၄) ေၾကးမံုသတင္းစာ၊ 

Photo – Irrawaddy Online

           


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa English Site
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

3 Responses to သမၼတႀကီး၏ ႏွစ္သစ္ကူး ၿခိမ္းေခ်ာက္စကား

 1. Zarni Gyi on January 3, 2014 at 1:22 pm

  ဟုတ္ပါတယ္။ ျခိမ္းေခ်ာက္တာပါ. .. လူထုက ျပင္ေပးပါဆိုေတာ့ ၾကည့္ေကာင္းေအာင္ ျပင္ေပးတယ္ေပါ့ဗ်ာ..
  ၂၀၁၅ ေရြေကာက္ပြဲလား….သူတို႕ႏိုင္ေအာင္ နည္းလမ္းစံု သံုးမွာ .. အင္အယ္ဒီ ၉၀% အႏိုင္ေတာင္မွ ..စစ္တပ္၂၅%က “ထိုင္းႏိုင္ငံ 2010 judicial coup ” – မလုပ္ေအာင္ ဦးေရႊမန္းကို ကပ္ထားရမလိုပဲ..။ ဒါနဲ႕ …ကေမၻာဒီးယားက COMFREL လိုမ်ိဳး ေရြးေကာက္ပြဲေစင့္ၾကည့္အဖြဲ႕ ရွိျပီလား…

 2. minko on January 3, 2014 at 3:44 pm

  အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ေရး- မျပင္ေရးသည္ သမတၾကီး အျပစ္မဟုတ္ဟုျမင္ပါ၏- ၾကားျဖတ္ မတိုင္မွီက သမတၾကီးဟာ အေျပာင္းအလဲ တကယ္လိုလားသူျဖစ္ပါတယ္- ယုံၾကည္ပါတယ္လို ့ မ်က္စိမွိတ္ျပီး အသုံးခ်ခံလိုသူ၏ မဟာ့ မဟာ အမွားပင္ျဖစ္ေပ၏။ လူထု ကိုေထာက္ခံပါဆိုလဲ လူထု ကေတာ့ ေထာက္ခံမည္သာျဖစ္၏-။ မတရားမွဴကို တာ၀န္အရ ဖီဆန္က် ဆိုတဲ့ ၾသ၀ါဒ အရ လူထုသည္ ယုံၾကည္မွဴအျပည့္ျဖင့္ ေထာင္က်ခံျပီး ေထာက္ခံ၏ – ေထာက္က်ယုံျဖင့္မျပီး ရပ္ေ၀းေထာင္ေတြ အပို ့ခံရ၏။ လုပ္ကိုင္စားေသာက္လို ့မရေအာင္ စီးပြားေရး ႏွိပ္ကြတ္ခံရ၏။ သို ့ေသာ္လဲ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္သည္ကား ေနာက္ပိုင္းမွာ အဖ်ားရွဴးသြားခဲ့ေလျပီ-ေရႊ၀ါေရာင္ လူထု အုံၾကြသည့္အခါ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္က ကိုယ္နွင့္ ဘာမွ မဆိုင္သလို ေနနိုင္ရက္လွ၏။ ဘယ္ႏွယ္လုပ္က်မလဲ- သူ ့ဘာသာ ျပင္ခ်င္ျပင္- မျပင္ခ်င္ေန- ဘယ္ဟာမွ မျမဲဘူး- တေန ့ေတာ့ေျပာင္းလဲရမွာဘဲ- အျမဲတည္တန္ ့တာ ဘာမွ မရွိဘူး- ေစာင့္သာၾကည့္ေနၾကေပေတာ့–

 3. Thet Naing on January 4, 2014 at 6:37 am

  ကိုတူေမာင္ညိဳေရ…. စစ္အုပ္စုကလွန္ျပေနတာေတြဟာ အမဲသားမဟုတ္ဘူး၊ ဟိုဟာၾကီးပါလို႔ တည္႔တည္႔ေျပာတဲ႔ လူေတြ တျဖည္းျဖည္း ရွားလာတဲ႔အခ်ိန္မွာ ခင္ဗ်ားလိုလူမ်ိဳးေတြ အမ်ားၾကီးကို လိုအပ္ေနတယ္။ သဘာ၀အတိုင္း ခင္ဗ်ားေဆာင္းပါးေတြကို အကုန္လံုး သေဘာမတူႏိုင္ေပမဲ႔ က်ေနာ္ေတာ႔ ၾကိဳဆိုတယ္။ ေျပာရရင္ အခုလက္ရွိႏိုင္ငံေရး စင္ျမင္႔ေပၚမွာ အကြက္ခ်သရုပ္ေဆာင္ေနတဲ႔ ဇာတ္လမ္းက “စည္းကမ္းျပည္႔၀တဲ႔ ဒီမိုကေရစီ”၊ အဓိကဇာတ္ေကာင္ေတြက စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြ၊ ဇာတ္ရံ ဇာတ္ပို႔ေတြက တဖက္က အတိုက္အခံ အင္အားစုေတြ(တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ အပါအ၀င္)၊ ပရိတ္သတ္ကေတာ႔ သာမန္ျပည္သးေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ၀တၳဳ ဇာတ္ညႊန္း ဒါရိုက္တာကေတာ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊ ျဖစ္ေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ။ စစ္အုပ္စု ဖံုးသမွ်ကို ေဖာ္ၾကစို႔ဗ်ာ။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)