fbpx

အစီရင္ခံစာေႏွာင္ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားလုိက္ၿပီ – Tu Maung Nyo

February 3, 2014

အစီရင္ခံစာေႏွာင္ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားလုိက္ၿပီ

တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂ ရက္)

“၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ” ေလ့လာသံုးသပ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာဆိုသည္ကို တင္သြင္းလိုက္ၿပီ။

“ကာမဘံုသား ဆံုလည္ႏြား” ဆိုသည္ကပင္  ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ျပင္ဆင္မႈအဆင့္ဆင့္ကို အဘေခၚေလာက္ေအာင္ “ ျပင္ဆင္ေရးသံသရာ”သည္ ခ်ာခ်ာလည္ေပေတာ့မည္။ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” တည္ၿမဲေနသမွ်ကာလပတ္လံုး မရပ္မနားလည္ေနမွာလည္းျဖစ္ သည္။

 “ပူးေပါင္းေကာ္မတီ”ဆိုသည့္ဇကာျဖင့္ ပဏာမအဆင့္ “တုိက္ခ်” ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ က်လာသမွ်ကိုလည္း ဇကာအထပ္ထပ္ ျဖင့္ ထပ္မံစိစစ္သြားမည္ဟု လမ္းေၾကာင္းခ်ေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

            ဇကာအထပ္ထပ္ဆိုသည္မွာ ပူးေပါင္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ၌ “တင္ျပ” ထားသည့္အခ်က္မ်ားအနက္မွ ဦးစားေပးရမည့္ အခန္း ႏွင့္ပုဒ္မေရြးခ်ယ္ျခင္း၊  ေရြးခ်ယ္ထားသည္မ်ားကို တစ္ဆင့္ျခင္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ထပ္မံေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး အခ်ိန္ယူေဆာင္ ရြက္ျခင္း ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ အဆင္ဆင့္အခ်ိန္ယူ၊ စိတ္ႀကိဳက္စိစစ္ၿပီးေနာက္  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြး၍ ျပင္ဆင္မည့္ အပုိဒ္ႏွင့္အဓိပၸါယ္ကိုပါ ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳၾကရမည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ၁၀၆,၁၀၂ ဦးက လက္မွတ္ထုိးထားသည္ဆုိသည့္  “မျပင္ဆင္ဘဲထားရွိရန္”ဆိုသည့္ ပုဒ္မအခ်ိဳ႕ကိုပင္ ေျဗာင္ ေဖာ္ျပ လုိက္သည္။

 ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ထုတ္၊ မဇၩိမသတင္းစာ၊ အတြဲ၂၊ အမွတ္ ၅၅ ၌ (ဗိုလ္)ေအာင္သိန္းလင္း က “ပုဒ္မ ၅၉(စ) အပါ အဝင္ မျပင္ဆင္လိုေသာပုဒ္မ ၇ ခု” ရွိေၾကာင္း ေလသံပစ္ခဲ့ဖူးသည္ကိုမွတ္မိၾကဦးမည္။ (ထိုပုဒ္မမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မိုးမခ ဝဘ္ဆုိဒ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ က်ေနာ္၏ေဆာင္းပါး “ ပုဒ္မ ၅၉(စ) အပါအဝင္ မျပင္ဆင္လိုေသာ ပုဒ္မ ၇ ခု ကိစၥ” ေဆာင္းပါးတြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္)

ပူးေပါင္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာ၌  “မျပင္ဆင္ဘဲထားရွိရန္”  ၁၀၆၁၀၂ ဦးက လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ ပုဒ္မအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ႀက့ံဖြံ႔ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ဗိုလ္ေအာင္သိန္းလင္း ေျပာခဲ့သည့္ “မျပင္ဆင္လိုေသာပုဒ္မ ၇ ခု” ဆုိသည္မွာ ထပ္တူထပ္မွ် တူညီေနပါ သည္။ ဤသို႔တူညီေနသည္မွာဘာမွ်မဆန္းပါ။ ဗိုလ္ေအာင္သိန္းလင္းသည္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၏သေဘာထားကို ေျဗာင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ပူးေပါင္းေကာ္မတီကလည္း ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၏ သေဘာထားကိုပင္ ထပ္မံအတည္ျပဳေဖာ္ထုတ္ျပသလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသံုးသပ္ေရး၊ ျပင္ဆင္ေရး၊ အတည္ျပဳေရး စသည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ အဆံုးအျဖတ္မွန္သမွ် သည္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၏ လက္ထဲ၌သာရွိပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ထဲရွိ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအမတ္မ်ား၏ အေနအထားမွာ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်ေၾကာင္း“ကန္႔ကြက္ပါသည္”သုိ႔မဟုတ္ “ကန္႔ကြက္မဲေပးသည္”ဟူေသာအခ်က္ကို ေျပာဆိုေဆာင္ရြက္ရမည့္ဘဝ အေျခအေနသာျဖစ္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ “စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာဒီမိုကေရစီ”ကို သနပ္ခါးလူးပန္းပန္ေပးရန္ မွ်သာျဖစ္ပါသည္။ ႀကံ့ဖြံ႔ ပါတီကလည္း ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၏ ကန္႔ကြက္ခ်က္(ဝါ)ကန္႔ကြက္မဲေပးသည္ကို “အမ်ားစုက အနည္းစု၏ဆႏၵကို အသိအမွတ္ျပဳသည္” ဟူေသာ ဒီမုိကေရစီယဥ္ေက်းမႈပ်ားရည္ျဖင့္ ဝမ္းခ်ေပးေပလိမ့္မည္။

 “မျပင္ဆင္လိုေသာပုဒ္မ ၇ ခု”ဆုိသည္ မွာ ေအာက္ပါ အတုိင္းျဖစ္သည္။

–       အခန္း (၁)               ပုဒ္မ ၆ (စ) ၊ ပုဒ္မ ၄၂

–       အခန္း (၃)               ပုဒ္မ ၅၉ (စ)

–       အခန္း (၇)               ပုဒ္မ ၃၃၇ ၊  ပုဒ္မ ၃၃၈

–       အခန္း (၁၂)                        ပုဒ္မ ၄၃၆

–       အခန္း (၁၄)                        ပုဒ္မ ၄၄၅

“မျပင္ဆင္လိုေသာပုဒ္မ ၇ ခု”ကို ယခုကဲ့သုိ႔ ေျဗာင္ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာရျခင္းမွာ လႊတ္ေတာ္တြင္းရွိ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီအမတ္မ်ားႏွင့္ စစ္သားအမတ္မ်ားအားမည္သုိ႔ရပ္တည္၊ မဲေပးၾကရမည္ကို ႀကိဳတင္အမိန္႔ေပး၊ ညြန္ၾကားလုိက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဤအခ်က္ မ်ားအား  မည္သူမွ်၊ မည္သည့္ပါတီကမွ် ထိပါးျခင္းမျပဳရဟူ၍ ႀကိဳတင္ဟန္႔တားပိတ္ပင္လုိက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားကို “ဦးစားေပး”ရမည္ ဆုိသည့္အခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ကြဲလြဲမႈမရွိေစရန္ ဤသုိ႔ပင္ တိတိ က်က်လမ္းေၾကာင္းေပးညြန္ၾကားထားပါသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ႏုိင္သည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားအား ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လုိေၾကာင္း” ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။

အဓိပၸါယ္မွာ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က) တြင္ျပ႒ာန္းေဖာ္ျပထားသည့္ ပုဒ္မမ်ားကုိ ျပင္ဆင္မည္မဟုတ္ေျပာလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။  “မျပင္ ဆင္လိုေသာပုဒ္မ ၇ ခု”သည္ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က) တြင္အႀကံဳးဝင္ေနသည့္ပုဒ္မမ်ားျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ျဖင့္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္းျပင္ဆင္ေရးသမားမ်ားကို အစီရင္ခံစာေႏွာင္ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားလုိက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

 “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”တည္ၿမဲေနသမွ် လႊတ္ေတာ္တြင္း “ျပင္ဆင္မႈမွန္သမွ်သည္”  ႀကံ့ဖြ႔ံပါတီႏွင့္စစ္အုပ္စု စိတ္ႀကိဳက္ရလဒ္ သာထြက္ၿမဲထြက္ေနေပလိမ့္မည္။ ျဖစ္ၿမဲျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။

ညြန္း

–       ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ (စာမ်က္ႏွာ – ၇) ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖဝါရီလ ၁ ရက္၊

–       မဇၩိမသတင္းစာ အတြဲ ၂၊ အမွတ္ (၅၅)  ၾကာသာပေတးေန႔၊  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္၊

–       မိုးမခ ဝဘ္ဆုိဒ္၊ တူေမာင္ညိဳ – “ပုဒ္မ ၅၉ (စ) အပါအဝင္ မျပင္ဆင္လုိေသာ ပုဒ္မ ၇ ခု ကိစၥ” ၊  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္

–       Photo – RFA , ရန္ကုုန္ျမိဳ႕ ဗိုုလ္စိန္မွန္ ေဘာလံုုးကြင္း၊ မျပင္ေရး ဆႏၵထုုတ္ေဖာ္စဥ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

4 Responses to အစီရင္ခံစာေႏွာင္ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားလုိက္ၿပီ – Tu Maung Nyo

 1. Zarni Gyi on February 3, 2014 at 9:21 am

  ေအးဗ်ာ..

 2. Senior on February 3, 2014 at 12:30 pm

  လူလိမ္၊ လူေကာက္၊ လူညစ္၊ သူခိုး ေအာင္သိန္းလင္း.. ကိုယ့္အရိပ္ ကိုယ္ေၾကာက္ ဆက္ၿပီး ညစ္ပတ္ေနသမွ်ေတာ့ မင္းတို႔ရဲ့ အနာဂါတ္ ဘယ္လိုမွ မလွပႏိုင္ဘူး.. သံသရာဆိုတာ ထားလိုက္ပါဦး..။

 3. Thet Naing on February 3, 2014 at 7:14 pm

  ပါတီစံု ဒီလူကေရစီစနစ္နဲ႔ သြားေနတာပါတကား။

 4. Kill_the_Devil on February 4, 2014 at 3:37 pm

  Thugs,Thieves & Crooks

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း

By

  မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း ထြက္ေတာ့မယ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)