(၆၅) ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔မွ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးသို႔ – ၂

February 13, 2014

(၆၅) ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔မွ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးသို႔ – ၂

သန္း၀င္းလႈိင္ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၊ ၂၀၁၂။

(မိုးမချပန္လည္ဆန္းသစ္ျခင္း ေဆာင္းပါး၊ ၆၇ ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ဂုဏ္ျပဳ)

 


● သမိုင္း၀င္ပင္လံုစာခ်ဳပ္
ျမန္မာျပည္ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီမွ ဒုတိယဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ အမႈေဆာင္ေကာင္စီ၀င္မ်ား၊ ေစာ္ဘြားမ်ား၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္တန္းေဒသမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကေသာ ပင္လံုညီလာခံတြင္ က်င္းပမည့္ အစည္းအေ၀း၌ ၾကားျဖတ္ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းပူးေပါင္းလုိက္ျခင္းအားျဖင့္ ႐ွမ္း၊ ႏွင့္ ခ်င္းတို႔သည္ လြတ္လပ္ေရးကို ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ ရ႐ွိႏိုင္လိမ့္မည္ဟု အစည္း အေ၀းတက္ေရာက္သူ အဖြဲ႕၀င္တို႔က ယံုၾကည္ၾကသည့္အတိုင္း တညီတၫြတ္တည္း ေအာက္ပါအတုိင္းသေဘာတူညီၾကသည္။

(၁) ေတာင္တန္းေဒသမ်ားကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ေတာင္တန္းသားမ်ားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရး ဦးစီးအဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ခံသည့္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို ဘုရင္ခံကေ႐ြးခ်ယ္၍ ဘုရင္ခံ၏ အတုိင္ပင္ခံအမႈေဆာင္ေကာင္စီတြင္ အတုိင္ပင္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရမည္။

(၂) ထိုအတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကို ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီတြင္ ဌာနလက္ကိုင္မ႐ွိ ေကာင္စီ၀င္အျဖစ္လည္း ခန္႔အပ္ရမည္။ ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနနည္းတူ ေတာင္တန္းေဒသေရးရာဌာနကိုလည္း ဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္း၍ အမႈေဆာင္ေကာင္စီ၌ထား႐ွိရမည္။ ထိုေတာင္ တန္းေဒသဆိုင္ရာ အတုိင္ပင္ခံေကာင္စီ၀င္အား အလားတူနည္းအတုိင္း အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာမ်ားကို အပ္ႏွင္းရမည္။

(၃) ထိုအတုိင္ပင္ခံေကာင္စီ၀င္အား ကူညီရန္အတြက္ ယင္းႏွင့္လူမ်ိဳးစုတူ မဟုတ္သည့္ အျခားေတာင္တန္းေဒသမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳေသာ တြဲဘက္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦး ထား႐ွိရမည္။ ထိုအတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးသည္ ပထမဦးစြာ မိမိတို႔၏ ဆိုင္ရာနယ္ပယ္ေရးရာမ်ား က်န္႐ွိ သည့္ အျခားေသာ ေတာင္တန္းေရးရာမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္႐ြက္ရမည္။ ယင္းပုဂၢိဳလ္သံုးဦးတို႔သည္ အေျခခံဥပေဒျပဌာန္းသည့္အတိုင္း တာ၀န္ယူလုပ္ကိုင္ရမည္။

(၄) အတိုင္ပင္ခံေကာင္စီ၀င္သည္ အမႈေဆာင္ေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္အေနျဖင့္ ေကာင္စီတြင္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၏ တစ္ဦးတည္းေသာ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေတာင္တန္းေဒသကိစၥမ်ားကိုေဆြးေႏြးေသာ တြဲဘက္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးသည္ ေကာင္စီအတြင္းသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ခြင့္႐ွိရမည္။

(၅) အထက္ပါသေဘာတူညီခ်က္အရ ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီကို တိုးခ်ဲ႕မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေတာင္တန္းေဒသမ်ား ၏ နယ္တြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ယခုရ႐ွိခံစားလ်က္႐ွိေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆံုးပါးရန္ မည္သည့္ေဒသတြင္မဆို လံုး၀ျပဳလုပ္လိမ့္မည္မဟုတ္။ ေတာင္ တန္းေဒသမ်ားအတြက္ နယ္တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အျပည့္႐ွိေၾကာင္း မူအားျဖင့္ လက္ခံသည္။

(၆)ျမန္မာျပည္ေထာင္စုအတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ နယ္ျခားသတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ထူေထာင္ေရးကို တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ ျပည္နယ္မွ လိုအပ္သည္ဟု သေဘာတူလက္ခံရေၾကာင္း၊ ဤရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ပထမအဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အေနျဖင့္ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ ဥပေဒအရ အပိုင္း ၂ ႁခြင္းခ်န္ေဒသမ်ားႏွင့္ ဗန္းေမာ္ ခ႐ိုင္အတြင္း႐ွိ ေဒသမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လည္း ေတာင္တန္းေဒသမအတုိင္ပင္ခံ၀န္ႀကီးႏွင့္ တြဲဘက္အတိုင္ပင္ခံတို႔ကို တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးရမည္။

(၇) ေတာင္တန္းေဒသ႐ွိ ျပည္သူတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ အေျခခံအခြင့္အေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရ႐ွိခံစားေစရမည္။

(၈) ဤစာခ်ဳပ္ပါ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ႐ွမ္းျပည္နယ္တြင္ ယခုက်င့္သံုးခြင့္ျပဳထားေသာ ဘ႑ာေရးကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို မည္သို႔မွ် ထိ ခိုက္ျခင္းမ႐ွိေစရ။

(၉) ဤစာခ်ဳပ္ပါအစီအစဥ္မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္၏ အခြန္ဘ႑ာမ်ားထဲမွ ကခ်င္ေတာင္တန္းေဒသႏွင့္ ခ်င္းေတာင္တန္း ေဒသတို႔က ရပိုင္ခြင့္႐ွိေသာ ဘ႑ာေရးအကူအညီမ်ားအား မည္သို႔မွ် ထိခိုက္ျခင္းမ႐ွိေစရ။ ထို႔ျပင္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္တို႔၏ ဘ႑ာေရးအစီ အစဥ္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အလားတူဘ႑ာေရးစီစဥ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးႏိုင္ျခင္း ႐ွိမ႐ွိ အမႈေဆာင္ေကာင္စီ သည္ ေတာင္တန္းေဒသအတိုင္ပင္ခံ၀န္ႀကီး၊ တြဲဘက္အတိုင္ပင္ခံမ်ားႏွင့္အတူ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈရမည္။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကိုလက္မွတ္ေရးထိုးၾကေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားမွာ …
(၁)ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ (ကိုယ္စား)

● ႐ွမ္းေကာ္မတီ
(၂) စ၀္ခြန္ပန္းစိန္ (ေတာင္ပိုင္းစ၀္ဖလံု)
(၃) စ၀္ေ႐ႊသိုက္ (ေညာင္ေ႐ႊစ၀္ဖလံု)
(၄) စ၀္ဟံုဖ (ေျမာက္ပိုင္းသိႏၷီစ၀္ဖလံု)
(၅) စ၀္ႏြံ (လဲခ်ားစ၀္ဖလံု)
(၆) စ၀္စံထြန္း (မိုင္းပြန္စ၀္ဖလံု)
(၇) စ၀္ထြန္းေအး (သာမိုင္းခမ္းစ၀္ဖလံု)
(၈) ဦးျဖဴ (သထံုစ၀္ဖလံုကိုယ္စားလွယ္)
(၉) ဦးတင္ေအး (ေတာင္ႀကီး) (႐ွမ္းျပည္နယ္လူထုကိုယ္စားလွယ္)
(၁၀) ဦးခြန္ဖုန္း (႐ွမ္းျပည္နယ္လူထုကိုယ္စားလွယ္)
(၁၁) ဦးခြန္ထီး(ပင္လံု) (႐ွမ္းျပည္နယ္လူထုကိုယ္စားလွယ္)
(၁၂) ဦးခြန္ေစာ (ပင္းတယ) (႐ွမ္းျပည္နယ္လူထုကိုယ္စားလွယ္)
(၁၃) ဦးၾကာပု(သီေပါ) (႐ွမ္းျပည္နယ္လူထုကိုယ္စားလွယ္)
(၁၄) ဦးထြန္းျမင့္ (လင္းေခး) (႐ွမ္းျပည္နယ္လူထုကိုယ္စားလွယ္)
(၁၅) ဦးခြန္ေစာ (ပင္းဒယ) (႐ွမ္းျပည္နယ္လူထုကိုယ္စားလွယ္)
(၁၆) စ၀္ယိပ္ဖ (႐ွမ္းျပည္နယ္လူထုကိုယ္စားလွယ္)

● ကခ်င္ေကာ္မတီ
(၁၇) ဆမားဒူး၀ါးဆင္၀ါးေနာင္ (ျမစ္ႀကီးနား)
(၁၈) ဒူး၀ါးဒင္ရတန္ (ျမစ္ႀကီးနား)
(၁၉) ဒူး၀ါးေဇာ္လြန္း (ဗန္းေမာ္)
(၂၀)ဒူး၀ါးလဗန္ဂေရာင္ (ဗန္းေမာ္)

● ခ်င္းေကာ္မတီ
(၂၁) ဦးလႊာမႈန္း(ATM,I.A.S) (ဖလမ္း)
(၂၂) ဦးေထာင္ဇာခုတ္ (တီးတိန္)
(၂၃) ဦးကီယိုမန္း (ဟားခါး)

စသည္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

တိုင္းရင္းသားအားလံုးက ပင္လံုညီလာခံကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏုိင္သျဖင့္ ေတာင္တန္းေဒသစံုစမ္းေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရန္မလိုအပ္ေတာ့ဟု ယူဆလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရင္ခံဆာဟူးဘတ္ရန္႔ခ္ႏွင့္ ေဘာ္တြန္မေလ (Arther George Boltomley) တို႔က ေတာင္တန္းေဒသ စံုစမ္းေရးအဖြဲ႕ (Frontier Area Enquiry Committee) ကိုဖြဲ႕စည္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အႀကံေပးေသာေၾကာင့္သာ ထိုအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္း၍ ေတာင္တန္းေဒသ၏သေဘာထားကို စံုစမ္းရန္လက္ခံၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကေလသည္။

ယင္းစံုစမ္းေရးအဖြဲ႕ဥကၠဌ ၿဗိတိသွ်လႊတ္ေတာ္ ေလဘာအမတ္ မစၥတာရီးစ္၀ီလ်ံ (Lt. Col D.R Rees William) က ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ သခင္ႏု၊ ဦးတင္ထြတ္၊ ဦးဗိုလ္ခင္ေမာင္ကေလး၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ နယ္ျခား ေဒသ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ မိုင္းပြန္ ေစာ္ဘြား စ၀္စံထြန္း၊ ဆမားဒူး၀ါးဆင္၀ါးေနာင္၊ ဦး၀မ္ကိုေဟာ၊ ေစာစံေကး (ကရင္အမ်ိဳးသားယူနီယံ) မစၥတာလက္၀ီဂ်္ (Mr. W.B.J Ledwidge)၊ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ နယ္ျခား၀န္ထမ္းအဖြဲ႔၀င္ ဦးထြန္းေဖ၊ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဗိုလ္မွဴး႐ွမ္းလံု တို႔ ပါ၀င္ၾကသည္။

စံုစမ္းေရးအဖြဲ႕သည္ ၁၉၄၇ မတ္လ ၁၉ မွ ၂၆ ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႐ုံးထိုင္၍ သံလြင္ခ႐ိုင္ ေ႐ႊက်င္နယ္၊ ေတာင္တန္းေဒသႏွင့္ ကရင္လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံးတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို ၾကားနာသည္။ ထို႔ေနာက္ ေမၿမိဳ႕ (ျပင္ဦးလြင္) သို႔ ေျပာင္း ေ႐ႊ႕၍ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကယား၊ ခ်င္း၊ ႐ွမ္း၊ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု၊ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕တို႔အား ၁၉၄၇ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္အထိ ေတြ႕ဆံုစစ္ေဆးခဲ့သည္။ အဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာထြက္လာေသာအခါ ေတာင္တန္းႏွင့္ျပည္မ ပူးေပါင္း၍ လြတ္လပ္ေရး ရလိုသည္မွာ တိုင္းရင္းသားတုိ႔၏ ဆႏၵအမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္႐ွားခဲ့သျဖင့္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ၁၉၄၇ ေမ ၂၂ ေန႔တြင္ လက္ခံအတည္ျပဳခဲ့ရသည္။

ယင္းသို႔ ပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ျပည္ေထာင္စုဖြားတုိင္းရင္းသားတို႔ ေအးအတူပူအမွ် ဥမကြဲသိုက္မပ်က္ လက္တြဲမျဖဳတ္ စတမ္း ေနထိုင္ၾကမည္ဟု သစၥာျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူ႔ကၽြန္ဘ၀တြင္ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ ေနထိုင္ခဲ့ရေသာ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားအားလုံးတို႔သည္ ၁၉၄၈ ဇန္န၀ါရီလ ၄၇က္ေန႔တြင္ လြတ္လပ္ေရးရ႐ွိႏိုင္ခဲ့ေလသည္။

● လက္႐ွိအေျခအေန
သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ႀကိးမ်ား အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားစြာ ေဆြးေႏြးကာ အေျခခံခ်မွတ္ခဲ့ေသာ လြတ္လပ္သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ျဖစ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီသမၼတႏိုင္ငံ ျဖစ္ေရး၊ စစ္မွန္သည့္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံျဖစ္ေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအားလံုး တန္းတူရည္တူကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းႏိုင္ခြင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္၊ စစ္မွန္ေသာ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ ထား႐ွိေရး စသည့္အခ်က္မ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ၁၉၄၇ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္တြင္ က်ဆံုးခဲ့မႈေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ပဋိညာဥ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားတန္းတူေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္အားနည္း သြားသျဖင့္ ၁၉၄၉ ဇန္န၀ါရီ (၃၁) တြင္ KNU မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ဖဆပလ အစိုးရကို လက္နက္စြဲကိုင္ တိုက္ခဲ့သျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္မီးစတင္ ေတာက္ေလာင္ခဲ့ရေလသည္မွာ ယခုအခါ ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ တိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ အာဏာရ ဖဆပလအစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားလိုလားေနသည့္ တန္းတူေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္း၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ စသည့္ ဖက္ဒရယ္မူမ်ားကို အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပ အခ်ိန္ဆြဲခဲ့ျခင္း၊ ကူမင္တန္တ႐ုတ္ျဖဴကို အေၾကာင္းျပၿပီး ႐ွမ္းျပည္ေစာ္ဘြားနယ္ (၁၃) နယ္၌ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသတ္မွတ္ခဲ့သျဖင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ျပည္သူလူထုသည္ မတရားဖိႏွိပ္ၫွဥ္း ပမ္း အႏိုင္က်င့္ခံရျခင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္လူထု၏ သေဘာဆႏၵကို ရယူျခင္းမ႐ွိဘဲ ဖီေဖာ္၊ ေဂၚလံ၊ ကန္ဖန္နယ္ေျမမ်ားကို တ႐ုတ္ျပည္သို႔လႊဲ အပ္ေပးျခင္း၊ ဗုဒၶဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ အျခားဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ တုိင္းရင္းသားအမ်ားစုက ဘာသာေရးအရ ခြဲျခားသည္ကို ယူဆခဲ့မႈေၾကာင့္ ႐ွမ္း၊ ကခ်င္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးမ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္ လာကာ ျပည္တြင္းစစ္မီးထပ္ဆင့္ ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ရေလသည္။

ထိုသို႔ျပည္တြင္းစစ္မီး အ႐ွိန္ျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ေပၚေပါက္လာၿပီး၊ ဖဆပလအတြင္း ပါတီစြဲ၊ ဂိုဏ္းဂဏစြဲ ျပင္းထန္ လာကာ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ သန္႔႐ွင္း၊ တည္ၿမဲ ႏွစ္ျခမ္းကြဲထြက္သြားခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ အရပ္သားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကို အခ်င္းခ်င္းေျဖ႐ွင္းၫွိႏႈိင္းရမည့္အစား ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ကို အိမ္ေစာင့္အစိုး ရဖြဲ႕ေစခဲ့သျဖင့္ စစ္တပ္သည္ ၾသဇာအာဏာလႊမ္းမိုးကာ ႏိုင္ငံေရးစင္ျမင့္ေပၚသို႔ ေရာက္႐ွိလာခဲ့ေလသည္။

အိမ္ေစာင့္အစိုးရ (၂) နီးပါး အာဏာစည္းစိမ္အရသာကို သိ႐ွိသြားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း ေခါင္းေဆာင္သည့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ဦးႏုဦးေဆာင္ေသာ ပထစအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ တိုင္းရငး္သားေခါင္းေဆာင္မ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၌ ေတြ႕ဆံုကာ ျမန္မာႏိုင္ငံလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္ေထာင္စုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီး က်င္းပေနစဥ္အတြင္း ၁၉၆၂ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ အာဏာသိမ္းပိုက္လုိက္မႈေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ ေထာင္စုေဖာ္ေဆာင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးသည္လည္း ပ်က္သုဥ္းသြားခဲ့ရေလသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ လက္ ထက္တြင္ ဖက္ဒရယ္မူသည္ ခြဲထြက္ေရး၊ တိုင္းျပည္ၿဖိဳခြဲေရးျဖစ္ေၾကာင္း၊ မဟုတ္မမွန္၀ါဒျဖန္႔မႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္ စစ္တပ္မွ မတရားႏွိပ္စက္လုယက္ ဖ်က္ဆီးသတ္ျဖတ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရး ပိုမိုပ်က္စီးသြားခဲ့ရသည္။

● အနာဂတ္အေျခအေန
ယခုအခါ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္ဆိုင္းေရး သ ေဘာတူမႈရ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေသးေပ။

စင္စစ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ဆိုသည္မွာ ျပည္နယ္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ယင္းျပည္နယ္မ်ား႐ွိ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ား႐ွိျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ တန္းတူျခင္း၊ ေအးအတူပူအမွ်ဆိုး တူေကာင္း ဖက္ ညီမွ်ေသာအခြင့္အေရးမ်ားကို ခံစားခြင့္႐ွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔နည္းတူစြာ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ဟူသည္မွာ ပင္လံုၿမိဳ႕တြင္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေသာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္အျပင္ ပင္လံုညီလာခံ၌ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ား၊ အျပန္အလွန္သေဘာတူညီ ခ်က္မ်ား၊ အျပန္အလွန္ေပးခဲ့သည္ ကတိက၀တ္မ်ားပါ အက်ံဳး၀င္လ်က္႐ွိသည္။

ပစၥကၡျမန္မာႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို သံုးသပ္ၾကည့္ပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သမၼတဦးသိန္းစိန္တို႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားႏိုင္ျခင္း၊ ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ျပန္လည္လႊတ္ေပးျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ NLD ပါတီအား ျပန္လည္တည္ေထာင္ခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ေပးျခင္း၊ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အသင့္အတင့္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္ဆက္ဆံေရး စာမ်က္ႏွာသစ္ ပြင့္လန္းလာျခင္း စသည့္ တိုးတက္မႈေဆာင္ေသာ အေျပာင္းအလဲအခ်ိဳ႕ လုပ္ေဆာင္လာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရေပသည္။ ဆက္လက္၍ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးအပိုင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရး ပီျပင္ခိုင္မာလာေစရန္ ေဖာ္ ေဆာင္ေရး၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို အျမန္ဆံုးစတင္ရန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတစ္ခုလံုး၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေ႐ွး႐ႈ၍ စိတ္ေစတနာမွန္၊ သေဘာထားမွန္၊ ေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္မႈအမွန္မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါက ျပည္သူတရပ္လံုးေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနသည့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို အျမန္ဆံုးတည္ေဆာက္ႏိုင္ကာ ကမၻာ့ အလယ္ ၌ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ၀ံ့ႂကြားစြာရပ္တည္ႏိုင္မည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ေပသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: , ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ျပန္လည္ဆန္းသစ္ျခင္း

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)