ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ ( ၅၃)

February 16, 2014

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၁၈၄၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ ( ၅၃)

 ေအာင္ဒင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၄

 အပိုင္း (၅၃) လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒၾကမ္း

 ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အခုက်င္းပေနတဲ့ နဝမအၾကိမ္အစည္းအေဝး သက္တမ္းအတြင္းမွာ “အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒၾကမ္း” ကို အျမန္ဆုံး အတည္ျပဳဖို႕ ၾကိဳးစားေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး႒ာနက တင္သြင္းတဲ့ ဒီဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းမရွိပဲ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးျခင္းပင္မရွိပဲ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႕မွာ အတည္ျပဳခဲ့ျပီး ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ ၊ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္၊ ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီမ်ားက ဒီ ဥပေဒၾကမ္းကို အျမန္ဆုံး ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကို တင္ျပျပီး အတည္ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ေလ့လာသုံးသပ္ေနတယ္လို႕လည္း သိရပါတယ္၊ “အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒၾကမ္း” ကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏိုင္ဖို႕ အစိုးရသတင္းစာမ်ားမွာ ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႕က ေဖာ္ျပတာကိုလည္း ဖတ္႐ႉရပါတယ္၊ ဒီဥပေဒၾကမ္းကို ဖတ္ျပီးတဲ့ေနာက္ စိတ္ပူပန္မိတာအခ်ိဳ႕ကို တင္ျပခ်င္ပါတယ္၊

 

# ဥပေဒ ေနာက္တစ္မ်ိဳးတိုး

 

အခန္းေပါင္း ၁၉ ခန္း၊ ပုဒ္မေပါင္း ၇၂ ခုပါဝင္တဲ့ ဒီဥပေဒၾကမ္းမွာ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ထိခိုက္ႏိုင္တဲ့ ပုဒ္မအခ်ိဳ႕ ပါဝင္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္၊ အခန္း (၁) “အမည္၊ စီရင္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား”၊ ပုဒ္မ (၂) မွာ ဒီဥပေဒအရ စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပရာမွာ ပုဒ္မခြဲ (ဌ) မွာ “ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးကို ထိပါးသည့္ ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈ၊ သို႕မဟုတ္ အတင္းအဓမၼနည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား” လို႕ ေဖာ္ျပထားပါတယ္၊ က်ေနာ္႕အျမင္အရ ဒီျပ႒န္းခ်က္ဟာ လက္ရွိ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးနဲ႕ သက္ဆိုင္တယ္လို႕ ယူဆရပါတယ္၊ ေနာက္ ပုဒ္မခြဲ (တ) မွာ “အၾကမ္းဖက္အုပ္စုတစ္ခုခုတြင္ သို႕မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သူတစ္ဦးဦးအား ပါဝင္ေစျခင္း အလို႕ငွါ တိုက္တြန္းရန္၊ စည္းရုံးသိမ္းသြင္းရန္၊ ဝါဒျဖန္႕ရန္ သို႕မဟုတ္ စုေဆာင္းရန္ ျပဳလုပ္မႈမ်ား”၊ (ထ) မွာ “အၾကမ္းဖက္အုပ္စုဖြဲ႕စည္းရန္၊ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုတစ္ခုခုတြင္ သိလ်က္ႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ သို႕မဟုတ္ တာဝန္ေပး၍လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေစရန္ျပဳလုပ္မႈမ်ား” ကိုလည္း ဒီဥပေဒက စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္၊

 

ပုဒ္မ (၃) အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားမွာလည္း ပုဒ္မခြဲ (ခ/၁၂) မွာ “ႏိုင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးကို ထိပါးသည့္ ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈ၊ သို႕မဟုတ္ အတင္းအဓမၼနည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား”၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ/၁၆) မွာ “အၾကမ္းဖက္အုပ္စု တစ္ခုခုတြင္ သို႕မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သူတစ္ဦးဦးအား ပါဝင္ေစျခင္းအလို႕ငွါ တိုက္တြန္းရန္၊ စည္းရုံးသိမ္းသြင္းရန္၊ ဝါဒျဖန္႕ရန္ သို႕မဟုတ္ စုေဆာင္းရန္ ျပဳလုပ္မႈမ်ား”၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ/၁၇) မွာ “အၾကမ္းဖက္အုပ္စုဖြဲ႕စည္းရန္၊ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုတစ္ခုခုတြင္ သိလ်က္ႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ သို႕မဟုတ္ တာဝန္ေပး၍ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေစရန္ ျပဳလုပ္မႈမ်ား”  သည္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္သည္လို႕ ေဖာ္ျပထားပါတယ္၊

 

ဒါေၾကာင့္ အစိုးရကို ဆန္႕က်င္ေတာ္လွန္ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲအစည္းမ်ားအားလုံးနဲ႕ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ပါဝင္သူ၊ အားေပးေထာက္ခံသူ၊ ဝါဒျဖန္႕ခ်ိေပးသူ၊ အားလုံးဟာ အၾကမ္းဖက္သမားေတြျဖစ္ၾကျပီး ၎တို႕ရဲ့ လႈပ္ရွားမႈမ်ားဟာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္လို႕ ဒီ “အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ” နဲ႕ အေရးယူစီရင္ခြင့္ရွိတယ္လို႕ ယူဆႏိုင္ပါတယ္၊

 

လက္ရွိအေျခအေနမွာ အစိုးရနဲ႕ လႊတ္ေတာ္က ျဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရ ျပ႒န္းခဲ့တဲ့ “၁၉၀၈ ခုႏွစ္ မတရားသင္းအက္ဥပေဒ” ကို ပယ္ဖ်က္ဖို႕ ျငင္းဆန္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္၊ မတရားသင္းဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၇/၁) အရ အစိုးရက မတရားသင္းလို႕ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ပါဝင္ရင္၊ အစည္းအေဝးေတြတက္ေရာက္ရင္၊ လႉဒါန္းရင္၊ ကူညီရင္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ကေန သုံးႏွစ္အထိ ျပစ္ဒဏ္ေပးႏိုင္ပါတယ္၊ ပုဒ္မ (၁၇/၂) အရ မတရားသင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္မယ္၊ စီမံခန္႕ခြဲသူျဖစ္မယ္ဆိုရင္ အနည္းဆုံး ေထာင္ဒဏ္ သုံးႏွစ္ကေန အမ်ားဆုံး ငါးႏွစ္အထိ ျပစ္ဒဏ္ေပးႏိုင္ပါတယ္၊ ပုဒ္မ ႏွစ္ခုစလုံးအတြက္ ေထာင္ဒဏ္အျပင္ ဒဏ္ေငြပါ ခ်မွတ္ႏိုင္ပါတယ္၊ ျပီးခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရသက္တမ္းတေလွ်ာက္မွာ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားသူေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြ၊ တိုင္းရင္းသားေတြ ရာေပါင္းမ်ားစြာဟာ အဲဒီပုဒ္မ (၁၇/၁)၊ (၁၇/၂) ေတြနဲ႕ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရပါတယ္၊ဒါေၾကာင့္မို႕ ဒီတည္ဆဲ “မတရားသင္း အက္ဥပေဒ” ကို ဖ်က္သိမ္းေပးဖို႕ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္မ်ား၊ ျပည္တြင္းစစ္အဆုံးသတ္ေရး အစိုးရနဲ႕ ေဆြးေႏြးေနၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကပါ ေတာင္းဆိုေနၾကတာပါ၊ ဒါေပမည့္ အစိုးရက ဒီဥပေဒ လိုအပ္ေနဆဲပဲလို႕ အေၾကာင္းျပျပီး လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာလည္း ဒီဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ဖို႕ လံုေလာက္တဲ့ ေထာက္ခံမဲ မရွိေသးပါ၊ ဒီလိုအေျခအေနမွာ “တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား” ပါ အၾကဳံးဝင္ေနျပီး ျပစ္ဒဏ္ပိုမ်ားတဲ့ “အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ” ကို ထပ္မံျပ႒န္းရင္ျဖင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္၊

 

# ပို၍ျပင္းထန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား

 

“အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒၾကမ္း” ရဲ့ အခန္း (၁၄) မွာ “ျပစ္မႈနဲ႕ ျပစ္ဒဏ္မ်ား” ျပဌန္းထားပါတယ္၊ အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ပုဒ္မ (၃)၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ/၁၂) အရ အျပစ္ရွိတယ္လို႕ ဆုံးျဖတ္ရင္ ျပစ္ဒဏ္က အနည္းဆုံး ေထာင္ဒဏ္ ဆယ္ႏွစ္မွ အမ်ားဆုံး ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္ျဖစ္ေစ၊ ေသဒဏ္ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္လို႕ ပုဒ္မ (၄၉/က) မွာ ျပ႒န္းထားပါတယ္၊ ပုဒ္မ (၃) ပုဒ္မခြဲ (ခ/၁၆) နဲ႕ ပုဒ္မခြဲ (ခ/၁၇) မ်ားအရ အျပစ္ရွိတယ္ဆိုရင္ ျပစ္ဒဏ္ အနည္းဆုံး ေထာင္ဒဏ္ သုံးႏွစ္ကေန အမ်ားဆုံး ေထာင္ဒဏ္ (၇) ႏွစ္ထိအျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္တယ္လို႕ ပုဒ္မ (၅၂/က) မွာ ျပ႒န္းထားပါတယ္၊ ဒီျပစ္ဒဏ္မ်ားအားလုံးဟာ တည္ဆဲ မတရားသင္းအက္ဥပေဒမွ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ျပစ္ဒဏ္မ်ားထက္ အမ်ားၾကီး ပိုျပင္းထန္ပါတယ္၊ အခုေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပတဲ့ “အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒၾကမ္း” ထဲက ပုဒ္မေတြ (စီရင္ခြင့္၊ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ား) ဟာ “တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား” ပါအၾကဳံးဝင္တယ္လို႕ ယူဆရတဲ့ ျပ႒န္းခ်က္မ်ားထဲက အခ်ိဳ႕သာျဖစ္ပါတယ္၊

 

# အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး

 

အၾကမ္းဖက္ဝါဒနဲ႕ အၾကမ္းဖက္လႈပ္ရွားမႈေတြကို ႏိုင္ငံတကာျပည္သူမ်ားအားလုံးက ရြံမုန္းၾက၊ ဆန္႕က်င္ၾကပါတယ္၊ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႕က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ နယူးေယာက္ျမိဳ႕မွာ ကမၻာ႕ကုန္သြယ္ေရးေမွ်ာ္စင္ (World Trade Towers) အေဆာက္အအံုၾကီးႏွစ္ခု တျပိဳင္နက္တည္း တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရျပီး အျပစ္မဲ့ျပည္သူ သုံးေထာင္နီးပါး ေသေက်ပ်က္စီးခဲ့ရျပီးတဲ့ေနာက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ဦးေဆာင္တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ႏိုင္ငံတကာလႈပ္ရွားမႈေတြ အားေကာင္းလာခဲ့ပါတယ္၊ ကမၻာ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒေတြျပ႒န္းျပီး အၾကမ္းဖက္သမားေတြနဲ႕ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူေတြကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူၾကပါတယ္၊ အၾကမ္းဖက္သမားေတြကလည္း နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႕ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနျပီး အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားရဲ့ လံုျခံုေရးကို ထိပါးေႏွာက္ယွက္ေနၾကဆဲပါ၊ အခု စာေရးေနတဲ့ အခ်ိန္မွာပဲ ႐ုရွားႏိုင္ငံ ဆိုခ်ီျမိဳ႕ေတာ္ (Sochi) မွာက်င္းပမည့္ ေဆာင္းရာသီကမၻာ႕အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ၾကီးကို အေသခံဗုံးခြဲတိုက္ခိုက္မယ္လို႕ အၾကမ္းဖက္သမားေတြက ျခိမ္းေခ်ာက္ထားလို႕ ႐ုရွားအစိုးရက လံုျခံုေရးတပ္ဖြဲ႕အင္အား တိုးျမႇင့္ခ်ထားျပီး ကာကြယ္မႈေတြ လုပ္ေနရပါတယ္၊

အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒေတြကို ေရးဆြဲၾက၊ ျပ႒န္းၾကသူေတြကလည္း အာဏာရပါတီ နဲ႕ အာဏာရအစိုးရမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႕ အာဏာရအစိုးရကို လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္သူမ်ားအားလုံးဟာ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကပါတယ္၊ အာဏာရအစိုးရကိုယ္တိုင္က အင္အားသုံးျပီး တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအေပၚ အဓမၼက်ဴးလြန္တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ (State-Sponsored Terrorism) ကို ဘယ္ဥပေဒကမွ အေရးမယူၾကပါ၊

 

# အၾကမ္းဖက္မႈ (Terrorism) နဲ႕ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈ (Insurgency)

 

အၾကမ္းဖက္မႈဆိုတာနဲ႕ ပါတ္သက္ျပီး ကမၻာ႕ႏိုင္ငံမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားအားလုံးက တညီတညြတ္တည္း ခြၽင္းခ်က္မရွိလက္ခံ သေဘာတူတဲ့ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ဆိုတာလည္း ယေန႕အထိ မရွိေသးပါ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာေတာ့ “အၾကမ္းဖက္မႈဆိုသည္မွာ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာဖြဲ႕စည္းထားေသာ အင္အားစုတစ္ခု သို႕မဟုတ္ ၎အုပ္စုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က စစ္ပြဲႏွင့္မပါတ္သက္ေသာ ပစ္မွတ္မ်ားကို  ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၾကိဳတင္ၾကံစည္ ျပင္ဆင္ျပီး တိုက္ခိုက္မႈ” လို႕ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုပါတယ္၊ (U.S. Code Title 22, Ch.38, Para. 2656f (d) (2) the term “terrorism” means premeditated, politically motivated violence perpetrated against noncombatant targets by subnational groups or clandestine agents;)

အၾကမ္းဖက္မႈ နဲ႕ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈ တို႕ကိုေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္း ခြဲျခားႏိုင္ပါတယ္၊

အဓိကျခားနားခ်က္ကေတာ့ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈဆိုတာ လႈပ္ရွားမႈ (Movement) ျဖစ္ျပီး အၾကမ္းဖက္မႈဆိုတာက နည္းလမ္း (Method) ျဖစ္ပါတယ္၊

 

တိက်ျပတ္သားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႕ အာဏာရအစိုးရကို လက္နက္ကိုင္ဆန္႕က်င္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြထဲမွာ အၾကမ္းဖက္မႈကို နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္သုံးစြဲတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြရွိၾကသလို အၾကမ္းဖက္မႈကို ႐ံႈ႕ခ်တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ရွိၾကပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႕လို႕ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းတိုင္းကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းလို႕ သတ္မွတ္လို႕မျဖစ္ပါ၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြဟာ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းရဲ့ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ပ်က္စီးေစတတ္ပါတယ္၊

လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မႈရဲ့ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က အာဏာရအစိုးရကို ဆန္႕က်င္ျပီး အာဏာရအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ရာနယ္ေျမတစ္ခုလုံးကို ျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကိုျဖစ္ေစ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရဖို႕ၾကိဳးစားတာ၊ ဒါမွမဟုတ္ အစိုးရကို ဖိအားေပးျပီး ပူးတြဲအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရဖို႕ ၾကိဳးစားတာျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႕ ပုန္ကန္ထႂကြသူေတြမွာ သက္ဆိုင္ရာျပည္သူမ်ားရဲ့ ေထာက္ခံမႈ၊ ပူးေပါင္းကူညီမႈကို အထူးတလည္လိုအပ္ပါတယ္၊

 

အၾကမ္းဖက္သမားေတြမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မရွိ၊ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ဖို႕လည္း မၾကိဳးစား၊ ျပည္သူ႕ေထာက္ခံမႈကို ရလည္းမရ၊ လိုလည္းမလိုအပ္ပါ၊ ဒါဟာလည္း သိသာထင္ရွားတဲ့ ျခားနားခ်က္ျဖစ္ပါတယ္၊ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္သူေတြက တိုက္ခိုက္ရာမွာ အစိုးရဆိုတဲ့ ပစ္မွတ္မ်ားကိုသာ တိုက္ခိုက္ျပီး အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အရပ္ဘက္ပစ္မွတ္မ်ားကို ေရွာင္ရွားေပမည့္ အၾကမ္းဖက္သမားေတြက အစိုးရမဟုတ္ေသာပစ္မွတ္မ်ားကိုသာ ဦးစားေပးတိုက္ခိုက္တာဟာလည္း ျခားနားခ်က္ျဖစ္ပါတယ္၊ ေနာက္ျခားနားခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္သူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟာ စစ္ပြဲမ်ားနဲ႕ပါတ္သက္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ ဥပမာအားျဖင့္ ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရွင္း၊ ကေလးစစ္သားမစုေဆာင္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ ၊ ကိုေလးစားလိုက္နာတတ္ပါတယ္၊ အၾကမ္းဖက္သမားေတြကေတာ့ အဲဒီစာခ်ဳပ္ေတြကို လုံးဝကိုဂ႐ုမစိုက္ၾကပါ၊

 

# ျငိမ္းခ်မ္းေရးၾကိဳးပမ္းမႈကို ထိခိုက္ႏိုင္

 

အာဏာရပါတီနဲ႕ အာဏာရအစိုးရက ေရးဆြဲတာမို႕ “အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒၾကမ္း” က လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ားကိုပါ လႊမ္းျခံုသက္ေရာက္မႈရွိေနတာကို မတားဆီးႏိုင္ပါ၊ ဒါေပမည့္ ဒီဥပေဒၾကမ္းကို စဥ္းစားၾက၊ ေဆြးေႏြးၾက၊ ဆုံးျဖတ္ၾကမည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သတိေပးခ်င္ပါတယ္၊

 

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရတာဝန္ယူတဲ့ အခ်ိန္ကစလို႕ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးကမ္းလွမ္းျပီး စားပြဲဝိုင္းမွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ခရီးေပါက္ခဲ့ပါျပီ၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကိုယ္တိုင္က မၾကာခင္မွာ (ေဖေဖာ္ဝါရီလထဲမွာ) ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံျမိဳ႕ေတာ္မွာက်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ အလုပ္ေကာ္မီတီနဲ႕ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားရဲ့ ဒုတိယအၾကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲကေန တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာနဲ႕ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲက်င္းပမည့္ ေန႕ရက္ကို သတ္မွတ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ေနတာပါ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကလည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးရင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္က်င္းပႏိုင္လိမ့္မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတာပါ၊ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းက ျပည္သူမ်ားဟာလည္း တစ္ႏိုင္ငံလုံး ျငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႕၊ ႏွစ္ ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ရွည္လ်ားေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ၾကီးကို အဆုံးသတ္ႏိုင္ဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတာပါ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကပါ ဒီ “အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒၾကမ္း” မွာပါဝင္တဲ့ “တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုပါ လႊမ္းျခံုသက္ေရာက္တဲ့ ျပ႒န္းခ်က္ေတြကို” မျပင္ဆင္ပဲ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္သလို အရွိအတိုင္း အတည္ျပဳလိုက္မယ္ဆိုရင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးဖို႕ စားပြဲဝိုင္းေပၚေရာက္ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ့ ယံုၾကည္မႈကို ေလ်ာ့နည္းေစမွာျဖစ္ပါတယ္၊ တိုင္းရင္းသားျငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္မ်ားရဲ့ တက္ႂကြမႈကို ကန္႕သတ္လိုက္သလို ျဖစ္ပါ လိမ့္မယ္၊  တည္ဆဲ “မတရားသင္းအက္ဥပေဒ” ရဲ့ ျခိမ္းေခ်ာက္မႈအျပင္ အသစ္ျပ႒န္းမည့္၊ ေသဒဏ္အထိ အျပစ္ေပးႏိုင္တဲ့ “အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ” ရဲ့ ထပ္မံဖိစီးမႈက ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အဟန္႕အတားျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးခ်င္ပါတယ္၊

 

ေလးစားစြာ၊

 

ေအာင္ဒင္
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃၊ ၂၀၁၄


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, ေအာင္ဒင္

One Response to ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ ( ၅၃)

  1. Thet Naing on February 16, 2014 at 8:47 pm

    တည္႔တည္႔ပဲေျပာပါရေစ။ တည္ဆဲဥပေဒေတြ၊ ေနာက္ထပ္ ျပင္ဆင္ျဖည္႔စြက္၊ ဖ်က္သိမ္း၊ ဒါမွမဟုတ္ အသစ္ေရးဆြဲျပဌာန္းမယ္႔ ဥပေဒေတြကို သူတို႔စစ္အုပ္စုရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးျခင္းရွိမရွိဆိုတဲ႔ ေပတံနဲ႔တိုင္းျပီးပဲ လုပ္မွာ စိတ္သာခ်။ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဆိုတာ လိမ္ေနတာ။ တကယ္က သူတို႔စစ္အုပ္စုက မူလပိုင္ရွင္ ျပည္သူေတြဆီကေန ႏိုင္ငံရဲ႕အျမင္႔ဆံုး အာဏာကို ဓါးျပတိုက္ယူထားတာ။ က်န္တဲ႔ ေျမသိမ္းယာသိမ္းေလာက္ကေတာ႔ သူတို႔က ပ်င္းေတာင္ပ်င္းေသးတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕႔စည္းပံုနဲ႔ကေတာ႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ျပည္သူဘယ္ေတာ႔မွ မပိုင္ဘူး။ ဒါေၾကာင္႔ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံကို လြတ္လပ္တဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္တဲ႔ႏိုင္ငံလို႔ ေျပာလို႔ကို မရေသးပါဘူး။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)