ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ – ၅၆ (Aung Din)

March 8, 2014

 

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၁၈၇၊ မတ္လ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈)

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ – ၅၆

ေအာင္ဒင္၊ မတ္ ၈၊ ၂၀၁၄

 

အပိုင္း (၅၆) လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ “ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ”

 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႕ထုတ္ အစိုးရသတင္းစာမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒န္းတဲ့ ဥပေဒအမွတ္ (၂/၂၀၁၄)၊ “ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ” ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္၊ ထူးျခားတာက သမၼတဦးသိန္းစိန္က လက္မွတ္မထိုးတာပါ၊ သမၼတရဲ့မွတ္ခ်က္နဲ႕ ျပန္လည္ေပးပို႕လာတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ထပ္မံအတည္ျပဳျပီး (၇) ရက္အတြင္းမွာ ဥပေဒအျဖစ္ အသက္ဝင္လာရမယ္ဆိုတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၀၆)၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) အရ သမၼတလက္မွတ္မထိုးေပမည့္ ဒီ “ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ” ဟာ အတည္ျပဳ၊ အသက္ဝင္လာျပီ ျဖစ္ပါတယ္၊

 

ေနာက္တစ္ရက္ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႕ထုတ္၊ အစိုးရသတင္းစာေတြမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ့ အစိုးရသတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕ရဲ့ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁/၂၀၁၄) ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္၊ ဒီေၾကညာခ်က္က သမၼတက ဘာ့ေၾကာင့္ ဒီဥပေဒကို လက္မွတ္မေရးထိုးရသလဲဆိုတာကို အေသးစိတ္ရွင္းျပပါတယ္၊ ဒီဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႕မွာ အတည္ျပဳျပီး သမၼတထံ လက္မွတ္ေရးထိုးထုတ္ျပန္ဖို႕ ေပးပို႕ခဲ့ပါတယ္၊ သမၼတက လက္မွတ္မထိုးပဲ သူသေဘာမတူတဲ့ အခ်က္ (၁၆) ခ်က္ကို ဘာေၾကာင့္သေဘာမတူရသလဲဆိုတဲ့ မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႕ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပန္လည္စဥ္းစားဖို႕ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႕မွာ ျပန္လည္ေပးပို႕ခဲ့ပါတယ္၊ အဲဒီေနာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သမၼတရဲ့ မွတ္ခ်က္ (၁၆) ခ်က္ထဲက (၂) ခ်က္ထဲကိုသာ ျပင္ဆင္ျပီး က်န္အခ်က္ေတြအားလုံးကို လႊတ္ေတာ္ရဲ့ မူလသေဘာထားအတိုင္း ထပ္မံအတည္ျပဳျပီး သမၼတထံ လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႕ ဇန္နဝါရီလ (၁၇) ရက္ေန႕မွာ ျပန္လည္ေပးပို႕ခဲ့ပါတယ္၊ သမၼတက လက္မွတ္မထိုးေပမည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဇန္နဝါရီလ (၂၄) ရက္ေန႕မွာ ဥပေဒအျဖစ္ စတင္အသက္ဝင္ပါတယ္၊ သမၼတကေတာ့ ဒီဥပေဒနဲ႕ပါတ္သက္ျပီး  ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႕ ညီညြတ္ျခင္းမရွိလို႕ သံသယရွိတာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရုံးရဲ့ အဆုံးအျဖတ္ကို ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္၊

 

သမၼတတင္ျပတဲ့ သေဘာမတူညီမႈ (၁၆) ခ်က္ထဲက ေအာက္ပါအခ်က္ (၃) ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္၊

 

# ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရုံးဖြဲ႕စည္းမႈ

 

ဒီဥပေဒ ပုဒ္မ (၂)၊ ပုဒ္မခြဲ (ဆ) မွာ “ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရုံး ဆိုသည္မွာ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္တစ္ဦးက ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ရုံးလုပ္ငန္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥအဝဝကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ဖြဲ႕စည္းေသာ ရုံးကို ဆိုလိုသည္” ဟု ျပ႒န္းထားပါတယ္၊ သမၼတက ဒီျပ႒န္းခ်က္ကို သေဘာမတူပါ၊ သမၼတက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရုံးနဲ႕ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ရုံးမ်ား ဖြဲ႕စည္းျပီးျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရုံး သီးျခားဖြဲ႕စည္းမႈ မလိုအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပပါတယ္၊

 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုတာ သီးျခားဖြဲ႕စည္းထားတာမဟုတ္ပါ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႕ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ခုေပါင္းအစည္းအေဝးကို ေခၚတာပါ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးဆိုတာလည္း အျမဲတမ္းက်င္းပေနတာမဟုတ္ပဲ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတစ္ခုရဲ့ အစပိုင္း၊ သမၼတအဆိုျပဳတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ေလာင္းမ်ားကို အတည္ျပဳတဲ့အခ်ိန္၊ သမၼတတင္သြင္းတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဘဏၰာေငြ အရ၊ အသုံးဥပေဒၾကမ္းကို ေဆြးေႏြး၊ အတည္ျပဳတဲ့အခါနဲ႕ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုအေပၚ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္သေဘာထားကြဲလြဲမွသာ က်င္းပရတာပါ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဆိုတာလည္း အသစ္ထပ္မံေရြးခ်ယ္တာ မဟုတ္ပါ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နဲ႕ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ တို႕က လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ငါးႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ႏွစ္နဲ႕ ေျခာက္လစီ အလွည့္က်တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကတာပါ၊ ဒါေၾကာင့္ ရွိျပီးသား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ရုံးနဲ႕ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရုံးတို႕က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရုံးတာဝန္ကို ႏွစ္ႏွစ္နဲ႕ ေျခာက္လစီ အလွည့္က်တာဝန္ယူတာက ႏိုင္ငံ႕ဘဏၰာကို ေခြၽတာသုံးစြဲရာ ေရာက္ပါလိမ့္မယ္၊

 

ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္တစ္ဦးေခါင္းေဆာင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ရုံးအဖြဲ႕ဆိုတာလည္း ေသးေသးေလးမဟုတ္ပါ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႕မွာ ထုတ္ျပန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ (၅၀/၂၀၁၃) အရ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ရုံးကို ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ တစ္ဦးအပါအဝင္ အရာထမ္း ၄၀၆ ဦး၊ အမႈထမ္း ၁၂၃၅ ဦး၊ စုစုေပါင္း ဝန္ထမ္း (၁၆၄၁) ဦးနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရုံးကို ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္တစ္ဦးအပါအဝင္ အရာထမ္း ၂၇၃ ဦး၊ အမႈထမ္း ၇၈၀ ဦး၊ စုစုေပါင္း ဝန္ထမ္း (၁၀၅၃) ဦးနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားတာပါ၊ ထပ္မံဖြဲ႕စည္းမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရုံး ဖြဲ႕စည္းမႈဟာလည္း ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္တစ္ဦးအပါအဝင္ ဝန္ထမ္းအင္အား တစ္ေထာင္ေက်ာ္မယ္လို႕ ခန္႕မွန္းရပါတယ္၊ ဒီ ရုံးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံ႕ဘဏၰာထဲက ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ားသုံးစြဲရမွာပါ၊ “ ျပည္သူလူထုရဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေရး” ဆိုတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံကို ေလွာင္ေျပာင္ေနသလိုပါ၊

ပိုက္ဆံရွိလို႕ သုံးမွျဖစ္မယ္ဆိုရင္လည္း အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနတာက အေရြးခ်ယ္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ေနျပည္ေတာ္က လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုၾကီးမွာ ကိုယ္ပိုင္ရုံးခန္းေတြ ရွိဖို႕နဲ႕ အေထာက္အကူျပဳဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႕ခြင့္ရဖို႕ပါ၊ 

 

အေရြးခ်ယ္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႕ နဲ႕ ေနျပည္ေတာ္ကို ေရာက္လာၾကမည့္ မဲဆနၵရွင္ျပည္သူမ်ားကို လက္ခံေတြ႕ဆံုဖို႕ သီးျခားရုံးခန္းေတြ ရွိဖို႕လိုပါတယ္၊ ဥပေဒအၾကံေပး၊ လက္ေထာက္ေတြလိုအပ္ပါတယ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရုံးဖြဲ႕စည္းမႈအတြက္ သုံးစြဲရမည့္ ေငြေၾကးပမာဏဟာ အေရြးခ်ယ္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (၄၉၈ ဦး) အတြက္ ရုံးခန္းေသးေသးတစ္ခန္းစီနဲ႕ လက္ေထာက္ ႏွစ္ေယာက္၊ သို႕မဟုတ္ သုံးေယာက္ေလာက္စီ ငွါးရမ္းခြင့္ေပးဖို႕ လံုေလာက္လိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္၊  (တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကေတာ့ ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳတာမဟုတ္တဲ့အျပင္ ဘာေတြေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို အထက္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားထံကေန လက္ခံရရွိၾကမွာမို႕ သီးျခားရုံးခန္းနဲ႕ အေထာက္အကူျပဳဝန္ထမ္း မလိုအပ္ပါ၊)

 

# လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲခြဲဆုံးျဖတ္ျခင္း

 

ဒီဥပေဒ ပုဒ္မ (၂၂)၊ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) မွာ “နာယကသည္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အဆုံးအျဖတ္ယူရာ၌ စက္ခလုတ္အသုံးျပဳ၍ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ဆနၵျပဳသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆနၵမဲလက္မွတ္အသုံးျပဳ၍ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ဆနၵမဲေပးသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မတ္တပ္ရပ္၍ ဆနၵျပဳသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အျခား နည္းလမ္းတစ္ခုခုျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္၊” ဟု ျပ႒န္းထားပါတယ္၊ သမၼတ သေဘာမတူရတာက “မတ္တပ္ရပ္၍ ဆနၵျပဳသည့္ နည္းလမ္း” သည္ လွ်ိဳ႕ဝွက္၍ လြတ္လပ္စြာဆနၵမဲေပးႏိုင္သည့္ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္ မညီညြတ္ေသာေၾကာင့္လို႕ အေၾကာင္းျပပါတယ္၊ ဒီေနရာမွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားနဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတတို႕ဟာ “ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ” ဆိုတဲ့ “ေကာင္းမြန္သန္႕ရွင္းေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ” ရဲ့ အေျခခံအရည္အခ်င္းတစ္ခုကို အတူတူဖ်က္ဆီးလိုက္ၾကတာပါ၊ ျပည္သူေတြကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ “လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲဆနၵျပဳျခင္း” ဆိုတာ လုံးဝမရွိသင့္ပါ၊

 

ျပည္သူလူထုက သူတို႕ရဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ သူတို႕ကို ကိုယ္စားျပဳျပီး ဘာေတြေဆာင္ရြက္ၾကသလဲ ဆိုတာ သိခ်င္ၾကပါတယ္၊ သိခြင့္လည္းရွိပါတယ္၊ သိရွိေအာင္ ဖန္တီးေပးဖို႕လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို သိမွပဲ မဲဆနၵရွင္ျပည္သူေတြက သူတို႕ရဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တာဝန္ေက်ပြန္မႈ ရွိမရွိ၊ ျပန္လည္ေခၚယူသင့္၊ မေခၚယူသင့္၊ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးသင့္၊ မေပးသင့္၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ဆုံးျဖစ္ႏိုင္ၾကမွာပါ၊ ဒါေၾကာင့္မို႕ လႊတ္ေတာ္မွာ အဆိုမ်ား၊ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားမဲခြဲရာမွာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆနၵမဲဆိုတာ မရွိသင့္ပါ၊ ေျဗာင္မဲေပးစနစ္ကိုပဲ က်င့္သုံးရမွာပါ၊ ဘယ္ကိုယ္စားလွယ္က ဘယ္လို မဲေပးတယ္၊ ဘယ္လိုရပ္တည္တယ္ဆိုတာ ျပည္သူေတြ သိခြင့္ရွိရမွာပါ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးစနစ္ကို က်င့္သုံးတာဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ပါ၊ ဒါေပမည့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းအစည္းအေဝးေတြမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးၾကတယ္ဆိုတာ ဒီမိုကေရစီစနစ္မဟုတ္ပါ၊ ျပည္သူကို လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားခ်င္တဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ရဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုသာျဖစ္ပါတယ္၊

 

# ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္မ်ား၊ ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍

 

ဒီဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ(မူလ)ဥပေဒ၊ ဇယား (၂) မွာပါဝင္တဲ့ “အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ ကိစၥ၊ အခြန္အေကာက္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥ၊ သဘာဝစြမ္းအင္မ်ား၊ သယံဇာတပစၥည္းမ်ား ထုတ္ေဖာ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥနဲ႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားစီမံကိန္းမ်ားကိစၥ” စတဲ့ “လႊတ္ေတာ္ရဲ့ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္မလိုပဲ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား” ဟာ ဇယား (၁) ကို ေရႊ႕ေျပာင္းျပီး “လႊတ္ေတာ္၏အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား” ျဖစ္လာပါတယ္၊ သမၼတက ဒီျပင္ဆင္ခ်က္ကို သေဘာမတူပါ၊ ဒီကိစၥေတြဟာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းက စီမံခန္႕ခြဲရမည့္ ကိစၥမ်ားနဲ႕ သမၼတက ေဆာလ်င္စြာဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ားျဖစ္တယ္လို႕ အေၾကာင္းျပပါတယ္၊

 

က်ေနာ္႕အျမင္မွာေတာ့ ဒီျပင္ဆင္ခ်က္ဟာ မွန္ကန္တဲ့ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္၊ တိုင္းျပည္ရဲ့ ကံၾကမၼာနဲ႕ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြါးအေပၚ သက္ေရာက္မႈအၾကီးအက်ယ္ရွိတဲ့ အခြန္အေကာက္ကိစၥမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာနဲ႕ ေဒသဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၊ သဘာဝစြမ္းအင္၊ သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးစာခ်ဳပ္မ်ားနဲ႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားစီမံကိန္းၾကီးမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ရဲ့ သေဘာတူညီမႈျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဆိုတာ အင္မတန္ မွန္ကန္တဲ့ ျပ႒န္းခ်က္ျဖစ္ပါတယ္၊ လႊတ္ေတာ္မရွိခဲ့တဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၅ ႏွစ္အတြင္းမွာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႕ တိုင္းျပည္ရဲ့ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြါးကို ထိခိုက္တဲ့ စီမံကိန္းေတြကို လက္လြတ္စပယ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့လို႕ ဒီေန႕ေခက္ျပည္သူေတြ နာက်င္ခံစားေနၾကရတာ အထင္အရွားပါ၊ အဲဒီအမွားမ်ိဳး ေနာက္ထပ္ ထပ္မမွားသင့္ပါ၊

 

ဒါေပမည့္ က်ေနာ္က ဒီျပင္ဆင္ခ်က္ဟာ မျပည့္စံုေသးဘူးလို႕ ယူဆပါတယ္၊ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက ယခင္ေခတ္ကတည္းက လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းမ်ား၊ စာခ်ဳပ္မ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးခြင့္၊ ပယ္ဖ်က္ခြင့္ရွိသင့္ပါတယ္၊ ဒါမွပဲ နဝတ၊ နအဖလက္ထက္က တရုတ္အစိုးရနဲ႕ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ သယံဇာတနဲ႕ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္က စစ္ေဆးခြင့္၊ ျပင္ဆင္ခြင့္၊ ပယ္ဖ်က္ခြင့္၊ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္၊

ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႕က က်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ေခ်ာက္မဲဆနၵနယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းလြင္က “ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ သေဘာတူထားသည့္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာမ်ား၊ နားလည္မႈသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၊ စီးပြါးေရးစာခ်ဳပ္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္အတည္ျပဳရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ” ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္၊ 

 

အစိုးရကိုယ္စား အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ၾကီး႒ာန ဒုတိယဝန္ၾကီး ေဒါက္တာေဒၚခင္စန္းရီက အဲဒီေမးခြန္းကို အခုလို ေျဖပါတယ္၊ “ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ၾကီး႒ာနမွ လက္မွတ္ေရးထိုး ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း (၉၁) ခုအနက္ ေဆာင္ရြက္ျပီးလုပ္ငန္း (၈၆) ခု၊ ေဆာင္ရြက္ရန္ (၅) ခု၊ အျခားဝန္ၾကီး႒ာနမ်ားမွ လက္မွတ္ေရးထိုး ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း (၉၈၂) ခုအနက္ ေဆာင္ရြက္ျပီးလုပ္ငန္း (၁၆၁) ခု၊ ေဆာင္ရြက္ရန္ (၈၂၁) ခုတို႕မွ ဆက္လက္ အသက္ဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္၊ လက္ရွိအသက္ဝင္လ်က္ရွိေနသည့္ စာခြၽန္လႊာမ်ား၊ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာမ်ားႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာမရွိပါက ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္မလိုပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားအပ္ပါတယ္၊” တဲ့၊

 

ဒီကေန႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႕အျပားမွာ ျပည္သူလူထုက တိုင္းျပည္နဲ႕ လူမ်ိဳးရဲ့ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြါးကို ထိခိုက္ေစတဲ့ စီမံကိန္းၾကီးေတြကို ဖ်က္သိမ္းဖို႕ ေတာင္းဆိုေနၾကပါတယ္၊ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း၊ ဧရာဝတီျမစ္ဖ်ားနဲ႕ ေမခ၊ မလိချမစ္မ်ားမွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ဖို႕ ဆည္ၾကီး (၆) ခုတည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္း၊ သံလြင္ျမစ္ၾကီးထဲမွာ ေရကာတာေတြ ေဆာက္မည့္စီမံကိန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဖက္ကမ္းလြန္ကစလို႕ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မေကြးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားကို  ျဖတ္သြားတဲ့ ေရနံနဲ႕ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းၾကီးမ်ား၊ စသျဖင့္ တရုတ္အစိုးရနဲ႕ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ တရုတ္အက်ိဳးစီးပြါးစီမံကိန္းေတြကို ဖ်က္သိမ္းဖို႕ ေတာင္းဆိုေနၾကတာပါ၊ ေဒၚခင္စန္းရီရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္အရ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ အရင္စစ္အစိုးရက ခ်ဳပ္ဆိုသြားတဲ့ စီမံကိန္းေတြ စုစုေပါင္း (၈၂၆) ခု ဆက္လက္အသက္ဝင္ေနျပီး အဲဒီ စီမံကိန္းစာခ်ဳပ္မ်ားကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက “ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာမရွိဘူး” ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႕ ျပန္လည္သုံးသပ္ဖို႕ အစီအစဥ္မရွိဘူးဆိုတာ သိရပါတယ္၊ အစိုးရက တာဝန္မယူရင္ လႊတ္ေတာ္က တာဝန္ယူစစ္ေဆးသင့္ပါတယ္၊ လႊတ္ေတာ္မွာ အဲဒီ စီမံကိန္းစာခ်ဳပ္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္စစ္ေဆးျပီး အတည္ျပဳခြင့္၊ ဖ်က္သိမ္းခြင့္၊ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္အာဏာ ရွိသင့္ပါတယ္၊

 

ေလးစားစြာ၊

 

ေအာင္ဒင္
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၄


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, ေအာင္ဒင္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇြန္ ၉၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ

By

    မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ (မိုုးမခ) ေမ...

Read more »

စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ဘဝလမ္းမ်ား” စာအုပ္

By

  စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္...

Read more »

မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ

By

 မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ (မုိးမခ) ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၇ ကမၻာဟာအၾကမ္းပညာနဲ႔...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကမ္လူေဝး ကာတြန္း Joker ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး ခ်မ္းျမ စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္