ျမန္မာေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း MCEA ႏွင့္ စင္ကာပူ SBF ေတြ႕ဆံုႏွီးေႏွာပြဲ (သတင္းေဆာင္းပါး)

March 9, 2014

ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ)
မတ္လ ၉၊ ၂၀၁၄

MCEA Myanmar Construction Entrepreneurs Association ျမန္မာေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ႏွင့္ စင္ကာပူမွ Singapore Business Federation တို႕၏ SBF Seminar ကို ၆-မတ္လ-၂၀၁၄တြင္ စင္ကာပူရွိ 21 ထပ္၊ Keppel Tower စည္းေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္မွ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ၂၅ခုခန္႕၏ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စင္ကာပူမွ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း ၁၀၀ခန္႕တို႕ တစ္ရက္တာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္သည္။

 

ႏွစ္ႏိုင္ငံမွာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား၊ မီဒီယာႏွင့္ အစိုးရအရာရွိမ်ား စုစုေပါင္း ၁၅၀ခန္႕ ပါဝင္တက္ေရာက္ၾကသည္။ ျမန္မာျပည္မွလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ Marina Orchard Hotel တြင္ တည္းခိုျပီး၊ စင္ကာပူအဖြဲ႕မွာ ညစာစားပြဲကို Botany Garden တြင္ ျပဳလုပ္ကာ၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ရင္းႏွီးမႈ စတင္ခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္ေန႕ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ဦးစြာပထမ ပြဲစီစဥ္သူ Sphere ႏွင့္ ie Singapore တို႕မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျပီး၊

 

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားစြာကို ie Singapore မွ တင္ျပခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ စင္ကာပူမွ စီးပြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံရန္ အားေပးသည့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲျဖစ္သည္။

 

DBS Bank မွလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေၾကးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အခ်က္လက္မ်ားစြာျဖင့္ တင္ျပသြားသည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ေငြေၾကးမကိုင္တြယ္ႏိုင္မႈကို နမူနာယူျပီး၊ ထိုကဲ့သို႕မျဖစ္ရန္ မက္ကရိုေငြေၾကးစီမံကိန္း စနစ္တက်ရွိဖို႕လိုေၾကာင္း တင္ျပသြားသည္။

 

LP Law Firm မွလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈဥပေဒမ်ား၊ ကုမၸဏီဥပေဒ၊ ဖက္စပ္၊ ၈၀%၊ ၁၀၀% လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ ဥပေဒမ်ားကို တင္ျပသြားသည္။ အထူးသျဖင့္ New York Convention ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၂၀၁၃တြင္ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ျပီ၊ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၏ ေငြ၊ ကုန္ၾကမ္း၊ စက္ပစၥည္း Money, Material, Machine ရင္းႏွီးမႈမ်ားကို ဥပေဒနည္းျဖင့္ ကာကြယ္ေပးမည္ ဟု ျမန္မာအစိုးရက လက္မွတ္ထိုးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာဘဏ္မွ Political Risk အာဏာသံုးျပီး စီးပြားလက္ဝါးအုပ္မႈမ်ားကို ဥပေဒျဖင့္ကာကြယ္မည့္ ကမၻာ့ဘဏ္ေအးဂ်င့္Multilateral Investment Guarantee Agency ကိုစတင္ခဲ့ျပီျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရဥပေဒအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္ ဟုတင္ျပခဲ့သည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ MCEA ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေမာင္ႏိုင္က တစ္နာရီခန္႕ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။  ျမန္မာဆိုင္ရာအခ်က္လက္မ်ားမွာ စင္ကာပူအစိုးရလူငယ္မ်ားစြာ ျပည္စံုစြာတင္ျပသြားျပီးျဖစ္၍ အနည္းငယ္မွ်သာ ေျပာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ စင္ကာပူလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတူေနထိုင္၊ နားလည္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာမ်ား၏ အလုပ္ကိုင္၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စသည့္လူမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ စနစ္က်စြာ လုပ္ကိုင္ေပးသျဖင့္၊ အားကိုးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ လာေရာက္ရင္းႏွီးရာတြင္ အျမတ္အစြန္းရရွိေရးသည္ အဓိကျဖစ္ေသာ္လည္း ရင္းႏွီး၊ခင္မင္မႈ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုးတက္ေရးမ်ားအတြက္ ေစတနာေပးၾကမည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာျပသြားခဲ့သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း အခြင့္အေရးမ်ားစြာ ကြန္ဒို၊ ရံုးအေဆာက္ဦ၊ ဟံသာဝတီ (ပဲခူး)ေလဆိပ္ကို ၅ႏွစ္ခန္႕တြင္း အျမန္လုပ္ေဆာာင္ျပီး၊ ကမၻာ့ခရီးသည္မ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနျခင္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈမ်ားကို အားေပးေဖၚျပသြားပါသည္။

 

ျမန္မာအဖြဲ MCEA ဥကၠဌ ဦးသာေဌးကလည္း စင္ကာပူအဖြဲ႕အား ေက်းဇူးတင္စကားေျပာသြားသည္။ စင္ကာပူမွ Build Yangon 2014 လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ကန္ေဒၚလာ တစ္ေသာင္း US $10,000 လႈဒါန္းေငြကို ဥကၠဌဦးသာေဌးႏွင့္ဇနီးတို႕က လက္ခံရယူခဲ့သည္။ ထိုအဖြဲ႕သည္ ရန္ကုန္တြင္ စင္ကာပူအဆင့္ ရံုးအေဆာက္ဦမ်ားစြာ ေဆာက္လုပ္၊ ေရာင္းခ်၊ ငွားရမ္းေနေသာ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီျပီး ကြန္ဒို၊ ေရွာ့ပင္စင္တာ၊ ရံုးအေဆာက္ဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနသူ စင္ကာပူလုပ္ငန္းရွင္မ်ားစြာလည္း လာေရာက္ေဆြးေႏြး၊ မိတ္ဆက္ေျပာဆိုၾကသည္။

 

ေန႕လည္စားကို စင္ကာပူအဖြဲ႕မွ ေကြ်းေမြးျပီး ညေနပိုင္းတြင္ အဖြဲ႕လိုက္၊ တစ္ဦးခ်င္း ရင္းႏွီးစြာ ေဆြးေႏြးသြားၾကသည္။

 

စင္ကာပူသည္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ FDI ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၁၈၀၀ေက်ာ္ျဖင့္ အဆင့္၆တြင္ ရွိေနသည္။ ယခင္ ၁၉၉၇ အေရွ႕ေတာင္အာရွေငြေၾကးအခက္ခဲမျဖစ္မွီက စင္ကာပူသည္ FDI နံပါတ္(၁) ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံခဲ့သူျဖစ္သည္။

Singapore Business Federation http://www.sbf.org.sg
ျမန္မာေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဝက္ဆိုဒ္  www.mceamyanmar.com

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ)

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း

By

  မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း ထြက္ေတာ့မယ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ...

Read more »

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ

By

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈ စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္...

Read more »

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္

By

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments