ဦးသန္းေရႊစိတ္ဓါတ္ခိုင္မာရင္ လာေရာက္တရားစီရင္ခံပါ

March 12, 2014

 

ဦးသန္းေရႊစိတ္ဓါတ္ခိုင္မာရင္ လာေရာက္တရားစီရင္ခံပါ

၊ မတ္ ၁၂၊ ၂၀၁၄

 

ျမန္မာႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ျဖစ္လာရသနည္း
၁။ တရုပ္ႏွင့္အိႏၷိယျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားၾကား စစ္အစိုးရရပ္တည္ႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ့ျခင္း
၂။ အေမရိကန္အကူညီ (ပိတ္ဆို႕မႈလြတ္ေျမာက္ေရး) ဦးသန္းေရႊ မလုပ္ႏိုင္ျခင္း
၃။ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းၾကီး ဦးသန္းေရႊႏွင့္ဂိုဏ္းတစ္ခုလံုး လံုျခံဳမႈ အာမခံရရွိျခင္း..

အထက္ပါ(၃)ခ်က္ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖ်င္းမွတ္ယူႏိုင္သည္။ လူအမ်ားက နံပါတ္(၃)အခ်က္သည္ အဓိကျဖစ္သည္ဟု အေခ်တင္ေျပာႏိုင္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌၾကီး ဦးေရႊမန္းက ပြင့္လင္းစြာ ၾကံခိုင္ေရးပါတီစည္းရံုးေရးခရီးစဥ္တစ္ခုတြင္ ေျပာခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ အျငိမ္းစားယူသြားသူ စစ္အာဏာရွင္ဦးသန္းေရႊတို႕ ဘဝလံုျခံဳမႈရွိရန္ လက္ရွိအစိုးရတြင္ တာဝန္ရွိသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ စစ္တပ္တြင္ လူသစ္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို ၄ႏွစ္အတြင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အသက္ ၅၅ႏွစ္အထက္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးအားလံုးကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အျငိမ္းစားယူခိုင္းလိုက္သည္။ လာဘ္စားမႈအကင္းဆံုး၊ မွန္မွန္အလုပ္ဆံုး (ဆိုုသူ) စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ကို အစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္၊ သမၼတျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစိန္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ အေရးယူျခင္းမလုပ္ႏိုင္ရန္ ဦးေရႊမန္းကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ျဖစ္ေစသည္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားကို စီးပြားေရးပညာသင္ေပးျပီး၊ မၾကာမီ တရားဝင္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ေစ်းကြက္သို႕ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ား ျဖစ္လာေစသည္။

စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းဆိုလွ်င္ အညံ့ခံလာပါက NLD ဦးတင္ဦးအပါဝင္၊ ဦးထြန္းၾကည္၊ ဦးေက်ာ္ဘ၊ ဦခင္ညြန္႕… အားလံုးကို မေၾကာင့္မက်၊ ေနထိုင္ႏိုင္မည့္ စီးပြားလုပ္ငန္း၊ လုိင္စင္မ်ားကို ခ်ေပးဖို႕ အစိုးရသစ္က အသင့္ရွိေနသည္။ ေပးလည္း ေပးေနပါသည္။

 

လူေကာင္း၊လူေတာ္ (သို႕မဟုတ္) လူေတာ္လူေကာင္း

ဝန္ၾကီးအဖြဲ႕ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား (သို႕မဟုတ္) လက္ရွိဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားမွ လာဘ္စားမႈ နာမည္ပ်က္ နည္းပါးသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခန္႕အပ္ခဲ့သည္။ ေငြပမာဏ အလြန္မ်ားျပားလွေသာ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းဝန္ၾကီးသည္ ခန္႕ျပီး တစ္ႏွစ္အၾကာ လာဘ္စားမႈအေရးမ်ားျဖင့္ တာဝန္မွ အနားေပးခံရသည္။ အစိုးရဝန္ထမ္း အၾကီးစားအရာရွိမ်ားစြာလည္း အေရးယူ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရျပီး ေထာင္ဒဏ္အျပစ္မေပးပါ။ 

 

ထိုသို႕အေရးယူျပျခင္းသည္ ေခတ္စနစ္သစ္အတြက္ လူေကာင္း၊လူေတာ္မ်ားျဖင့္ စတင္ေနသည္ေၾကာင္း ေက်နပ္ဖြယ္ရျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ လူေတာ္၊လူေကာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ဖို႕၊ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ား တိုင္းျပည္၊ အၾကီးတန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္လာဖို႕ လိုေနပါသည္။

 

လက္ရွိ အစိုးရဝန္ၾကီး ၃၆ဦးသည္ ရိုးသားမႈအရွိဆံုး ဟု ေျပာၾကသည္။ အားလံုးနီးပါးသည္ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ အရပ္သာ လက္ခ်ိဳးေရတြက္ရပါသည္။ သို႕ေသာ္ ဒုဝန္ၾကီးမ်ားမွာ ပညာရပ္တတ္ကြ်မ္းသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ စတင္ေလ့က်င့္ေနေသာ ဒုဝန္ၾကီးမ်ားက ဝန္ၾကီးမ်ားကို ေျဖာင္းဖ် ရွင္းျပ ေျပာဆိုႏိုင္ၾကသည္။ 

 

သို႕ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေခါင္းမာေသာ ဝန္ၾကီးမ်ားက အျခားသူမ်ား (အထူးသျဖင့္ ဒုဝန္ၾကီးမ်ား) ၏ တင္ျပ၊ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို နားမလည္လဲ၊ လက္မွတ္ထိုးေပးျခင္း လုပ္ေနရသည္။ အခ်ိဳ႕ဝန္ၾကီးမ်ား ေခါင္းမာေနဆဲျဖစ္သည္။ မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ  ေနာက္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲျပီးပါက ဝန္ၾကီးမ်ား လူေတာ္လူေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

 

စီးပြားေရးလက္ဝါးၾကီးအုပ္မႈမ်ားံံ

 

ဥပမာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျမစ္သဲ၊ ပင္လယ္သဲမ်ားကို အျခားႏိုင္ငံ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းၾကီးမ်ားက အလြန္ႏွစ္သက္သည္။ သို႕ေသာ္ ထိုသယံဇာတ (သဲ , Sand) ကိုပင္ ျမန္မာျပည္ဦးပိုင္မွ ကုမၸဏီတစ္ခုက ႏိုင္ငံလံုျခံဳေရးကို အေၾကာင္းျပျပီး လက္ဝါးၾကီးအုပ္ထားသည္။ သူတို႕ပဲ တင္ပို႕မည္ဟု ဆိုသည္။

ထိုကဲ့သို႕ သဲေျမကိုပင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါက အျခားသယံဇာတမ်ားအတြက္ လက္ဝါးအုပ္အရင္းရွင္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားသာ ၾကီးစိုးေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ဓါတ္ေငြ၊ ေၾကးနီ၊ နီကယ္၊ ေရႊ၊ ေငြ၊ ေဘာ္၊ အျဖိဳက္နက္ စသည့္ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား၊  ပုလဲ၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္ျမတ္ စသည့္အဖိုးတန္ သယံဇာတမ်ား ဘယ္ေလာက္ႏွင့္ေရာင္းခ်သည္ကို မသိႏိုင္ၾကပါ။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ မိန္႕ခြန္းအရ ဓါတ္ေငြေရာင္းခ်ရရွိေငြ အေကာင့္ကို သူစတင္အုပ္ခ်ဳပ္ျပီး၊ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ျပည္သူလူထုမွာ လက္ပေတာင္းေတာင္၊ ေၾကးနီႏွစ္စဥ္ ဘယ္ေစ်းႏွင့္ေရာင္းခ်မွန္းလဲ မသိႏိုင္၊  ဓါတ္ေငြ ဘယ္ေစ်းႏွင့္ေရာင္းခ်လဲမသိႏိုင္။ ျပည္သူလူထု မသိသင့္ဟု ပိတ္ဆို႕ထားလွ်င္လဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပင္ မသိႏိုင္ျဖစ္ေနပံုရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း ႏွာေစး၊ မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ရသည္။ 

 

သူသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္လွ်င္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားစြာ ေဖၚထုတ္ခံရမည္ကို ေၾကာက္ေနေသာ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ားက က်ားကုတ္က်ားခဲ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတ မျဖစ္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

 

စီးပြားေရး လက္ဝါးအုပ္မႈမ်ားတြင္ ဦးပိုင္ႏွင့္၊ တပ္မေတာ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားက လက္ဝါးအုပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ နာမည္ျဖင့္ ေရးသားရလွ်င္ အရပ္သား၊ ေဇကမၻာဦးခင္ေရႊ ကဲ့သို႕ေသာ လက္ဝါးအုပ္အရင္းရွင္တစ္ဦး လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ရံုသာမက၊ ခပ္တည္တည္ မီဒီယာမ်ားကို ေျဖၾကားႏိုင္သည္။ ေဇကမၻာကိုပင္ ဘာမွမလုပ္ႏိုင္ေသာ လူထုႏွင့္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အဖို႕ ေဇကမၻာထက္ အဆ ၁၀၀ခန္႕ လက္ဝါးၾကီးအုပ္ေနေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း၊ ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္သားသမီးမ်ား အုပ္စုကို အဘယ္မွာ အေရးယူႏိုင္မည္နည္း။ ဒီလိုပဲ လူနာမည္ႏွင့္ ေရးသားပါက အစိုးရဝန္ၾကီး ၇၅ရာႏႈန္းကို ေရးရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ဝါးအုပ္အရင္းရွင္စနစ္အေၾကာင္း ဤမွ်သာေရးလိုပါသည္။

 

အေျဖရွာျခင္း (လူေတာ္လူေကာင္းမ်ား ေနရာရေစျခင္း)

 

အခ်ိဳ႕ကလည္း အရွက္တရားရေအာင္၊ မီဒီယာအားျဖင့္ သူတို႕လုပ္သမွ်ကို အခ်က္လက္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ေရးသားရန္ ေတာင္းဆိုၾကသည္။ ခက္သည္မွာ အထက္ေဖၚျပပါ လြန္ကဲလြန္းသည္ လက္ဝါးအုပ္စီးပြားသမားမ်ားသည္ (ဆရာမင္းသိခၤ စကားႏွင့္ေျပာရပါက) မ်က္ႏွာကို သမံသလင္းႏွင့္ပြတ္တိုက္ျပီး ေျပာင္ေျပာင္ေနထိုင္ႏိုင္ျခင္း၊ မီဒီယာမ်ားကို အင္တာဗ်ဴးခံႏိုင္ျခင္းကိုလည္း အင္မတန္ေလးစားဘြယ္ျဖစ္သည္။ 

 

”ကြ်န္ေတာ္တို႕က ခက္ခဲစြာဘဝကို ရုန္းကန္ခဲ့ရပါတယ္။ အခုေတာ့ သားသမီးမ်ားက စီးပြားလုပ္တတ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ခံစားရတာေပါ့…” ဟု ေျပာပဲေျပာတတ္ပါသည္။

 

သူရိယေနဝန္းဂ်ာနယ္ကဲ့သို႕ ကိုယ္တိုင္ကလဲေဖၚထုတ္ခ်င္၊ စီးပြားျပိဳင္ဖက္မ်ားက တိုက္တြန္းအားေပးေသာေၾကာင့္ ဦးသန္းေရႊေျမးအေၾကာင္း၊ ဦးေတဇအေၾကာင္း အနည္းငယ္ေဖၚထုတ္ေရးသားေသာ ဂ်ာနယ္သတင္းစာ၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးခံရသည္။ ထုတ္ေဝခြင့္ပါမစ္ရုတ္သိမ္းခံရသည္။ သို႕ေသာ္ ဂ်ာနယ္က အမည္သစ္တစ္မ်ိဳးႏွင့္ ဆက္လက္ထုတ္ေဝေနသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ျမန္မာတစ္ဦးက ဦးေဆာင္ထုတ္ေဝသည့္ ဂ်ာနယ္ျဖစ္ျပီး၊ လက္ဝါးအုပ္အရင္းရွင္ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္း၊ ခရုိနီမ်ားက လာဘ္ထိုး၊ လက္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ သူတို႕အေၾကာင္း မေရးရန္ တိုက္ပိတ္ခံရသည္။

 

 တိုက္ပိတ္ ဟုေခၚေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို စစ္အစိုးရေခတ္က ဖတ္ဖူးသည္။ အစိုးရကို အတိုက္ခံလုပ္ပါက ဖမ္းဆီး၊ ေထာင္ခ်၊ တိုက္ပိတ္ျခင္းဟု နားလည္ရသည္။ တကယ္ေတာ့ အဂၤလိပ္ေခတ္က အစြမ္းထက္ေသာ သတင္းစာဆရာမ်ားကို အစိုးရရာထူးတစ္ခု ေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ စာေရးဖို႕အခ်ိန္မရွိျဖစ္သြားသည္။ အစိုးရအတြင္းဝန္ ရာထူးတစ္ခု၊ နယ္ပိုင္ဝန္ေထာက္ရာထူး ပင္လွ်င္ ယခုေခတ္ေငြေၾကးျဖင့္ ေဒၚလာ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ လစာရရွိသြားသည္။ ထိုမွ်လစာေကာင္းေသာ ရာထူးရရွိသြားသူသည္ အဘယ္မွာ အစိုးရမဟုတ္တာကို ေျပာရဲေတာ့မည္နည္။ သူ႕ပါးစပ္ေပါက္ကို အာဏာ၊ေငြျဖင့္ ပိတ္ပစ္လိုက္ျခင္းသည္ အဂၤလိပ္အစိုးရ၏ တိုက္ပိတ္နည္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ဖတ္ဖူးပါသည္။ 

 

မည္သုိ႕ပင္ျဖစ္ေစ ယခုေခတ္တြင္ မီဒီယာကို ေနရာေပးထားျခင္းသည္ အလြန္ေကာင္းေပသည္။ အစိုးရႏွင့္ျပည္သူၾကား မည္သူ႕ကိုမွ် ဖက္မလိုက္ေသာ မီဒီယာ၊ သတင္းစာမ်ားမ်ား ရွိေနဖို႕အေရးၾကီးလွသည္။

 

ေနာက္ထပ္ လူေတာ္လူေကာင္မ်ားစြာမွာ ႏိုင္ငံျခားတြင္ ရွိေနသည္။ သူတို႕မွာ အႏိုမ့္ဆံုး အေမရိကန္ေရာက္ စားေသာက္ဆိုင္စားပြဲထိုးမွာ တစ္လ ေဒၚလာ ၁၅၀၀ ခန္႕ရသည္။ ေနစရိတ္၊စားစရိတ္ႏႈတ္လွ်င္ တစ္လ ၇၅၀ ေဒၚလာခန္႕ က်န္သည္။ က်ပ္ ၅သိန္းေလာက္ စုမည္ဆိုလွ်င္ စုႏိုင္သည္။ အႏိုမ့္ဆံုးအဆင့္ ျမန္မာျပည္ စားပြဲထုိးမွာ တစ္လ က်ပ္၅ေသာင္း၊ ေနစရိတ္၊စားစရိတ္ျငိမ္း ျဖစ္သည္။ ၁၀ဆမက စုေဆာင္းေငြ ကြာျခားသည့္အျပင္၊ ေနထိုင္စားေသာက္ပံုလည္း ဆီႏွင့္ေရ ကြာျခားမည္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သာမန္အလုပ္သမားမ်ားမွာ မျပန္လာႏိုင္ပါ။ လစာ ေဒၚလာ ၅၀၀၀၊ တစ္ေသာင္း ရေနသူအဖို႕ ျပန္လာဖို႕မျဖစ္ႏိုင္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ႏိုင္ငံျခားမွ ပညာရွင္ျမန္မာမ်ား ျပန္လည္အသံုးခ်ေရးမွာ ကပ္ေစနည္းေသာ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖို႕ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားကို အလုပ္မခန္႕ႏိုင္ပါ။

 

အသက္ၾကီးေသာ ေစတနာရွင္ျမန္မာမ်ား ဥပမာ ဦးသန္႕ျမင့္ဦး ကဲ့သို႕ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာ ျပန္လာလုပ္ႏိုင္သည္။ သူတို႕မွာလည္း အစိုးရအၾကံေပး၊ လုပ္ငန္းလုပ္ရင္း ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ စားဝတ္ေနေရးေျဖရွင္းရသည္။ အစိုးရအၾကံေပးလုပ္ျပီး အစိုးရ လိုင္စင္ပါမစ္၊ ဟိုတယ္ပါမစ္လုပ္စားေနသူ မ်ားစြာရွိေနသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ လူေတာ္၊ “ လူမေကာင္း”မ်ားျဖစ္သည္။

 

စပယ္ရွယ္ဇံု SEZ Special Economic Zone

ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္ အခ်ဳပ္အခ်ာပိုင္ အထူးစီးပြားဇံုမ်ားျဖင့္ တိုင္းျပည္ဝင္ေငြရွာေဖြေရးျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာက္ျဖဴ၊ သီလဝါ၊ ထားဝယ္ စက္မႈဇံု(၃)ခု တည္ေဆာက္ေနၾကသည္။ ထိုေနရာမ်ားတြင္ တရားဥပေဒ၊ စီးပြားဥပေဒ၊ အခြန္ေကာက္မ်ားကို ဥပမာ စင္ကာပူႏိုင္ငံကဲ့သို႕ က်င့္သံုးရန္၊ အဝင္အထြက္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ျဖစ္သည္။ တရုပ္ျပည္ၾကီးသည္ အထူးစီးပြားဇံုမ်ားျဖင့္ စတင္ေအာင္ျမင္သြားသည္ကို အႏွစ္၂၀အတြင္း မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႕ရသည္။ တရုပ္ကဲ့သို႕ အထူးစီးပြားဇံုမ်ားကို ဗီယက္နမ္တြင္ သိပ္မေအာင္ျမင္ပါ။ အထူးစီးပြားဇံုသည္ ခပ္ရွင္းရွင္းေရးရလွ်င့္ ျပည္ပမွ ကုန္ၾကမ္း၊ နည္းပညာ၊ ေငြ၊ စက္ပစၥည္းမ်ားသာမက ျပည္ပပညာရွင္မ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္သည့္ ႏိုင္ငံငယ္ေလးတစ္ခုကို ျမန္မာျပည္တြင္း တည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုတ္ရသမွ် ကုန္ေခ်ာ အားလံုးနီးပါးကို ျပည္ပသို႕ (ျမန္မာဆိပ္ကမ္းကိုမျဖတ္ပဲ) လြယ္ကူစြာ ျပန္ထုတ္သြားႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေနရာမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ရမည့္ ျမန္မာမ်ား ဗဟုသုတမရွိမႈ၊ စရိုက္ေဟာင္း အာဏာျပိဳင္ေနမႈ အခက္ခဲမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာစက္မႈဇံုမ်ားတြင္ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လာေရာက္မရင္းႏွီးႏိုင္ ျဖစ္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ အာဏာရွင္စနစ္၊ Corruption and Nepotism မ်ားျဖင့္ လူေတာ္၊ လူေကာင္းမ်ား မအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေသးသေရႊ႕ ေႏွးေကြးေနမည္သာ ျဖစ္သည္။

 

SEZ အထူးစက္မႈဇံုကဲ့သို႕ ျမန္မာပညာတတ္မ်ားကိုလည္း အထူးျမွင့္တင္ေပးဖို႕ လိုေနပါသည္။ ၂၀၁၄တြင္ အေသးစား၊ အလတ္စား ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား SME small & medium enterprises ကို အားေပးေတာ့မည္ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေျပာပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ အစိုးရပရိုဂ်တ္မ်ားအား လပ္စားမႈလုပ္သူမ်ားကို ထိုင္ၾကည့္ေနရသည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ သမၼတေျပာစကားကိုလည္း ျပည္သူလူထုႏွင့္၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက စိတ္မဝင္စားေတာ့ပါ။ မည္သုိ႕ပင္ျဖစ္ေစ SME ကို အားေပးပါက လူေတာ္၊လူေကာင္း လူငယ္စီးပြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ၾကီးပြားတိုးတက္လာမည္။ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ လူငယ္မ်ားစြာ ျပန္လာၾကမည္ျဖစ္သည္။

 

ယခုအခါ ႏိုင္ငံျခားေရာက္လူငယ္မ်ား အလုပ္ျပဳတ္ေသာေၾကာင့္သာ ျမန္မာျပည္ျပန္လာရသည္။ ျမန္မာျပည္မွ အလုပ္သမားေပါက္ေစ်း တစ္လ က်ပ္တစ္သိန္း လစာျဖင့္လဲမလုပ္ႏိုင္၊ လုပ္ငန္းေထာင္ဖို႕ကလဲ သိန္းရာ၊ ေထာင္ခ်ီျပီး ရင္းႏွီးမႈလိုအပ္ျခင္း၊ အရင္းအႏွီးမပါပဲ အျမက္ရွယ္ယာလုပ္မႈကိုလည္း ျမန္မာလူငယ္မ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈမရွိျခင္း၊ ျဖဳတ္ထုတ္သတ္ အက်င့္မ်ား ျမန္မာ့စီးပြားေရးစနစ္တြင္ ၾကီးစိုးေနဆဲျဖစ္သည္။

 

အစိုးရဌာနတြင္ အေရးၾကီးေနရာမ်ား

the Voice သတင္းစာ အယ္ဒီတာအာေဘာ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရက အခြန္ရရွိေရးကို ဖိဖိစီးစီး လုပ္လာသည္ဟု ဆိုသည္။ ေကာင္းေသာအလားအလာျဖစ္ေသာလည္း ခရိုနီမ်ားကို အခြန္ေကာက္ရန္ စနစ္မရွိေသးပါ။

“ ေဟ့ေကာင္..ခရိုနီ၊ မွန္မွန္စာရင္းစစ္ျပီး အခြန္မွန္မွန္ေပးစမ္း …” ဟု အစိုးက အမိန္႔ေပးလွ်င္ ခရိုနီသည္ အစိုးရကို ဖင္ဗူးေထာင္ကန္ေတာ့လိုက္ပါ အစိုးရလည္း ေပ်ာ့သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဘယ္ခရိုနီမေျပာႏွင့္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တိုင္း အခြန္မေပးလိုပါ။ အခြန္ေပးေအာင္ စနစ္တစ္ခု ရွိရပါမယ္။

ေနာက္တစ္ခုမွာ အေရးၾကီးေသာ အစိုးရဌာနမ်ား အထူးသျဖင့္ ေငြအသံုးမ်ားေသာ 

 

ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လမ္းတံတားလုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း၊ ဆည္၊ ေရကာတာလုပ္ငန္း စတဲ့လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ Quotation System ကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္။ ထိုသူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းရရွိေရးတြင္ ပါဝါရွိရန္လိုသည္။ ဥပမာ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ ၂ခုေရြးခ်ယ္ေရးတြင္ အမွန္ကန္ဆံုးလုပ္ေဆာင္သြားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခ်ီးက်ဴးေလးစားရမည္။ ထို Quotation အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္သူမ်ားကို အနည္းဆံုး ကားတစ္စင္းစီ တင္သြင္းခြင့္၊ ေျမတစ္ကြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ဆုခ်ရမည္ျဖစ္သည္။ အေရးၾကီးလွေသာ ေငြေၾကးကိုင္တြယ္သူမ်ားကို လစာတိုးေပးစရာမလိုပါ။ ေဘာနပ္စ္ ပံုစံ ဆုခ်ရမည္ျဖစ္သည္။

 

ထိုသို႕ အေရးၾကီးေသာေနရာမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို Special Bonus System ေပးရမည္။ သို႕မွသာ ထိုသူမ်ားသည္ လပ္စားမႈနည္းပါးသြားမည္။ ပညာရွင္မ်ားသည္ လာဘ္စားမႈကို ေရွာင္ရွားေလ့ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕မတတ္သာ လာဘ္စားသည့္ေနရာသို႕ ေရာက္သြားေသာ တရားသူၾကီးတစ္ဦးသည္၊ ေငြေနာက္လိုက္ရင္း မ်က္ႏွာေျပာင္ တရားစီရင္မႈတစ္ခုလံုး ျပိဳလဲ၊ ယိုင္လဲသြားရသည္။ သို႕ေသာ္ မွန္မွန္ကန္ကန္ မိဘမ်ိဳးရိုး ဂုဏ္သိကၡာကို ထိန္းသိမ္းျပီး၊ လာဘ္စားမႈမ်ားကို ေရွာင္ေနသူ အစိုးရအရာရွိၾကီးမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ ထိုအရာရွိၾကီးမ်ားသည္ ေနရာမရၾက၊ ေနရာမေပးခံရပဲ ေခ်ာင္ထိုးခံထားရသည္။ 

 

ဥပမာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕နယ္တရားသူၾကီးရာထူးလိုခ်င္ပါက သိန္းေပါင္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီျပီး လပ္ထုိးရသည္အျပင္၊ သားသမီးမ်ားကိုလည္း အမ်ိဳးစပ္ထားရသည့္ Corruption & Nepotism စနစ္မွာ အလြန္ဝမ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္သည္။ 

 

Eleven Media တြင္ စံျပပုဂိၢဳလ္မ်ားကို ေရြးထုတ္ဆုေပးသည့္ အစီအစဥ္တြင္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းေကာင္း (7Day News Hero) အျဖစ္
ေဒါက္တာသန္းမင္းထြဋ္(ပင္းတယေဆးရံုအုပ္) ကို ေရြးခ်ယ္ေဖၚျပခဲ့သည္။ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္တြင္ တာဝန္က်စဥ္ ၂ ႏွစ္တာကာလ အတြင္း ေက်းရြာေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ရွိ လူနာရွစ္ေထာင္ေက်ာ္အား အခမဲ့ ေဆးကုသေပးခဲ့သည္။ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားသည့္ ေတာင္ေပၚေက်းရြာ မ်ားသို႔ ခက္ခက္ခဲခဲသြားေရာက္ကာ ေဆးကုသေပးရင္း ေက်းရြာ၏ လုိ အပ္ခ်က္မ်ားကုိ လည္း ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ သည္။ စသည့္ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားစြာကို ျမွင့္တင္ေပးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေကာင္းေပစြ။

 

လူဆိုးမ်ား ဘယ္သူျဖစ္သည္ကိုလည္း ျပည္သူလူထုႏွင့္မီဒီယာမ်ားက သိရွိျပီးျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ အေရးမယူႏို္င္ပါ။

 

ထို ဝိသမေလာဘသားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားမွ အရင္းရွင္ၾကီးမ်ာ အထူးသျဖင့္ တရုပ္ျပည္မွရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံသူမ်ား လြန္ခဲ့ေသာ ၂၅ႏွစ္က တရုပ္ျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းကာစ နည္းလမ္းမ်ားကို သံုးေနၾကသည္။ လက္ဝါးအုပ္လုပ္ငန္းမွာ အခြန္မရွိ၊ အျမတ္ေငြမ်ားကို ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈဥပေဒျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီအမည္ျဖင့္ ျပည္တြင္းသို႕၊ ျပန္ဝင္လာၾကသည္။ ထိုအခါ ႏွစ္၆၀၊ ႏွစ္၉၀ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရေအာင္ ၾကိဳးစားၾကသည္။ ကုမၸဏီအမည္ျဖင့္ Property လူေနအိမ္ယာ၊ လယ္ယာေျမမ်ားကို ဝယ္ယူဖို႕ ၾကိဳးစားသည္။ မည္သည့္ႏို္င္ငံမွ ကုမၸဏီနာမည္ျဖင့္ လူေနအိမ္၊ လယ္ယာေျမမ်ားကို ဝယ္ခြင့္မေပး။ စီးပြားေရးလုပ္ပါက စီးပြားလုပ္ေသာ Industry Estate, Industrial Land, Shop House, Ware house မ်ားကိုသာ ဝယ္ယူခြင့္ရသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ အိမ္ေျမမ်ားကို ကုမၸဏီမ်ားက ဝယ္ယူျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရေပမည္။

 

 ဥပေဒကို လက္တစ္လံုးျခားလုပ္သူ လက္ဝါးအုပ္စီးပြားေရးသမားမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ NLD, ရွစ္ေလးလံုး ႏွင့္ ၾကံခိုင္ေရးအမတ္သစ္မ်ား ပူးေပါင္းျပီးလုပ္ေဆာင္ရန္၊ လူငယ္ထုအင္အားသည္ အေရးတၾကီးလိုအပ္ေနျပီျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ လူငယ္စီးပြားသမားမ်ားပင္ ဝိသမစီးပြားစိတ္ရွိလာျပီး အစိုးရနဲ႕လုပ္ရတာမလြယ္ဘူး၊ ေကအင္ယူအဖြဲ႕နဲ႕လုပ္ရတာမွ အျမတ္ပိုရတယ္…ဟု ေျပာေနၾကသည္ကို စိတ္မေကာင္းစြာ ၾကားသိရသည္။

 

ဦးသန္းေရႊစကားတစ္ခြန္းထြက္ေျပာရဲျပီလား

 

လူဆိုးမ်ား အျပစ္ေတြကို ဝန္ခံဖို႕ဆိုသည္မွာ သူတို႕ကိုယ္တိုင္က အျပစ္ရွိေၾကာင္း လက္ခံမွျဖစ္မည္။ ယခု အစိုးရဝန္ၾကီးမ်ားသည္ သူတို႕ အႏွစ္၅၀လုပ္ခဲ့သည္ကို က်ဆံုးသြားေသာ ဦးေနဝင္း အုပ္စု၊ ဦးခင္ညြန္႕အုပ္စုကိုပဲ အျပစ္တင္ေနၾကသည္။ သူတို႕က ေကာင္းသည္။ ယခုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေပးေနသည္…စသျဖင့္ သူတို႕ေကာင္းသည္ဟု အရွက္မရွိေျပာေနၾကသည္။ ဝန္ၾကီးအခ်ိဳ႕က သူတို႕မွားခဲ့ၾကသည္။ သူတို႕ဘာမွမသိနားမလည္သည္ကို ႏိုင္ငံၾကီးဖြင့္လိုက္မွ သိရသည္။ အလြန္ျမန္စြာ လိုက္ေနရသည္..ဟု ေျပာၾကသည္။ ခက္သည္မွာ အျခားသူမ်ားကိုလည္း ေနရာမေပး။ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားကိုေနရာ မေပးေသးပါ။ လူနာမည္ေဖၚထုတ္ေရးသားေသာမဂၢဇင္းတစ္ခု ..ဥပမာ..”အရွက္မရွိေသာမ်က္ႏွာမ်ား” မဂၢဇင္း ထြက္လာလွ်င္ေကာင္းေပမည္။

ဦးသန္းေရႊ တကယ္ ေနာင္တရဖို႕လိုပါမည္။ သူတကယ္ေနာင္တရလွ်င္ တိုင္းျပည္ကိုထြက္ျပီး စကားတစ္ခြန္းေျပာသင့္သည္။ ျမန္မာျပည္သူလူထု အေရွ႕ေတာင္အားရွတြင္သာမက၊ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး ျဖစ္သြားရသည္မွာ လက္ရွိအသက္ရွင္ေနေသာလူမ်ားတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္အဓိက တာဝန္ရွိပါသည္…ဟု ထြက္ေျပာလိုက္လွ်င္ လူထုအားလံုးက ခြင့္လႊတ္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ အရွက္တရားမဲ့စြာ လက္ဝါးၾကီးအုပ္စီးပြားလုပ္ေနသူမ်ား အရွက္ရသြားႏိုင္ပါသည္။ ဦးသန္းေရႊကို တရားခံုရံုးတင္မည့္ အဖြဲ႕မ်ားလည္း ေပၚလာႏိုင္ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္ေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအဖြဲ႕ကလည္း ခြင့္လႊတ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ေ၀ဖန္ေရးရာ

5 Responses to ဦးသန္းေရႊစိတ္ဓါတ္ခိုင္မာရင္ လာေရာက္တရားစီရင္ခံပါ

 1. naing win on March 12, 2014 at 12:13 pm

  VERY GOOD I LIKE THAT WE WANT

 2. Kill_the_Devil on March 12, 2014 at 6:25 pm

  I don’t think ,than shwe will admit his SINS,because he is thug,thief & Crook.

 3. Zarni Gyi on March 13, 2014 at 5:24 am

  ၂၀၁၄ မတ္လတြင္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံပိုင္ေသာ ကြ်န္းၾကီးတစ္ခုကို ရုရွားႏိုင္ငံက အင္အားသံုးျပီး၊ ခြဲထြက္ေစလိုက္သည္။ ထိုအခါက်မွ ျပည္သူလူထုကို အႏိုင္က်င့္ေသာ ယူကရိန္းအစိုးရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ အစိုးရဆန္႕က်င္သူမ်ားကို ရိုက္ႏွက္သူ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ဒူးေထာက္ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္က်သြားေခ်ျပီ။ ျမန္မာျပည္တြင္ အလားတူျပသနာမျဖစ္ဘူး မေျပာႏိုင္၊ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ဝ၊ ကိုးကန္႕၊ ကခ်င္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ အတင္းထိုးေဖါက္ေနရာယူထားျပီးေသာ္လည္း အင္အားၾကီးမ်ားလွေသာ တရုပ္ျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးဖိအားေပးလာလွ်င္ ထိုေဒသခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တရုပ္ျပည္ဘက္ ပါသြားႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကို တရုပ္မွ တာတာ၊မြန္ဂိုအင္ပါယာေခတ္ ရာဇဝင္ရွိခဲ့ဖူးပါသည္။ တရုပ္ျမန္မာ၊ ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြပိုက္လိုင္းပံုကို ၾကည့္လွ်င္ တရုပ္ျပည္ၾကီး၏ ၾသဇာ၊ အေျမွာ္အျမင္ကို ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ေပါ့ေပါ့မတြက္ပဲ ဗႏၶဳလေခတ္ကဲ့သို႕ ကိုယ့္အင္အားကို အဟုတ္မွတ္ျပီး အဂၤလိပ္ကို စစ္အင္အားျဖင့္ အံတုခဲ့၍ ရံႈးႏိုမ့္ခဲ့ရဖူးပါသည္။ ယခု တရုပ္၊အိႏၷိယ အင္အားၾကီးလာမႈသည္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ အတူးအေရးၾကီးသည္။ ျပီးမွ ဒူးေထာက္ေတာင္းပန္ေသာ သီေပါမင္းကဲ့သို႕ မျဖစ္ေစလိုပါ။ ဘုရားသခင္က အခ်ိန္မ်ားေပးထားဆဲ ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားသည္ တိုင္းျပည္ကို မေတာင္းပန္ေတာင္၊ ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားကို ေတာင္းပန္ရမည္။ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားသည္ တိုင္းျပည္ကို မေတာင္းပန္ေတာင္၊ ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားကို ေတာင္းပန္ရမည္။ တရုပ္ႏွင့္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး ျပိဳင္ဆိုင္ရန္အတြက္၊ ပရိယ္မၾကြယ္ဝေသာ တရုပ္ေၾကာက္၊ တရုပ္ေက်းဇူးရွိ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေနရာ ဆက္လက္ရွိေနပါက၊ တိုင္းျပည္အတြက္ အလြန္စိုးရိမ္ရသည္။ ဦးသန္းေရႊကေတာ့ ထြက္ေပးလိုက္ေလျပီ။ သို႕ေသာ္ က်န္ေနေသးသည္၊ ဦးသန္းေရႊကအစ မိမိအျပစ္အတြက္ တရားစီရင္ျခင္းခံသင့္ေပသည္။ မိမိအျပစ္အတြက္ တရားစီရင္ျခင္းခံသင့္ေပသည္။ Zarni

 4. mg la on March 14, 2014 at 11:49 pm

  The most notorious dictator (responsible person) in myanmar are NE WIN and THAN SWE..Everyone in myanmar knows about it., BUT they are still at large (ne win in hell and than swe is in waiting list to hell). Government is still protecting him..because they are same flock.

 5. Arkar on March 15, 2014 at 10:39 am

  Witnesses are needed to put Than Shwe, the Pig, to justice. Ask witnesses to come forward before too late. Do not forget current Constitution does not allow retroactive punishment. Every crime, bad deed and mistake should not be pardoned. The most important thing now is look forward. We should do something, for example, how to support Burma; how to prevent something like that in Burma in the future. Think ahead for Burma, every person must be levied and every young male must be enlisted to defense Burma including your son and mine.
  Another thing is that if Aung San Suu Kyi becomes the head of Burma, my neighbor Daw Gyi who married to an Indian and have 3 daughters and 5 sons will run for President in Burma. She is so confident that she will be the next President of Burma. She also said that all her friends and family members married or related to Indian, Thai or Chinese in Burma. They also can be the next President of Burma even the married to foreigners. Good luck and God Bless Burma.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)