တူေမာင္ညိဳ – ဒုတိယအႀကိမ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ (သို႔မဟုတ္) ဒီခ်ဳပ္ပါတီအတြက္ အကဲစမ္းမႈတစ္ခု

March 21, 2014

မတ္လ ၂၁၊ ၂၀၁၄

 

 အစပထမတြင္ “ဆင္သြားလွ်င္ လမ္းျဖစ္တယ္” ဟူေသာ ဆင္သြားမူျဖင့္ အတုိက္အခံပါတီႀကီးမွ ဒီမိုကေရစီ ဆင္မယဥ္သာႀကီးသည္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” စည္းဝုိင္းအတြင္း ဇြတ္တုိးဝင္သြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခဲ့သည္။ လစ္ လပ္ေန ရာအားလံုးနီးပါး အႏုိင္ရခဲ့သည္။ 

လက္ေတြ႔ခရီးစဥ္တြင္ ေလွ်ာက္ရင္းလွမ္းရင္း အတုိက္အခံဒီမိုကေရစီ ဆင္မယဥ္သာႀကီးသည္“၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” စည္းဝုိင္းထဲ၌ စည္း ကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမုိကေရစီ “ထူးခတ္” ထားျခင္းခံရသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီခရီးလမ္းသည္ ထင္တုိင္းမေပါက္လွပဲရွိေနသည္။

ဤအေျခအေနဆိုးမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ မည္သုိ႔ရုန္းထြက္ၾကမည္နည္း။

“ျပည္သူ႔အင္အားသံုးမည္” ဟု ျပည္တြင္းခရီးစဥ္တစ္ခုတြင္ ေျပာဖူးေသာ္လည္း ျပည္သူ႔အင္အားကို မည္သုိ႔သံုးမည္ဆုိသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိတိက်က်ေျပာဆိုျခင္း၊ ျပင္ဆင္လုပ္ကုိင္ျခင္းဟူ၍ကား မရွိခဲ့။ ႀကံ့ဖြ႔ံအစိုးရဘက္မွ အထစ္အေငါ့ကေလးေတြႏွင့္ ပညာျပလာေတာ့မွ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္သည့္စကားမ်ိဳးေတာ့ျဖင့္ မျဖစ္သင့္ေခ်။

ယခုတဖန္ ဒုတိယအႀကိမ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဟူေသာ စိမ္ေခၚပြဲႏွင့္ တိုးေနျပန္ၿပီ။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ (ဗိုလ္) ဦးတင္ေအးက ဒုတိယအႀကိမ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။ သု႔ိျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ထဲတြင္ ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီတုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံေရးေျခစမ္းပြဲတစ္ခု နဖူးေတြ႔ဒူးေတြ႔ ေတြ႔ၾကေပေတာ့မည္။

၂၁ လေက်ာ္မွ် လိုေသးေသာ “၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ” အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းေရးဆြဲၿပီးေနာက္ လက္ေတြ႔ ႀကိဳတင္စမ္းသပ္ မႈတစ္ခုအျဖစ္ ရည္ရြယ္လ်က္ ဤဒုတိယအႀကိမ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က တမင္တကာ က်င္းပေပးျခင္းျဖစ္ မည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။ 

ယခုႏွစ္ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္) အတြင္း က်င္းပမည္ဆိုသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၂၀၁၂ ဧၿပီလတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပထမ အႀကိမ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကဲ့သို႔ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအား လႊတ္ေတာ္တြင္း က်ံဳးသြင္းႏုိင္ေရးအတြက္ တံခါးဟေပးသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ိဳး ကားမဟုတ္ေခ်။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အဖက္ဖက္ကႀကဳိတင္ခန္႔မွန္းတြက္ဆႏုိင္ေရးရန္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီႏွင့္ ႀကံ့ဖြံ႔ ပါတီတုိ႔ ႏွစ္ဖက္စီးခ်င္းထိုးၾကရမည့္ အက်ိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္လိမ့္မည္။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီဥကၠ႒ ဗိုလ္ေရႊမန္းတုိ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည့္ပြဲအျဖစ္လည္း ရႈျမင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့ ဒီခ်ဳပ္ပါတီသည္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၊ ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တို႔ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ 

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” တည္ရွိေနသမွ် ျပဳလုပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ လြတ္လပ္ပင္လြတ္လပ္ျငားေသာ္လည္း၊ တရား မွ်တလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ေျပာဆိုခဲ့ေသာ ဒီခ်ဳပ္္ပါတီသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌လည္း ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ လိမ့္ဦးမည္ သာျဖစ္သည္။ လစ္လပ္ေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္အားလံုးတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟုေျပာထားသည္။ 

ဒုတိယအႀကိမ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ “ပြင့္လင္းေရွ႕ေဆာင္” အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္ သလို၊ ၈၈ၿငိမ္း/ပြင့္မ်ားအတြက္လည္း ဝင္ေရာက္ကံစမ္းႏုိင္မည့္ အခြင့္အခါေကာင္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ၈၈ ၿငိမ္း/ပြင့္မ်ားသည္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ေလာ။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဘက္ကလည္ မသမာေသာနည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ သင္ခန္းစာေပးသစ္မ်ားေပးေပလိမ့္ဦးမည္။ ပထမအႀကိမ္ ၾကား ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ “ဆႏၵမဲလက္မွတ္မ်ား၌ ဖေရာင္းသုတ္ထားသည္” ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္အတြက္ ဒဏ္ေငြေဆာင္ခဲ့ရဖူးေသာ ဦး ဉာဏ္ဝင္း၏ နာက်င္ဖြယ္သင္ခန္းစာကို မေမ့သင့္ၾကေခ်။

ဒုတိယအႀကိမ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအႏုိင္ရရွိလွ်င္လည္း သိပ္ေတာ့ထူးျခားလွမည္မဟုတ္ေခ်။ ဒီခ်ဳပ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား သည္ လႊတ္ေတာ္ထဲ၌ အနည္းစုျဖစ္ၿမဲသာျဖစ္မည္။

လစ္လပ္သြားေသာမဲဆႏၵနယ္ စုစုေပါင္း ၃၀ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ (၁၃) ေနရာ၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ (၆) ေနရာ၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ (၁၁) ေနရာလစ္လပ္လ်က္ရွိသည္ဟုဆို၏။  ဤအေရ အတြက္မွာ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊ ပထမအႀကိမ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္နည္းပါးသည့္ပမာဏျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါဇယားကို ၾကည့္ပါ။  

 

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ

လစ္လပ္ေနေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္

လစ္လပ္ေနေသာ

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္

လစ္လပ္ေနေသာ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္

ပထမအႀကိမ္၂၀၁၂ ဧၿပီ

၄၀

၂၀

ဒုတိယအႀကိမ္၂၀၁၄ —

၁၃

၁၁

၂၀၁၂ ဧၿပီၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၇ ပါတီမွ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း (၁၇၀) ဦး ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါ သည္။ ပထမအႀကိမ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီးေနာက္ မွတ္တင္ခဲ့သည့္ ပါတီသစ္ ၂၀ ေက်ာ္ရွိပါသည္။ သူတုိ႔ထဲမွာ ဘယ္္ႏွပါတီဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္လဲ။

က်င္းပမည့္ေန႔ရက္ကို ၃ လႀကိဳတင္ေၾကညာမည္ ဆိုေသာ္လည္း မိုးတြင္းကာလဆိုသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ကို ေျပာေနသျဖင့္  ဒုတိယ အႀကိမ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ႏုိဝဘၤာ/ဒီဇင္ဘာလမ်ားအတြင္း က်င္းပႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္ဟုဆုိသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဒီခ်ဳပ္ပါတီသည္ ပထမအႀကိမ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကဲ့သုိ႔ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ ရႏုိင္ပါဦး မည္ေလာ။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအတြက္ အကဲစမ္းမႈတစ္ခုသည္ အသင့္ေစာင့္ႀကိဳလ်က္ရွိေနၿပီ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

5 Responses to တူေမာင္ညိဳ – ဒုတိယအႀကိမ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ (သို႔မဟုတ္) ဒီခ်ဳပ္ပါတီအတြက္ အကဲစမ္းမႈတစ္ခု

 1. minko on March 22, 2014 at 6:23 am

  အခုတၾကိမ္က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္သည္ ပထမ အၾကိမ္က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ၾကားျဖတ္ႏွင့္ လုံး၀မတူပါ- ထို ့ေၾကာင့္ ၾကံ ့ဖြတ္ေရာ- ဒီခ်ဳပ္ေရာ ေမွ်ာ္လင့္သလို ရလာဘ္ထြက္လာဘို ့ လုံး၀မျဖစ္နိုင္ပါ- ပထမ အၾကိမ္ ၾကားျဖတ္သည္ ျမန္မာလူမ်ိဳး အမ်ားစု ေနထိုင္ရာေဒသမို ့ ဒီခ်ဳပ္ နိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္- ဒုတိယ အၾကိမ္ အခုက်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္သည္ တိုင္းရင္းသားအမ်ားစုေနထိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားေဒသျဖစ္သည္- ဒီခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္က ကခ်င္စစ္ပြဲတြင္ အိစုးရ စစ္တပ္၏ လူ ့အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖါက္မွဴကို တလုံးတပါဒမွ် ေ၀ဖန္ေျပာဆိုတာမ်ိဳး- ၂ဦး၂ဘက္ ေတြ ့ဆုံျပီး စစ္ပြဲေတြ အျမန္ဆုံးရပ္ဆဲဘို ့ ေတာင္းဆိုမ်ိဳး မလုပ္ခဲ့ေပမဲ့ – ရခိုင္ အေရးကိစၥမွာေတာ့ လူအခြင့္ အေရး ဆိုတဲ့ စကားကို ေျပာလာခဲ့သည္- ထို ့ေၾကာင့္ တေျမထဲေန တေရးထဲေသာက္တဲ့ တိုင္းရင္းသားအေရးကို လွ်စ္လွ်ဴခဲ့ေပမဲ့ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ခိုး၀င္လာတဲ့ လူေတြက်မွ လူ ့အခြင့္စကားေျပာလာျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု က ဒီခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ အေပၚ အယုံအၾကည္ကင္းလာသည့္ သေဘာလကၡဏာေဆာင္ေနသည္- ထို ့ေၾကာင့္ ဒုတိယ အၾကီမ္က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္သည္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားက ကိုယ့္ေဒသမွ ပါတီကိုယ္စားလွယ္ကိုသာလွ်င္ မဲေပးေထာက္ခံ၍ သူ ့တို ့နယ္ေျမ -သူတို ့အေရးကိစၥ ေဆာင္ရြက္ဘို ့တာ၀န္ေပးအပ္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ထင္ျမင္မိပါေၾကာင္း–

 2. Khaing Maung Maung on March 22, 2014 at 5:50 pm

  Minko,

  You are 100% correct! Even in 2012 election NLD lost in Shan State. “White Tiger” Party won!

 3. Thet Naing on March 22, 2014 at 7:11 pm

  တကယ္ေတာ႔ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဟာ စစ္အုပ္စုၾကီးတစ္ခုလံုးနဲ႔ ယွဥ္ျပိဳင္ရတာပါ။ ဒါတင္မက ၂၅ ရာခိုင္ႏွဳန္းက သူတို႔စစ္သားေတြက လႊတ္တာ္မွာ ထာ၀ရ ေက်ာက္ခ်ထားျပီးသား။ မတရားသျဖင္႔ ရယူထားတဲ႔ အာဏာ၊ ဘ႑ာ၊ မီဒီယာေတြနဲ႔ အားေကာင္း ေမာင္းသန္ ေဗာင္းလန္ဆိုေတာ႔ ၾကားျဖတ္ေကာ အထူးသျဖင္႔ ၾကားမျဖတ္တဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွာပါ ၾကံ႕ဖြံ႔ပါတီက ၂၅ ရာခိုင္ႏွဳန္းရရင္ ဒီခ်ဳပ္က ၅၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းအထက္ရမွ လုပ္သာကိုင္သာ ရွိမွာပါ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဒီမိုကေရစီက်ေအာင္ မျပင္ႏိုင္ေသးသေရြ႕ေတာ႔ တရားမွ်တမွဳလည္း ရွိမွာမဟုတ္သလို လြတ္လပ္မွဳလည္း ရွိကိုမရွိဘူးလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ လြတ္လပ္မွဳနဲ႔ တရားမွ်တမွဳဟာ ဒဂၤါးျပား ေခါင္းနဲ႔ပန္းလို ျဖစ္ေနလို႔ပါ။ ၈၈ ျငိမ္းပြင္႔ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုေတာ႔ အမွန္တရားနဲ႔ တရားမွ်တမွဳဘက္က မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ျပီး ျပည္သူေတြနဲ႔ တသားတည္းရွိေနေစခ်င္တယ္ဗ်ာ။ ဒီဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ ဒီလႊတ္ေတာ္တြင္းႏိုင္ငံေရးထဲကို မ၀င္ေစခ်င္ေသးဘူးဗ်ာ။ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွာ သူတို႔လို ႏိုင္ငံေရးၾသဇာရွိတဲ႔လူေတြ အင္နဲ႔အားနဲ႔၊ ထုနဲ႔ထည္နဲ႔ ရွိေနဖို႔ လိုကိုလိုအပ္ေနပါတယ္ဗ်ာ။

 4. Hla Tun on March 23, 2014 at 5:58 am

  This is what you think. The result can be anything.

 5. Kill_the_Devil on March 23, 2014 at 5:24 pm

  as long as we defeat USDP (Thugs,Thieves & Crooks Gang ,Note: I can’t describe more polite way and excuse my choosing words but the whole world knows they are “Thugs,Thieves & Crooks” ) ,there will be victory for our country.
  Philippines election in 1986 , there was a street agenda for voting , even if candidates are “Marcos & Monkey” , they will vote for Monkey.As long as Marcos is gone.They did it.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊ အခ်ိန္မီ ထြက္ပါျပီ

By

  မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊...

Read more »

ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ

By

  ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ  (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေမ ၃၊ ၂၀၁၈ ေခါင္းစဥ္...

Read more »

မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ

By

  မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္