Tu Maung Nyo – စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ သ႑ာန္ႏွင့္ အႏွစ္သာရ ကုန္စင္ေအာင္ တုိက္ဖ်က္ၾက

April 11, 2014

စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ သ႑ာန္ႏွင့္ အႏွစ္သာရ ကုန္စင္ေအာင္ တုိက္ဖ်က္ၾက

တူေမာင္ညိဳ၊ ဧျပီ ၁၁၊ ၂၀၁၄

အႏွစ္သာရအရ ေျပာရလွ်င္ ၁၉၆၂ မတ္လ ၂ ရက္မွ ယေန႔အထိ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚတြင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္သည္ မင္းမူေနဆဲသာျဖစ္သည္။ ျမင္လြယ္ေအာင္ေျပာရလွ်င္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆုိသည္မွာ စစ္အုပ္စုက စစ္တပ္ကို ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္ အျဖစ္ ဂုတ္ခြစီးထားၿပီး ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအသက္ေသြးေၾကာမွန္သမွ်ကို လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ စနစ္ပင္ျဖစ္သည္။

၁၉၆၂ မွ ယေန႔အထိ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေျခအေနအရပ္ရပ္အေပၚမူတည္၍ စစ္အာဏာရွင္စနစ္သည္ အသြင္သ႑ာန္ အား ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲခဲ့ရသည္။

၁၉၆၂ မွ ၁၉၇၄ အထိ “ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ”

၁၉၇၄ မွ ၁၉၈၈ အထိ “ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ဆိုရွယ္လစ္” (၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒ)

၁၉၈၈ မွ ၂၀၁၁ အထိ “ (နဝတ- နအဖ) စစ္ေကာင္စီ ”

၂၀၁၁ မွ ယေန႔အထိ “ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီ ” (၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ)

ယင္းသုိ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္သည္ အေပၚယံအသြင္သ႑ာန္ေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ္လည္း၊  စစ္တပ္ကို ခါးပိုက္ေဆာင္ တပ္အျဖစ္ ဂုတ္ဂြစီးထားၿပီး ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအသက္ေသြးေၾကာမွန္သမွ်ကို လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ အႏွစ္သာရကိုမူ တစ္ေရြး သားမွ် မေျပာင္းလဲခဲ့ပါေခ်။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ႀကိဳးကိုင္ခဲ့ၾကေသာစစ္အာဏာရွင္တုိ႔သည္ ေသမင္းသည့္ေနာက္သို႔ မလႊဲသာမေရွာင္သာလိုက္သြားခဲ့ ၾကရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ငကန္းေသလွ်င္ ငေစြေပၚသည့္ထံုးႏွယ္ ဗိုလ္ေနဝင္းၿပီးေနာက္ ဗုိလ္သန္းေရႊ မင္းမူခဲ့ေပ၏။

ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ ယေန႔ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားေနေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ေခါင္းကိုင္ဖခင္ႀကီးပင္ျဖစ္ၿပီး၊ ဗုိလ္သန္းေရႊသည္ ဗိုလ္ေန ဝင္း၏အရုိက္အရာ၊ အမိုက္အမွားကို ဆက္ခံထိန္းသိမ္းသူ၊ တိုးခဲ်႕ကာကြယ္သူပင္ျဖစ္သည္။ ယေန႔အခါတြင္ ဗိုလ္သန္းေရႊသည္ သူ၏ အရုိက္အရာ၊ အမိုက္အမွားႏွင့္အာဏာအေမြကို “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ျဖင့္ ခြဲေဝေပးထားခဲ့ၿပီး ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္သုိ႔ ဝင္သြားခဲ့ ၿပီမဟုတ္သေလာ။

“ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၊ (မဆလ)ႏွင့္ ၁၉၇၄အေျခခံဥပေဒ၊ (နဝတ-နအဖ) စစ္ေကာင္စီ၊ ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရႏွင့္၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ”  စသျဖင့္ မည္သည့္အေပၚယံအသြင္သ႑ာန္ယူထားသည္ျဖစ္ေစ၊  စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ အႏွစ္သာရကို အျမင္သာဆံုးႏွင့္ဖံုးကြယ္ပယ္ ေဖ်ာက္၍မရသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ

–    စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္သည့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆို၊ တုိက္ပြဲ ဝင္မႈမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္သည္၊

–    တုိင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူလူထု၏ (ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊လူမႈေရ၊ ယဥ္ေက်းမႈ) အေထြေထြဘဝ သည္ ကုန္းေကာက္စရာမရွိေအာင္ ဆင္းရဲမြဲျပာက်သြားေစသည္၊ (ဗုိလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုကအဆင္းရဲဆံုးတုိင္းျပည္ (LDC) ဘဝက်ေရာက္ေစ ခဲ့ၿပီး၊ ဗိုလ္သန္းေရႊစစ္အုပ္စုက  ဆင္းရဲတြင္းႏြံထဲ နစ္သထက္နစ္ေအာင္ ဝါးကူ၍ ထိုးခဲ့ၾကသည္)

–    စစ္အုပ္စုထိပ္သီးမ်ားသည္ ထားစရာမရွိေအာင္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသူမ်ားျဖစ္လာေစသည္၊

ထို႔ေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္သည္

–    တုိင္းျပည္ႏွင့္လူထုအားမြဲျပာက်ေစၿပီး စစ္အုပ္စုအား က်ိက်ိတက္ခ်မ္းသာေစသည့္စနစ္ ျဖစ္သည္။

–    ျပည္တြင္းစစ္ကို မရပ္စဲႏုိင္၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း မတည္ေဆာင္ႏုိင္သည့္စနစ္ ျဖစ္သည္။

–    တန္းတူေရးႏွင့္ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကိုလက္မခံ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေတာင္းဆုိမႈကို ဆန္႔က်င္သည့္စနစ္ ျဖစ္သည္။

သို႔ပါ၍ ဗိုလ္ေနဝင္းအုပ္စုိးခဲ့သည့္ (၁၉၆၂ မွ ၁၉၈၈) အထိကိုလည္းေကာင္း ဗိုလ္သန္းေရြ- ဗိုလ္ေမာင္ေအး- ဗိုလ္ခင္ညြန္႔တုိ႔ (နဝတ-နအဖ) အုပ္စုိးခဲ့သည့္ (၁၉၈၈ မွ ၂၀၁၁) အထိကာလကိုလည္းေကာင္း၊ ဗိုလ္ေရႊမန္း- ဗိုလ္သိန္းစိန္- ဗုိလ္မင္းေအာင္လိႈင္တို႔၏ ႀကံ့ဖြ႔ံအစိုးရ၏ ၃ ႏွစ္တာ ကာလကိုလည္းေကာင္း အထက္ပါအခ်က္မ်ားျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်ိန္ထိုးတုိင္းတာၾကည့္လွ်င္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ အတြင္းသရုပ္ကုိ အရွင္းသား၊ အထင္းသာျမင္ႏုိင္ပါသည္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏  အဓိကအခ်က္အခ်ာမွာ စစ္အုပ္စုဖြဲ႔ကာ စစ္တပ္ကို ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္အျဖစ္ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကုိင္ထားၿပီး ႏုိင္ငံေရး/စီးပြားေရးတြင္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္ ခ်ယ္လွယ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ စစ္အုပ္စုက စစ္တပ္ကို ထာဝစဥ္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏုိင္သမွ် စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ထာဝစဥ္အာဏာတည္ၿမဲေနမည္သာျဖစ္သည္။

ထိုသေဘာကို ဗိုလ္ေနဝင္းက သူ႔အုပ္စုိးမႈ (၁၉၆၂ မွ ၁၉၈၈ ) အတြင္း လက္ေတြ႔ျပသခဲ့သည္။

ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ သူကိုယ္တိုင္ ကာခ်ဳပ္အျဖစ္ (၁၉၄၉ မွ ၁၉၇၂ အထိ) လုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ သူ႔ရုပ္ေသး ကာခ်ဳပ္ကေလးေတြကို နန္းတင္ေပးခဲ့သည္။

ဗုိလ္ စန္းယု (၁၉၇၂ မွ ၁၉၇၄)

ဗုိလ္ သူရ တင္ဦး (၁၉၇၄ မွ ၁၉၇၆) (ဒီခ်ဳပ္နာယကႀကီး သူရဦးတင္ဦး)

ဗိုလ္ သူရ ေက်ာ္ထင္ (၁၉၇၆ မွ ၁၉၈၅)

ဗိုလ္ ေစာေမာင္ (၁၉၈၅ – ၁၉၉၂)

ဗိုလ္ သန္းေရႊ (၁၉၉၂ – ၂၀၁၁)

ဗိုလ္ေနဝင္းၾသဇာျဖင့္ ဗိုလ္ေစာေမာင္ကို ဖယ္ရွားခဲ့ၾကၿပီး၊ ဗိုလ္သန္းေရႊကို တင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ ေခါင္းျဖဴစြယ္က်ိဳး ျဖစ္ေနၿပီ၊ “၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီး” ေၾကာင့္ ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္သုိ႔ ဝင္သြားရသည္။ ဗိုလ္သန္းေရႊသည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ ဗိုလ္ခင္ညြန္႔ႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ကို ဖယ္ရွားၿဖိဳဖ်က္ၿပီးမွသာ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းသည့္ အာဏာရွင္ ျဖစ္ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သုိ႔ျဖင့္ ဗိုလ္သန္းေရႊသည္ ဗိုလ္ေနဝင္းထံုးႏွလံုးမူ၍ (၁၉၉၂ မွ ၂၀၁၁) အထိ ႏွစ္ ၂၀ နီးပါး ကာခ်ဳပ္ လုပ္သြားခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ေနဝင္းကား (၁၉၄၉ မွ ၁၉၇၂ ) အထိ ၂၃ ႏွစ္ ကာခ်ဳပ္လုပ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဗိုလ္သန္းေရႊသည္ ဗိုလ္ေနဝင္းကဲ့သို႔ သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ ကာခ်ဳပ္ကေလးေတြ နန္းတင္ေပးသြားႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့၊

ဗိုလ္ေနဝင္းကဲ့သုိ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပအေျခအေနက ဗိုလ္သန္းေရႊအား မ်က္ႏွာသာမ ေပးခဲ့။ ဗိုလ္ေနဝင္း၏ “ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္”ကို အေမရိကန္၊ ရုရွား၊ ဂ်ာမနီ၊ ဂ်ပန္တို႔က သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္ ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ အကူ အညီေတြေပးခဲ့ၾကသည္။

ဗိုလ္သန္းေရႊကမူ သူ႔အာဏာတည္ၿမဲေရးကို ဖိအားေပးအၾကပ္ကုိင္လာသည့္ အေနာက္အုပ္စု (အေမရိကန္၊ဥေရာပ) အား အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္ျပည္ကိုေျခသလံုးဖက္ၿပီး ခုခံခဲ့ရသည့္အေနအထားျဖစ္သည္။  သုိ႔အတြက္ သူကိုယ္တိုင္ ႏွစ္ ၂၀ နီးပါး ကာခ်ဳပ္လုပ္ခဲ့ သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကာခ်ဳပ္အေလာင္းအလ်ာေတြ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ စစ္တပ္ထဲတြင္အဆင့္ေနရာေတြ တိုးျမင့္သတ္မွတ္ခဲ့သည္၊ ယခင္ က မရွိခဲ့ဖူးသည့္ (ညွိႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး – ၾကည္း/ေရ/ေလ)၊  ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးရာထူးေနရာအခ်ိဳ႕ ဖန္တီးခဲ့ရၿပီး၊ (ကစထမွဴး) ဆိုသည့္ေနရာကို ယခင္က ၂ ခုသာထားရွိရာမွာ ၆ ခု အထိတိုးခ်ဲ႕ခ့ဲျခင္း၊ စစ္တုိင္းဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္မမ်ား၊ (စကစ)မ်ားတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းၿပီး စစ္ပေဒသရာဇ္နယ္စားပယ္စားကေလးမ်ားေမြးျမဴခဲ့သည္။

ဗိုလ္ေနဝင္းက စိတ္ႀကိဳက္ကာခ်ဳပ္ေတြ ခန္႔ခဲ့သလို၊ ဗိုလ္သန္းေရႊက စိတ္ႀကိဳက္ (ညွိ/ကြပ္) ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးႏွင့္၊ (ကစထမွဴး)မ်ား စိတ္ႀကိဳက္ခန္႔သြားခဲ့သည္။

သုိ႔ျဖင့္ ပထမဆံုး(ညွိ/ကြပ္-ၾကည္း/ေရ/ေလ) သည္ ဗိုလ္ေရြမန္း ျဖစ္လာသည္။ ဒုတိယေျမာက္ (ညွိ/ကြပ္- ၾကည္း/ ေရ/ေလ) သည္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ ျဖစ္ၿပီး၊ တတိယႏွင့္လက္ရွိ(ညွိ/ကြပ္- ၾကည္း/ေရ/ေလ) သည္ ဗိုလ္ လွေဌးဝင္း ျဖစ္သည္။ ယင္း ဗိုလ္သန္းေရႊ ထြင္ၿပီး ခန္႔ခဲ့သည့္ (ညွိ/ကြပ္) မ်ားျဖစ္ၿပီး။   ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ ကို ဗိုလ္သန္းေရႊ က ကာခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

သုိ႔ပါ၍ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္ၿပီးေနာက္ တက္လာမည့္ ကာခ်ဳပ္သစ္သည္ ဗိုလ္ လွေဌးဝင္း (ညွိ/ကြပ္- ၾကည္း/ေရ/ေလ) ျဖစ္ ႏုိင္သေလာ။

ပထမဆံုး (ညွိ/ကြပ္) ဗိုလ္ေရႊမန္းသည္ ကာခ်ဳပ္ျဖစ္မလာခဲ့ေခ်။

ဗိုလ္ေရႊမန္း၏  “ရာဇဝင္အူေပါက္” ကို ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၁၉၂ တြင္ ဖတ္ရသည္။

ဗိုလ္ေရႊမန္းသည္ ၁၉၆၉ မွ ၂၀၁၁ အထိ စစ္ဗိုလ္လုပ္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

သူေျပာသည္မွာ ထံုးစံအတုိင္း စစ္တပ္သည္မွာ ဘာမဆိုသင္ၾကားေပးသည့္ေက်ာင္း၊ သူတို႔ မလုပ္ဖူးသည့္အလုပ္မရွိ၊ မတတ္သည့္အရာမရွိသည့္  ႂကြားလံုးကေလးမ်ားျဖင့္ ေျပာပါသည္။ “ေရးဗူးေပါက္တာမလိုခ်င္၊ ေရပါဖို႔အဓိက” ဆုိသည့္ စစ္တပ္ဓေလ့ ကို ဒီမိုကေရစီဓေလ့ျဖစ္သေယာင္၊ တပ္ရင္းမွဴး၏ ဒါဘာပြဲကိုပင္ ဒီမိုကေရစီေယာင္ေယာင္ေျပာသြားသည္။

အဓိကကုိယ္ရည္ေသြး ႂကြားလံုးမွာ သူသည္ နံပတ္ ၃ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ နံပတ္ ၃ ဟုေဘးခဲ့ေျပာတာျဖစ္ေပမယ့္ လက္ေတြ႔ တန္း စီထိုင္သည့္အခါ သူသည္ နံပတ္  ၃ ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သမၼတဗိုလ္သိန္းစိန္ကိုလည္း သူက  “အကိုႀကီး” လို႔ေခၚေၾကာင္းေျပာေသာ္လည္း ဗိုလ္သိန္းစိန္သည္ သူ႔လက္ေအာက္ကျဖစ္ေၾကာင္းေပၚလြင္ေအာင္ေျပာသည္။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို အတည္ျပဳၾကသည္ မွာ သူတုိ႔ နံပတ္ ၁၊ ၂၊ ၃ တို႔ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရွ႕မီေနာက္မီ လက္စြဲ ေတာ္ မ်ားကား ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဦးေအးေမာင္၊ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္တိုး ႏွင့္ ဦးေသာင္းညြန္႔တုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာထားသည္။ (ျမန္မာ့ရုုပ္/သံ တြင္ “၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ဥပေဒစကားဝုိင္း”  တြင္ ဦးေဆာင္သူ ဦးေသာင္းညြန္႔၊  ၁၅ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၃)

ယခင္က “ႏုိင္/လံု” ဆုိတာရွိေၾကာင္း၊ ယခုေတာ့ (ကာလံု)ေခၚေၾကာင္း၊ “ႏုိင္/လံု” အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပထမပုိင္း၌ “လူႀကီး” (ဗိုလ္သန္းေရႊ) ကိုယ္တုိင္လုပ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ “ဒုတိယလူႀကီး”(ဗိုလ္ေမာင္ေအး) လုပ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္း သူ႔ကို (ဗိုလ္ေရႊ မန္း) ကို တာဝန္ေပးၾကာင္း “ႏုိင္/လံု” အစည္းအေဝးထုိင္ခဲ့ရတာေတြကို အားရေက်နပ္ေၾကာင္း၊ တသသျဖစ္က်န္ရစ္ခဲ့ေၾကာင္း ခပ္္သြက္ သြက္ကေလး ႂကြားပါသည္။ (ယခု ကာလံု၌ သူသည္ “လူႀကီး” ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာခ်င္တာျဖစ္သည္)

ဗိုလ္ေရႊမန္း ေျပာခ်င္သည့္အဓိကအခ်က္မွာ သူသည္  ဗိုလ္သန္းေရႊ၏ လက္ရင္းလူယံုျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ယေန႔အခါ သူသာလွ်င္ နံပတ္ ၁ ျဖစ္ေနၿပီဆိုသည့္အခ်က္ကို ေပၚလြင္ေစခ်င္ပံုရပါသည္။ သူသည္ ဂ်ီဝမ္း၊ ဒုတပ္မမွဴး မလုပ္ရခဲ့ေၾကာင္း၊ တပ္မမွဴးတုိက္ရုိက္ျဖစ္ လာခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာတြင္ (နဝတ) ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္ (နအဖ) စစ္ေကာင္စီဖြဲ႔စည္းခဲၿပီး၊ သူသည္ (နအဖ) အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ “မူလက ဘယ္လိုမွမရွိခဲ့တဲ့၊ မၾကားဖူးတဲ့” ညွိႏိႈင္းကြပ္ကြဲေရးမွဴး (ၾကည္း/ေရ/ေလ) တာဝန္ခန္႔ အပ္ခံရေၾကာင္း (သူသည္ အရွင္ေမြးေန႔ ခ်င္းႀကီး သူျဖစ္ေၾကာင္း ) ေျပာထားသည္။

တကယ္ေတာ့ (နဝတ) မွ (နအဖ) သို႔ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ၂၀၀၄ ေအာက္တုိဘာတြင္ ဗိုလ္ေနဝင္း၏ အာဏာအငုတ္အတက္ ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခင္ညြန္႔ႏွင့္ေထာက္လွမ္းေရးကို အျပတ္ရွင္းႏုိင္ခဲ့ျခင္းသည္  ဗိုလ္ေနဝင္းဦးစီးသည့္ အစဥ္အလာစစ္အုပ္စု၏ ေနဝင္ခ်ိန္ ျဖစ္ ၿပီး ဗိုလ္သန္းေရႊဦးစီးသည့္ စစ္အုပ္စုေနထြက္ခ်ိန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ (နအဖ)တြင္ နံပတ္ ၃ ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခင္ညြန္႔ကို လက္ေတြ႔ရွင္းလင္းထုတ္ ပယ္ရာတြင္ ဦးစီးသူမွာ ဗိုလ္ေရႊမန္းျဖစ္သည္ မဟုတ္ေလာ။

ထို႔အျပင္ သတိျပဳစရာအခ်က္တစ္ခုမွာ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ”ႏွင့္ “စစ္သားအမတ္၂၅% ကိစၥ”ကို သမၼတဗုိလ္သိန္းစိန္၊ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဗိုလ္တင္ေအး၊ ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္တုိ႔က ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ေရွဆင့္ေနာက္ ဆင့္အတုိင္အေဖာက္ညီညီ မိမိေရာက္ရွိရာစင္ျမင့္မ်ားကေန၍ ခုခံကာကြယ္ေျပာဆိုေနၾကသည္။

ဗိုလ္ေရႊမန္းကလည္း သူ၏ပါးစပ္ရာဇဝင္ထဲ၌ “ စစ္သားအမတ္၂၅% ဖယ္ရွားေရး”ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး “အရင္ႏုိင္ငံအႀကီး အကဲေျပာသြားတဲ့ စကားအတုိင္းပါပဲ၊ ျပည္သူေတြအလိုမရွိတဲ့အခ်ိန္၊ မလိုအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာဖယ္ေပးမယ္ဆုိတဲ့ စကား၊ ဒီအေပၚမွာတည္ ပါတယ္” တဲ့။

မရွင္းပါလား။ ဗိုလ္သန္းေရႊၾသဝါဒအတုိင္းပါပဲလို႔ ဒဲ့ဒုိး မေျပာတာပဲရွိသည္။ မလိုတဲ့အခ်ိန္ကို ဘယ္သူက သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ ေပးမွာလဲ။ “စစ္တပ္၂၅%၊ စစ္တပ္၏အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအခန္း” ဆိုသည္ကို ျပည္သူမ်ားက လံုးဝအလိုမရွိေၾကာင္း ထပ္မံ ဆႏၵျပၾကရေပအံုးေတာ့မည္။

ခ်ဳပ္လိုက္လွ်င္ ဗိုလ္ေရႊမန္းေျပာသြားသည္မ်ားမွာ သူသည္ အရွင့္လက္ရင္းကၽြန္ယံုျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရွင္ေမႊး၍ေန႔ခ်င္းႀကီးသူ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းတတ္သူျဖစ္ေၾကာင္းစသျဖင့္ စစ္ေရး/ႏုိင္ငံေရးအေတြ႔အႀကံဳမ်ားျပားႂကြယ္ဝသူျဖစ္သျဖင့္ အနာဂတ္သမၼတ ရာထူးကို သူသာလွ်င္ ထုိက္တန္သူျဖစ္ေၾကာင္းေမာင္းထုသြားျခင္း၊ ေၾကာ္ျငာသြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပတဲ့အခါ “ႏုိင္ေအာင္လုပ္မည္/ အေလ်ာ့မေပးဘူးေနာ္” လို႔ ေျပာခဲ့သည္မွာ မွားေျပာခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း သက္သက္ေျပာတာျဖစ္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။

ဤအခ်က္မွာ  “ကၽြန္မအျမင္မွာေတာ့ နာယကႀကီးကေတာ့ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္မတ္ပါပဲ” ဆိုသူအတြက္ျဖစ္ပံုရပါသည္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး  အဓိကအခ်က္အခ်ာမွာ စစ္အုပ္စုကစစ္တပ္ကို ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္အျဖစ္ ပုိင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကုိင္ထားႏုိင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ကို ထာဝစဥ္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏုိင္သမွ် စစ္အာရွင္စနစ္ထာဝစဥ္အာဏာတည္ၿမဲေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ပါ၍ စစ္အုပ္စုကို ဖ်က္သိမ္းမပစ္ႏုိင္သမွ်၊ စစ္အုပ္စုက စစ္တပ္ကို ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္အျဖစ္ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈကို ျပတ္ ျပတ္သားမဖယ္ရွားႏုိင္ေသးသမွ် စံမီ၊စံျပည့္ဒီမိုကေရစီသည္ ဖူးသစ္ေပၚထြက္လာႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရွိေခ်။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” သည္ ယေန႔ကာလအတြက္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ အေပၚယံုသ႑ာန္တစ္ခုမွ်သာျဖစ္သည္၊ လွည့္ စားမႈတစ္ခုသာျဖစ္သည္။ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကိုသာဖယ္ရွားပစ္ၿပီး စစ္အုပ္စုက စစ္တပ္ကို ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္အျဖစ္လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ ကိုင္ထားမႈ၊ႏုိင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးအသက္ေသြးေၾကာမွန္သမွ်ကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ခ်ယ္လွယ္ထားမႈတုိ႔ကို အကုန္အစင္ တြန္းလွန္ တုိက္ဖ်က္မပစ္ႏုိင္လွ်င္ စစ္အုပ္စုက အေပၚယံသ႑ာန္တစ္ခုျဖင့္ ထပ္မံလွည့္စားဖိႏွိပ္ေနလိမ့္ဦးမည္သာျဖစ္သည္။

သုိ႔ပါ၍ စစ္မွန္ျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီ အရွည္တည္တ့ံထြန္းကားေစလိုသည္ဆုိလွ်င္ စစ္အုပ္စုက စစ္တပ္ကို ခါးပိုက္ေဆာင္ တပ္အျဖစ္လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး  ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အသက္ေသြးေၾကာမွန္သမွ်ကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္ကိုင္ခ်ယ္လွယ္ထားသည့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အုတ္ျမစ္ကို ျပတ္ျပတ္သားသား တြန္းလွန္တိုက္ဖ်က္သြားၾကရေပလိမ့္မည္။

ညြန္း

–    ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္၊အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၁၉၂၊ (၁၁ ဧၿပီ ၂၀၁၄)

–    ဒီလိႈင္းစာေစာင္၊ အတြဲ ၃၊ အမွတ္ ၁၄၊ (၇-၄-၂၀၁၄)

သရုပ္ေဖာ္ – ကာတြန္း ေစာငို (၂၀၁၃)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)