တူေမာင္ညိဳ – ဘဝသစ္ေရာက္ဖို႔ သတၱိလိုတယ္

April 30, 2014

ဘဝသစ္ေရာက္ဖို႔ သတၱိလိုတယ္

တူေမာင္ညိဳ  (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္) 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂ ရက္ေန႔ဆိုလွ်င္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအမတ္မ်ား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ က်မ္းသစၥာေတာ္က်ိန္ဆိုခဲ့သည္မွာ ၂ ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ေျမာက္ေပေတာ့မည္။  

ဤ ၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္း လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ ဘာေတြေဆာင္ရြက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့သည္/ မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ သည္မ်ား ကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ၿပီး ျပည္သူလူထုထံတင္ျပ အစီရင္ခံသင့္ေပသည္။

ထိုစဥ္က က်မ္းက်ိန္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေျခအတင္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ “ေလးစားလုိက္နာေလာ”/ “ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေလာ” စသျဖင့္။ အဆံုးတြင္ ျပည္သူလူထုဆႏၵ၊ မဟာမိတ္မ်ား၏ဆႏၵ၊ ကၽြန္မလစ္ဟင္းခ်က္ တုိ႔ကို ေရာသမေမႊၿပီးေနာက္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကို “ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္” ဟု က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုခဲ့ၾကေပသည္။

    “တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး”  ဘယ္ေသာင္ဘယ္ကမ္းဆုိက္ေနၿပီလဲ ဆုိသည္ကို ဒီခ်ဳပ္ပါတီႏွင့္ဒီခ်ဳပ္အမတ္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုထံပြင့္လင္းရိုးရွင္းစြာ အစီရင္ခံသင့္ပါသည္။ အခက္အခဲအတားအဆီးေတြ၊ အေႏွာင့္အယွက္၊ အပိတ္အဆို႔ေတြကို မည္သူေတြက မည္သည့္ပံုစံနည္းလမ္းေတြနဲ႔လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ မည္သို႔ႀကံဳေတြ႔ရင္ဆုိင္ေန ရသည္။ မည္သုိ႔ေက်ာ္ျဖတ္မွျဖစ္မည္ စသျဖင့္ ျပည္သူထုထံအသိေပးတင္ျပဖို႔လိုမည္။ ဘယ္လမ္းေရြး၍ ဘယ္နည္း ခ်ီတက္သင့္သလဲ ဆုိ သည္လည္းကို ျပည္သူလူထုထံမွ အႀကံဉာဏ္ေတာင္းယူသင့္ေပသည္။

    က်ေနာ့္အျမင္တြင္မူ ဒီခ်ဳပ္လုပ္ကိုေနသမွ် နည္းလမ္းမ်ားသည္ က်ားသနားမွ ႏြားခ်မ္းသာမည့္နည္းလမ္းမ်ိဳးသာျဖစ္ေနသည္။

    ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးသည္လည္း ႀကံ့ဖြံ႔သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္၊ အမတ္ခ်ဳပ္(ဗိုလ္) ဦးေရႊမန္းႏွင့္ ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္း ေအာင္လိႈင္တို႔ အေပၚမူတည္ေနသည္။ သူတုိ႔ ၃ ဦးကလည္း ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို အေျခခံဥပေဒေဘာင္ ထဲကသာ (အခန္း ၁၂  ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း) သူတုိ႔ျပင္ဆင္လိုသေလာက္သာျပင္ေပးမည္ဟု ျပတ္ျပတ္သားသားတိတိလင္းလင္းေျပာထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ယင္းတုိ႔၃ ေယာက္ထဲသုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဗိုလ္တင္ေအးက  ဝင္၍ အားျဖည့္ထားေသးသည္။

    ၄ ပြင့္ဆုိင္ေတြ႔ေရးဆိုသည္မွာလည္း အလားတူပင္။ အခုိက္အတန္႔ကာလေလးတစ္ခုေတြ႔ဆံုရၿပီးေနာက္ “ယံုၾကည္ရပါသည္” ဟုဆိုေသာသမၼတႀကီးသည္လည္း ေသြဖီစိမ္းကားေနရက္သည္။ “ေျဖာင့္မတ္သည္” ဟုျမင္သည္ဆိုေသာ နာယကႀကီးကမူ စဥ္းလဲေသာ အၿပံဳး၊ ေကြ႔ေကာက္ေသာစကားလံုးတုိ႔ျဖင့္ ကလူ၏သုိ႔ ျမွဴ၏သုိ႔ လုပ္ေနသည္။ “သတိၱရွိတဲ့ စစ္သားတစ္ေယာက္ပဲလိုပါတယ္” ဟု ဘယ္ လိုပင္ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ေဖေဖ့တပ္မေတာ္ႀကီးထဲမွ စစ္သားတစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္ ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ကမူ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ ေျပာၾကားခ်က္တြင္သူ၏ သူရသတိၱကိုထုတ္ေဖာ္ျပခဲ့ေပၿပီ။

    သုိ႔ျဖင့္ဒီခ်ဳပ္ေလွ်ာက္ေသာလမ္းမွန္သမွ်ပိတ္ဆို႔ျခင္းခံေနရေပသည္။ ထိုသို႔ပိတ္ဆို႔ခံလိုက္ရတုိင္း ဒီခ်ဳပ္ပါတီကလည္း မူတစ္ခု၊ လုပ္ဟန္တစ္ခုကဲ့သုိ႔ ျပန္ၿပီးေခြဝင္သြားတတ္စၿမဲျဖစ္သည္။ စကားနည္းရန္စဲ မူေပေလာ။ အားမတန္၍မာန္ေလွ်ာ့ရသည့္ လုပ္ဟန္ေလာ။

    ထိုသုိ႔ေသာအေျခအေနတြင္ အေရးေတာ္ပံုတပ္ေတာ္ဦးကတပ္မွဴးႀကီး ဦးဝင္းတင္သည္လည္း သဘာဝမိခင္၏ ေခၚေဆာင္ျခင္း ေနာက္သို႔ ျပတ္ျပတ္သားသားႀကီးလိုက္ပါသြားခဲ့ျပန္သည္။

    ဦးဝင္းတင္ေနာက္ဆံုးခရီး၌ ဦးဝင္းတင္အေပၚေလးစားခ်စ္ခင္ၾကသည့္၊ တန္ဖိုးထားၾကသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို အားရဝမ္းသာ ဖြယ္ျမင္ေတြ႔ရပါသည္။ ဝမ္းနည္း ဝမ္းသာဟု ဆိုပါရေစ။ ဦးဝင္းတင္စ်ာပနကိုလိုက္ပါပုိ႔ေဆာင္ၾကသည့္ အေရအတြက္ ကိန္းဂဏန္းကို သိန္းဂဏန္းပမာဏရွိသည္ဟုေဖာ္ျပၾကသည္ကိုလည္း သတိျပဳမိပါသည္။ ယင္းအေရအတြက္ထဲတြင္ ဦးဝင္းတင္ကို လူပုဂၢိဳလ္အရႏွင့္ သူရပ္တည္ယံုၾကည္သည့္မူအရပါ ေလးစားခ်စ္ခင္ၾကသည့္ အခ်ိဳးအစားပမာဏမည္မွ် ရွိမလဲ ဆိုသည့္အခ်က္ကိုလည္း တြက္ခ်က္ေနမိ ပါသည္။

အေရအတြက္သည္အေရးႀကီးသည္မဟုတ္ပါသေလာ။ အေရအတြက္မွ အရည္အခ်င္းသို႔ ေျပာင္းလဲႏုိင္သလုိ၊ အရည္အခ်င္း ကလည္း အရည္အတြက္ကို တဖန္ျပန္လည္တိုးပြားေစႏုိင္သည္မဟုတ္ပါသေလာ။

    အျမင္သာဆံုးေဘာလံုးပြဲ၌ ဂိုးအေရအတြက္ အမ်ားဆံုးသြင္းႏုိင္သည့္အသင္းသည္ အႏုိင္ရသူျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာ။

ထိုနည္းတူပင္ပါလီမန္ႏုိင္ငံေရး၏လႊတ္ေတာ္စင္ျမင့္၌လည္း အေရအတြက္သည္ အေရးပါသည္။ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္၏ မည္သည့္ အဆံုးအျဖတ္ကိုမဆို (ေထာက္ခံ/ကန္႔ကြက္သည့္) မဲအေရအတြက္ပမာဏမ်ားသည့္ဘက္ကသ ာအႏုိင္ႏွင့္ အဆံုးအျဖတ္ျပဳသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္လည္းအလားတူပင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵမဲ အေရအတြက္အမ်ားဆံုးရသည့္ ပါတီ/လူပုဂၢိဳလ္သည္သာေအာင္ပြဲခံ သည္/ အႏုိင္ရသည္မဟုတ္ပါလား။ ဒီမိုကေရစီ၏ အေျခခံမူမွာ  အမ်ားစု၏ဆႏၵသေဘာထားအဆံုးအျဖတ္ျဖစ္ပါသည္။

    ဒီခ်ဳပ္ပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ သူ၏ အမတ္အေရအတြက္ ပမာဏသည္ အေရအတြက္နည္းလွသည္။ ၁၀၉ ဦးေကာ္မတီ ၌လည္း အနည္းစု၊ ၃၁ ဦးေကာ္မတီ၌လည္းအနည္းစုျဖစ္ၿမဲျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္းႏုိင္ငံေရး၌ ဒီခ်ဳပ္လႈပ္ရွားမႈသည္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ အတြက္ “စည္းကမ္းရွိေသာဒီမိုကေရစီအျဖည့္ခံကေလး” သာျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ႀကံ့ဖြံ႔အမတ္မ်ားရာ၏ အႏုိင္က်င့္မႈကို ေအာင့္သက္ သက္ျဖင့္ႀကိတ္ခံေနရသည္။ မခံ၍လည္းမရ“ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္”ဟု က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုထားခဲ့သည္မဟုတ္ပါလား။ ဘယ္သူ မျပဳမိမိမႈဟုဆိုလွ်င္လြန္အံ့မထင္ပါ။ ဝင္လမ္းရွိလွ်င္ထြက္လမ္းရွိစၿမဲ။ အေရအတြက္ကို အေရအတြက္ျဖင့္သာ စကားေျပာရေပ လိမ့္မည္။

    အင္အားဆိုသည္မွာ အေရအတြက္အစုအေပါင္း၏ ပမာဏပင္မဟုတ္ပါလား။ ျပည္သူလူထု၏ညီညြတ္ေသာ အေရအတြက္ကို အဘယ္ အစုိးရသည္ ခံႏုိင္အံ့သနည္း။ စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ ျပည္သူ႔အင္အားျဖင့္ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရကို အံတုရလိမ့္မည္။ အျခားနည္းလမ္း မရွိပါ။ ေတြေဝမေနသင့္ပါ။ ျပည္သူလူထုကိုရဲရဲေရွ႕ေဆာင္ဖို႔လိုပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္သည္သတိၱရွိဖုိ႔လိုပါသည္။ေခါင္းေဆာင္သည္ လူထု ကိုမုခ်ဦးေဆာင္ရမည္။ သတိၱရွိေသာေခါင္းေဆာင္၏ ျပတ္သားေသာဦးေဆာင္မႈေနာက္သို႔ ျပည္သူမ်ားသည္ တညီတညြတ္တည္းလိုက္ ပါ ခ်ီတက္ၾကမည္သာျဖစ္သည္။

 ဤနည္းလမ္းျဖင့္သာ ေခတ္ဝန္ကုိထမ္းၿပီး ေခတ္လမ္းကို ရဲရဲေလွ်ာက္ႏုိင္လိမ့္မည္။ ျပည္သူမ်ား၏ ဒီမုိကေရစီေခတ္သစ္ကို လည္း တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

ကြယ္လြန္သြားရွာသူ ဦးဝင္းတင္က “သူ႔မွာတမ္းသဖြယ္” ဤသို႔ ေျပာခ့ဲဖူးပါသည္။

    “ဘာမွမျဖစ္တဲ့ ဒီ စစ္တပ္ကခင္းတဲ့ လမ္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆက္ေလွ်ာက္ရင္ေရာ ဘာျဖစ္မလဲ။ သမုိင္းတရားခံျဖစ္တာပဲရွိ မယ္။ ႏုိင္ငံေရးဘဝသစ္ကိုေရာက္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သတၱိရွိဖို႔လိုေနၿပီ”

    

    အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕သိကၡာ၊

    ႏုိင္ငံေရးသိကၡာ

    ႏုိင္ငံရဲ႕သိကၡာ

    လူသားမ်ားရဲ႕ သိကၡာတုိ႔ကို ျမွင့္တင္ေပးခဲ့တဲ့ ဆရာဦးဝင္းတင္ အား က်ေနာ္တို႔သည္ (အေျပာေတြ/အျပေတြ/အျပာေရာင္ဝတ္ ဆင္ျပရံုမွ်မဟုတ္ဘဲ) လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈျဖင့္ ဦးညြတ္ဂါရဝျပဳၾကပါစုိ႔။ အထိမ္းအမွတ္ျပဳၾကပါစုိ႔။

    


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
Advertise on MoeMaKa
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

One Response to တူေမာင္ညိဳ – ဘဝသစ္ေရာက္ဖို႔ သတၱိလိုတယ္

  1. Thet Naing on April 30, 2014 at 7:37 pm

    ျပည္သူ႔အင္အားနဲ႔ ဒီမိုကေရစီလမ္းခြဲကို ခ်ီတက္မွ ရမွာပါ။ လိုအပ္တာက နည္းလမ္းပါ၊ ေခါင္းေဆာင္ကိုပဲ ပံုျပီးအားမကိုးဘဲ က်ေနာ္တို႔ပါ နည္းလမ္းကို ရွာၾကရေအာင္ဗ်ာ။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

MoeMaKa Monthly July 2017 ထြက္ၿပီ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇြန္ ၉၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ

By

    မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ (မိုုးမခ) ေမ...

Read more »

စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ဘဝလမ္းမ်ား” စာအုပ္

By

  စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္...

Read more »

မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ

By

 မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ (မုိးမခ) ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၇ ကမၻာဟာအၾကမ္းပညာနဲ႔...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကမ္လူေဝး ကာတြန္း Joker ကာတြန္း OKKW ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္