သန္း၀င္းလႈိင္ – ဦးသန္းေရႊ (သို႔) ေနျပည္ေတာ္ မင္းသားႀကီး – အပိုင္း (၅)

April 30, 2014

ဦးသန္းေရႊ (သို႔) ေနျပည္ေတာ္ မင္းသားႀကီး – အပိုင္း (၅)

သန္း၀င္းလႈိင္
ဧၿပီ ၃၀၊ ၂၀၁၄

 


စစ္သည္႐ွည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး
န၀တမွ နအဖ အျဖစ္ ေျပာင္းလိုက္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တစ္ခုလုံးကို သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အာဏာကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခ်ိန္၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊ၏ အသက္သည္ ၆၄ ႏွစ္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ၁၉၅၆ ခု၊ တပ္မေတာ္ အက္ဥပေဒအရ မည္သည့္စစ္သည္မဆို အသက္ ၆၀ ျပည့္လွ်င္ တပ္မေတာ္၌ ဆက္လက္ စစ္မႈထမ္းခြင့္ မ႐ွိေခ်။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ဂႏၶီစာခ်ဳပ္အရ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္  ျပန္လည္စုဖြ႔ဲခဲ့သည့္အခ်ိန္မွ ယေန႔အထိ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊ မွ လြဲ၍ မည္သူမွ် အသက္ ၆၀ ေက်ာ္သည္အထိ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ရာထူးကို ဆက္လက္ ဖက္တြယ္ထားျခင္း မ႐ွိေပ။

ယုတ္စြအဆုံး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၌ ပထမဆုံး စစ္အာဏာ႐ွင္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္း ပင္လွ်င္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ရာထူးကို အသက္ ၆၀ ေက်ာ္သည္အထိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျခင္း မ႐ွိေခ်။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တတိယေျမာက္ စစ္အာဏာ႐ွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊသာ အသက္ ၇၈ ႏွစ္အထိ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ရာထူးကို ဖက္တြယ္ထားခဲ့သည္။

စစ္ၿပီးေခတ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ပထမဆုံး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကရင္လူမ်ိဳး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စမစ္ဒြန္း (B.C 5106) သည္ တာ၀န္က ဖယ္႐ွားခံလိုက္ရသည့္ ၁၉၄၉ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္၌ အသက္ ၆၀ မျပည့္ေသးေပ။ သူ၏ ေနရာကို ဆက္ခံခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္း (B.C 3502) သည္ အသက္ ၆၀ ျပည့္ျပည့္ခ်င္း ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ စစ္စည္းကမ္းကို ေလးစားလိုက္နာေသာအားျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စန္းယု (B.C 3567) ကို လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။  တစ္ဖန္ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စန္းယုကလည္း အသက္ (၆၀) မျပည့္ခင္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ သူ၏ ရာထူးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရတင္ဦး (B.C 3651) ထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရတင္ဦး၏ ရာထူးကို ဆက္ခံခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေက်ာ္ထင္ (B.C 5332) ကလည္း သူ႔အသက္ (၆ဝ) ျပည့္သည့္ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္ထံ (B.C 6118) ထံသို႔ လႊဲေပးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ ဘိုးသက္႐ွည္ စစ္သားႀကီး ေခၚရေလာက္ေအာင္ သူ႔အသက္ (၇၈) ႏွစ္က်မွ စစ္တကၠသိုလ္ အပတ္စဥ္ (၁၉) ေက်ာင္းဆင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ (ၾကည္း – ၁၄၂၃၂) ထံသို႔ မလႊဲခ်င္ လႊဲခ်င္ျဖင့္ လႊဲေျပာင္းေပးလိုက္ရသည္။ သူသည္ အသက္ ၇၈ ႏွစ္တိုင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ရာထူးကို ရယူထားသလို လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အားလုံးကို ဆက္လက္ရယူ ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့သည္။ သူသည္ သူ႔ကို ျပန္လွန္မလွန္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေနရာသစ္မ်ားႏွင့္ ရာထူးငယ္ အမ်ားအျပားကို တီထြင္ ဖန္တီးေပးထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

မူလက န၀တ စစ္ေကာင္စီ၌ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ႏွင့္ (၂) သာ ထား႐ွိခဲ့ရာမွ အသစ္ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ နအဖ စစ္ေကာင္စီလက္ထက္တြင္ အတြင္းေရးမွဴး (၃) ဆုိသည့္ ေနရာသစ္ကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕၍ သူ႔တပည့္ေက်ာ္ စစ္ေရးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၀င္းျမင့္ (B.C 8809) ကို ပူးတြဲလုပ္ခိုင္းခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၀င္းျမင့္သည္ နအဖအဖြဲ႔၌ (၅) ဦးေျမာက္ အာဏာအ႐ွိဆုံး ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္လာသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလမွ အာဏာရယူထားေသာ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ႏွင့္ (၂) တို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာႏွင့္ ၾသဇာအရွိန္အ၀ါမ်ားကိုလည္း ေလ်ာ့နည္းသြားေစခဲ့သည္။ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၀င္းျမင့္သည္ ၁၉၈၈ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ ဒီမိုကေရစီ လူထုအေရးေတာ္ပုံအတြင္း ဆႏၵျပ ျပည္သူလူထုကို ရက္စက္၍ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ ေခ်မႈန္းရာ၌ ေရွ႕တန္းမွ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ တပ္မ(၁၁) ၏ လက္မရြံ႕ တပ္မမွဴးႀကီး ျဖစ္ခဲ့သလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာသည့္ ၁၉၉၂ တြင္ အေနာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္သို႔ တိုင္းမွဴးအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔အပ္ခံရၿပီး ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ စစ္ေရးခ်ဳပ္ အျဖစ္ႏွင့္ သူ႔အနီးသို႔ ေခၚယူထားခဲ့ျခင္း ခံရသူ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ The Popular News ဂ်ာနယ္ႏွင့္ ရတီမဂၢဇင္းတို႔ကို ထုတ္ေဝေနသူမွာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဝင္းျမင့္၏ သမီး နန္းကလ်ာဝင္း ျဖစ္ေပသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ႐ွိပါလ်က္ တပ္မေတာ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန တီထြင္ဖန္တီးၿပီး သူ႔တပည့္ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္လွ ကို ပူးတြဲကိုင္ခိုင္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၉၈ ခု၊ ႏို၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးကို ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္လွ ကို ပူးတြဲ ကိုင္ခိုင္းခဲ့သည္။ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္လွသည္ ႐ွစ္ဆယ့္႐ွစ္ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပုံတြင္ လူထုအား ရက္စက္စြာ ၿဖိဳခြင္းခဲ့ေသာ တပ္မ ၂၂ ၏ လက္မရြံ႕ တပ္မမွဴးႀကီး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၎အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္သည့္အခ်ိန္ ၁၉၉၂ ၌ အေနာက္ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴးအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊခန္႔အပ္ၿပီးေနာက္ ၁၉၉၅ တြင္ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္အျဖစ္ သူ႔အနီးသို႔ ေခၚယူထားခဲ့သည္။

ဤသို႔ အတြင္းေရးမွဴး ရာထူးမ်ား ေဖာင္းပြေနမႈသည္ သူ႔တပည့္မ်ားကုိ ေနရာေပးရန္ႏွင့္  အခ်င္းခ်င္း အင္အားခ်ိန္ခြင္ ရွာထိန္းညွိရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရး အကဲခတ္သမားမ်ားက ဆိုသည္။

ထို႔ေနာက္ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ရဟတ္ယာဥ္ ပ်က္က်ေသဆုံးသြားေသာ အတြင္းေရးမွဴး (၂) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ဦး၏ ေနရာကို (၂) ႏွစ္နီးပါး လစ္လပ္ထားၿပီး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ လူယုံေတာ္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး ဌာနခ်ဳပ္မွဴး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုး၀င္းကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လာဘ္စားမႈျဖင့္ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္ ၊ႏို၀င္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ အျဖဳတ္ခံလိုက္ရေသာ အတြင္းေရးမွဴး (၃) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၀င္းျမင့္၏ ေနရာကို ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္အထိ အစားထိုးခန္႔အပ္ျခင္း မျပဳခဲ့ေတာ့ေခ်။

နအဖ စတင္ဖြဲ႔စည္းစဥ္က ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တာ၀န္ေပးထားေသာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ခင္ႏွင့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ထြန္းတို႔ကို ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ တစ္သုတ္တည္း ျဖဳတ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းခန္႔ထားေသာ ဒု၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ (၃) ေနရာကိုလည္း မထားေတာ့ေပ။

ဤသို႔ျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ မိမိအာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ မလိုအပ္ဘဲ ရာထူးဌာန တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းလိုက္၊ ျပန္ဖ်က္လိုက္ျဖင့္  ျဖစ္ပ်က္ သံသရာလည္လ်က္ ရွိေနခဲ့ေပသည္။

ထို႔ေနာက္ တျဖည္းျဖည္း အင္အားႀကီးထြားလာေသာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔ကို သံသယရွိရာမွ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ရာထူးကို  အတြင္းေရးမွဴး (၂) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုး၀င္းထံ လႊဲေပးရန္ႏွင့္ ကကလွမ္း ညႊန္မွဴးရာထူးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ လူယုံ တပည့္ေက်ာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္၀င္းထံ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ေျပာၾကားခဲ့ရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔သည္ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ရာထူးကို လက္လႊတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကကလွမ္း ညႊန္မွဴးရာထူး လက္လႊတ္လိုက္ရပါက တပ္ႏွင့္အဆက္ျပတ္ၿပီး “ေမ်ာက္သစ္ကိုင္းလြတ္” ဘဝ ေရာက္သြားႏိုင္သည္မို႔ လက္သင့္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ခပ္ျပတ္ျပတ္ ျပန္ေျပာခဲ့သည္။

ထိုစဥ္အတြင္း နအဖ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေနာက္ကြယ္မွ ကြပ္ကဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ စစ္ကိုင္းတိုင္း ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္ ၾကည္ရြာအနီး၌ ဒီပဲယင္း လူသတ္ပြဲ ျဖစ္ေပၚလာေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားမ်ား ျမင့္တက္လာခ်ိန္တြင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာထူးတိုးေပး၍ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ လႊဲေျပာင္း ခန္႔အပ္ခဲ့ေလသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာသည့္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔ကလည္း သူ႔ကိုယ္သူ ပြဲထုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားသည့္အေနျဖင့္ သူ၏ မဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရးဌာနမွ ျပဳစုေရးဆြဲထားေသာ နအဖ၏ ႏိုင္ငံေရး လမ္းျပေျမပုံ (Road Map) (၇) ခ်က္ကို ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညႊန္႔၏ နအဖ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ရာထူးကို သူ႔တပည့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုး၀င္းထံ လႊဲအပ္ေပးခဲ့သည္။ အတြင္းေရးမွဴး (၂) ရာထူးကိုမူ ေနာက္ထပ္ သူ႔တပည့္ လူယုံ စစ္ေရးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ (ေနာင္သမၼတ) ကို ပူးတြဲ ကိုင္ခိုင္းခဲ့ေလသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ ထိပ္တန္းရာထူးႀကီးေတြ ရရွိိဖို႔အတြက္ စြမ္းရည္ (၃) ရပ္နဲ႔ ျပည့္စုံေနရုံျဖင့္ မလုံေလာက္ဘဲ “ေတာ္(၃) ေတာ္” ဆိုသည့္ “ပင္ကိုယ္ေတာ္” ၊ “ေဆြမ်ိဳးေတာ္”၊ “အဖားေတာ္” ဖို႔လည္း လိုအပ္ေပသည္။ ပင္ကိုယ္ေတာ္လည္းမေတာ္၊ ေဆြမ်ိဳးလည္းမေတာ္ပါက အဖားေတာ္ဖို႔ လိုေပသည္။ အဖားေတာ္သူမ်ားသာ စစ္တကၠသိုလ္ စစ္ေက်ာင္းမ်ား၌ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ သင္တန္းဆင္း ျဖစ္ေစကာမူ အဖားေတာ္ေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္၏ ထိပ္ဆုံးရာထူးႀကီးမ်ားကို ရရွိခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိပ္တန္းရလိုသူတိုင္းသည္ ပင္ကိုယ္ေတာ္ဖို႔ထက္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္ဖို႔ အေရးႀကီးသည္။ ေဆြမ်ိဳးေတာ္ဖို႔ထက္ အဖားေတာ္ဖို႔က ပိုအေရးႀကီးေပသည္။

သာဓကျပရရင္ နအဖ စစ္အစိုးရ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးေသာင္း ၏ ဘ၀ျဖစ္စဥ္ကို ေလ့လာပါက သိသာလွေပသည္။ ယေန႔ သက္ေတာ္ရွည္ ၀န္ႀကီးမ်ား၌ တစ္ပါး အပါအ၀င္ ျဖစ္ေနေသာ ဦးေသာင္းသည္ တစ္ခ်ိန္က ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး ၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ထြန္းၾကည္တို႔ႏွင့္အတူ စစ္တကၠသိုလ္ အပတ္စဥ္ (၁) မွ ေက်ာင္းဆင္း အရာရွိတစ္ဦး ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ေလာင္း ေမာင္ေသာင္းသည္ ပင္ကိုယ္ေတာ္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အတြက္ စစ္တကၠသိုလ္ အပတ္စဥ္ (၁) ၌ အေကာင္းဆုံး ဗိုလ္ေလာင္း (Best Cadet) ဆု ကို ရရွိခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သူ၏ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္မွာ (ၾကည္း-၇၈၅၆) ျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းၾကည္၏ ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္မွာ (ၾကည္း – ၇၈၆၄) ၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး၏ ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္မွာ (ၾကည္း – ၇၈၇၅) ျဖစ္သည္။

ပင္ကိုယ္ေတာ္ေသာ ဗိုလ္ေမာင္ေသာင္းကို ထိုစဥ္က ဒု-ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ႀကီးက သူ၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိ (P.S.O) ခန္႔အပ္္ခဲ့ေသာ္လည္း ဗိုလ္ေမာင္ေသာင္းသည္ ကံမေကာင္းခဲ့ေခ်။ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္းႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ႀကီးတို႔ ၁၉၆၃တြင္ ခြာၿပဲခဲ့ရာ ဗိုလ္ေမာင္ေသာင္း ၾကားက ေခ်ာင္ထိုးခံခဲ့ရသည္။ ထိုစဥ္က ဗိုလ္ေမာင္ေသာင္းသည္ ပင္ကိုယ္ေတာ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဖားသည့္ေနရာမွ ေလွ်ာ္ခဲ့သည့္အတြက္ ေခ်ာင္ထိုးခံရသည္။ သူသည္ မည္သူ အာဏာအရွိဆုံးကိုလည္း မတြက္ဆတတ္ေပ။ သူ႔ကို ဦးေန၀င္းက တပ္မွ ထြက္ခိုင္း၍ သတၳဳတြင္း ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ “ဘဓရ” ေခၚ ဘူမိေဗဒႏွင့္ ဓာတ္သတၳဳရွာေဖြေရး ဦးစီးဌာနတြင္ အထူးအရာရွိခန္႔အပ္ကာ ေတာထဲသို႔ နယ္ႏွင္လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ပင္ကိုယ္ေတာ္သည့္ ဦးေသာင္းသည္ မဆလေခတ္ ကုန္ခါနီးမွာပင္ ဘဓရ၏ ညႊန္ခ်ဳပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မင္းေျပာင္းမင္းလြဲၸ၌ ဦးေသာင္းအတြက္ ကံဇာတာ တက္လာခဲ့ျပန္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဦးေသာင္းႏွင့္ ေက်ာ္ဆည္ တစ္နယ္တည္းသား ရပ္ေဆြရပ္မ်ိဳးေတာ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ စစ္တကၠသိုလ္ အပတ္စဥ္ (၁) ၌ အတူ ေက်ာင္းတက္ခဲ့ေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား တစ္ၿပဳံတစ္မႀကီး အာဏာသိမ္း စစ္ေကာင္စီ၌ ပါ၀င္ခ့ဲေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္၌ပင္ ဦးေသာင္းသည္ ပင္ကိုယ္ေတာ္ဖို႔ထက္ အဖားေတာ္ဖို႔ႏွင့္ ႀကံဖန္ၿပီး သူႀကီးသမက္ သူငယ္ခ်င္း ေတာ္စပ္ပါသည္ ဟူ၍ အတင္းေဆြမ်ိဳး စပ္ခဲ့သလို ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ျပခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ သူ႔ဇနီး ေဒၚေမၾကည္စိန္ကိုလည္း မယ္ေတာ္ႀကီး ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ ႏွင့္ သမီးေတာ္မ်ားထံ ေန႔စဥ္ အခစား ၀င္ခိုင္းခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ အဖားေတာ္မႈေၾကာင့္ မယ္ေတာ္ႀကီးသည္ လင္ေတာ္ေမာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးထံ ကိုယ့္တပည့္ ေမာင္ေသာင္းေလးကိုလည္း ၾကည့္ရႈဦးဟု သံေတာ္ဦးတင္ခဲ့သျဖင့္ ၁၉၉၆ တြင္ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသည္။

ထို႔ေနာက္ ၁၉၉၇ တြင္ နအဖ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္းၿပီးေနာက္ ဦးေသာင္းသည္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီး တန္းျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုစဥ္မွစ၍ ဦးေသာင္းသည္ အဖားေတာ္မႈေၾကာင့္ ၾသဇာအရွိန္အ၀ါ ႀကီးလာေသာ သက္ေတာ္ရွည္ အမတ္ႀကီး ျဖစ္လာခဲ့ေလသည္။ သူရွာေဖြသမွ်ထဲမွ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၂) ဦးထံ ပုံမွန္ ၀င္ထြက္ ကန္ေတာ့ခဲ့ရာ ႏွစ္ဦးစလုံးက သေဘာၾက ႏွစ္ၿခိဳက္လာခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ အလြန္စားေပါက္ေခ်ာင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (M.I.C) တြင္ပါ ဥကၠဌအျဖစ္ ပူးတြဲတာ၀န္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

နအဖ စစ္အုပ္စုအတြင္း ပင္ကိုယ္မေတာ္ေသာ္လည္း အဖားေတာ္သူတစ္ဦးမွာ စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္မွဴးႀကီး တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လူႀကီးႀကိဳက္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံတတ္ေသာ အရည္အခ်င္းေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ လူယုံေတာ္ သက္ေတာ္ရွည္ အမတ္ႀကီးအျဖစ္ မၾကာခင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

သူသည္ ေဒၚခင္ခင္ရီ အိမ္ေထာင္က်၍ သားေနေအာင္၊ မိုးေအာင္၊ ဗိုလ္မွဴးျပည္ေအာင္ (ကကေရ) တို႔ ထြန္းကားခဲ့သည္။ ေမြးစားသမီး တစ္ဦးရွိ၍ အမည္မွာ ခင္ငုရီၿဖိဳးျဖစ္သည္။

၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္း၏ ဖားခ်က္ ကလည္း ကမ္းကုန္ပင္ ျဖစ္သည္။ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ အနီးကပ္တစ္ေယက္ အေျပာအရ ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး အိမ္ေတာ္သို႔ ေရာက္သည္ဆိုလွ်င္ ပထမဆုံး အခန္း၀ေရာက္ကတည္းက ဒူးေထာက္လိုက္သည္။ ၿပီးမွ ဒူးႏွင့္ ၀ပ္သြားကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ ၾကင္ရာေတာ္ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္၏ ေျခေထာက္ကိုင္ၿပီး နဖူးႏွင့္ထိကာ ဘႀကီးႏွင့္ အေမႀကီး ေနေကာင္းသလား ေမးျမန္း၍ ကန္ေတာ့ပါသည္။ ၿပီးမွ ေနာက္သို႔ဆုတ္ၿပီး ေကာ္ေဇာတြင္ က်ဳံ႕က်ဳံ႕ေလး ထိုင္ကာျမြက္ၾကားလာမည့္ အမိ္န္႔ေတာ္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည္ ဟု သိရသည္။ ၿပီးလွ်င္ အိမ္ေတာ္သို႔ လက္ဖြဲ႔ ပစၥည္းႀကီးငယ္ အသြယ္သြယ္ ဆက္သ၍ ကန္ေတာ့ျပန္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ တို႔၏ ဆုေတာင္းခံယူၿပီးမွ ျပန္ေလ့ရွိသည္။

ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လုံး၀ ၾကည့္မရေပ။ သူသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို နာမ္ႏွိမ္ေစရန္ အဂၤါသား ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုး၀င္းကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္အား အႀကံေပးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ သူကိုးကြယ္ေနေသာ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အၾကားအျမင္ ဆရာမတစ္ဦး၏ အႀကံေပးခ်က္အတိုင္း ၾကက္ဆူပင္ စိုက္၍ ယၾတာေခ်ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးအား တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ၾကက္ဆူပင္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကက္ကင္းဓာတ္ျဖစ္ေစရန္ ေခ်ခိုင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယၾတာ အေခ်ေကာင္းမႈေၾကာင့္ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ပြားကာ တစ္ျပည္လုံး ဥေကၠာေဋယ် ကၽြတ္ကၽြက္ဆူသြားသျဖင့္ ၾကပ္ေျပးသို႔ ေၾကာက္ေျပးရကိန္း ဆိုက္သြားခဲ့ရေလသည္။

ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ အိမ္ေတာ္သို႔ အခ်ိန္မေရြး ၀င္ထြက္သြားလာခြင့္ ရရွိထားသည့္အျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မိသားစုႏွင့္လည္း မၾကာခဏ ထမင္းဆုံစားေလ့ရွိသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးထံ အခ်ိန္မေရြး ၀င္ထြက္သြားလာခြင့္ ရရွိသူမ်ားထဲ၌ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီး၏ စစ္ဘက္လက္ေထာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေန၀င္းလည္း ပါ၀င္ေပသည္။

ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ မႏၱေလးတိုင္း၊ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္ ၀ဲေလာင္ရြာသားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ယခင္က ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စစ္ထဲသို႔ ၀င္ေရာက္၍ အလုပ္သင္ ဗိုလ္ေလာင္းေခၚ တပ္မေတာ္ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း (O.T.S) အပတ္စဥ္ ၃၁ ကို တက္ေရာက္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သူ၏ ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္မွာ (ၾကည္း – ၁ဝ၁ဝ၇) ျဖစ္သည္။ သူသည္ ကကၾကည္းမွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္၀င္းႏွင့္ အပတ္စဥ္တူ၍ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေမာင္သန္း၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ဘိုတို႔ထက္ အပတ္စဥ္ တစ္ခု ေစာသူ ျဖစ္သည္။

ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္ေလာက္တြင္ တပ္မ ၉၉ လက္ေအာက္ခံ ကေလာ အေျခစိုက္ ခလရ (၈ဝ) ၌ တပ္ရင္းမွဴးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာလတြင္ န၀တမွ အာဏာ သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းၾကည္၏ လက္ေအာက္၌ စစ္ဗ်ဴဟာမွဴးအျဖစ္ျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ သူသည္ ဆရာသမားမ်ားအႀကိဳက္ သိတတ္သူပီပီ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းၾကည္လိုအပ္သမွ် အစြမ္းကုန္ ျဖည့္ဆည္းခဲ့သျဖင့္ မေကြးတိုင္း တ၀တဥကၠဌတာ၀န္ကိုပါ ပူးတြဲ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ ထြန္းၾကည္သည္ ၁၉၉၂ တြင္ ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ျဖစ္လာေသာအခါ လူယုံေတာ္ တပည့္ရင္းျဖစ္သည့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္ေသာင္းကိုပါ သူႏွင့္တစ္ပါတည္း ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္လယ္ယာဦးစီးဌာန၌ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ေပးျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

ထို႔ေနာက္ တပ္မွ အၿငိမ္းစားယူၿပီးေနာက္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၉ တြင္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဝန္ႀကီး ျဖစ္လာသည္။ ထိုစဥ္က အစိုးရက ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းကို အစြမ္းကုန္ တိုးခ်ဲ႕ေနခ်ိန္ျဖစ္၍ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အႀကီးအက်ယ္ရရွိကာ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာလာခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဆရာရင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းၾကည္ကို ေက်ာခိုင္းကာ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၂)ဦးကို အစြမ္းကုန္ ဖားခဲ့ေလသည္။ သူသည္ သူ႔အား ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ေသာ ဆရာရင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းၾကည္ဇနီး ေဒၚခင္ခင္ရီကလည္း ေတာ္ဝင္မိသားစုအိမ္တြင္ ေခ်ာင္းေပါက္မတတ္ ဝင္ထြက္သြားလာရင္း လိုအပ္သမွ် ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည္။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္ အမွတ္ (၁) စက္မႈဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိန္ေအာင္သည္ က်န္းမာေရး ခၽြတ္ယြင္းလာသည့္အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက ဦးေအာင္ေသာင္းအား ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာနကိုသာမက အမွတ္ (၁) စက္မႈ၀န္ႀကီး တာ၀န္ကုိပါ ပူးတြဲ ကိုင္ခိုင္းခဲ့ေလသည္။

သူသည္ စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီး ျဖစ္လာခ်ိန္၌ ႏိုင္ငံျခားမွ မွာယူတင္သြင္းရသည့္ စက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံမ်ား၏ စက္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ေကာ္မရွင္ ျဖတ္ခုတ္၍ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦးကို ပုံမွန္ခြဲေ၀ ဆက္သခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ တရား၀င္ မွတ္ပုံတင္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ႏွစ္စဥ္ အခြန္ေတြ အမ်ားအျပား ေပးေဆာင္ေနေသာ ေဒၚ၀င္း၀င္းႏုပိုင္ စကၤာပူ အေျခစိုက္ ေရာင္ျခည္ဦး ကုမၸဏီ၏ မႏၱေလးဘီယာခ်က္ စက္ရုံကို ၂၀၀၁ တြင္ အတင္းအဓမၼ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ ေဒၚ၀င္း၀င္းႏုက ႏိုင္ငံတကာ တရားရုံးမ်ား၌ တရားစြဲဆိုရန္ ျပင္ဆင္သည့္အခါမွ ၾကားခံပြဲစားမ်ားကို ေစလႊတ္၍ တိတ္တဆိတ္ေလ်ာ္ေၾကးေပးကာ ေက်ေအးေစခဲ့သည္။

ထိုစဥ္အတြင္း ဦးေအာင္ေသာင္းကို ၾကည့္မရသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔က ၎၏ ေျခလွမ္းအမွားကို ေစာင့္ၾကည့္ေနစဥ္ ဧရာ၀တီတိုင္း သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တရုတ္ႏိုင္ငံ အကူအညီျဖင့္  တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ စကၠဴစက္ရုံ စီမံကိန္းတြင္ ၎သည္ ေဒၚလာသန္းခ်ီ လာဘ္စားမႈကို စုံစမ္းစစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့၍ အေရးယူရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္မွာပင္ ဆရာသမား တပ္ခ်ဳပ္ႀကီး (၂) ဦး၏ အကာအကြယ္ေပးမႈေၾကာင့္ အေရးယူျခင္း မခံခဲ့ရေပ။ သူ၏သား ဗိုလ္မွဴးျပည္ေအာင္သည္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး၏ ေမြးစားသမီး နႏၵာေအးႏွင့္ လက္ထပ္ထားသူ ျဖစ္သည္။

ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ ခလရ (၇ဝ) ၌ တပ္ရင္းမွဴး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း မေကြး၊ျမင္းၿခံ၊ မိတီၳလာ “မသုံးလုံးနယ္ေျမ” မွ အျပစ္မဲ့ ရြာသားမ်ားကို ကြန္ျမဴနစ္မ်ားဟု စြပ္စြဲၿပီး ၀ါးရင္းတုတ္ျဖင့္ ရက္စက္စြာ ရိုက္ခဲ့သည့္အတြက္ “၀ါးရင္းတုတ္ေအာင္ေသာင္း” ဟု နာမည္ႀကီးခဲ့သူလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဦးေအာင္ေသာင္း၏သား ဦးေနေအာင္သည္ United Amara Bank (U.A.B) ဘဏ္ကိုလည္း တည္ေထာင္ထားသည္။

(ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:လူမ်ား၊ ရုုပ္ပုုံလႊာမ်ား, သန္း၀င္းလႈိင္

One Response to သန္း၀င္းလႈိင္ – ဦးသန္းေရႊ (သို႔) ေနျပည္ေတာ္ မင္းသားႀကီး – အပိုင္း (၅)

  1. PhooHtoo on May 1, 2014 at 8:11 am

    applaud
    applaud
    applaud

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)