တူေမာင္ညိဳ – ေပ်ာ့ေခြေျပာင္းႏြဲ႔မသြားေစဖုိ႔သာ ဆုေတာင္းေနပါမည္

May 3, 2014

ေပ်ာ့ေခြေျပာင္းႏြဲ႔မသြားေစဖုိ႔သာ ဆုေတာင္းေနပါမည္
တူေမာင္ညိဳ
ေမ ၃၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္
 

 

“ျပင္ဆင္ေရးထက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူေရးကို ဦးတည္သင့္ၿပီ” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ ျဖင့္ ေဒါက္တာ ရန္မ်ိဳးသိမ္း ၏ေဝဖန္ အႀကံျပဳခ်က္ကို ဖတ္ရသည္။ ယင္းသုိ႔ေရးသားခ်က္ေပၚ က်ေနာ့္သေဘာထားအျမင္ကို ေရးသားတင္ျပလိုက္ပါသည္။

ေဒါက္တာရန္၏ ေဆာင္းပါးကိုဖတ္ၿပီးေနာက္ ေအာက္ပါအခ်က္ ၂ ရပ္ကို အထင္အရွားျမင္ေတြ႔ သေဘာေပါက္ေစပါသည္။

–    “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” လႊတ္ေတာ္တြင္းျပင္ဆင္ေရး အလုပ္မျဖစ္ႏုိင္။
–    လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီသည္ “၁၉၉၀ ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲ” မွာကဲ့သုိ႔ တခဲနက္အႏုိင္ရ ႏုိင္ဖြယ္မရွိ။

တစ္စံုတစ္ရာေဝဖန္မႈပါေသာ ေဒါက္တာရန္၏ စဥ္းစားနည္းမွာလက္ေတြ႔အလုပ္မျဖစ္ႏုိင္ေသာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ ေရး” လတ္တေလာႀကိဳးပမ္းေနမႈကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ကာလသုိ႔ ဦးတည္ထားသည့္ စဥ္းစားမႈ ျဖစ္ပါသည္။
ယင္းသို႔ စဥ္းစားနည္း ကုိ ဒီခ်ဳပ္ပါတီက လက္ခံဖုိ႔ ခဲယဥ္းလိမ့္မည္ဟု ထင္ပါသည္။

“၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” လႊတ္ေတာ္တြင္းျပင္ဆင္ေရး အလုပ္မျဖစ္ႏုိင္ ဟူသည့္အခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဒါက္တာရန္ႏွင့္ က်ေနာ့္ အၾကားဘာမွ် ကြဲလြဲစရာမရွိပါ၊ အျပည့္အဝ သေဘာတူပါသည္။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီကေတာ့ သူတုိ႔လက္သုံးစဥ္းစားနည္းအတုိင္း “သင္ယူရန္ခက္ခဲေသာသူမ်ား၊ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ခက္ခဲသူမ်ား၊ ေခါင္းမာသူမ်ား”၏ “ဟင့္အင္း” ကို “ခႏၱီစ တရားႏွင့္အညီ” ဆက္လက္ေက်ာ္ျဖတ္ေနလိမ့္ဦးမည္ဟု ထင္ပါသည္။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ေပါက္တဲ့နဖူး မထူးဘူး ဆိုၿပီး ဆက္စခန္းသြားမည့္ပံုလည္းရွိပါသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္းျပင္ဆင္ေရး အလုပ္မျဖစ္ႏုိင္သည္ကိုမူ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအမတ္မ်ား၊ ဒီခ်ဳပ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ပုိင္းက အေတြ႔အႀကံဳအရသိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၈၈ၿငိမ္း/ပြင့္မ်ားႏွင့္ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ထုတ္ျခင္းက လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈကို ေမွ်ာ္မွန္းေလ သေလာဟု ေတြးၾကည့္စရာျဖစ္ေသာ္လည္း၊  လႊတ္ေတာ္တြင္း/လႊတ္ေတာ္ပ ဒီမိုပါတီမ်ား/တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ မညွိႏိႈင္း/မတုိင္ပင္ သည့္ကိစၥ ကေတာ့ ထူးဆန္းေနပါသည္။

နည္းကုန္လုပ္ၾကည့္ျခင္း၊လမ္းကုန္သြားၾကည့္ျခင္းကို က်ေနာ္လည္းႏွစ္သက္ပါသည္။ လမ္းဆံုးလွ်င္ရြာေတြ႔မည္ဆုိသည့္စကား လည္းရွိသည္မဟုတ္ပါလား။ ထုိ႔အျပင္ ေနာက္လာေနာက္သားမ်ားအတြက္ အေတ႔ြအႀကံဳႏွင့္သင္ခန္းစာရရွိမည္ျဖစ္သျဖင့္ အက်ိဳးရွိသည္ ဟု လည္းျမင္မိပါသည္။

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍မူ ေဒါက္တာရန္ႏွင့္က်ေနာ္ ကြဲလြဲပါသည္။

“လူထုေခါင္းေဆာင္က အဆိုျပဳေသာ္လည္း မလႈပ္၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက အဆိုျပဳေသာ္လည္း မလႈပ္၊ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အဆိုျပဳေသာ္လည္း မလႈပ္၊ ျပည္သူမ်ားလမ္းမေပၚထြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေသာ္လည္း မလႈပ္” ဟု ေဒါက္တာရန္က သံုုးသပ္ထားပါသည္။

က်ေနာ္ျမင္သည္က လႈပ္္ေလာက္ေအာင္ အင္အား မစုိက္ထုတ္ႏုိင္ေသးသျဖင့္ မလႈပ္ျခင္းသာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

လူထုေခါင္းေဆာင္၊ ႏုိင္ငံေရးေခါင္ေဆာင္၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ က်စ္လစ္ခုိင္မာသည့္ လူထုအင္အားမပါဘဲ တစ္ဦးေကာင္း၊တစ္ဖြဲ႔ေကာင္းအဆိုျပဳေနၾကသျဖင့္ မလႈပ္ျခင္းလည္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ျပည္သူမ်ား လမ္းမေပၚထြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနသည္ဆိုသည့္ အခ်က္မွာလည္း ျပန္႔ႀကဲေနၿပီး၊ တစ္ခုခ်င္းလကၡဏာ/ေဒသ လကၡဏာေဆာင္ေနပါသည္။ သုိ႔ပါ၍ ထိေရာက္သည့္ ပမာဏႏွင့္ အင္အားမစုဖြဲ႔ႏုိင္ပဲရွိေနပါသည္။ ေရကို ၁၀၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္အထိ အပူမေပးသမွ် ဆူပြက္မလာႏုိင္သကဲ့သုိ႔ပင္။ ယင္းသုိ႔ထိေရာက္သည့္ပမာဏႏွင့္ အင္အားစုဖြဲ႔လာၿပီဆုိလွ်င္  မလႈပ္ဘဲေန၍မရ။ ထိပ္လန္႔ တုန္လႈပ္၍ပင္လာပါလိမ့္မည္။

တစ္ခုသာအႀကံျပဳလုိပါသည္။ စစ္တပ္ကို ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္သဖြယ္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး၊စီးပြားေရး အေပၚစီးယူ ထားသူမ်ား၊ ရာစုဝက္နီးပါးအာဏာ/ဘ႑ာလႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထားသူမ်ားကို ရင္ဆုိင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးကိုအစဥ္ရပ္တည္ ေရွ႕ရႈပါမည္ ဆိုသည့္ အၾကင္အတုိက္အခံပါတီသည္ ျပည္သူလူထုစြမ္းအားကို အဓိကအားကိုးအားထားျပဳဖုိ႔လိုပါသည္။

ျပည္သူလူထု အင္အားကို အဓိကအားကိုးအားထားမျပဳသမွ် အားနည္းေနလိမ့္မည္။ အုပ္စုိးသူမ်ား၏ ျပဳသမွ်ကို ႏုၿမဲႏုေနရေပ လိမ့္မည္။ အုပ္စိုးသူမ်ားႏွင့္တန္းတူရည္တူစကားေျပာညွိႏိႈင္းဖို႔ဆုိလွ်င္ အုပ္စုိးခံမ်ားဘက္မွ ျပည္သူလူထုစြမ္းအားဆိုသည့္ အင္အားလို အပ္ပါသည္။ အဓမၼဝါဒီမ်ား၊ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၊ ဖိႏွိပ္အုပ္စိုးသူမ်ားကို ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္ရာတြင္ တရားေသာနည္းလမ္း တစ္ခုတည္း သက္သက္ျဖင့္အႏုိင္မရွိႏုိင္၊ ျပည္သူလူထုအင္အားျဖင့္ အၾကပ္ကိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

ေဒါက္တာရန္သည္ ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္းအေရးဆိုမႈကို “အလြန္အမင္းခဲယဥ္းလ်က္ရွိသည္” ဟု သံုးသပ္ ေနေသာ္ျငားလည္း “၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဒီခ်ဳပ္၊ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ႏွင့္ ဒီမိုပါတီမ်ားအမ်ားစု ေနရာ ရမည္” ဟူေသာ စိတ္ကူးတြက္ကိန္းျဖင့္  “၉၂ ဒသမ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းလူထုေထာက္ခံသည္” ဆိုေသာ အခ်က္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ ရန္ အတြက္ “၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူေရး ျပန္လည္က်င္းပႏုိင္ေရး” နည္းလမ္းကို လႊတ္ေတာ္တင္ရန္ အဆိုျပဳထားျပန္ပါသည္။

“ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး၊ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း လိုက္နာပါမည္ ”ဟု က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုၿပီး  လႊတ္ေတာ္တြင္းဝင္ရသည္မွာ “ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ား၏ ဆႏၵအရ” ဟူ၍ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဥကၠ႒ ကိုယ္တုိင္ ေျပာခဲ့ဖူးသည္။

ယခုအခါ ဒီခ်ဳပ္ပါတီႏွင့္ ၈၈ ၿငိမ္း/ပြင့္တုိ႔ပူးတြဲ၍  လႊတ္ေတာ္ျပင္ပလႈပ္ရွားမႈျဖစ္ေသာ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ ဆင္ႏုိင္ရန္ ျပည္ သူလူထုလက္မွတ္ေရးထိုးဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေရးေဟာေျပာပြဲ” ေျခလွမ္းကို မၾကာခင္ စတင္ေပေတာ့မည္။

သုိ႔ျဖင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးႀကိဳးဝုိင္းအတြင္း “ပုဒ္မ ၄၃၆ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လိုသူမ်ား” ႏွင့္ “ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္လို သူမ်ား” ရင္ဆိုင္ေတြ႔ၾကေပေတာ့မည္။ “ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္လိုသူမ်ား” ေပ်ာ့ေခြေျပာင္းႏြဲ႔မသြားေစဖုိ႔သာ ဆုေတာင္းေနပါမည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း

By

  မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း ထြက္ေတာ့မယ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments