တူေမာင္ညိဳ – တစ္ခါက ေတာ္လွန္ေရးတပ္သား အခုေတာ့ ျပန္တမ္းဝင္သစၥာခံ

May 9, 2014

တစ္ခါက ေတာ္လွန္ေရးတပ္သား အခုေတာ့ ျပန္တမ္းဝင္သစၥာခံ
တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၈ ရက္)

ေမလ ၅ ရက္ေန႔က  “နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား၏ ဗဟိုအႀကံေပးႏွင့္ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ျပန္တမ္းဝင္ အရာရွိခန္႔အပ္ျခင္း အခမ္းနား”  ဆိုသည္ကို က်င္းပခဲ့သည္။

အုပ္စုိးသူမ်ားဘက္မွ  ေျပာရလွ်င္ ဒူးေထာက္ သစၥာခံသူကို သူေကာင္းျပဳျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

တန္းတူေရးႏွင့္ကိုယ္ပုုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိေရးတုိက္ပြဲဝင္ေတာ္လွန္ေရးမ်ားဘက္မွေျပာရလွ်င္ အုပ္စုိးသူထံ ဒူးေထာက္၊ အညံ့ခံၿပီး၊ တန္းတူေရးႏွင့္ကိုယ္ပုုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိေရးတုိက္ပြဲအေပၚ သစၥာေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

စုစုေပါင္း (၁၅) ဦးကို နာမည္ေဖာ္ျပထားသည္။ နာမည္ေတြကို ၾကည့္တာႏွင့္ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ လူမ်ိဳးစုထဲက အမ်ားဆံုးပါ ဝင္ေနသည့္အခ်က္ကို  ထင္းခနဲ သေဘာေပါက္ႏိုင္သည္။

“သစၥာခံ” ဆုိသည့္စကားလံုးကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ တည္းျဖတ္ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝသည့္ ျမန္မာအဘိဓာန္ က “လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ မိမိကိုယ္ကို အပ္ႏွံသည္” ဟု ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။

ထိုသူတုိ႔သည္ သူတုိ႔ကိုယ္သူတို႔ႏွင့္ သူတုိ႔ကြပ္ကဲသည့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကိုယ္ပါ သူတစ္ပါးလက္ေအာက္ခံအျဖစ္ အပ္ႏွံလိုက္ၾက ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအခါမွစ၍သူတုိ႔သည္ အုပ္စိုးသူအစိုးရစစ္တပ္၏ “ဂုဏ္ထူးေဆာင္သစၥာခံမ်ား”။ “ျပန္တမ္းဝင္သစၥာေဖာက္မ်ား” ျဖစ္ သြားၿပီ။ အုပ္စုိးသူအစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္အေပၚ သစၥာခံမည့္သူမ်ား အျမင့္ဆံုးရႏုိင္မည့္အဆင့္ေနရာႏွင့္ ဆုလာဘ္ကို ဒီလိုလုပ္ရင္- ဒီလိုရ မယ္ ဆုိၿပီး လက္ေတြ႔ျပသ၊ ေၾကာ္ျငာလုိက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက ထုိသူမ်ားသည္ တန္းတူေရးႏွင့္ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္အလံလႊင့္ထူထားသည့္ သက္ဆုိင္ရာ လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ဦးစီးသူမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ပင္မအဖြဲ႔ႀကီးမွ ခြဲထြက္ခဲ့ၾကသူ မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ခြဲထြက္သည္/တစ္စင္ေထာင္သည္ကို (ရန္သူ႔ထံဒူးေထာက္အညံ့မခံေသးသမွ်) သစၥာေဖာက္သည္ဟု ဧကန္ဧဝမေျပာ ႏုိင္ေသးေသာ္လည္း၊ “မဟာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ ကို လက္ရင္းထားဖိႏွိပ္သူ (ဝါ) အမ်ိဳးသားရန္သူ”ထံ ဒူးေထာက္သစၥာခံလုိက္ၾကၿပီျဖစ္သျဖင့္ သူတု႔ိ တစ္ခ်ိန္ကသစၥာတည္ဖူးခဲ့ေသာတန္းတူေရးႏွင့္လြတ္ေျမာက္ေရးတုိက္ပြဲဝင္မႈကိုမူ တိတိလင္းလင္း သစၥာေဖာက္သြားၾကၿပီဟုေျပာ လုိ႔ရပါသည္။

သူေကာင္းျပဳရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို  ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္က ဤသို႔ေျပာပါသည္။

“ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္တပ္္မေတာ္အေပၚတြင္ သစၥာရွိရွိႏွင့္ရိုးသားျဖဴစင္စြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား၏ ဗဟုိအႀကံေပးႏွင့္ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိ မ်ားအျဖစ္ ထိုက္ထုိက္တန္တန္ခ်ီးျမွင့္ခန္႔အပ္” ျခင္းျဖစ္ သည္။ ၅ ႏွစ္တာမွ်ျဖတ္သန္းေစၿပီးေနာက္ ဤသို႔ယံုယံုမွတ္မွတ္ ခန္႔အပ္ျခင္းလည္းျဖစ္လိမ့္မည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္မွ စ၍ တပ္မေတာ္ကြပ္ကဲမႈေအာက္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF)ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ၂၃ တပ္ႏွင့္အသြင္ေျပာင္း ျပည္သူ႔စစ္ (ဌာေန) အဖြဲ႔ ၈၄ ဖြဲ႔ အျဖစ္ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိထားပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္မေတာ္ (ဝါ) ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေရးေျပာဆိုေနမႈမ်ားကို လက္မခံႏုိင္ ေၾကာင္း ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္က အတိအလင္းပယ္ခ်လိုက္ၿပီး၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပုဒ္မ ၃၃၈ လက္နက္ကိုင္ အဖဲဲြ႔အစည္း အားလံုးစစ္တပ္ကြပ္ကြဲမႈေအာက္ရွိရမည္ ဟုလည္း ထပ္မံသတိေပးသြားခဲ့သည္။

သမုိင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို လိုသလို အသံုးခ်ၿပီး လိမ္ညာဖံုးကြယ္ ေျပာဆိုသြားသည့္ အခ်က္မ်ားလည္း ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္ေအာင္လိႈင္ ေျပာဆိုမႈထဲတြင္ ပါရွိေနပါသည္။

ပထမအခ်က္အေနျဖင့္“တုိင္းရင္းသားမ်ားထဲမွ ဦးစီးခ်ဳပ္တာဝန္ထမ္းခဲ့သူမ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ တုိင္းမွဴးႏွင့္အထက္အဆင့္ျမင့္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားထဲတြင္လည္း တုိင္ရင္းသားမ်ားပါရွိသည္” ဆုိသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။

ဤအခ်က္မွာ ပထမဆံုးကာခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္စမစ္ဒြန္း ကိုရည္ညြန္းျခင္းျဖစ္ပံုရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စမစ္ဒြန္းသည္ ၁၉၄၈ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္မွ – ၁၉၄၉၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ ထိ သာ ကာခ်ဳပ္လုပ္ခဲ့ရသူျဖစ္ၿပီး၊ KNDO ပုန္ကန္မႈျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ အုပ္စိုးသူမ်ားက ဖယ္ရွား ခဲ့ၿပီး ဗိုလ္ေနဝင္းအား ကာခ်ဳပ္ တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ထိုစဥ္က စစ္တပ္ထဲရွိ ကရင္လူမ်ိဳး စစ္ဗုိလ္စစ္သားမ်ားကို “ခြင့္ရက္ရွည္ ေပးသည့္နည္း”ျဖင့္လက္ရွိရာထူးတာဝန္မွ  စစ္တပ္ထဲမွ ပ ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

စစ္တပ္တြင္ ဗိုလ္ေနဝင္း ကာခ်ဳပ္ ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ မည္သည့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမွ် ကာခ်ဳပ္ျဖစ္မလာခဲ့ေတာ့သည္မွာ ယေန႔ အထိပင္မဟုတ္ပါလား။ ကာခ်ဳပ္ျဖစ္လာသူသည္ မည္သည့္တုိင္းရင္းသားျဖစ္သည္/မျဖစ္သည္ဆုိသည့္အခ်က္ထက္ “ငါ့ကိုသာ အရွင္ဟု မွတ္၊ ငါ့မိဖုရား၊ ငါ့သားေတာ္သမီးေတာ္ကိုသာအရွင္ဟုမွတ္၊ ငါ့ေျမးေတာ္အဆက္ ျမစ္ေတာ္အညြန္႔ကိုသာအရွင္ဟုမွတ္” ဆုိသည့္ စကား အတုိင္း စစ္အုပ္စုထိပ္သီး ဗိုလ္ေနဝင္းအေပၚသစၥာရွိဖုိ႔သာပဓါနျဖစ္ေတာ့သည္။ ဗို္လ္ေနဝင္း ၾသဇာမကိုက္သူမ်ားသည္ ကာခ်ဳပ္ ဘဝမွ ပင္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျပၿပီး  ဖယ္ထုတ္ျခင္းကိုခံခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔ ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္သည္လည္း ယေန႔ စစ္အုပ္စု ထိပ္သီး ဗိုလ္သန္းေရႊအေပၚက်ိဳးႏြံသူ၊သစၥာခံသူျဖစ္၍သာ ကာခ်ဳပ္ျဖစ္လာရသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ဒုတိယအခ်က္မွာ ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ (နဝတ) စစ္အစုိးရ ၏ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁/၈၈) တြင္ပါရွိေသာ “တာဝန္ႀကီး ၄ ရပ္” အား “တာဝန္ ၃ ခု” အျဖစ္ လိမ္ညာဖုံးကြယ္၍ ေျပာဆိုသည့္အခ်က္ ပင္ျဖစ္သည္။ လိမ္ညာဖံုးကြယ္ထားသည့္ အခ်က္မွာ “ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးေရး” ဆိုသည့္ တာဝန္ ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကိုဖံုးကြယ္ရသည္မွာ “၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္” အား ဖံုးကြယ္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ စစ္အုပ္စုက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးေစာေမာင္ အား ဖယ္ရွားခဲ့ရသည့္အခ်က္မွာ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ပင္မဟုတ္ပါလား။ စစ္အုပ္စုသည္ သူတုိ႔ အက်ိဳးမရွိလွ်င္ ကာခ်ဳပ္ ကိုပင္ျဖဳတ္ခ်ရန္ဝန္မေလးေခ်။ သူတို႔၏အေျခခံ ေလာ့ဂ်စ္မွာ သူတို႔အေပၚ သစၥာခံသူကို သူေကာင္းျပဳၿပီး။ ဖီဆန္၊ အာခံေတာ္ လွန္သူ မ်ားကို အျမစ္ျပဳတ္ေခ်မႈန္းမည္သာျဖစ္သည္။

ယခုအခါ သစၥာခံသူမ်ားသည္ ျပန္တမ္းဝင္ျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီ။
ညြန္း
–    ျမဝတီသတင္းစာ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၆ ရက္
–    တုိင္းက်ိဳးျပည္ျပဳ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲဲ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္သမုိင္းဝင္မွတ္တမ္း (၁၉၈၈ – ၁၉၉၁)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊ အခ်ိန္မီ ထြက္ပါျပီ

By

  မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊...

Read more »

ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ

By

  ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ  (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေမ ၃၊ ၂၀၁၈ ေခါင္းစဥ္...

Read more »

မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ

By

  မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္