ေအာင္ဒင္ – ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းႏိုးရာရာ (အပိုင္း ၆) ႏွင့္ (အပိုင္း ၇)

May 13, 2014

 

 

(တူေမာ႐ိုးသတင္းဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၈၊ ဧျပီလ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၄)
(တူေမာ႐ိုးသတင္းဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၉၊ ဧျပီလ ၂၉ ရက္၊ ၂၀၁၄)

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းႏိုးရာရာ (အပိုင္း ၆) ႏွင့္ (အပိုင္း ၇)
အမ်ိဳးသားစီးပြါးေရးမူဝါဒ

ေအာင္ဒင္၊ ေမ ၁၃၊ ၂၀၁၄

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ စီးပြါးေရးမူဝါဒလို႕ ေျပာရင္ ေစ်းကြက္စီးပြါးေရး၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏ပါဝင္ပါတ္သက္မႈ၊ အနည္းဆုံးလုပ္ခသတ္မွတ္ခ်က္၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၏ အခန္းကဏၭ၊ စားသုံးသူအခြင့္အေရးကာကြယ္ေရး၊ အခြန္ေကာက္ခံမႈ၊ ႏိုင္ငံတကာလြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရး စာခ်ဳပ္မ်ား၊ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး စသည့္အေရးကိစၥမ်ား စုေပါင္းပါဝင္ပါတယ္၊

 

#ရီပါတ္ဘလီလင္ပါတီ၏ စီးပြါးေရးမူဝါဒ

 

ရီပါတ္ဘလီကင္ပါတီက တိုင္းျပည္ရဲ့ စီးပြါးေရးတိုးတက္မႈနဲ႕ တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားကို လြတ္လပ္ေသာ ပုဂၢလိကစီးပြါးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကသာ ဖန္တီးေပးႏိုင္တယ္၊ အစိုးရက မည္သူမဆို ကိုယ္ပိုင္အရည္အေသြးမ်ားကို လြတ္လပ္စြာအသုံးခ်ႏိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ စီးပြါးေရးပါတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ကူညီစီစဥ္ေပးဖို႕သာ ျဖစ္တယ္လို႕ ယံုၾကည္ပါတယ္၊ လြတ္လပ္တဲ့ ေစ်းကြက္မ်ားနဲ႕ ပုဂၢလိကတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ့  ေအာင္ျမင္မႈမ်ားဟာ စီးပြါးေရးတိုးတက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစတဲ့ အဓိကအင္အားမ်ားျဖစ္တယ္လို႕ ယံုၾကည္ပါတယ္၊ ဒီဘက္ေခတ္မွာ ရီပါတ္ဘလီကင္ပါတီရဲ့  စီးပြါးေရးသီအိုရီကို “Supply Side Theory” လို႕ ေခၚပါတယ္၊ သမၼတ ေရာ္နယ္ေရဂင္လက္ထက္ကစလို႕ ဒီစီးပြါးေရးအေတြးအေခၚ လႊမ္းမိုးက်င့္သုံးခဲ့တာမို႕ ရီပါတ္ဘလီကင္ပါတီရဲ့ စီးပြါးေရးမူဝါဒကို “ေရဂင္စီးပြါးေရးမူဝါဒ” (Reaganomics) လို႕လည္း ေခၚၾကပါတယ္၊

 

ရီပါတ္ဘလီကင္ပါတီက ပုဂၢလိကစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ရွင္သန္ေမာင္းႏွင္ခြင့္ေပးရန္ ဆနၵရွိျပီး အစိုးရက စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားခ်မွတ္ျပီး ပုဂၢလိကစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဝင္ေရာက္ကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ကိုင္တာကို ကန္႕ကြက္ပါတယ္၊ အစိုးရက ဦးေဆာင္ျပီး အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အနည္းဆုံးလုပ္အားခ သတ္မွတ္တာကိုလည္း လက္မခံပါ၊ အလုပ္သမားမ်ားရဲ့ လုပ္ခကို ေစ်းကြက္က ဆုံးျဖတ္လိမ့္မယ္လို႕ ယံုၾကည္ပါတယ္၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားဟာ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားကို အားနည္းေစတာမို႕ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားဖြဲ႕စည္းမႈကို ဆန္႕က်င္ျပီး အလုပ္သမားမ်ားအေနနဲ႕ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားမွာ သူတို႕စိတ္ဆနၵမရွိရင္ မပါဝင္ခြင့္ရွိရမယ္လို႕ ယံုၾကည္ပါတယ္၊ တိုင္းျပည္ရဲ့ စီးပြါးေရးစနစ္ကို အေထာက္အကူျပဳေနတဲ့ ပုဂၢလိကစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားရဲ့  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႕ အလုပ္သမားမ်ား ပိုမိုငွါးရမ္းႏိုင္စြမ္းကို အားေပးဖို႕ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဝင္ေငြခြန္ ေလွ်ာ့ေကာက္ခံရမယ္လို႕ ယံုၾကည္ပါတယ္၊ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနဲ႕ အလုပ္သမားမ်ားရဲ့ အက်ိဳးစီးပြါးကို ကာကြယ္ဖို႕ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႕ ႏိုင္ငံတကာလြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မႈစာခ်ဳပ္မ်ား (International Free Trade Agreement) ကို သေဘာမတူတတ္ၾကပါ၊

 

#ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၏ စီးပြါးေရးမူဝါဒ

 

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက တိုင္းျပည္ရဲ့ စီးပြါးေရးကို ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားခ်ည္းပဲ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳဖို႕ မျဖစ္သင့္ဘူး၊ ပုဂၢလိကစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနနဲ႕ စီးပြါးေရးရာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာမွာ အစိုးရက ျပ႒န္းထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားနဲ႕ ကိုက္ညီဖို႕လိုသလို အလုပ္သမဂၢမ်ားရဲ့ အက်ိဳးစီးပြါးကိုလည္း အေကာင္းဆုံးကိုယ္စားျပဳရမယ္လို႕ ယံုၾကည္ပါတယ္၊ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီရဲ့  စီးပြါးေရးမူဝါဒကို အက်ဥ္းခ်ဳံးေျပာရရင္ “အစိုးရစြက္ဖက္တဲ့ ေစ်းကြက္စီးပြါးေရးစနစ္” (Mixed Economy) ပဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ သမၼတ ကလင္တန္လက္ထက္ကစလို႕ က်င့္သုံးခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီရဲ့  စီးပြါးေရးမူဝါဒကို “တတိယနည္းလမ္း” (Third Way) လို႕လည္း ေခၚၾကပါတယ္၊ အစိုးရဟာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈပေပ်ာက္ေရးနဲ႕ လူမႈေရးမညီမွ်မႈမ်ား (Social Injustice) ကို တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ဝင္ေငြအနည္းအမ်ားအလိုက္ ဝင္ေငြခြန္ကို အဆင့္ဆင့္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံတဲ့ စနစ္ (Progressive Taxation) မ်ိဳးလို နည္းမ်ိဳးကိုသုံးျပီး တိုင္းျပည္ရဲ့  ပုဂၢလိကစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ထိေရာက္တဲ့အခန္းကဏၭကေန ပါဝင္ပါတ္သက္ရမယ္လို႕ ယံုၾကည္ပါတယ္၊

 

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက စီးပြါးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးေတြမွာ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္မ်ား (Chief Executive Officer/CEO) နဲ႕ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားကို အဆမတန္ျမင့္မားတဲ့ လစာနဲ႕ ဆုေၾကးေငြေတြေပးတာကို ကန္႕ကြက္ပါတယ္၊ အစုရွယ္ယာဝင္မ်ား၊ စားသုံးသူမ်ားရဲ့ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ဖို႕ အစိုးရက တာဝန္ယူရမယ္လို႕ ယံုၾကည္ပါတယ္၊ လုပ္ငန္းခြင္တိုင္းမွာ အလုပ္သမားမ်ားရဲ့ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ဖို႕ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားဖြဲ႕စည္းခြင့္ရွိရမွာျဖစ္ျပီး အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားဟာ ကုမၸဏီအၾကီးအကဲမ်ားနဲ႕ အလုပ္သမားမ်ားရဲ့ လစာနဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးႏိုင္ရမယ္လို႕ ယံုၾကည္ပါတယ္၊ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အနည္းဆုံးလစာကို အစိုးရက သတ္မွတ္ေပးရမွာျဖစ္ျပီး ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားက ဒီသတ္မွတ္ခ်က္ကို လိုက္နာရမယ္လို႕ ယံုၾကည္ပါတယ္၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ အသက္အရြယ္၊အသားအေရာင္၊ လူမ်ိဳး၊ လိင္ခြဲျခားျပီး မတူညီတဲ့ လစာေပးတာကို ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက လက္မခံပါ၊ ျပည္ပပို႕ကုန္မ်ားကို အခြန္အေကာက္အတားအဆီးမရွိပဲ လြတ္လပ္စြာ ယွဥ္ျပိဳင္တင္ပို႕ႏိုင္ဖို႕ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႕ ႏိုင္ငံတကာလြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မႈစာခ်ဳပ္မ်ားကို ေထာက္ခံပါတယ္၊

 

#ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိစီးပြါးေရးမူဝါဒကို သုံးသပ္ျခင္း

 

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၃၅) မွာ “ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြါးေရးစနစ္သည္ ေစ်းကြက္စီးပြါးေရးစနစ္ ျဖစ္သည္” ဟု ျပ႒န္းထားပါတယ္၊ ပုဒ္မ (၃၆)၊ ပုဒ္မခြဲ (က) မွာ “အမ်ိဳးသားစီပြါးေရးတိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သမဝါယမအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဖက္စပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကစသည့္ စီးပြါးေရးအင္အားစုအားလုံးကို စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳသည္” ဟု ျပ႒န္းထားျပန္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ စီးပြါးေရးစနစ္ဟာ “ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းဦးစားေပး လြတ္လပ္တဲ့ ေစ်းကြက္စီးပြါးေရးစနစ္” မဟုတ္ပဲ ပုဂၢလိကစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းေတြကို ႏိုင္ငံပိုင္၊ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပိုင္၊ သမဝါယမပိုင္၊ ဖက္စပ္ပိုင္စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႕ ယွဥ္ျပိဳင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးထားတဲ့ “အစိုးရခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ ေစ်းကြက္စီးပြါးေရးစနစ္” ျဖစ္ေနပါတယ္၊

 

ေစ်းကြက္ေတာ့ရွိပါရဲ့၊ ဒါေပမည့္ ေစ်းကြက္ထဲမွာ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္တဲ့အခန္းကဏၭက နည္းပါးလွျပီး ႏိုင္ငံပိုင္နဲ႕ စစ္တပ္ပိုင္စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားရဲ့  အခန္းကဏၭက ပိုျပီးၾကီးမားလွပါတယ္၊ ဥပမာအားျဖင့္ သတင္းစာထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္းကို ၾကည့္ပါ၊ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ားကို ထုတ္ေဝခြင့္ေပးတယ္ဆိုေပမည့္ အစိုးရျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီး႒ာန၊ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအခ်ိဳ႕နဲ႕ စစ္တပ္ကလည္း သတင္းစာေတြထုတ္ေဝေနပါတယ္၊ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္ဘဏၰာထဲက လံုေလာက္တဲ့ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးရရွိပါတယ္၊ ႏိုင္ငံပိုင္ ပံုႏွိပ္စက္မ်ား၊ ကိုယ္ခြဲပံုႏွိပ္စက္မ်ားနဲ႕ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းမွာ တစ္ျပိဳင္တည္းပံုႏွိပ္ႏိုင္ပါတယ္၊ ႏိုင္ငံပိုင္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးစနစ္ကို အသုံးျပဳျပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံးကို အျမန္ဆုံးျဖန္႕ခ်ီႏိုင္ပါတယ္၊ အစိုးရ႒ာနအားလုံးက အစိုးရသတင္းစာေတြကို မဝယ္မျဖစ္ဝယ္ရပါတယ္၊ အစိုးရ႒ာနမ်ားက လုပ္ငန္းေၾကာ္ျငာမ်ားကို ျပိဳင္ဘက္မရွိ ရရွိပါတယ္၊ ေစာင္ေရ သိန္းနဲ႕ခ်ီျပီး ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝႏိုင္တာမို႕ နာေရး၊ သာေရးေၾကာ္ျငာအမ်ားဆုံး လက္ခံရရွိပါတယ္၊ ဒီေတာ့ ဘယ္ပုဂၢလိကသတင္းစာကမွ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားကို ေစ်းကြက္မွာယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္စြမ္းလုံးဝမရွိပါ၊ ဒါဟာျဖင့္ လြတ္လပ္မွ်တစြာယွဥ္ျပိဳင္ျခင္းမဟုတ္ပါ၊ ေစ်းကြက္စီးပြါးေရးစနစ္မွာ အစိုးရရဲ့  အခန္းကဏၰက ေစ်းကြက္ထဲမွာ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လြတ္လပ္စြာ၊ မွ်တစြာယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးရွိေအာင္ ဖန္တီးေစာင့္ၾကပ္ေပးဖို႕သာျဖစ္ျပီး အစိုးရကိုယ္တိုင္က ေစ်းကြက္ထဲမွာ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ဖို႕မဟုတ္ပါ၊

 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၀) ရက္ေန႕မွာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာတဲ့ “၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘဏၰာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာဥပေဒ” ရဲ့  ဇယား (၈) နဲ႕ ဇယား (၁၀) မွာၾကည့္မယ္ဆိုရင္” ျပန္ၾကားေရး၊ သမဝါယမ၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၊ ပါတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာ၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၊ စြမ္းအင္၊ စက္မႈ၊ သတၱဳတြင္း၊ ဘဏၰာေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ရထားပို႕ေဆာင္ေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၊ ပို႕ေဆာင္ေရး” စတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး႒ာနေပါင္း (၁၄) ခုလက္ေအာက္ခံ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြါးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ စုစုေပါင္း က်ပ္သန္းေထာင္ေပါင္း (ဘီလ်ံ) (၈၈၃၅ ဒသမ ၃၄၃) သုံးစြဲဖို႕ လ်ာထားတာေတြ႕ရပါတယ္၊ ဒါဟာျဖင့္ ၂၀၁၄-၁၅ ဘဏၰာေရးႏွစ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုသုံးေငြစုစုေပါင္းရဲ့ (၄၇) ရာခိုင္ႏႈံးျဖစ္ပါတယ္၊ တိုင္းျပည္ဘဏၰာထဲက ဒီေလာက္ ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ားကို ရင္းႏွီးသုံးစြဲထားရတဲ့ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္စီးပြါးေရးစနစ္အတြက္ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္႐ံုသာ မကပဲ၊ အျမတ္အစြန္းထြက္ေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္လို႕ တိုင္းျပည္ဘဏၰာကို အလဟသဆုံးရွုံးနစ္နာေစတဲ့၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူအဂတိလိုက္စားမႈမ်ားၾကီးစိုးရာ အေျခခံ႒ာနၾကီးမ်ားလည္း ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္၊

 

ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြါးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျပင္ တိုင္းျပည္ရဲ့စီးပြါးေရးနဲ႕ ေစ်းကြက္ကို ၾကီးၾကီးမားမား ခ်ဳပ္ကိုင္လႊမ္းမိုးထားတာက စစ္တပ္ပိုင္စီးပြါးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႕ ခရိုနီ (Crony) လို႕ေခၚၾကတဲ့ ေခတ္ပ်က္သူေ႒းၾကီးမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္၊ တပ္မေတာ္ပိုင္ ျမန္မာ့စီးပြါးေရးဦးပိုင္လီမိတက္ (ဦးပိုင္) နဲ႕ ျမန္မာ့စီးပြါးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (MEC) ႏွစ္ခုက တိုင္းျပည္ရဲ့ စီးပြါးေရးကဏၰအားလုံးလိုလိုမွာ ခိုင္ခိုင္မာမာေနရာယူထားပါတယ္၊ နဝတ၊ နအဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ့  သူေ႒းေမြးျမဴေရး အစီအစဥ္က ေမြးထုတ္ေပးခဲ့တဲ့ အခြင့္ထူးခံစီးပြါးေရးသမားၾကီးမ်ားကလည္း တိုင္းျပည္ရဲ့ စီးပြါးေရးကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕လႊမ္းမိုးထားဆဲပါ၊ ႏိုင္ငံပိုင္၊ တပ္မေတာ္ပိုင္နဲ႕ ခရိုနီပိုင္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားက တိုင္းျပည္ရဲ့ စီးပြါးေရးနဲ႕ ေစ်းကြက္အမ်ားစုကို လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထားၾကေတာ့ သာမာန္အမ်ိဳးသားဓနရွင္မ်ားအတြက္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္မွ်မွ်တတယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္တဲ့ စီးပြါးေရးပါတ္ဝန္းက်င္ လုံးဝမရွိသေလာက္ပါ၊ ႏိုင္ငံတကာစီးပြါးေရးပိတ္ဆို႕မႈေတြ ရုပ္သိမ္းလို႕ ျပည္ပက ဝင္ေရာက္လာတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံသူမ်ားအဖို႕လည္း အရင္းအႏွီးအလံုအေလာက္ရွိ၊ ခိုင္မာတဲ့ စီးပြါးေရးအေဆာက္အအံုေတြရွိ၊ အစိုးရနဲ႕ အဆက္အသြယ္ေကာင္းမြန္မႈျပီး အၾကီးမားဆုံး ေျမပိုင္ရွင္ၾကီးမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံပိုင္၊ တပ္မေတာ္ပိုင္နဲ႕ ခရိုနီပိုင္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႕ပဲ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ရမွာပါ၊ ဒါ့အျပင္ အစိုးရရဲ့  အခြန္အေကာက္စနစ္ကလည္း ခရိုနီလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားကို အင္မတန္သက္သာေစတဲ့ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္၊

 

အခြန္ေငြေတြ ေလွ်ာ့ေကာက္တာေတာင္မွ ခရိုနီကုမၸဏီအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ထိုက္သင့္တဲ့အခြန္ေငြေပးေဆာင္ဖို႕ ပ်က္ကြက္ေနတာေတြ႕ရျပန္ပါတယ္၊

အလုပ္သမားသမဂၢေတြ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳထားေပမည့္ ဒီသမဂၢေတြမွာ အလုပ္ရွင္နဲ႕ တန္းတူရည္တူညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမရွိတဲ့အျပင္ မတရား၊ မမွ်တတဲ့အလုပ္ရွင္မ်ားအေပၚ အစိုးရရဲ့ အေရးယူမႈကလည္း မရွိသေလာက္ပါ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ့ စီးပြါးေရးအၾကံေပး ေဒါက္တာဦးျမင့္ကေတာင္ “အစိုးရရဲ့ စီးပြါးျပဳျပင္မႈပံုစံက အရမ္းကိုျမန္လြန္းတယ္၊ ႏွစ္ ၅၀ ေလာက္ကတည္းက ပ်က္လာတာကို ေရတိုမွာျပဳျပင္ဖို႕ဆိုတာ ဘယ္လြယ္မလဲ၊ စနစ္တက်လုပ္ကိုင္ဖို႕အမ်ားၾကီးလိုတယ္၊ ျပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ ပံုစံေတြကလဲ ဖိုးကပ္စ္ (Focus)  (အဓိကဦးတည္ခ်က္) သိပ္မရွိပဲ ရွိသမွ်အားလုံးကို လိုက္လုပ္ေနေတာ့ အဲဒါက ျပသနာျဖစ္ေနတယ္” လို႕ ေျပာတယ္ဆိုျပီး မဇိၨ်မ သတင္း႒ာနက သတင္းေရးသားတာ ဖတ္လိုက္ရပါတယ္၊

 

#ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ စီးပြါးေရးမူဝါဒ

 

(၁) လြတ္လပ္မွ်တတဲ့ ေစ်းကြက္စီးပြါးေရးစနစ္မွာ အစိုးရရဲ့ တာဝန္က ေစ်းကြက္ထဲမွာ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ဖို႕မဟုတ္ပဲ လြတ္လပ္မွ်တတဲ့ ယွဥ္ျပိဳင္မႈျဖစ္ေအာင္ ေကာင္းမြန္တဲ့ စီးပြါးေရးပါတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ေပးဖို႕၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အားလုံး (သို႕မဟုတ္) အမ်ားစုကို ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳ (Privatization) သင့္ပါတယ္၊ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳရာမွာလည္း နအဖစစ္အစိုးရက ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္းက လုပ္ခဲ့သလို ခရိုနီသူေ႒းၾကီးမ်ားရဲ့ လက္ထဲကို ႏိုင္ငံပိုင္အေဆာက္အအံုနဲ႕ လုပ္ငန္းေတြ ေစ်းေပါေပါနဲ႕ အေႂကြးေရာင္းေပးခဲ့သလို လုပ္လို႕ေတာ့မရပါ၊ ဆရာဦးျမင့္အၾကံျပဳသလို ပုဂၢလိကျပဳဳျခင္းကို စနစ္တက်ျဖစ္ေစဖို႕ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က “ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ” ျပ႒န္းဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္၊ ပုဂၢလိကျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုံးဟာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းလြတ္လပ္စြာ ပါဝင္ခြင့္ရွိတဲ့ ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္၊

 

(၂) အစိုးရဟာ ေစ်းကြက္စီးပြါးေရးစနစ္မွာ လြတ္လပ္စြာယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းရမည့္ ဒိုင္လူၾကီးျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႕ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ား မွ်မွ်တတယွဥ္ျပိဳင္ေစဖို႕ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းေတြ ထုတ္ျပန္ရမွာျဖစ္ေပမည့္ အဲဒီ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းေတြ အလြန္အကြၽံမမ်ားေအာင္၊ အစိုးရနဲ႕ ပုဂၢလိကဆက္ဆံေရးမွာ ၾကိဳးနီစနစ္ဆိုတဲ့ အဟန္႕အတားေတြမရွိဖို႕လည္း လိုအပ္ပါတယ္၊ “လက္ေကာက္နဲ႕ လက္ထိပ္” ဥပမာလိုပါပဲ၊ အစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြဟာ ေစ်းကြက္စီးပြါးေရးစနစ္ကို အားေကာင္းသန္မာေစမည့္၊ လြတ္လပ္မွ်တေစမည့္ အဆင္တံဆာေတြပဲ ျဖစ္သင့္ပါတယ္၊ လြတ္လပ္စြာယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္မည့္ အဟန္႕အတားေတြမျဖစ္ေစသင့္ပါ၊

 

(၃) လြတ္လပ္စြာစီးပြါးယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ကို ၾကီးၾကပ္မည့္ ဒိုင္လူၾကီးကိုယ္တိုင္က မွ်တဖို႕လိုပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရက ထုတ္ျပန္တဲ့ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းေတြက မွ်တရမွာျဖစ္သလို ဒီစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို ကိုင္တြယ္ျပီး စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမည့္ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြကိုယ္တိုင္က အဂတိလိုက္စားမႈကင္းဖို႕လိုအပ္ပါတယ္၊

 

(၄) ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႕ ခရိုနီအရင္းရွင္စနစ္မ်ား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကီးစိုးခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံမို႕ အလုပ္သမားနဲ႕ စားသုံးသူမ်ားရဲ့ အခြင့္အေရးကို ဂ႐ုမစိုက္တတ္ခဲ့ပါ၊ ဒါေၾကာင့္မို႕ ေစ်းကြက္စီးပြါးေရးစနစ္အတြင္းမွာ အလုပ္သမားမ်ားနဲ႕ စားသုံးသူမ်ားရဲ့ အခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ေပးဖို႕ ဥပေဒေတြျပ႒န္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ လြတ္လပ္ေသာကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြးစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ စားသုံးသူအခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား တရားဝင္ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရွိရပါမယ္၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားဟာ အလုပ္ရွင္-အလုပ္သမား ပ႗ိပကၡေတြမွာ အလုပ္သမားဘက္က ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ခြင့္ရွိရပါမယ္၊ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ့  လုပ္ငန္းဆိုင္ရာဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်ရာမွာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားလည္း ပါဝင္ခြင့္ရွိရပါမယ္၊

 

(၅) အနည္းဆုံးလုပ္ခ သတ္မွတ္ေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း အနၱရာယ္ကင္းစင္ေရး၊ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ တိက်ေသာ ပံုမွန္အလုပ္ခ်ိန္၊အလုပ္ပိတ္ရက္ႏွင့္ ခြင့္ရက္မ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္ရရွိေရး၊ ဒါဏ္ရာအနာတရျဖစ္မႈအတြက္ နစ္နာေၾကး၊ အလုပ္ထုတ္ခံရမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး၊ အလုပ္အာမခံခ်က္ရွိေရး မ်ားနဲ႕ပါတ္သက္ျပီး အစိုးရက ထိထိေရာက္ေရာက္ ပါဝင္ပါတ္သက္ဖို႕လိုအပ္ပါတယ္၊

 

(၆) အစိုးရအေနနဲ႕ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အရည္အေသြးေကာင္းမြန္တဲ့ ပစၥည္းေတြ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ လိုအပ္တဲ့ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးေထာက္ပံ့ဖို႕လိုအပ္ပါတယ္၊ ျပည္တြင္းက ထုတ္လုပ္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မွာ တင္ပို႕ေရာင္းခ်ႏိုင္ဖို႕ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး၊ ေစ်းကြက္ျပိဳင္ဆိုင္ေရးလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း အားေပးေထာက္ပံ့သင့္ပါတယ္၊

 

(၇) အစိုးရအေနနဲ႕ အေသးစားနဲ႕အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား (SME/ Small and Medium Enterprise) ကို အားေပးကူညီဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသားဓနရွင္မ်ား၊ စြန္႕ဦးတီထြင္သူမ်ားရဲ့ အေသးစားနဲ႕ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးဖို႕ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ားကေန အတိုးနည္း ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြမ်ား ေခ်းသင့္ပါတယ္၊

 

(၈) ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏၰာႏွစ္၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းအရ တိုင္းျပည္ရဲ့  အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈမွာ လယ္ယာကဏၰရဲ့  ပါဝင္မႈက (၂၁ ဒသမ ၉) ရာခိုင္ႏႈံးရွိပါတယ္၊ တိုင္းျပည္လူဦးေရရဲ့  (၆၃) ရာခိုင္ႏႈံးက လယ္ယာကဏၰမွာ မွီခိုလုပ္ကိုင္ေနၾကရပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႕ စီးပြါးေရးတိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ လယ္ယာကဏၰရဲ့ တိုးတက္မႈဟာ အထူးအေရးၾကီးပါတယ္၊ လယ္ယာကဏၰမွာ လယ္လုပ္သူတိုင္း လယ္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိဖို႕၊ ႏွစ္သက္ရာသီးႏွံကို လြတ္လပ္စြာ ဆုံးျဖတ္ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ရွိဖို႕၊ လယ္ယာထြက္ကုန္ေတြကို လြတ္လပ္တဲ့ ေစ်းကြက္မွာ လြတ္လပ္စြာယွဥ္ျပိဳင္ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိဖို႕၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အရင္းအႏွီး၊ မ်ိဳးေစ့၊ ေျမဩဇာေတြကို လြယ္လြယ္ကူကူရႏိုင္ဖို႕ အစိုးရက မူဝါဒခ်မွတ္ ကူညီသင့္ပါတယ္၊

 

(၉) စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့  သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္ မပ်က္စီး၊ မဆုံးရွုံးရဖို႕ အင္မတန္အေရးၾကီးပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္အစိုးရက သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားခ်မွတ္ျပီး တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ကိုင္တြယ္သင့္ပါတယ္၊

 

(၁၀) “လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္” ဆိုတာ ရုတ္တရက္ၾကည့္ရင္ ေကာင္းသလိုပါ၊ ႏိုင္ငံႏွစ္ခု (သို႕မဟုတ္) ႏိုင္ငံမ်ားအၾကားမွာ အခြန္အတုတ္ေတြနဲ႕ ကန္႕သတ္မထားပဲ ကုန္ပစၥည္းေတြကို အျပန္အလွန္တင္ပို႕ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳတာပါ၊ ဒါေပမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ဒီလိုသေဘာတူညီခ်က္မ်ိဳးက ျပည္တြင္းစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အနၱရာယ္ရွိပါတယ္၊ တစ္ျခားႏိုင္ငံရဲ့ ေစ်းကြက္ထဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံက တင္ပို႕ႏိုင္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းပမာဏက သိပ္မမ်ားလွေသးေပမည့္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ့ ေစ်းကြက္ထဲကိုေတာ့ ျပည္ပႏိုင္ငံက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အလုံးအရင္းနဲ႕ ပစၥည္းေတြ တင္သြင္းႏိုင္ၾကမွာပါ၊ ဒါေၾကာင့္မို႕ ဒီသေဘာတူညီမႈမ်ိဳးကို အေသအခ်ာစဥ္းစားသုံးသပ္သင့္ပါတယ္၊

 

(၁၁) ေစ်းကြက္ထဲမွာ အစိုးရက ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္မယွဥ္ျပိဳင္ပဲနဲ႕ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားကေန အျမတ္ခြန္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္နဲ႕ စီးပြါးေရးသမားမ်ားထံကေန ဝင္ေငြခြန္မ်ားကို မ်ားရင္မ်ားသလို တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံတဲ့ စနစ္ (Progressive Taxation) နဲ႕ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေကာက္ခံဖို႕လိုအပ္ပါတယ္၊ ဒီအခြန္ေတြဟာ တိုင္းျပည္ဘဏၰာရဲ့  အဓိကက်တဲ့ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္လာရပါမယ္၊ အခြန္ေရွာင္တဲ့၊ အခြန္ေဆာင္ဖို႕ ပ်က္ကြက္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူသင့္ပါတယ္၊

 

(၁၂) စီးပြါးေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႕ ပညာေရးတို႕ဟာ တိုက္႐ိုက္ပါတ္သက္ေနပါတယ္၊ ပညာေရးအဆင့္အတန္းျမင့္မားမွ၊ အဖိုးအခအလြန္မၾကီးမားပဲ အားလုံးအဆင္ေျပျပတက္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္မွ တိုင္းျပည္အတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ ပညာတတ္အလုပ္သမားအင္အားစုၾကီးကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္မွာပါ၊ အရည္အေသြးျမင့္ အလုပ္သမားေတြပါဝင္တည္ေဆာက္တဲ့ စီးပြါးေရးအေဆာက္အအံုဟာ တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးဖို႕ ပိုျပီးအခြင့္အလမ္းရွိပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႕ ႏိုင္ငံဘဏၰာကို ပညာေရးကဏၰမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္၊

 

ေအာင္ဒင္
ဧျပီလ ၉၊ ၂၀၁၄


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, ေအာင္ဒင္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

MoeMaKa Monthly July 2017 ထြက္ၿပီ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇြန္ ၉၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ

By

    မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ (မိုုးမခ) ေမ...

Read more »

စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ဘဝလမ္းမ်ား” စာအုပ္

By

  စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္...

Read more »

မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ

By

 မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ (မုိးမခ) ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၇ ကမၻာဟာအၾကမ္းပညာနဲ႔...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကမ္လူေဝး ကာတြန္း Joker ကာတြန္း OKKW ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္