ေအေအပီပီက ဇြန္လျမန္မာျပည္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ထုတ္ျပန္

July 16, 2014

ေအေအပီပီက ဇြန္လျမန္မာျပည္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ထုတ္ျပန္

ေအေအပီပီ၊ ဇူလိုင္ ၁၆၊ ၂၀၁၄

လက္ရွိအေျခအေန အက်ဥ္းခ်ဳပ္

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအကုန္မွ အစျပဳၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၆၅ ဦး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရၿပီး၊ လက္ရွိကာလတြင္ ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၁၀၂ ဦးသည္ ၎တုိ႔႔၏ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့့္ တရားရင္ဆုိင္ေနရပါသည္္္္္။

 

အစိုးရမွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ကတိက၀တ္ ေပးထားေသာ္လည္း ၂၀၁၄ ႏွစ္စမွ ပ်မ္းမွ် လစဥ္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအသစ္ ၆ ဦး ေထာင္ခ်ခံရမႈတို႔ႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း အက်ဥ္းခ်မႈသည္လည္း ပံုမွန္အတိုင္း တိုးေနျမဲ ျဖစ္သည္။  အကယ္၍ လက္ရွိအေနအထားအတုိင္းသြားေနၿပီး လက္ရွိတရား ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၁၀၂ ဦး ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ဆုိပါက ယခုႏွစ္ ၂၀၁၄ အကုန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၌ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အေရအတြက္ အေယာက္ ၁၀၀ ေက်ာ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

တစ္လအတြင္း သံုးသပ္ခ်က္

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ အတြင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၂၂ ဦး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရကာ၊ ၁၃ ဦး ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံရၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂ ဦးမွာ ေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေအေအပီပီမွ သိရွိခဲ့ရပါသည္။ အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ဖမ္းဆီး ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်မႈဆိုသည့္ ၎တို႔႔အသံုးျပဳေနက် နည္းလမ္းေဟာင္းအတုိင္း ဆက္လက္ျဖစ္ေနေၾကာင္းကို အထက္ပါကိန္းဂဏန္းမ်ားက သက္ေသျပလ်က္ ရွိသည္။

 

ယခုလတြင္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားရွိရံုမ်ွမက အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေသာ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ားလည္း ေတြ႔႔ရွိရေပသည္။ လူသိမ်ားလွသည့္ မဟာသႏၱိသုခဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတိုက္ ဝင္ေရာက္စီးနင္းမႈအျပီးတြင္ သံဃာေတာ္ ငါးပါးအား ရာဇသတ္ၾကီး ဥပေဒပုဒ္မ၌ ပါရွိေသာ ဘာသာေရးျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္သည္ဟုဆုိကာ ဖမ္းဆီးလူဝတ္လဲ၍ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ သုိ႔႔ရာတြင္ ထုိကဲ့သို႔ ၎သံဃာေတာ္ငါးပါးအား ရာဇသတ္ၾကီးဥပေဒပုဒ္မမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း  တရားစဲြဆိုရန္မွာ အာဏာပိုင္မ်ားဘက္မွ  ထိုသံဃာမ်ား ၎ဥပေဒခ်ိဳးေဖါက္ေၾကာင္းကို တိက်ေသခ်ာေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေပးႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ၎အစား ထုိကဲ့သို႔ ဖမ္းဆီးျခင္းမွာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ႏွင့္ တုိင္းသံဃာ့ မဟာနာယကတို႔႔အၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပိုင္ဆုိင္မႈအျငင္းပြားမႈ၏ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရေသာ သံဃာငါးပါးအား ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ေၾကာင္း ခုိင္မာတိက်ေသာ စြဲခ်က္ေလ်ွာက္တင္ႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့သျဖင့္ အမ်ားစုမွာ ထုိဖမ္းဆီးမႈသည္ ႏုိင္ငံေရးအေျခခံျဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္လ်ွက္ရွိၾကသည္။

 

အစုိးရအာဏာပိုင္တုိ႔၏ႏုိင္ငံေရးၾသဇာေၾကာင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ေနသာ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားအေပၚ ၾကီးမားလာေသာ ဖိအားေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည

့္လည္ခြင့္ဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအား ျပဌာန္းခဲ့ရပါသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ႏုိင္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရဦးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဥပေဒသစ္တြင္ “ခြင့္ျပဳမိန္႔” ဟူသည့္ စကားရပ္အား “ခြင့္ျပဳခ်က္” ဟူသည့္စကားရပ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲအစားထိုးခဲ့သည္။ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးႏုိင္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းရာတြင္ “ျငင္းပယ္ခြင့္”ဟူသည့္ အပိုင္းႏွင့္ စကားစုအား ဥပေဒမွ ပယ္ဖ်က္လုိက္ျပီးျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သို႔ “ျငင္းပယ္ခြင့္”ဟူသည့္ အပိုင္းအား ပယ္ဖ်က္လုိက္ျခင္းျဖင့္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ျပည္သူမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံမႈအား ျငင္းပယ္မႈျပဳသည္ကို အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္းႏွင့္ တဖန္ျပန္လည္ ေလ်ွာက္ထားရမည့္ နည္းလမ္းစသည့္ အပိုင္းတုိ႔႔အားလည္း ပယ္ဖ်က္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိပဲ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း ပုဒ္မ-၁၈၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ျပဳလုပ္သူမ်ားအား ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိခုိက္ေစျခင္း ပုဒ္မ-၁၇၊ သို႔မဟုတ္ ပုဒ္မ ၈/င၊ ၁၀၊ ၁၁ ႏွင့္ ၁၂ တို႔႔အား ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း ေတြ႔႔ရွိပါက ၎ခ်ိဳးေဖါက္သူတုိ႔႔အားျပစ္ဒဏ္ေပးရာတြင္ ယခင္ျပစ္ဒဏ္၏ ထက္ဝက္သာ ခံယူရမည္ျဖစ္သည္။

 

သို႔ေသာ္လည္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားမွာ အျခားေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားနည္းတူ ေႏွာင့္ေႏွးလွ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

ကိုးကားခ်က္မ်ား –

ဇြန္လ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္။

ဇြန္လ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧရာဝတီ။

ဇြန္လ ၂၆ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ Andolu။

ဇြန္လ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧရာဝတီ။

ဇြန္လ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ လြတ္လပ္တဲ႔အာရွအသံ။

 

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ကိုတိတ္ႏုိင္        အတြင္းေရးမွဴး         (+၉၅) ၉၄၂၈၀ ၂၃၈၂၈

ကိုဘုိၾကည္     တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး   (+၆၆) ၈၁ ၉၆၂၈ ၇၁၃


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:မွတ္စုုမွတ္တမ္း

One Response to ေအေအပီပီက ဇြန္လျမန္မာျပည္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ထုတ္ျပန္

  1. MM on July 16, 2014 at 7:30 am

    please write , from now on, monthly brief about Myanmar
    It is a good summary and good to refresh by people.

    thanks.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)