ေအာင္ဒင္ – အပိုင္း (၇၂) လႊတ္ေတာ္၊ မီဒီယာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ (ခ)

August 5, 2014

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၂၀၇၊ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈/၃၂)
 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္

 

ေအာင္ဒင္ – အပိုင္း (၇၂) လႊတ္ေတာ္၊ မီဒီယာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ (ခ)

 

#လႊတ္ေတာ္မွာလည္း မေဆြးေႏြး၊ ဥပေဒကိုလည္း အေရးမယူ

 

သတင္းမီဒီယာမ်ား ျခိမ္းေျခာက္ဖိႏွိပ္ခံေနရတာကို က်င္းပေနဆဲ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေတြမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးေမးျမန္းၾကတာမရွိေသးလို႕ ဒါဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ျဗိတိသွ်ကိုလိုနီအစိုးရရဲ့  လက္က်န္အေမြအႏွစ္ျဖစ္တဲ့ “ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ” ကို ေခတ္နဲ႕ေလ်ာ္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲဖို႕၊ ဒါမွမဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းဖို႕ အစီအစဥ္ရွိသလားလို႕ ေလ့လာၾကည့္မိပါတယ္။ မရွိပါ။

 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႕မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက “တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအနက္မွ ရုပ္သိမ္းရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ အသစ္ေရးဆြဲရန္ ေဆာင္ရြက္ရန္သင့္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စပ္လ်င္းသည့္အစီရင္ခံစာ” ကို အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ အစိုးရသတင္းစာမ်ားကတဆင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ယေန႕အထိ စီမံခန္႕ခြဲလ်က္ရွိသည့္ တည္ဆဲဥပေဒေပါင္း (၄၀၀) ရွိတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အၾကီးအကဲမ်ားနဲ႕ ျပည္ေထာင္စုတရားသူၾကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမ်ား၊ ဒုဝန္ၾကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားပါဝင္တဲ့ လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႕မွာ က်င္းပျပီး တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီလို ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရအဖြဲ႕၊ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕တို႕ရဲ့  ပူးေပါင္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးကေန တည္ဆဲဥပေဒ (၄၀၀) အနက္မွ ရုပ္သိမ္းရန္ (၉) ခု၊ ျပင္ဆင္ရန္ (၆၇) ခု၊ ရုပ္သိမ္း၍အသစ္ေရးဆြဲရန္ (၄၁) ခု၊ အသစ္ေရးဆြဲရန္ (၁၉) ခု၊ စုစုေပါင္း (၁၃၆) ခု ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိေၾကာင္း သေဘာတူခဲ့ၾကတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ အဲဒီလို ရုပ္သိမ္း/ျပင္ဆင္/အသစ္ေရး စသျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ၾကီး႒ာနမ်ားက လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္ျပီး လႊတ္ေတာ္သို႕ တင္သြင္းရန္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္က ယင္းဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို က်န္ရွိေနသည့္လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းကာလအတြင္း (၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လအထိ) ေဆြးေႏြး၊ အတည္ျပဳျပ႒န္းႏိုင္ရန္ဆိုျပီး အစီရင္ခံစာမွာ တင္ျပထားပါတယ္။

 

အဲဒီ “ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ႒ာန/အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားမွ ရုပ္သိမ္းရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ အသစ္ေရးရန္ ဥပေဒ (၁၃၆) ခုစာရင္း” ကို ေလ့လာရွာေဖြၾကည့္ပါတယ္။ အဲဒီ စာရင္းထဲမွာ “ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ” မပါဝင္ပါ။ “ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ” သည္ ရုပ္သိမ္းရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္၊ အသစ္ေရးဆြဲရန္မလိုပဲ လတ္ရွိျပ႒န္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ကိုင္တြယ္က်င့္ရန္ လိုအပ္္သည္လို႕ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႕ တရားစီရင္ေရး အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္း သုံးခုက တညီတညြတ္တည္း သေဘာထားၾကတယ္လို႕ ယူဆရမွာပါ။ ဒါဆိုရင္ျဖင့္ ျမန္မာသတင္းသမားမ်ားအတြက္ ေရွ႕မွာလည္း ေဘးအႏၱရာယ္ေတြ ဆက္လက္ၾကံုေတြ႕ရဦးမည့္ အေျခအေနပါ။

 

#ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ (The Burma Official Secrets Act 1923)

 

ဒီဥပေဒကို ျဗိတိသွ်အစိုးရက သူကိုလိုနီျပဳထားတဲ့ အိႏိၵယ၊ ျမန္မာစတဲ့ လက္ေအာက္ခံနယ္ေျမမ်ားမွာ က်င့္သုံးဖို႕ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၂ ရက္ေန႕မွာ ျပ႒န္းခဲ့ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရျပီး ျမန္မာအစိုးရက ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွာ “ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ” (Union of Burma) ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို “ႏိုင္ငံအမည္” မွာ အစားထိုးျပီး ဆက္လက္က်င့္သုံးခဲ့တာ ဒီကေန႕အထိပါပဲ။

ပထမကမၻာစစ္ၾကီးအျပီး (၅) ႏွစ္အၾကာမွာ ျပ႒န္းခဲ့တာမို႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က စစ္ျပိဳင္ႏိုင္ငံမ်ား၊ ရန္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားထံ  ျဗိတိသွ်အစိုးရရဲ့  စစ္ေရးလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေတြ မေပါက္ၾကားေစဖို႕ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ လက္ေအာက္ခံႏိုင္ငံမ်ားက ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ့  ပုန္ကန္ထႂကြရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈေတြ၊ ရန္သူနဲ႕ ပူးေပါင္းမႈေတြကို တားဆီးဖို႕လည္းရည္ရြယ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕ ဒီဥပေဒဟာ က်ယ္ျပန္႕ျပီး ရက္စက္တဲ့ ဥပေဒပါ။ နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရက သူ႕ရဲ့ ေက်းကြၽန္ေတြကို ဖိႏွိပ္ဖို႕ ဒီလိုဥပေဒမ်ိဳး ျပ႒န္းခဲ့တာ သဘာဝက်ေပမည့္ လြတ္လပ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္ဆိုတဲ့ အစိုးရက ဒီဥပေဒကို ဆက္လက္ကိုင္တြယ္က်င့္သုံးေနတာ အံ့ဩစရာပါ။

 

အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႕ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဒီဥပေဒမွာ ပုဒ္မေပါင္း (၁၅) ခုရွိပါတယ္။ ပုဒ္မတစ္ခုခ်င္းမွာလည္း ပုဒ္မခြဲေတြ အမ်ားၾကီးပါဝင္ပါတယ္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကေတာ႕ “မည္သူမဆိုအစိုးရက တားျမစ္ကန္႕သတ္ထားတဲ့ ေနရာ/ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာေနရာ/အေဆာက္အအံုတစ္ခုကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ ဝင္ေရာက္ျပီး ဓာတ္ပံု႐ိုက္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းျပဳျခင္း၊ ပံုၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း စသျဖင့္ ေဆာင္ရြက္တာကို ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားေပါက္ၾကားေစျခင္းျဖစ္တယ္လို႕ သတ္မွတ္ျပီး က်ဴးလြန္သူကို ရာဇဝတ္ေၾကာင္းနဲ႕ တရားစြဲ၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း” လို႕ အတိုေကာက္ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ပုဒ္မ (၁၃) အရ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရက တိုင္ၾကားမွသာ တရားရုံးက “ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ” အရ အမႈကို လက္ခံစီရင္ခြင့္ရွိျပီး အထူးအာဏာအပ္ႏွင္းထားတဲ့ ခ႐ိုင္တရားသူၾကီးအဆင့္ထက္မနိမ့္တဲ့ တရားရုံးကသာ အမႈကို စီရင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ဒီဥပေဒရဲ့  ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ပုဒ္မမ်ားက ၃၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉ နဲ႕ ၁၀ တို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ယူနတီဂ်ာနယ္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ပုဒ္မ (၃) နဲ႕ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ပါတယ္။ ပုဒ္မ (၃) ကို ဘာသာျပန္ျပီး ေဖာ္ျပပါ့မယ္။

 

ပုဒ္မ (၃)
ပုဒ္မခြဲ (၁)။ ႏိုင္ငံေတာ္လုံျခံုေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ (အစိုးရ) ၏အက်ိဳးစီးပြါးကို ထိခိုက္ေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာျဖင့္ မည္သူမဆို-
(က) တားျမစ္ထားေသာ ေနရာတစ္ခုခုကို ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ ျဖတ္သန္းေက်ာ္လႊားျခင္း၊ ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ အနီးအနားပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ျခင္း ျပဳလ်င္၊
(ခ) ရန္သူအတြက္အက်ိဳးရွိေစႏိုင္ေသာ၊ သို႕မဟုတ္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ ရန္သူအတြက္အက်ိဳးျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ပံုၾကမ္းမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား၊ စံျပပံုစံမ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ား ေရးဆြဲျပဳစုလ်င္၊
(ဂ) အစိုးရ၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္သေကၤတ သို႕မဟုတ္ စကားဝွက္မ်ား၊ သို႕မဟုတ္ ရန္သူအတြက္အက်ိဳးရွိေစႏိုင္ေသာ၊ သို႕မဟုတ္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ ရန္သူအတြက္အက်ိဳးျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ပံုၾကမ္းမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား၊ စံျပပံုစံမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ား၊ အျခားစာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ား၊ သတင္းမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ စုေဆာင္းျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ပံုႏွိပ္ျဖန္႕ခ်ီျခင္း သို႕မဟုတ္ အျခားတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားျခင္းျပဳလုပ္လ်င္၊

ထိုသူသည္ အျပစ္ရွိ၍ ျပစ္ဒဏ္က်ခံ ရမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းက်ဴးလြန္မႈသည္ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား (စစ္လက္နက္စက္႐ံု၊ လက္နက္တိုက္၊ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ တပ္စခန္းမ်ား၊ ေျမျမဳပ္မိုင္းကြင္းမ်ား၊ သေဘၤာက်င္း မ်ား၊ သေဘၤာမ်ား၊ ေလယဥ္မ်ား) ႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စစ္ေရးစစ္ရာမ်ားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္ရုံးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ပတ္သက္လ်င္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႏွစ္အထိႏွင့္၊ အျခားကိစၥမ်ားအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ 

 

ပုဒ္မ (၃)၊ ပုဒ္မခြဲ (၂) မွာေတာ့ ေထာင္ဒဏ္ (၁၄) ႏွစ္အထိက်ခံေစႏိုင္သည့္ ျပစ္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုရာတြင္ စြပ္စြဲခံရသူ တရားခံသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အစိုးရကို ထိခိုက္နစ္နာေစလိုသည့္ဆနၵျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို တရားလိုက အထူးသက္ေသျပစရာမလိုပဲ အခြင့္မရွိပဲ တားျမစ္ထားေသာေနရာကို ျဖတ္သန္းသြားလာျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းျခင္း၊ ပံုၾကမ္းမ်ားေရးဆြဲမွတ္သားျခင္းတို႕သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လံုျခံုေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြါးကို ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေၾကာင္း မွတ္ယူရမည္လို႕ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

 

ဒီဥပေဒရဲ့  ျပႆနာက စြပ္စြဲခံရသူအတြက္ မွ်တတဲ့ ေျဖရွင္းခြင့္ေပးမထားတာပါ၊ ပုဒ္မ (၃) မွာ ေဖာ္ျပတဲ့ “တားျမစ္ထားေသာေနရာ” ဆိုတာကို ပုဒ္မ (၂)၊ ပုဒ္မခြဲ (၈) မွာ အလြန္က်ယ္ျပန္႕စြာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားပါတယ္။ အဲဒီက်ယ္ျပန္႕တဲ့ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ အစိုးရ (သို႕မဟုတ္) စစ္တပ္က ျခံစည္း႐ိုးခတ္ထားတဲ့ ေနရာမွန္သမွ် “တားျမစ္ထားေသာေနရာ” ေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ယူနတီသတင္းေထာက္မ်ား သတင္းေရးသားတဲ့ ေပါက္ျမိဳ႕နယ္က ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္႐ံု အမွတ္ (၂၄) မွာ သတင္းေထာက္မ်ား ဝင္ေရာက္စဥ္အခါက “တားျမစ္နယ္ေျမ၊ မဝင္ရ” ဆိုတဲ့ သတိေပးေၾကညာခ်က္ စိုက္ထူထားျခင္းမရွိပဲ သတင္းေထာက္မ်ားကို ဖမ္းဆီးျပီးမွသာ အဲဒီေၾကညာခ်က္ကို ျခံစည္း႐ိုးမွာ စိုက္ထူတာလို႕ သိရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ယူနတီဂ်ာနယ္ သတင္းေထာက္မ်ားမွာ သတင္းထူးတစ္ခုကို ရယူျပီး အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ေဖာ္ထုတ္လိုစိတ္၊ သူတို႕ရဲ့  သတင္းဂ်ာနယ္ေရာင္းေကာင္းလိုစိတ္ေတြပဲ ရွိျပီး ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႕ အစိုးရကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစလိုတဲ့ စိတ္ေတြ လုံးဝမရွိတာ ထင္ရွားပါတယ္။ ဒါေပမည့္ သူတို႕မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အစိုးရကို ထိခိုက္နစ္နာေစလိုတဲ့ ဆနၵေတြရွိေၾကာင္း အစိုးရနဲ႕ တရားလိုက သက္ေသျပစရာမလိုပဲ၊ တရားခံက ေျဖရွင္းခြင့္မရွိပဲ ကန္႕သတ္နယ္ေျမကို ျဖတ္သြား႐ံု၊ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ျပီး သတင္းေရး႐ံုနဲ႕ ဒီသတင္းသမားေတြမွာ  ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အစိုးရကို ထိခိုက္နစ္နာေစလိုတဲ့ ဆနၵေတြရွိေၾကာင္း တရားသူၾကီးက မွတ္ယူရမည္ဆိုတာ အလြန္မတရားတာပါ။

 

အျခားပုဒ္မေတြမွာလည္း သတင္းဆက္သြယ္ေပါက္ၾကားမႈ၊ အခြင့္မရွိပဲ အစိုးရဝန္ထမ္း သို႕မဟုတ္ တပ္မေတာ္ဝန္ထမ္းဝတ္စံုမ်ား ဝတ္ဆင္ျခင္း၊ လိမ္လည္ျခင္း၊ အတုအပျပဳျခင္း၊ အေယာင္ေဆာင္ျခင္းမ်ား၊ ရဲ သို႕မဟုတ္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားကို ေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ သတင္းေပးရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ အားေပးအားေျမႇာက္ျခင္း၊ အားထုတ္ျခင္းမ်ားနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ပုဒ္မ (၁၄) အရ ဒီဥပေဒနဲ႕ တရားစီရင္ရာမွာ သက္ေသမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံုေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြါးကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါက တရားသူၾကီး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ တရားစီရင္မႈကို အမ်ားမ်က္ကြယ္တြင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ တရားစီရင္ခ်က္ကိုေတာ့ အမ်ားျပည္သူ႕ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ခ်မွတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

#မတရားတဲ့ ဥပေဒမို႕ ဖ်က္သိမ္းရန္လိုအပ္ပါသည္

 

“၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ဥပေဒ” ဟာ “၁၉၀၈ ခုႏွစ္၊ မတရားအသင္းမ်ား အက္ဥပေဒ” လိုပဲ ျဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရရဲ့  အက်ိဳးစီးပြါးကို ကာကြယ္ဖို႕၊ ကိုလိုနီႏိုင္ငံမ်ားက ျပည္သူမ်ားကို ဖိႏွိပ္ဖို႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႕ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆက္လက္ကိုင္တြယ္က်င့္သုံးဖို႕ မသင့္ပါ။

 

ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ကို ဒီဥပေဒနဲ႕ အလြယ္တကူ ျပစ္တင္အေရးယူႏိုင္ဖို႕ “တားျမစ္ထားေသာေနရာ” ဆိုတာကို “အစိုးရရုံးမွန္သမွ်၊ စစ္တပ္အေဆာက္အအံုမွန္သမွ်၊ အစိုးရနဲ႕ စစ္တပ္က ျခံစည္း႐ိုးခတ္ထားတဲ့ေနရာမွန္သမွ်၊ ရထားသံလမ္းအားလုံး၊ ေလဆိပ္အားလုံး၊ ဆိပ္ကမ္းအားလုံး၊ အစိုးရထံက ကန္ထ႐ိုက္ရျပီး လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားရဲ့  အလုပ္႒ာနမ်ား၊ ေရအရင္းအျမစ္၊ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႕ျဖဴးေရးနဲ႕ ထုတ္လုပ္ေရး၊ ဓာတ္ေငြ႕သိုေလွာင္႐ံုမ်ား၊” စသျဖင့္ ေနရာအားလုံးပါဝင္ေအာင္ အလြန္က်ယ္ျပန္႕စြာအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားျပီး “ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံုေရးႏွင့္ အစိုးရ၏ အက်ိဳးစီးပြါးကို ထိခိုက္နစ္နာေစေသာရည္ရြယ္ခ်က္” ဆိုတာကို သက္ေသျပစရာမလိုပဲ တားျမစ္ထားတယ္ဆိုတဲ့ ေနရာတစ္ခုကို အခြင့္မရွိပဲ ျဖတ္သန္းသြား႐ံု၊ သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္းေရးသား႐ံုနဲ႕ “ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံုေရးႏွင့္ အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးကို ထိခိုက္နစ္နာေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသည္” လို႕ တရားစြဲဆိုသူ အစိုးရနဲ႕ တရားစီရင္တဲ့ တရားသူၾကီးက မွတ္ယူရမည္ဆိုတာ တရားခံအတြက္ အမ်ားၾကီး နစ္နာေနပါတယ္။

 

တကယ္ေတာ့ အစကတည္းက ဒီလိုျပင္းထန္တဲ့ ဥပေဒမ်ိဳးကို မဖ်က္သိမ္းေသးရင္ေတာင္ အသုံးမျပဳသင့္ပါ။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးသို႕ ဦးတည္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကိုယ္တိုင္က တိုင္းျပည္ရဲ့  စတုတၳမ႑ိဳင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ အေရးေပးထားတဲ့ သတင္းမီဒီယာသမားေတြကို ျပင္းထန္ရက္စက္တဲ့ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနဲ႕ အစိုးရကိုယ္တိုင္က တရားစြဲတာ မျဖစ္သင့္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တည္ဆဲဥပေဒကို အလြန္အကြၽံအသုံးျပဳတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ေဝဘန္သင့္ျပီး “ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ” အပါအဝင္ ျပည္သူလူထုရဲ့  အက်ိဳးစီးပြါးကို နစ္နာေစတဲ့ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို အျမန္ဆုံးရုပ္သိမ္းဖို႕ လိုအပ္ေနပါျပီ။

 

(ဇူလိုင္ ၁၉၊ ၂၀၁၄)

 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, ေအာင္ဒင္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)