ေအာင္ဒင္ – အပိုင္း (၇ ၅) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တတိယလိႈင္း (ခ)

September 13, 2014

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၂၁၃၊ စက္တင္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈)   

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္

ေအာင္ဒင္ – အပိုင္း (၇ ၅) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တတိယလိႈင္း (ခ)

#ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစီစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ အတည္ျပဳခ်က္မယူပဲ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ား

ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့  ႏွစ္စဥ္ ဘတ္ဂ်က္မွာ အစိုးရဝန္ၾကီး႒ာနမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႕ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအတြက္ လိုအပ္တဲ့ လမ္း၊ တံတား၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု၊ အားကစားကြင္း၊ ပန္းျခံ၊ ဝန္ထမ္းေနအိမ္ စတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေဆာက္ဖို႕ “ေငြလုံးေငြရင္းေခါင္းစဥ္” နဲ႕ ျပည္ေထာင္စုလႊၼၼၼတ္ေတာ္က ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေတြ ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးပါတယ္။ ဒါေပမည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ႒ာနရဲ့  သေဘာနဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခြင့္မရွိပါ။

ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြနဲ႕  ေဆာက္လုပ္မည့္ ႏိုင္ငံပိုင္အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အမွန္တကယ္အက်ိဳးရွိဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျပီး ေရရွည္ခိုင္ခန္႕ဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ အာမခံခ်က္ေတြရွိဖို႕လိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားနဲ႕ ျပည့္မီဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ ဘ႑ာေငြကို စနစ္တက်သုံးစြဲဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္ကို မထိခိုက္ဖို႕၊ လူထုအက်ိဳးစီးပြါးနဲ႕ လူမႈဘဝပါတ္ဝန္းက်င္ကို မထိခိုက္ဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရ႒ာနမ်ားအားလုံးဟာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မစတင္မီ “ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စီစစ္ေရးေကာ္မတီ” ထံ တင္ျပျပီး ေကာ္မတီရဲ့ ခြင့္ျပဳခ်က္၊ အတည္ျပဳခ်က္ရမွ ေဆာက္လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံးက အစိုးရ႒ာနမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံး လိုက္နာဖို႕ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမည့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ပထမ (၆) လအတြင္းမွာ အဲဒီညႊန္ၾကားခ်က္ကို မလိုက္နာပဲ အစိုးရနဲ႕ ဗဟိုအဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕က ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအေတာ္မ်ားမ်ားကို ေကာ္မတီရဲ့  အတည္ျပဳခ်က္မရယူပဲ ေဆာက္လုပ္ေနတာကို ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ အံ့ဩစရာေကာင္းတာက ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံးကိုယ္တိုင္က အဲဒီညႊန္ၾကားခ်က္ကို မလိုက္နာတာပါ။ ေအာက္မွာၾကည့္ပါ။

ရုံး/႒ာန 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူထားျခင္းမရွိေသာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား

ေငြေၾကး
ပမာဏ (က်ပ္)

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး

အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားအတြက္ တည္ေဆာက္ျခင္း

သန္းေပါင္း ၃၀,၂၀၀ ဒသမ ၅၂၇

ျပည္ေထာင္စု

တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္

ရွမ္းျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ဝင္းအတြင္း ဝန္ထမ္းအိမ္ယာတည္ေဆာက္ျခင္း

သန္းေပါင္း ၁၄၄

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ၾကီး႒ာန

ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီး႒ာနမွ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္မ်ား၌ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း (၇) ခု

သန္းေပါင္း ၃,၉၄၁ ဒသမ ၆၃

သာသနာေရးဝန္ၾကီး႒ာန

သာသနာေရးဦးစီး႒ာနမွ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းအသစ္ (၈) ခု

သန္းေပါင္း ၅၈၈ ဒသမ ၄၁၃

ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ

ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဝန္ၾကီး႒ာန

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီး႒ာနမွ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား

သန္းေပါင္း ၃၁၀ ဒသမ ၉၅၂

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဝန္ၾကီး႒ာန

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား

သန္းေပါင္း ၂၁၆,၆၅၉ ဒသမ ၅၀၀

ပို႕ေဆာင္ေရးဝန္ၾကီး႒ာန

မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီး႒ာနမွ လုပ္ငန္းမ်ား

သန္းေပါင္း ၉,၅၄၆ ဒသမ ၀၃၉

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ၾကီး႒ာန

ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုပ္ငန္း (ရုံးခ်ဳပ္) မွ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံး

မေဖာ္ျပထား။

အားကစားဝန္ၾကီး႒ာန

အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီး႒ာန (ရုံးခ်ဳပ္) ေနျပည္ေတာ္မွ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား

သန္းေပါင္း ၆,၅၉၄ ဒသမ ၂၆၈

အားကစားဝန္ၾကီး႒ာန

ရွမ္းျပည္နယ္၊ အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီး႒ာန၏ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း (၅) ခု

သန္းေပါင္း ၁၂၉ ဒသမ ၆၄၇

က်န္းမာေရးဝန္ၾကီး႒ာန

က်န္းမာေရးဦးစီး႒ာန (ရုံးခ်ဳပ္) မွေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား

သန္းေပါင္း ၈၀,၈၉၈ ဒသမ ၀၃၃

အထက္ပါဇယားကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ပထမ (၆) လအတြင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး၊ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရုံးနဲ႕ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး႒ာန (၈) ခုဟာ ေငြေၾကးတန္ဘိုး က်ပ္ သန္းေပါင္း ၃၄၉,၀၁၀ (က်ပ္ ၃၄၉ ဘီလ်ံ) ေက်ာ္ရွိတဲ့ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို “ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ” ရဲ့  အတည္ျပဳခ်က္မယူပဲ ေဆာက္လုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ၾကီး႒ာနက ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတြပါ ပါမယ္ဆိုရင္ ဒီထက္ပိုျပီးမ်ားျပားပါလိမ့္မယ္။ သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီရဲ့  အတည္ျပဳခ်က္မယူပဲ ေဆာက္လုပ္ခဲ့တာမို႕ ဒီအေဆာက္အအံုမ်ားရဲ့  အမွန္တကယ္လိုအပ္မႈ၊ အရည္အေသြးျပည့္မီမႈ၊ ၾကံ့ခိုင္မႈ၊ အေလအလြင့္ကင္းစင္မႈ၊ သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္နဲ႕ လူမႈဘဝဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈေတြအတြက္ ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိေနပါတယ္။

#တင္ဒါေခၚယူျခင္းမျပဳပဲ ဝန္ၾကီး႒ာန၏အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ား

ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ခြဲေဝရရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြနဲ႕ အေဆာက္အအံုမ်ားေဆာက္လုပ္ၾကပါတယ္။ ႒ာနအတြက္လိုအပ္တဲ့ ပစၥည္းမ်ား၊ ယာဥ္မ်ား၊ ယႏၱရားမ်ား ဝယ္ယူၾကပါတယ္။ အဲဒီလို ေဆာက္လုပ္ၾက၊ ဝယ္ယူၾကတဲ့အခါမွာ နဝတ၊ နအဖ စစ္အစိုးရမ်ားလက္ထက္မွာေတာ့ ဝန္ၾကီးမ်ား၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားနဲ႕ နီးစပ္ရာ ခရိုနီသူေ႒းၾကီးမ်ားကိုပဲ တာဝန္ေပး ေဆာက္လုပ္ခိုင္းၾကတာပါ။ ခရိုနီမ်ားကိုပဲ အဝယ္ေတာ္ခန္႕လိုက္ၾကတာပါ။ ဒီလိုနဲ႕ လုပ္ငန္းကံထ႐ိုက္ကို ျပိဳင္ဖက္မရွိ ရရွိတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္က အရည္အေသြးညံ့ျဖင္းတဲ့ လမ္းေတြ၊ အေဆာက္အအံုေတြေဆာက္လုပ္အပ္ႏွံျပီး၊ အရည္အေသြးညံ့ျဖင္းတဲ့ ပစၥည္းေတြကို ဝယ္ယူေပးျပီး ပိုေငြကို သူကိုယ္တိုင္နဲ႕ သူ႕ကို အလုပ္ေပးတဲ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ရဲ့ အိတ္ထဲ ထည့္ျပီး ၾကီးပြါးခဲ့ၾကတာပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႕ ခရိုနီသူေ႒းၾကီးမ်ားနဲ႕ ၎တို႕ရဲ့  အရွင္သခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားကသာ တိုင္းျပည္ရဲ့  စီးပြါးေရးေလာကကို လက္ဝါးၾကီးအုပ္ခ်ယ္လွယ္ခဲ့တဲ့ နဝတ၊ နအဖစစ္အစိုးရမ်ား ေခတ္မွာ သိကၡာရွိတဲ့၊ စင္ၾကယ္တဲ့ အမ်ိဳးသားစီးပြါးေရးသမားမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္မွ်တစြာ ယွဥ္ျပိဳင္စီးပြါးရွာႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးမရွိခဲ့ပါ။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ တက္လာျပီးတဲ့ေနာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားနဲ႕ အတူ ေစ်းကြက္စီးပြါးေရးစနစ္ကို ပီပီျပင္ျပင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ လြတ္လပ္မွ်တစြာ ယွဥ္ျပိဳင္စီးပြါးရွာမႈကို အားေပးေရးအစီအစဥ္ေတြ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။ အေရးၾကီးတဲ့ စီးပြါးေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုကေတာ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ (၅) ရက္ေန႕မွာ ထုတ္ျပန္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ (၁/၂၀၁၃) ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ဗဟိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဝန္ၾကီး႒ာနမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနဲ႕ အစိုးရရုံး၊ ႒ာနမ်ားအားလုံးဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာျဖင့္ တည္ေဆာက္ေရး၊ ဝယ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚျပီး စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနဲ႕  ယွဥ္ျပိဳင္ေရြးခ်ယ္တဲ့ တင္ဒါစနစ္ကို က်င့္သုံးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တင္ဒါမ်ားဖိတ္ေခၚဖို႕နဲ႕ စနစ္တက်၊ မွ်မွ်တတေရြးခ်ယ္ဖို႕ ႒ာနအလိုက္ တင္ဒါေကာ္မတီ၊ ဝယ္ယူေရးေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမည့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ပထမ (၆) လအတြင္းမွာ ဝန္ၾကီး႒ာနအခ်ိဳ႕ဟာ တည္ေဆာက္ေရး၊ ဝယ္ယူေရးမ်ားအတြက္ တင္ဒါေခၚယူျခင္းမရွိပဲ ဝန္ၾကီး႒ာနအစီအစဥ္နဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ထင္ရွားတဲ့ ဥပမာအခ်ိဳ႕ကို ေအာက္မွာၾကည့္ပါ။

ရုံး/႒ာနမ်ား 

တင္ဒါေခၚယူျခင္းမျပဳပဲ ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား

ကုန္က်ေငြ (က်ပ္)

ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

မေဖာ္ျပပါ။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ၾကီး႒ာန

နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီး႒ာနမွ ယာဥ္/ယႏၱရားမ်ားဝယ္ယူသည့္ စာခ်ဳပ္ (၆) ေစာင္

မေဖာ္ျပပါ။

သာသနာေရးဝန္ၾကီး႒ာန

သာသနာေရးဦးစီး႒ာနမွ ဝယ္ယူသည့္ ရုံးအသုံးအေဆာင္မ်ား

မေဖာ္ျပပါ။

သာသနာေရးဝန္ၾကီး႒ာန

သာသနာေတာ္ထြန္းကားျပန္႕ပြါးေရးဦးစီး႒ာန၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပရိယတိၱသာသနာ့တကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္) ၏ ဝန္ထမ္းအိမ္ယာေဆာက္လုပ္ျခင္း

သန္းေပါင္း ၇၂ ဒသမ ၄၅၂

အားကစားဝန္ၾကီး႒ာန

အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီး႒ာန (ရုံးခ်ဳပ္)၊ ေနျပည္ေတာ္မွ SEA Games တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပိဳင္ပြဲလည္ဆြဲ၊ ဝတ္စံု၊ Bill Board၊ Vinyl၊ မိုးပ်ံပူေပါင္းဝယ္ယူျခင္းမ်ား

သန္းေပါင္း ၁၇၆ ဒသမ ၇၇၈

အားကစားဝန္ၾကီး႒ာန

အားကစားႏွင့္ ကာယပညာသိပံၸ (ရန္ကုန္) မွ Open Shed (၅) လုံး တည္ေဆာက္ျခင္း၊ 500 KVA  ထရန္စေဖာ္မာ (၁) လုံးတည္ေဆာက္ျခင္း

မေဖာ္ျပပါ။

အားကစားဝန္ၾကီး႒ာန

အားကစားႏွင့္ ကာယပညာသိပံၸ (မႏၲေလး) မွ ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္း

မေဖာ္ျပပါ။

ပညာေရးဝန္ၾကီး႒ာန

မႏၲေလးပညာေရးေကာလိပ္မွ စားပြဲမ်ား၊ ကုလားထိုင္မ်ားဝယ္ယူျခင္း

သန္းေပါင္း ၇ ဒသမ ၂၈၄

က်န္းမာေရးဝန္ၾကီး႒ာန

လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ား၊ ခ႐ိုင္၊ ျမိဳ႕နယ္ေဆး႐ံုမ်ားသို႕ ေဆးဝါးဝယ္ယူေထာက္ပံ့ျခင္း

သန္းေပါင္း ၄၄ ဒသမ ၆၁၄

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီး႒ာန

ေရအရင္းအျမစ္အသုံးခ်ေရးဦးစီး႒ာနမွ လွ်ပ္စစ္ျမစ္ေရတင္စီမံကိန္းအတြက္ ဖလန္းျပားမ်ားဝယ္ယူျခင္း

သန္းေပါင္း ၅၅ ဒသမ ၃၉၅

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီး႒ာန

ျပည္သူ႕ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ရန္ကုန္-မႏၱေလးအျမန္လမ္း တိုးဂိတ္မ်ားတြင္ ကြန္ျပဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား လဲလွယ္တပ္ဆင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ ျမပန္ဝါကုမၸဏီအား ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြ က်ပ္ ၉၅ သန္းျဖင့္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံရာတြင္ တင္ဒါေခၚယူမႈမရွိျခင္း။

သန္းေပါင္း ၉၅

အထက္ပါဇယားကိုၾကည့္ရင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္ဆိုတဲ့ အခ်ိန္ကာလမွာ ဝန္ၾကီး႒ာနအခ်ိဳ႕ဟာ ယခင္စနစ္ေဟာင္းကအတိုင္း က်င့္ၾကံေနၾကတုန္းပဲဆိုတာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြါးေရးတိုးတက္ဖို႕အတြက္ ေစ်းကြက္ကို အမွန္တကယ္အေျချပဳျပီး ေစ်းကြက္ထဲမွာ ပုဂၢလိကစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းေတြ မွန္မွန္ကန္ကန္၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ယွဥ္ျပိဳင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဘယ္သူ႕ကိုမွ မ်က္ႏွာသာမေပးပဲ၊ ဘယ္ဘက္ကိုမွ မလိုက္ပဲ အားေပးကူညီရမွာပါ။ မွန္ကန္မွ်တတဲ့ ယွဥ္ျပိဳင္မႈေတြျဖစ္ေအာင္၊ အဂတိလိုက္စားမႈေတြ ပေပ်ာက္ေအာင္ အစိုးရက ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနဲ႕ ထိန္းသိမ္းၾကီးၾကပ္ေပးရမွာပါ။ အစိုးရအာဏာပိုင္နဲ႕ ခရိုနီစီးပြါးေရးသမားတို႕ ပူးေပါင္းျပီး ႏိုင္ငံဘ႑ာေတြကို အလြဲသုံးစားလုပ္တာမ်ိဳး ထပ္မျဖစ္ေပၚေတာ့ေအာင္ အစိုးရကိုယ္တိုင္က အင္အားစိုက္ထုတ္ တားဆီးေပးရမွာပါ။ အခုလို သမၼတရဲ့  အမိန္႕ကိုလြန္ဆန္ျပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ ပစၥည္းဝယ္ယူေရးေတြကို တင္ဒါမေခၚပဲ နီးစပ္ရာစီးပြါးေရးသမားေတြနဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အစိုးရ႒ာနေတြ ရွိေနသ၍ သမၼတရဲ့  သန္႕ရွင္းေသာအစိုးရျဖစ္ေရးရည္မွန္းခ်က္ အလွမ္းေဝးေနဦးမွာပါ။

(စာျပီးေန႕၊ ဩဂုတ္လ ၂၁၊ ၂၀၁၄)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa Old Archives
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, ေအာင္ဒင္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)