ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – သေဘာထားကြဲလြဲခြင့္မူကို မည္သုိ႔ေလ့လာသုံးသပ္မည္နည္း

September 17, 2014

ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – သေဘာထားကြဲလြဲခြင့္မူကို မည္သုိ႔ေလ့လာသုံးသပ္မည္နည္း
စက္တင္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၄

ဘာသာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး … ။ ဤအေရးႏွစ္ေရးသည္ အတိမ္းအေစာင္းမခံေသာ အရာမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ဒီႏွစ္ခုထဲက တစ္ခုခုကို တစ္စုံတစ္ေယာက္ေသာသူက အမွားတစ္စုံတစ္ရာကို ျပဳခဲ့မိလွ်င္ အျပင္ခက္၊ အျပဳ ခက္၊ အျဖဳတ္ခက္၊ အႏႈတ္ခက္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိးမွာ ရွိေနတာေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းဖို႔ ခက္ခဲတဲ့အေန အထားမ်ဳိးမွာ ရွိေနျခင္းျဖစ္၏။

ဒီေတာ့ ဒီလိုအခက္ခဲမ်ဳိးကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္တဲ့ နည္းမ်ဳိးေတြ ရွာေဖြေပးႏိုင္ဖို႔ လုိအပ္လာ တယ္။ သို႔ေသာ္ ဘာသာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ဳိးဆိုတာ ရႈပ္ေထြးလွတဲ့ အစ္ရႈးေတြ (မ်ားေသာအားျဖင့္) ရွိေနတတ္တာမို႔ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ဒီျပႆနာမ်ဳိးကို ေ၀းေ၀းကေရွာင္ဖို႔ ဆန္ဟုိေဆး စတိတ္ ယူနီဗာစီတီ (SJSU) မွာ ေက်ာင္းတက္စဥ္အခါက ပေရာဖက္ဆာတစ္ေယာက္ ေျပာၾကားသြားခဲ့တဲ့စကားကို အမွတ္ရေနမိတယ္။ ဘာသာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားဟာ ေျဖရွင္းရန္ သိပ္ကိုခက္ခဲတယ္။ တိမ္မေယာင္ေယာင္ႏွင့္ နက္ေနတတ္ၿပီး၊ လြယ္မေယာင္ေယာင္ႏွင့္ ခက္ေနတတ္တဲ့ ျပႆနာမ်ဳိးေတြျဖစ္တယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ဘာသာေရးယုံၾကည္မႈက သိမ့္ေမြ႔ႏူးညံ့သလို၊ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္က အကိုင္ အတြယ္ခက္တဲ့ ကိစၥမ်ဳိးေတြျဖစ္ေနတတ္တယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး မေရာေထြးတဲ့ ဘာသာေရးျပႆနာ မ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔အတြက္ အေျခခံအားျဖင့္ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းေတြ ျပန္လည္ရွင္သန္လာႏိုင္ေအာင္ ေမြးျမွဴ ေပးၾကရမွာျဖစ္တယ္။ အသိတရားရွိျခင္း၊ သတိတရားထားျခင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းအေပၚမွာ သီးခံစိတ္မ်ား ေမြးျမဴေပးျခင္းဟာ ဘာသာတရားရဲ့ အေျခခံအႏွစ္သာရကို ျပန္လည္ေမြးဖြားေပးျခင္းျဖစ္တယ္။

ဘာသာေရးမေရာေထြးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔အတြက္ အေျခခံအားျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း အၾကား ယုံၾကည္မႈမ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ေအာင္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း၊ ညွိႏႈိင္းတိုင္ပင္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို အားျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားမ်ားကို တိုးျမွင့္ေပးၾကရမွာျဖစ္တယ္။  အျပန္အလွန္ နားလည္မႈမ်ား၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ရွင္သန္လာႏိုင္ေအာင္ ေမြးျမွဴေပးၾကရမွာျဖစ္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကိုယ္တိုင္က လိုလားသူျဖစ္ျခင္း၊ တန္းဖိုးထားျခင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းအေပၚမွာ သင္ပုန္းေခ်၀ါဒကို က်င့္သုံးႏိုင္ရန္ သီးခံစိတ္မ်ား ေမြးျမဴေပးျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးရဲ့ အေျခခံအႏွစ္သာရမ်ားကိုု ျပန္လည္ရွင္သန္ လာေစမွာျဖစ္တယ္။

ဒီလိုစိတ္ထားမ်ားကို မိမိတို႔သႏၱာန္မွာ ျပန္လည္ရွင္သန္ႏုိင္ေရးအတြက္၊ သေဘာတရား ေရးရာမ်ားမွာ အစာေၾကညက္ဖို႔ လိုအပ္လာတယ္။ “သေဘာထားကြဲလြဲခြင့္”ဆိုတဲ့ သီအိုရီကို အသိတရားႏွင့္ အေတြ႔အႀကဳံ အေနအထားမ်ားကို အေျခခံလွ်က္ ပီျပင္တဲ့ သေဘာတရားမ်ားကို ဥာဏ္သေဘာမွာ သက္ေရာက္လာ ႏုိင္ေအာင္ ႀကဳိးစားဖို႔လိုအပ္လာတယ္။

ဘာသာတရားကို လက္ခံယုံၾကည္ရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုယ္ယုံၾကည္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးကို (ဒီမိုကေရစီ စနစ္စသည္ကို) အေကာင္အထည္ေပၚလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အမ်ားကို မထိခိုက္တဲ့ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုမ်ဳိးႏွင့္ ဘာသာတရားရဲ့ ဂုဏ္သိကၡာ၊ လူမ်ဳိးရဲ့ဂုဏ္သိကၡာ၊ ႏုိင္ငံရဲ့ဂုဏ္သိကၡာကို ထိန္းသိမ္း ထားႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ထုိနည္းတူစြာပင္ အမ်ားကို မတိုက္ခိုက္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးမ်ဳိး ျဖစ္လာနိုင္ဖို႔ “သေဘာထား ကြဲလြဲခြင့္”ဆိုတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးသီအိုရီကို ေလးစားလုိက္နာရမွာျဖစ္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ သေဘာထား ကြဲလြဲခြင့္ဆိုတဲ့ လူ႔အခြင့္ေရးဟာ လူသားမ်ားရဲ့ ေမြးရာပါ အခြင့္ေရးျဖစ္တယ္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ လူတိုင္း တန္းတူအခြင့္အေရး ရွိရမယ္ဆိုတဲ့ သီအိုရီမ်ဳိးရွိထားတာမို႔ ကိုယ့္ဘက္မွာ နစ္နာေနတယ္ဆိုရင္ ျပည္သူမ်ားထံမွ လက္မွတ္ေကာက္ခံၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရန္ျဖစ္တယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ အေၾကအလည္ ေဆြးေႏြးၿပီး၊ အမ်ားဆႏၵနဲ႔ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရမွာျဖစ္တယ္။ ထိုေနာက္ ဥပေဒကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းေပးရမွာျဖစ္တယ္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ သူ႔ဘက္မွာ နစ္နာေနတယ္ဆုိ္ရင္ ျပည္သူမ်ားထံမွ လက္မွတ္ေကာက္ခံၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပရန္ျဖစ္တယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ အေၾကအလည္ ေဆြးေႏြးၿပီး၊ အမ်ားဆႏၵနဲ႔ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရမွာျဖစ္တယ္။ ထိုေနာက္ ဥပေဒကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းေပးရမွာျဖစ္တယ္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ လြတ္ေတာ္မတင္ခင္မွာ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအတြက္ သူမွန္တယ္ ကိုယ္မွန္တယ္စသည္ျဖင့္ အျငင္းပြားေနစရာအေၾကာင္းမရွိပါ။ သုိ႔ေသာ္ ဒီကိစၥမ်ဳိးမွာ မလိုအပ္ပဲ အခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္ေျပာဆို ေနၾကရျခင္းဟာ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမက်တဲ့ ျငင္းခုံမႈမ်ဳိးသာျဖစ္တယ္။ ထိုေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီကို လိုခ်င္ေနတဲ့ တုိင္းသူ၊ ျပည္သားမ်ားအတြက္ ၀မ္းနည္းမိျခင္းပါ။

တကယ္ဆိုလွ်င္ “သေဘာထားကြဲလြဲခြင့္”ဆိုတဲ့ အေနအထားတစ္ခုကို ျပည္သူမ်ားသိရွိနားလည္ မထားလို႔ ဒီလိုျဖစ္ရတယ္လို႔ ထင္ျမင္မိျခင္းပါ။ “သေဘာထားကြဲလြဲျခင္း” ဆိုတဲ့ သေဘာတရားဟာ ဘယ္အခ်ိန္က စခဲ့သလဲ။ လူသားတစ္ေယာက္ဟာ မေမြးဖြားခင္ကတည္းက အရသာ (၆)ပါးက ရွိႏွင့္ၿပီး ျဖစ္ေနတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေမြးဖြားလာသူတိုင္းဟာ အဲဒီအရသာ (၆)ပါးအေပၚမွာ အႀကိဳက္ျခင္း တူႏုိင္၊ မတူႏိုင္ စဥ္းစားဖို႔ လိုအပ္လာတယ္။ အေမႀကိဳက္တဲ့ အခ်ဥ္အရသာကို သမီးက ႀကဳိက္ခ်င္မွႀကိဳက္မယ္။ အေဖႀကိဳက္တဲ့ အခါးအရသာကို သားက ႏွစ္သက္ခ်င္မွ ႏွစ္သက္မယ္။ သူအႀကိဳက္၊ ကုိယ့္အႀကိဳက္ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ ထပ္တူမက်ႏုိင္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားတယ္။ သူႀကိဳက္တဲ့အရသာကို ကိုယ္မႀကိဳက္ရုံနဲ႔ ကုိယ္မႀကိဳက္တဲ့ အရသာကို သူမႀကိဳက္ရုံနဲ အခ်င္းခ်င္းအၾကားမွာ ရန္သူေတြလို ဆက္ဆံေနၾကျခင္းဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ မေလွ်ာ္ညီတဲ့ ခံယူခ်က္မ်ဳိးသာျဖစ္တယ္။ စဥ္းစားႏုိင္ၾကဖို႔ပါ။

ေနာက္ဥပမာတစ္ခုက အာရုံ (၆)ပါးဆိုတာဟာလည္း (အျမင္အာရုံ၊ အၾကားအာရုံ၊ အန႔ံအာရုံ၊ အရသာအာရုံ စသည္(၆)ပါးကို ဆိုလိုသည္) လူသားတစ္ေယာက္ လူ႔ဘ၀ မေရာက္ခင္ကတည္းက ရွိႏွင့္ေနၿပီးျဖစ္တယ္။ ဆိုၾကပါစုိ႔၊  တစ္ေယာက္ေသာသူက အျမင္အာရုံကို ႏွစ္သက္သေဘာက်တယ္။ တစ္ေယာက္ေသာသူက အၾကားအာရုံကို ႏွစ္သက္သေဘာက်တယ္။ အာရုံအႀကိဳက္ျခင္း မတူရုံႏွင့္ ထိုသူႏွစ္ဦးဟာ “ငါႏွင့္မတူ ငါ့ရန္သူ”အျဖစ္ကို ေရာက္ၾကရေတာ့မည္လား။ ေမးစရာေတြက တစ္ေလွႀကီး ရွိေနျခင္းပါ။

“သေဘာထားကြဲလြဲခြင့္”ဆိုတဲ့ သီအိုရီကို အေျခခံက်က် နားလည္ႏိုင္ေအာင္ အေလ့အက်င့္မ်ား ျပဳလုပ္ထားဖို႔လိုတယ္။ လူတစ္ေယာက္အတြက္ ႀကဳိက္ခ်င္တဲ့အရသာကို ႀကဳိက္ပါေစ။ အႀကိဳက္ျခင္းမတူရုံမွ်ႏွင့္ သူကို ရန္မမူသင့္ပါ။ ရန္သူလိုမဆက္ဆံသင့္ပါ။ လူတစ္ေယာက္ဟာ သူျမတ္ႏိုးခ်င္တဲ့အာရုံကို သူျမတ္ႏိုးစမ္း ပါေစ။ အာရုံအႀကဳိက္ျခင္း မတူရုံႏွင့္ေတာ့ သူအေပၚမွာ စိတ္မခုသင့္ပါ။ သူကိုးကြယ္ထားတဲ့ ဘာသာ သာသနာကို ဖ်က္ဆီးခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ မေမြးျမဴသင့္ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သေဘာထားကြဲလြဲျခင္းကုိ အျပစ္လို႔ မယူဆႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။

လူသားတစ္ေယာက္မွာ ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္အတူ အတူရွင္သန္လာတဲ့ လူ႔အခြင့္ေရးျဖစ္စဥ္မွာ သေဘာထား ကြဲလြဲခြင့္လဲ ပါ၀င္ေနျခင္းျဖစ္တယ္။ သေဘာထားကြဲလြဲခြင့္ဆိုတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးကို ကိုယ္တိုင္က ေလးစား လိုက္နာပါမွ သေဘာထားကြဲလြဲျခင္းေၾကာင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအၾကား အမုန္းတရားေတြ တိုးပြားမလာမွာ ျဖစ္တယ္။

ႏုိင္ငံတိုင္းမွာ သူ႔ဥပေဒ၊ သူ႔စည္းကမ္း၊ သူ႔မူ၊ သူ႔စနစ္၊ သူ႔ယဥ္ေက်းမႈဆိုတာ ရွိေနၿပီးျဖစ္တယ္။ လမ္းစည္းကမ္းအရ လက်္ာေမာင္းက်င့္သုံးေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံလို ႏုိင္ငံမ်ဳိးကို လက္၀ဲေမာင္းက်င့္သုံးေနတဲ့ အာဆီယံနုိင္ငံမ်ားႏွင့္ မတူကြဲျပားေနတာေၾကာင့္ အျပစ္လို႔ ေျပာဆိုလို႔ မရႏိုင္တဲ့အခ်က္ျဖစ္တယ္။

ဥပမာ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ ေမြးဖြားၾကတဲ့ (အမ်ားစုျဖစ္တဲ့) ဘူမိပုၾတအမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို လက္ထပ္သူတိုင္းသည္ (အမ်ဳိးသားျဖစ္ေစ၊ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ေစ) ထိုဘူမိပုၾတာ လူမ်ဳိးကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာ တရားကို (ဆႏၵပါသည္ျဖစ္ေစ၊ မပါသည္ျဖစ္ေစ) ခံယူၾကရျခင္းကို အျပစ္လို႔ ေျပာလို႔မရႏိုင္ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ထိုႏုိင္ငံမွာ သူ႔ဥပေဒ၊ သူ႔မူ၊ သူ႔စည္းကမ္းမ်ား ရွိထားၿပီး၊ ထိုဥပေဒ၊ ထိုစည္းကမ္းအတိုင္း က်င့္သုံးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း သူ႔ႏိုင္ငံအတြက္ သူ႔ဥပေဒ၊ သူ႔စည္းကမ္း၊ သူ႔မူ၊ သူ႔ယဥ္ေက်းမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း လိုက္နာက်င့္သုံးေရးအပိုင္း၌ ႏုိင္ငံေရးသေဘာအရ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားသုံးလွ်က္ ဆက္တိုက္ဆိုသလို ဆန္႔က်င္ဘက္မ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကလွ်က္ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရန္ ျငင္းဆန္ေနျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖၚလို၍ေလာ။ သုိ႔မဟုတ္ သေဘာထားကြဲလြဲခြင့္ကို ပညာသားပါပါႏွင့္ အသုံးခ်လိုၾက၍ေလာ။ ေ၀ခြဲမရႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္မိတယ္။

ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္မွာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးဟာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာထက္ ဘာသာေရးျပႆနာက ပိုၿပီး လႊမ္းမိုးရႈပ္ ေထြးေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။ သမၼတအိုဘာမားတို႔လို ႏုိင္ငံေရးၾသဇာႀကီးမားတဲ့ႏိုင္ငံေတြက ေခတ္မီ လက္နက္မ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ေနသူမ်ားကို ေခ်မႈန္းႏွိမ္ႏွင္းခဲ့တယ္။ ဒါကို ကမၻာ့လူသားအမ်ားစုက ႀကိဳဆိုတဲ့သေဘာမွာ ရွိေနတယ္။ သို႔ေသာ္ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္အဖြဲ႔ ေတြကလည္း ေခတ္မီမီဒီယာလက္နက္မ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနလိုတဲ့ ကမၻာ့ျပည္သူ၊ ျပည္သားေတြကို တန္ျပန္အေနႏွင့္ ျပန္လည္ ၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္ရန္ သတင္းမီဒီယာေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသုံးျပဳေနတာကုိ ေတြ႔ရတယ္။ သတင္းေတြ ေန႔တိုင္းလိုလို ဖတ္ရႈေနရတယ္။

အက်ဳိးဆက္အေနႏွင့္ ထိုအစြန္းေရာက္ဘာသာသာတရားကို ကမၻာ့ျပည္သူမ်ား နားလည္ လာႏိုင္ ေစရန္ အစြန္းေရာက္ဘာသာတရားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရွးရႈတဲ့ဘာသာတရားလား၊ သို႔မဟုတ္ အၾကမ္း ဖက္မႈကို အားေပးေနတဲ့ ဘာသာတရားလားဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္ႏိုင္ရန္ ေဖ့စ္ဘုတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚမွာ ဒီဘိတ္(စကားစစ္ထိုးပြဲ)လုပ္ထားတဲ့ တီဗီြသတင္းေတြကလည္း ရာ ေထာင္ ခ်ည္ၿပီး ရွိေနတယ္။ လူတိုင္း ေလ့လာၾကည့္ရႈသင့္တဲ့ သတင္းမ်ားပါ။

ယခုႏွစ္သည္ ဗုဒၶဘာသာအတြက္  အႏၱရာယ္ေတြ ၀န္းရံေနေသာႏွစ္ဟု ဆိုႏိုင္တယ္။ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္တို႔၏ နည္းဗ်ဴဟာကို မသိရွာၾကတဲ့ အခ်ဳိ႔ေသာဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ ဆန္စင္ရာ က်ည္ေပြ႔လိုက္၍ အထင္ႏွင့္ ဘာသာ၀င္အခ်င္းခ်င္းအေပၚမွာ အထင္မွား၊ အျမင္မွားေတြ ျဖစ္ေနၾကတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းက်ဳိး၊ ျပည္က်ဳိးမ်ားႏွင့္ ဘာသာ သာသနာ အက်ဳိးမ်ားကို ေရွ႔တန္းမွ ေဆာင္ရြက္ ေနၾကေသာ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားအတြက္ အေဟာအေျပာ၊ အသြားအလာ၊ အေနအထိုင္ကစၿပီး အရာရာတြင္ သတိႀကီးစြာထားရမည့္ အခ်ိန္အခါမ်ဳိးျဖစ္တယ္။ အစြန္းေရာက္ေသာစကားမ်ဳိး၊ အစြန္းထြက္ေသာ အေဟာအေျပာမ်ဳိးသည္ “အသံေၾကာင့္ ဖားေသရသည့္” အျဖစ္မ်ဳိးသို႔ ေရာက္သြားႏုိင္၍ “ပညာရွိ သတိျဖစ္ခဲ” ဆိုသည့္အတိုင္း ပညာသတိျဖင့္ ဆင္ဆင္ျခင္းျခင္ ျပဳလုပ္ၾကရန္ျဖစ္တယ္။  သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိေန ေသာ္လည္း “သေဘာထားကြဲလြဲခြင့္” မူကို နားလည္ သေဘာေပါက္ထားၾကမည္ဆိုလွ်င္ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ျပႆနာဆိုတာ ရွိလာႏုိင္စရာအေၾကာင္းမရွိဟု ယုံၾကည္ထားမိတယ္။ ခ်မ္းသာစြာ အိပ္စက္ႏုိင္ၾကပါေစ။

(သရုပ္ေဖာ္ – ၂၀၀၈၊ နာဂစ္မုန္တိုင္းသင့္သူမ်ား ကူညီေရး ရန္ပုံေငြပန္းခ်ီျပပြဲမွ ကားတကား)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa Old Archives
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:အေတြးအျမင္, ေဒါက္တာဓမၼပီယ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)