ေအာင္ဒင္ – အပိုင္း (၇၆) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တတိယလိႈင္း (ဂ)

September 24, 2014


(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၂၁၄၊ စက္တင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္

ေအာင္ဒင္ – အပိုင္း (၇၆) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တတိယလိႈင္း (ဂ)

#ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝလ်ာထားမႈတြင္ မပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို မသက္ဆိုင္သည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားမွ ထုတ္ႏႈတ္သုံးစြဲျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈမွ ပိုေငြမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္သို႕ ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္းမရွိျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့  ဘ႑ာေရးႏွစ္က ဧျပီလ ၁ ရက္ေန႕မွာစျပီး မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႕မွာ အဆုံးသတ္ပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အစိုးရ႒ာနမ်ားအားလုံး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးဟာ လာမည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ႒ာနအလိုက္ ရရန္ရွိေငြ၊ သုံးရန္ေငြ၊ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ လိုအပ္မည့္ ခန္႕မွန္းေခ် ေငြေၾကးပမာဏမ်ားကို တြက္ခ်က္ျပီး ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ကို ႏွစ္တစ္ႏွစ္ရဲ့  ေနာက္ဆုံးလမ်ား (ႏိုဝင္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာလမ်ား) ေနာက္ဆုံးထားျပီး တင္ျပရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္နဲ႕ ညွိႏိႈင္းျပီး ရရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ရပ္လုံးရဲ့  အရအသုံး ခန္႕မွန္းေျခေငြစာရင္းကို အေျချပဳျပီး “ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္း” ကို ေရးဆြဲျပီး လက္ရွိဘ႑ာေရးႏွစ္မကုန္ခင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းရပါတယ္။ (၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၂၂၁)

အဲဒီဥပေဒၾကမ္းကို ဘ႑ာေရးႏွစ္သစ္မစခင္မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးျပီး သမၼတတင္သြင္းတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က လိုအပ္သလို ညွိႏိႈင္းျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျပီး အတည္ျပဳေပးပါတယ္။ အတည္ျပဳလိုက္တဲ့ “ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာဥပေဒ” မွာ ဝန္ၾကီး႒ာနအလိုက္၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သုံးစြဲခြင့္ျပဳေငြမ်ား၊ လစာ၊ ခရီးစားရိတ္၊ ဧည့္ခံစားရိတ္၊ ဝန္ထမ္းအိမ္ယာ၊ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးစတဲ့ ေခါင္းစဥ္အသီးသီးအလိုက္ သုံးစြဲခြင့္ျပဳေငြမ်ား၊ ရေအာင္ရွာေဖြျပီး ႏိုင္ငံေတာ္သို႕ ျပန္လည္ေပးသြင္းရန္ တာဝန္ရွိေငြမ်ား” ကို အတိအက်ခြဲေဝ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ဒီဥပေဒအတိုင္း အစိုးရ႒ာနမ်ားက သက္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ေငြေၾကးပမာဏနဲ႕ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ အခ်ိန္ကာလအတြင္းမွာ ျပီးစီးႏိုင္ဖို႕ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အမွန္တကယ္ကုန္က်ေငြက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ေငြထက္ နည္းတယ္ဆိုရင္ ပိုေငြကို ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပန္လည္အပ္ႏွံရပါတယ္။ အဲဒီပိုေငြကို ႒ာနဆိုင္ရာအၾကီးအကဲမ်ားရဲ့ သေဘာနဲ႕ အျခားကိစၥမ်ားမွာ သုံးစြဲခြင့္မရွိပါ။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္က ပိုက္ဆံကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ကိစၥအတြက္သာ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ပမာဏအတိုင္း သုံးစြဲရပါတယ္။ ရွာေဖြရန္တာဝန္ရွိတဲ့ ေငြကိုလည္း သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ကာလအတြင္း အျပည့္အဝရွာေဖြျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကို အပ္ႏွံရမွာပါ။

ဒါေပမည့္လည္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ့  ဝန္ၾကီး႒ာနအခ်ိဳ႕ဟာ ဒီေလာက္႐ိုးစင္းရွင္းလင္းတဲ့  ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းေတြကို မလိုက္နာၾကပါ။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ပထမ (၆) လအတြင္းမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳထားတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားထဲမွာ မပါဝင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို မသက္ဆိုင္တဲ့ ေခါင္းစဥ္မ်ားေအာက္က ခြင့္ျပဳေငြမ်ားနဲ႕ သုံးစြဲေဆာင္ရြက္ထားတဲ့ ဝန္ၾကီး႒ာနအခ်ိဳ႕ကို ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေအာက္ပါဇယားကို ၾကည့္ပါ။

ရုံး/႒ာန  

ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္း 

ေငြေၾကးပမာဏ (က်ပ္)

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီး႒ာန၊ ဆည္ေျမာင္းဦးစီး႒ာန

မင္းျမင္ေရေလွာင္တမံစီမံကိန္းအတြက္ စက္ျပင္စားရိတ္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပင္ဆင္စားရိတ္၊ ေန႕စားလစာ၊ ေဒါင္းျမဴးစီမံကိန္း၊ ေပါင္းနက္စီမံကိန္း၊

သန္းေပါင္း ၄၄ ဒသမ ၉၅၆

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီး႒ာန၊ ဆည္ေျမာင္းဦးစီး႒ာန

စက္မႈတိုင္း (၁) ရန္ကုန္ျမိဳ႕အတြက္ Mini Dredger တစ္စီ း တည္ေဆာက္ျခင္း

သန္းေပါင္း ၆၁ ဒသမ ၂၄၈

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီး႒ာန၊  ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္

တကၠသိုလ္ေစ်းလမ္းႏွင့္ ေရစင္လမ္းကတၱရာအဆင့္ျမႇင့္ထပ္ပိုးလႊာခင္းျခင္း

သန္းေပါင္း ၁၅၀ ဒသမ ၃၈၁

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီး႒ာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီး႒ာန

ေလေအးေပးစက္ (၇) လုံး၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားစက္ (၁) လုံး၊ ကြန္ျပဴတာ (၁) လုံး၊ ဂါလံ (၈၀၀) ဆံ့ သစ္သားေရစင္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ၂ လကၼ စက္ေရတြင္းတူးေဖာ္ျခင္း

သန္းေပါင္း ၁၀ ဒသမ ၀၃၄

ပညာေရးဝန္ၾကီး႒ာန၊ ပညာေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီး႒ာန

ရန္ကင္းပညာေရးေကာလိပ္မွ ၃ ထပ္၊ သံကူကြန္ကရစ္စာသင္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းအတြက္ ခြင့္ျပဳေငြမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁,၅၆၈ ဒသမ ၁၈၄ ျဖစ္ျပီး တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာ ကုမၸဏီသို႕ေပးရေငြမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁,၃၇၂ ဒသမ ၀၉၅ ျဖစ္သည့္အတြက္ ပိုေငြမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၉၆ ဒသမ ၀၈၉ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းပိုေငြကို ႏိုင္ငံေတာ္သို႕ ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္းမရွိပဲ (၃) ထပ္ေဆာင္ (B) ႏွင့္ (C) တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ အဝင္ကားလမ္း ကားပါကင္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေျမယာ႐ႉခင္းေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ အဝီစိတြင္းတူးျခင္းမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ သုံးစြဲထားျခင္း။

သန္းေပါင္း ၁၉၆ ဒသမ ၀၈၉

ပညာေရးဝန္ၾကီး႒ာန၊ အဆင့္ျမင္ပညာေရးဦးစီး႒ာန (အထက္ျမန္မာျပည္)

ကေလးတကၠသိုလ္၊ (၃) ထပ္စာသင္ေဆာင္ (၃) လုံး၊ ေျမကာနံရံ၊ ေရႏုတ္ေျမာင္း၊ စၾကၤန္လမ္း (၂) ဘက္ ႏွင့္ သံပန္း

ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သို႕ ျပန္လည္ေပးသြင္းရမည့္ေငြ

သန္းေပါင္း ၁၁၉ ဒသမ ၀၁၅

ပညာေရးဝန္ၾကီး႒ာန၊ ပုသိမ္တကၠသိုလ္

ဘြဲ့ႏွင္းသဘင္ခန္းမတည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ ခြင့္ျပဳေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃,၅၃၀ ဒသမ ၉၆၀ ျဖစ္ျပီး တင္ဒါေအာင္ေသာကုမၸဏီႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေသာေငြမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃,၃၅၀ ျဖစ္၍ ပိုေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၈၀ ဒသမ ၉၆၀ ကို ႏိုင္ငံေတာ္သို႕ ျပန္လည္အပ္ႏွံရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း

သန္းေပါင္း ၁၈၀ ဒသမ ၉၆၀

ပညာေရးဝန္ၾကီး႒ာန၊ ပညာေရးသုေတသနအဖြဲ႕

ဦးစီး႒ာန

“ေကြၽးေမြးစားရိတ္”၊ “စက္ကိရိယာျပင္ဆင္စားရိတ္”၊ “အစားအစာႏွင့္ ရိကၡာ” ေခါင္းစဥ္မ်ားမွ က်ခံသုံးစြဲရမည့္ ေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၉၈ ဒသမ ၅၉၂ အား “လုပ္အားခ” ေခါင္းစဥ္မွ ထုတ္ႏႈတ္သုံးစြဲထားျခင္း။

သန္းေပါင္း ၁၉၈ ဒသမ ၅၉၂

#ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြမ်ားကို လက္ဝယ္ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္း

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ႏွစ္စဥ္ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာဥပေဒအရ ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးတဲ့ ရန္ပံုေငြေတြဟာ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း/ဝန္ၾကီး႒ာနေတြရဲ့  ဘဏ္ေငြစာရင္းေတြထဲမွာ ရွိေနပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ရုံး/႒ာနအတြက္ တစ္ႏွစ္တာသုံးစြဲဖို႕ ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ရုံး/႒ာနမ်ားက သတ္မွတ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းေခါင္းစဥ္မ်ားအတိုင္း သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဘ႑ာေရးႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ သုံးစြဲရမွာျဖစ္ျပီး အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မသုံးစြဲျဖစ္တဲ့၊ ဒါမွမဟုတ္ ပိုလွ်ံတဲ့ ဘ႑ာေငြကို ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပန္လည္အပ္ႏွံရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ႒ာနဆိုင္ရာအၾကီးအကဲမ်ားရဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႕ မသုံးစြဲျဖစ္တဲ့ေငြ၊ ပိုလွ်ံရန္ပံုေငြကို ရုံး/႒ာနရဲ့  ဘဏ္ေငြစာရင္းထဲမွာျဖစ္ေစ၊ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးဦးရဲ့  လက္ဝယ္မွာျဖစ္ေစ ကိုင္ေဆာင္ထားခြင့္မရွိပါ။ ေနာက္တစ္ႏွစ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သုံးစြဲခြင့္မရွိပါ။ အဲဒီလို ပိုတဲ့ေငြ၊ မသုံးစြဲျဖစ္တဲ့ေငြကို ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပန္မအပ္ပဲ လက္ဝယ္ကိုင္ေဆာင္ထားရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြအလြဲသုံးစားလုပ္မႈေျမာက္ပါတယ္။ ဒါေပမည့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ့  ဝန္ၾကီး႒ာနအခ်ိဳ႕ဟာ မသုံးစြဲျဖစ္တဲ့၊ ပိုလွ်ံတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္သို႕ အခ်ိန္မီျပန္မအပ္ပဲ ကာလတစ္ခုၾကာ သိမ္းဆည္းထားတာ၊ ေနာက္ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ဆက္လက္သုံးစြဲေနတာေတြကို ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ပထမ (၆) လစာရင္းမ်ားစစ္ေဆးရာမွာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေအာက္ပါဇယားကို ၾကည့္ပါ။

ရုံး/႒ာန

ပိုလွ်ံေငြ (သို႕မဟုတ္) မသုံးစြဲျဖစ္ေသာရန္ပံုေငြကို ျပန္လည္မအပ္ႏွံျခင္း 

ေငြေၾကး
ပမာဏ (က်ပ္)

သာသနာေရးဝန္ၾကီး

႒ာန

သာသနာေရးဦးစီး႒ာနမွ ၁၂-၁၂-၂၀၁၃ ေန႕တြင္ စက္ကိရိယာျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ေခါင္းစဥ္မွ က်ပ္ သန္းေပါင္း ၂၀ ကိုထုတ္ယူျပီး က်ပ္ ၄ ဒသမ ၂၄၈သန္း သာသုံးစြဲ၍ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၅ ဒသမ ၇၂၂ အား မသုံးစြဲႏိုင္ျခင္း၊ ယင္းေငြအား သုံးစြဲရန္မရွိပဲ ဘဏ္မွ ထုတ္ယူထားျပီး ကာလတစ္ခုၾကာမွ ဘဏ္သို႕ျပန္လည္ေပးသြင္းျခင္း။

သန္းေပါင္း ၁၅ ဒသမ ၇၂၂

သာသနာေရးဝန္ၾကီး

႒ာန

သာသနာေရးဦးစီး႒ာနမွ အစားအစာႏွင့္ ရိကၡာေခါင္းစဥ္မွ က်ပ္ ၉ ဒသမ ၅၂၂ သန္းထုတ္ယူျပီး က်ပ္ ၂ ဒသမ ၉၇၁ သန္းသာသုံးစြဲ၍ မသုံးစြဲျဖစ္ေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆ ဒသမ ၅၅၁ ကို ကာလတစ္ခုၾကာမွ ဘဏ္သို႕ျပန္လည္ေပးသြင္းျခင္း။

သန္းေပါင္း ၆ ဒသမ ၅၅၁

သာသနာေရးဝန္ၾကီး႒ာန

သာသနာေရးဦးစီး႒ာနမွ ငွါးရမ္းခႏွင့္ထုတ္လုပ္ခေခါင္းစဥ္မွ က်ပ္ ၆ သန္းထုတ္ယူျပီး က်ပ္ ၃ဒသမ ၄ သန္းကိုသာသုံးစြဲ၍ ပိုေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂ ဒသမ ၆ ကို ကာလတစ္ခုၾကာမွ ဘဏ္သို႕ျပန္လည္ေပးသြင္းျခင္း။

သန္းေပါင္း ၂ ဒသမ ၆

ပညာေရးဝန္ၾကီး႒ာန

အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီး႒ာန (ေအာက္ျမန္မာျပည္) မွ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အတြက္ သင္ၾကားေရးအေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေပးေခ်ရန္ က်ပ္ေငြ ကို ၂၅-၃-၂၀၁၃ ေန႕တြင္ ထုတ္ယူျပီး ေပးေခ်ျခင္းမရွိ၊ ဘဏ္သို႕ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္းလည္းမရွိပဲ ၃၁-၇-၂၀၁၃ ေန႕အထိ (၄) လေက်ာ္ ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္း။

သန္းေပါင္း ၆၇ ဒသမ ၄၅၆

ပညာေရးဝန္ၾကီး႒ာန

အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီး႒ာန (ေအာက္ျမန္မာျပည္) သည္ သာမာန္ႏွင့္ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ္မွ ပိုလွ်ံေငြ က်ပ္ ၈၂၉ ဒသမ ၇၁၅ သန္းအနက္ က်ပ္ ၈၁၀ ဒသမ ၄၇၄ သန္းအား ႏိုင္ငံေတာ္သို႕ျပန္လည္အပ္ႏွံျပီး က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၉ ဒသမ ၂၄၁ အား အပ္ႏွံရန္က်န္ရွိေနျခင္း။

သန္းေပါင္း ၁၉ ဒသမ ၂၄၁

ပညာေရးဝန္ၾကီး႒ာန

ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးရုံးမွ အေသးသုံးေငြအျဖစ္ ခြဲေဝခ်ထားေပးေသာ က်ပ္ ၁၀ ဒသမ ၃ သန္းအား ၂၈-၃-၂၀၁၃ ေန႕တြင္ ဘဏ္မွထုတ္ယူျပီး လုံးဝသုံးစြဲမႈမရွိပဲ (၅) လေက်ာ္ၾကာျပီး ၆-၉-၂၀၁၃ ေန႕မွ ဘဏ္သို႕ျပန္လည္ေပးသြင္းျခင္း။ ရုံးအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းေခါင္းစဥ္မွ ျမိဳ႕နယ္အတြင္း မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ခြဲေဝခ်ထားေငြ က်ပ္ ၁၃ ဒသမ ၉သန္းအား လက္ဝယ္ (၅) လေက်ာ္ကိုင္ေဆာင္ျပီးမွ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားသို႕ ခြဲေဝေပးျခင္း။

သန္းေပါင္း ၂၄ ဒသမ ၂

က်န္းမာေရးဝန္ၾကီး႒ာန

က်န္းမာေရးဦးစီး႒ာန (ရုံးခ်ဳပ္)၊ ရန္ကုန္ကေလးေဆး႐ံုၾကီးမွ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ဒုတိယ (၆) လတြင္ ေငြမထုတ္ရေသးေသာ ခ်က္လက္မွတ္ တန္ဖိုး က်ပ္ ၂၁၁ ဒသမ ၆၀၃ သန္းႏွင့္ ႒ာနလက္ဝယ္ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ခ်က္လက္မွတ္တန္ဖိုး ၆၆၂ ဒသမ ၇၂၅သန္း၊ စုစုေပါင္းပိုလွ်ံေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၈၇၄ ဒသမ ၃၂၈ ကို ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္းမရွိျခင္း။

သန္းေပါင္း ၈၇၄ ဒသမ ၃၂၈

ယဥ္ေက်းမႈဝန္ၾကီး႒ာန

အႏုပညာဦးစီး႒ာနမွ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ဒုတိယ (၆) လအတြက္ သုံးစြဲမႈမရွိေသာ က်ပ္ ၂၇၀ ဒသမ ၅၃၂ သန္းအား ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္းမျပဳပဲ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ သုံးစြဲေနျခင္း။

သန္းေပါင္း ၂၇၀ ဒသမ ၅၃၂

ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး႒ာန

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး႒ာနမွ မိတၱဴကူးစက္ (၂) လုံးဝယ္ယူရန္ က်ပ္ ၂ ဒသမ ၇ သန္းကို ၃၀-၅-၂၀၁၃ ေန႕တြင္ ေငြထုတ္စာရင္းမွ ထုတ္ယူျပီး ၁၁-၇-၂၀၁၃ ေန႕တြင္မွ ေပးေခ်ျခင္း။

သန္းေပါင္း ၂ ဒသမ ၇

နယ္စပ္ေရးရာ

ဝန္ၾကီး႒ာန

နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီး႒ာနမွ လမ္းၾကိတ္စက္ျပဳျပင္ေရးအတြက္ က်ပ္ သန္းေပါင္း ၄၄၆ ဒသမ ၁၇၅ အား စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္မီ ၾကိဳတင္ထုတ္ယူ၍ လက္ဝယ္ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္း။

သန္းေပါင္း ၄၄၆ ဒသမ ၁၇၅

ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီး႒ာန

ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား႒ာနမွ ေမာ္ေတာ္ကားဝယ္ယူရန္ က်ပ္ ၂၈ သန္းအား စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ခင္ ၾကိဳတင္ထုတ္ယူထားျပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လက္ခံရရွိမႈမရွိခင္ ေငြေပးေခ်ထားျခင္း။

သန္းေပါင္း ၂၈

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္

နည္းပညာဝန္ၾကီး႒ာန

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ဘ႑ာႏွစ္ကုန္တြင္ ေပးေခ်ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ အသုံးစားရိတ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁,၄၃၆ ဒသမ ၉၂၂ အား ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္းမရွိပဲ ေငြေပးမိန္႕ခ်က္လက္မွတ္မ်ားျပဳလုပ္၍လည္းေကာင္း၊ ေငြသားထုတ္ယူ၍လည္းေကာင္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မွ စစ္ေဆးခ်ိန္အထိ လက္ဝယ္ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္း။

သန္းေပါင္း ၁,၄၃၆ ဒသမ ၉၂၂

ပညာေရးဝန္ၾကီး႒ာန

ပညာေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီး႒ာနမွ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္၊ ကေလးဗဟိုျပဳသင္ယူမႈခ်ဥ္းကပ္နည္းသင္တန္းမွ သင္တန္းနည္းျပႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ ရုံးခ်ဳပ္၏ အစာအစာႏွင့္ ရိကၡာေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ က်ပ္ သန္းေပါင္း ၄၄၁ ဒသမ ၄၂၅ ခြဲေဝေပးခဲ့ရာတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ကယားျပည္နယ္၊ ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆံုျမိဳ႕နယ္တို႕မွ ပိုလွ်ံေငြမ်ားကို ေနာက္က်၍အပ္ႏွံျခင္း၊ အပ္ႏွံမႈမရွိျခင္း။

ပညာေရးဝန္ၾကီး႒ာန

အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီး႒ာန (ေအာက္ျမန္မာျပည္) ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ အေဆာက္အဦျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ က်ပ္ ၅၂၃ ဒသမ ၄၄၈ သန္း၊ အျခားျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ က်ပ္ ၂ ဒသမ ၈၄၃ သန္း ကို ထုတ္ယူထားျပီး အမွန္တကယ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပဲ ကာလတစ္ခုၾကာမွ ဘဏ္သို႕ ျပန္လည္ေပးသြင္းျခင္း။

သန္းေပါင္း ၅၂၆ ဒသမ ၂၉၁

ပညာေရးဝန္ၾကီး႒ာန

အမွတ္ (၂) အေျခခံပညာဦးစီး႒ာန၊ မိုးကုတ္ျမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးရုံးမွ အထက္တန္းေက်ာင္း (၁၄) ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းလခေပးသြင္းမႈရေငြ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၂၆၁ သန္းအား (၇) လေက်ာ္ လက္ဝယ္ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္း။

သန္းေပါင္း ၁ ဒသမ ၂၆၁

အထက္ပါစာရင္းအရ အစိုးရ႒ာနမ်ားရဲ့  ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကို မလိုက္နာမႈ၊ ေဖာက္ဖ်က္မႈေတြဟာ အင္မတန္ၾကီးမားနက္႐ိႈင္းလွေၾကာင္း သိႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္သို႕ အခ်ိန္မီျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္းမရွိပဲ ကာလအတန္ၾကာေအာင္ ႒ာနရဲ့  ဘဏ္ေငြစာရင္းမွာသိမ္းဆည္းထားတာ၊ ဘဏ္ကေနထုတ္ယူျပီး ေငြလုံးေငြရင္းကို လက္ဝယ္ကိုင္ေဆာင္ထားတာ သံသယျဖစ္စရာပါ။ သက္ဆိုင္ရာ႒ာနရဲ့ ဘဏ္ေငြစာရင္းမွာ သိမ္းဆည္းထားျပီး ကာလတစ္ခုၾကာမွ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပန္လည္ေပးသြင္းတဲ့အခါ ပိုလွ်ံေငြ အတိအက်ကိုပဲ ျပန္ေပးတာလား၊ အဲဒီေငြေပၚမွာ ဘဏ္ကေပးတဲ့ အတိုးေငြကိုပါ ေပါင္းျပီး ျပန္ေပးတာလား ဆိုတာကိုေတာ့ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က ရွင္းျပမထားပါ။ ႏိုင္ငံပိုင္ ဘဏ္ေတြမွာ ဘဏ္တိုးႏႈံးက တစ္ႏွစ္ကို ၈ ရာခိုင္ႏႈံးကေန ၁၀ ရာခိုင္ႏႈံးအထိ ရွိမယ္ထင္ပါတယ္။ ၈ ရာခိုင္ႏႈံးနဲ႕ တြက္ရင္ေတာင္ က်ပ္ (၁) သန္းအတြက္ အတိုးေငြက တစ္ႏွစ္ကို က်ပ္ ၈ ေသာင္း၊ တစ္လကို က်ပ္ ၆,၆၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဏ္အပ္ေငြ က်ပ္ သန္း ၁၀၀ အတြက္ တစ္လကို အနည္းဆုံး က်ပ္ ၆၆၀,၀၀၀ ေလာက္ အတိုးေငြ ရရွိမွာပါ။ ႒ာနအၾကီးအကဲျဖစ္တဲ့ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ဦးေဆာင္ညြန္ၾကားေရးမႉး လစာထက္ေတာင္ ပိုမ်ားပါတယ္။ သန္းေပါင္း ရာနဲ႕ခ်ီတဲ့ ဘဏ္အပ္ေငြေတြအတြက္ လစဥ္ရမည့္ ဘဏ္တိုးေငြက မနည္းလွပါ။ အဲဒီေငြေတြကို ဘဏ္မအပ္ပဲ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ေခ်းငွါးမယ္ဆိုရင္ တစ္လကို (၄) ရာခိုင္ႏႈန္းကေန (၆) ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အတိုးေငြရႏိုင္တာမို႕ က်ပ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ တစ္လအတိုးေငြဟာ က်ပ္သိန္းေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြကို ျပန္မအပ္ပဲ ႒ာနပိုင္ ဘဏ္စာရင္းထဲမွာ သိမ္းဆည္းထားတာက ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းကို မလိုက္နာတာျဖစ္ေပမည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြကို ျပန္မအပ္ပဲ ႒ာနဆိုင္ရာ အရာရွိတစ္ဦးရဲ့ လက္ဝယ္မွာ ကိုင္ေဆာင္ထားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အလြဲသုံးစားမႈေျမာက္ႏိုင္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာအရာရွိဟာ လက္ဝယ္ကိုင္ေဆာင္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြေတြကို ပုဂၢလိကဘဏ္မွာ အပ္ႏွံျပီး ဘဏ္တိုးေငြေတြကို ထုတ္ယူသုံးစြဲေနတာ၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတာ၊ ေငြတိုးေခ်းတာ စတဲ့ မသမာမႈေတြ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

(စာျပီးေန႕၊ ဩဂုတ္လ ၂၃၊ ၂၀၁၄)

 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa English Site

Tags: ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, ေအာင္ဒင္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

  ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ယခုစာအုပ္မွာ...

Read more »

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္