ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆင္းရဲသားျပႆနာ

October 15, 2014

Photo – Irrawaddy Online

ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆင္းရဲသားျပႆနာ
(မိုးမခ) ေအာက္တ္ိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၄

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေအာ္သံေတြ ဆူညံေန၏။ “ဆင္းရဲသား ပေပ်ာက္ေရး၊ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ပညာေရး ျမွင့္တင္ေပးေရး↔ စသည္ျဖင့္ ဒီအသံေတြက ေနရာတိုင္းမွာလိုလို ၾကားေနရ၏။ ဒါေတြ ဒီလိုျဖစ္ေနရတာဟာ အစိုးရေပၚလစီ ညံ့ဖ်င္းလို႔၊ ၀န္းထမ္းေတြ လာဘ္စားလို႔၊ ခရုိနီေတြ စီးပြားေရး အျမတ္ ထုတ္ေနလို႔ စသည္ျဖင့္ တိုင္းျပည္ဆင္းရဲျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေ၀ဖန္သံေတြကလည္း မစဲႏိုင္ေအာင္ရွိေန၏။

ျပည္သူေတြရဲ့ ေအာ္သံမ်ားသည္ မွန္သင့္သေလာက္ မွန္ေနေသာ္လည္း ေၾကာင္းက်ဳိးယုတၱိ ခိုင္လုံ ေသာ အေနအထားမ်ဳိးေတာ့မဟုတ္ပါ။ ဆင္းရဲသား ပေပ်ာက္ႏိုင္ေရး၊ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး ဆိုတာ အစိုးရမွာခ်ည္း တာ၀န္ရွိသည္မဟုတ္ပါ။ အစိုးရႏွင့္ျပည္သူ တိုင္းျပည္အတြက္ အတူလက္တြဲ၍ အလုပ္ မလုပ္ႏိုင္ၾကသေရြ႔ ဘယ္အစိုးရတက္တက္၊ ဘယ္ေပၚလစီကို က်င့္သုံးက်င့္သုံး ဒီျပႆနာေတြက ဆက္လက္ ရွိေနဦးမည္သာျဖစ္၏။

တိုင္းျပည္တိုင္းမွာ (အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲတဲ့တိုင္းျပည္တိုင္းမွာ) ဆင္းရဲသားျပႆနာ၊ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာ၊ ကေလးအလုပ္သမားျပႆနာ၊ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူမ်ားျပႆနာ ဒီလိုျပႆနာမ်ဳိးေတြ မ်ားစြာ ရွိေနျခင္းပါ။ ဒီလိုႏိုင္ငံမ်ဳိးေတြမွာ အစိုးရေပၚလစီ ညံဖ်င္း၍ေလာ။ ျပည္သူေတြက တိုင္းျပည္ရဲ့အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ အတူပူးေပါင္း ပါ၀င္မႈမ်ား အားနည္းေန၍ေလာ။ ေမးစရာေတြက မ်ားစြာရွိေနျခင္းပါ။

ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွာ ဆင္းရဲသားေတြ ပေပ်ာက္သြားေအာင္ ̏ထမင္းေရေခ်ာင္းစီး အလွဴႀကီးေတြ̋ ေပးေနရုံ မွ်ႏွင့္လည္း ဆင္းရဲသားေတြ ပေပ်ာက္သြားမည္မဟုတ္ပါ။ ပစၥည္းရွိ လူတန္းစားမ်ားအေပၚ အခြန္ေတြ တိုးျမွင့္ ေကာက္ခံေနရုံမွ်ႏွင့္လည္း ဆင္းရဲသားေတြ ပေပ်ာက္သြားဦးမည္မဟုတ္ပါ။ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက အလုပ္လက္မဲ့ ဦးေရ နည္းပါးေအာင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္လမ္းေတြ ဖန္တီးေပးျခင္း၊ ဆင္းရဲသားမ်ားအား စနစ္တက် ေထာက္ပံ့ ေပးျခင္း၊ စသည္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးရုံမွ်ႏွင့္လည္း ဆင္းရဲ့သားေတြ ပေပ်ာက္သြားဦးမည္မဟုတ္ပါ။ အဘယ့္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိသားစုတစ္စု ဆင္းရဲေနရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ မ်ားစြာရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ အစိုးရေပၚလစီ ညံဖ်င္း၍လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္္။ မိဘမ်ား ဘ၀အေတြးအေခၚ အေမွ်ာ္အျမင္မ်ား နည္းပါးေနျခင္း၊ အသုံးအၿဖဳံးမ်ားေနျခင္း၊ သားသမီးမ်ားကလည္း မလိမၼာျခင္း၊ မိသားစု၏ ေရွးကုသုိလ္ကံမ်ား ညံ့ဖ်င္းျခင္းစေသာ အေၾကာင္းမ်ားသည္လည္း ဆင္းရဲျခင္းကို ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ၾကတယ္္။

အေဖက ကြမ္းစား၊ ေဆးလိပ္ေသာက္၊ အရက္ေသာက္၊ ဖဲရုိက္၊ အေပ်ာ္လိုက္၊ လူမႈေရးေဖါက္ျပန္၊ အေမက ခ်ဲထိုး၊ ဖဲရုိက္၊ အသုံးအၿဖဳံးၾကမ္း၊ အလွအပလိုက္စားလြန္းေနမည္ဆိုလွ်င္ ထိုုမိသားစုမ်ဳိးသည္ ဆင္းရဲတြင္းမွ ဘယ္ေသာအခါမွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထိုမိသားစုမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ သားသမီး မ်ားသည္လည္း ပညာတတ္ဖို႔အခြင့္လမ္းမ်ား နည္းပါးေနမည္သာျဖစ္ၿပီး ဆင္းရဲတြင္းမွ ရုန္းထြက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားအား အသိဥာဏ္မ်ားတုိးပြားေအာင္ အသိတရားမ်ားကို တိုးပြား ေစႏုိင္ေသာ သင္တန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္မွျဖစ္ေစ၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွျဖစ္ေစ အခမဲ့ပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ ကိုယ္က်င့္ သီလမ်ား ေကာင္းမြန္းလာေအာင္ အားေပးတိုက္တြန္းမ်ားကို ျပဳေပးသင့္ျခင္းပါ။

အခ်ဳိ႔ေသာမိသားစုမ်ား၌ မိဘႏွစ္ပါးက သားသမီးမ်ားအတြက္ ဘ၀တစ္ခုလုံးကို ျမွဳပ္ႏွံ၍ မည္သုိ႔ပင္ ေပးဆပ္ေနၾကပါေစ။ သားသမီးမ်ားက မိဘမ်ားရဲ့ ေမတၱာ ေစတနာတို႔ကို တန္ဖိုးမထားပဲ ထင္ရာစိုင္းေနၾကမည္ ဆိုလွ်င္ ထုိမိသားစုအတြက္ ဘ၀တက္လမ္းဆိုတဲ့ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို သားစဥ္ေျမးဆက္ မရႏုိင္ေအာင္ ရွိေနမည္ျဖစ္၏။ ဥပမာ၊ မိဘမ်ားက ႀကိဳးစား၍ ေက်ာင္းထားေပးေသာ္လည္း သားမ်ားကလည္း ေက်ာင္းေျပး ကြမ္းစား ေဆးေသာက္ အရက္ေသာက္သူမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမ်ားႏွင့္ အေပါင္းအသင္းလုပ္ျခင္း၊ သမီးမ်ားကလည္း ေက်ာင္းစာ၌ စိတ္မ၀င္စား ေက်ာင္းေျပး ေရွာ႔ပင္းေမာေတြ၌ ေလွ်ာက္လည္၊  သူငယ္ခ်င္း ေတြဆီ အခ်ိန္ရွိတိုင္း ဖုန္းဆက္စသည္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေနၾကမည္ဆိုလွ်င္ ဒီမိသားစုမ်ဳိးသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးေတြ ျဖစ္ေနႏိုင္ျခင္းပါ။ ဒီအေျခအေနေတြကို မိဘမ်ားႏွင့္ တိုင္းသူ၊ ျပည္သားမ်ားက အတူပူး ေပါင္း၍ အခ်ိန္မီ မတားဆီးႏုိင္ၾကလွ်င္ ထိုမိသားစုမ်ားရဲ့ ေနာင္ေရးသည္ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ စိတ္ေအးႏုိင္းစရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။

ဤသို႔ေသာအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္တြင္းမွာ ဆင္းရဲသားပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ ဦးေရ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ျပႆနာဟာ ေသးေသးေကြးေကြး မဟုတ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ား ေတြးဆႏုိင္ျခင္းပါ။ ထိုအေျခအေနမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေအာင္ အစိုးရႏွင့္ျပည္သူ အတူပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်ိန္အခါ မ်ဳိးသို႔ ဆိုက္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားအား အသိေပးလိုျခင္းပါ။

အေမရိကန္လို တိုးတက္ၿပီး ႏိုင္ငံႀကီးေတြမွာ ဆင္းရဲသားလူတန္းစားမ်ား ရွိ မရွိ ေမးခဲ့ေသာ္၊ အေျဖကား မ်ားစြာရွိေနျခင္းပါ။ အလုပ္လက္မဲ့မ်ား ရွိ မရွိ စိစစ္ခဲ့ေသာ္ မ်ားစြာေတြ႔ႏိုင္ျခင္းပါ။ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူမ်ား ရွိ မရွိ ေမးလာခဲ့ေသာ္ လုံး၀ကင္းေနၿပီဟုမဆိုႏိုင္ေသးပါ။

သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ျပည္သူတို႔သည္ ေျခလက္ အဂၤါျပည့္စုံလွ်က္ ေတာင္းစားေနသူမ်ားကို ျမင္လွ်င္ မသနား၍ေတာ့မဟုတ္ ေပးကမ္းခ်င္စိတ္မရွိၾကပါ။ ေျမေအာက္ရထားဘူတာရုံမ်ား၌ တခါတရံ ေတာင္စားေနသူ မ်ားကို ေတြ႔ရျခင္းပါ။ ထိုေတာင္းစားသူမ်ားသည္ (တစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ေယာက္၊ သုံးေယာက္စသည္ တို႔သည္္) ဂီတာတီးျခင္း၊ တေယာထိုးျခင္း၊ သီခ်င္းဆိုျခင္း စသည္မ်ားကို ျပဳလုပ္ၾက၍ ထိုသူမ်ား၏ ဂီတႏွင့္ လုပ္အားကို သေဘာၾက၍ ပိုက္ဆံမ်ား ေပးၾကသည္ကုိမူ မၾကာမၾကာ ေတြ႔ေနရျခင္းပါ။ သို႔ေသာ္ ေျခလက္အဂၤါ သန္သန္မာမာ ရွိေနပါလွ်က္ႏွင့္ အလုပ္မလုပ္လို၍ အေခ်ာင္ေတာင္းစားျခင္းမ်ဳိးကုိမူ အေမရိကန္ျပည္သူတို႔က အားမေပးလိုၾကပါ။

ရံဖန္ရံခါ မီးပြဳိင့္မ်ားရွိေသာ အခ်ိဳ႔လမ္းဆုံမ်ား၌ ဟုမ္းမ္လက္စ္ (homeless) အိမ္မဲ့အိမ့္မဲ့မ်ားသည္၊ (သို႔မဟုတ္) ေဂ်ာဘ္လက္စ္ (jobless) အလုပ္လက္မဲ့မ်ားသည္ “၀ီ နိဒ္ ေအ ေဂ်ာ့ဘ္ (We need a job) ငါတို႔ အလုပ္လုပ္လိုၾကသည္။ အလုပ္မ်ား ေပးၾကပါ↔ဟူေသာ ဆိုင္ဘုတ္မ်ဳိးကို ကိုင္ေဆာင္လွ်က္ မီးပြိဳင့္ဓာတ္တိုင္ မ်ားအနီး၌ ထိုင္ေနသူမ်ားကိုလည္း တခါတရံ ေတြ႔ရတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေတြ႔ရခဲဘိ၏။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္လက္အဂၤါ ခ်ဳိ႔တဲ့သူမ်ား၊ ဆြံ႔အ နားမၾကားသူမ်ား၊ မ်က္မျမင္ ဒုကၡိတမ်ား သည္ အထူးကံေကာင္းၾကသူမ်ားျဖစ္၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ အထူးအစီအစဥ္ျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူအမ်ားနွင့္ ဆက္ႏြယ္ရေသာ အေဆာက္အဦမွန္သမွ် ထိုဒုကၡိတမ်ားအတြက္ ဓာတ္ေလွကားမ်ား ထားရွိေပးရသည္။ ဥပမာ၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ရုံးမ်ား၊ ေဆးရုံမ်ားကို ဆိုလိုသည္။ ျပည္သူအမ်ား သြားလာေသာ ရထားဘူတာရုံမ်ား၊ ဘတ္စ္ကားဂိတ္မ်ား၌လည္း ဓာတ္ေလွခါးမ်ား ထားရွိေပးရသည္။ ျပည္သူမ်ားစီးနင္းေသာ ဘတ္စ္ကားမ်ား၌သည္ ဒုကၡိတမ်ား စီးနင္းလိုက္ပါႏိုင္ဖို႔  (သူတို႔၏ ၀ွီးခ်ဲမ်ားကို မတင္ႏိုင္ရန္) မ̗ တင္ ဓာတ္ေလွကားမ်ား ပါရွိရသည္။ ဒါဟာ လူ႔အခြင့္ေရးကို တန္းတူေပးထားျခင္း သေဘာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္နိုင္ငံ၌ ဒုကၡိတမ်ား ျဖစ္ၾကရေသာ လူမ်ားသည္  ကံေကာင္းသည္ဟု ဆိုရျခင္းျဖစ္၏။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဆင္းရဲသားမ်ား မ်ားစြာရွိေနျခင္းအတြက္ မအံ့ၾသမိပါ။ ကုိယ္လက္အဂၤါေတြ ေကာင္းမြန္ ပါလွ်က္ႏွင့္ ေတာင္းစားေနသူေတြ၊ မိဘမ်ား သက္ရွိထင္ရွားရွိေနပါလွ်က္ လမ္းဆုံလမ္းခြမ်ား၌ ေတာင္းစား ေနရေသာ ကေလးသူငယ္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဒုကၡိတေတြအတြက္ (ႏိုင္ငံေတာ္က ဆင္းရဲေနေသး၍) ေစာင့္ေရွာက္မႈ အထူးအစီ အစဥ္မရွိေသးေသာေၾကာင့္ လမ္းဆုံမီးပြဳိင့္မ်ား၌ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ေနရေသာ ဒုကၡိတေတြ၊ ခြက္လက္ဆြဲ၍ ေတာင္းစားေနရေသာ ခိုကိုးရာမဲ့ ဖိုးအို၊ ဖြားအိုေတြ၊ ဒီျမင္ကြင္းေတြကို မၾကာခဏဆိုသလို ျမင္ေတြ႔ေနရ၍ မ်ားစြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါ၏။

ဤကဲ့သုိ႔ တုိင္းျပည္တြင္းမွာ ဆိုးဆိုးရြားရြား ျမင္ကြင္းေတြ ျမင္ေနရျခင္းအတြက္ မည္သူ႔ကို အျပစ္ဖို႔၍၊ မည္သူ႔ကို အျပစ္တင္မည္နည္း။ အေျဖကား မသဲကြဲပါ။ အစိုးရေပၚလစီတစ္ခုတည္းကိုခ်ည္း ေဇာင္းေပး၍ အျပစ္တင္ေနလို႔ မရပါ။ တိုင္းျပည္တြင္းမွာ ေနသူအားလုံးမွာ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ယူဆမိပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရမွ အထူးစီမံကိန္းအေနႏွင့္ ဆင္းရဲသားပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလန္း ပိုမိုရရွိႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ အလွ်င္အျမန္ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာစီမံကိန္းမွာ ဆင္းရဲသားမ်ား အလုပ္လုပ္ခ်င္လာ ေအာင္ ပညာေပးရမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လယ္ယာကုန္းေျမမ်ား ေပါမ်ားလွ၍ ရုံးမ်ား၊ စက္ရုံမ်ား၊ အလုပ္ရုံမ်ားအျပင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးခြင္မ်ား၌ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား မ်ားမ်ားရရွိႏိုင္ရန္ (subsidize ျပဳလုပ္လွ်က္) အစုိးရမွ အႏွစ္နာခံ၍ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးသင့္သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေမြးဖြားေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအားလုံးအတြက္ အထက္တန္းပညာအထိ မသင္မေနရ ပညာေရးမ်ဳိးႏွင့္ အခမဲ့ ပညာေရးမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အလွ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္မည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ ပညာေရးဘက္ခ်က္ကို တိုးျမွင့္ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဆင္းရဲသားဦးေရမ်ား နည္းႏိုင္သမွ် နည္းပါးသြားႏိုင္ေစရန္ (၁) အခြန္မ်ားကို ကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္သားျပည္သူမ်ားထံမွ သတ္မွတ္ ခ်က္ စံႏႈန္းအတုိင္း စနစ္တက်ေကာက္ယူျခင္း၊ (၂) အခြန္ေကာက္ယူရာ၌ သတ္မွတ္ထားေသာ အခြန္အခ မ်ားကို စနစ္တက် ေပးသြင္းႏုိင္ရန္ အက်င့္ပ်က္ခ်စား လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူ ျပဳေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကို အေရး ယူ၍ ထိေရာက္စြာ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း၊ (၃) တိုင္းျပည္တြင္းမွာရွိေနေသာ လုပ္သားျပည္သူမ်ားသည္လည္း မိမိတို႔ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကိဳးစား၍ လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း အခြန္အခမ်ားကို စနစ္တက် ေပးေဆာင္ျခင္း (၄) မူးယစ္ေစတတ္ေသာ အေသာက္အစားမ်ား၊ ေလာင္းကစားမ်ားႏွင့္ အေပ်ာ္အပါးမ်ားကုိ မိသားစုဘ၀ သာယာေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အသိတရားႏွင့္ ႀကိဳးစား၍ ေ၀းေ၀းက ေရွာင္ရွားျခင္း၊ (၅) စာသင္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းမ်ား၏ အျပင္သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ေတြ႔ရွိပါက သက္ဆိုင္ရာပုဂၢဳိလ္မ်ားက စနစ္တက် စစ္ေဆးျခင္း၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္း၊ တာ၀န္မဲ့ေသာ မိဘမ်ားကို အေရးယူျခင္း၊ လိုအပ္ပါက အျပစ္ေပးျခင္း၊ ဒဏ္တပ္ျခင္းမ်ဳိးကို ျပဳလုပ္ေပးရမည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေစတနာထား၍ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္တြင္း၌ ဆင္းရဲသားဦး ေရမ်ား ေလွ်ာ့နည္းပါးသြားႏိုင္ေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုျခင္းျဖစ္တယ္။

ေနာက္တစ္ခု တိုက္တြန္းလိုေသာအခ်က္မွာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီး၌ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္အားကို ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈ ျဖစ္ေသာအခါမ်ဳိး၌ ̏တစ္ပ္ (Tip) မန္းနီးေပးျခင္း̋ ဓေလ့မ်ားရွိသလို၊ အလွဴရက္ေရာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလို ႏိုင္ငံ၌ အလုပ္သမားမ်ား၊ ေအာက္ေခ်လူတန္းစားမ်ားအား သူတို႔၏ ရိုးသားေသာ လုပ္အား တန္းဖိုးကို အသိအမွတ္ ျပဳသည့္အေနအားျဖင့္ တစ္ပ္မန္းနီးေပးျခင္းမ်ဳိးကဲ့သုိ႔ (တစ္ေထာင္၊ ႏွစ္ေထာင္ စသည္မ်ဳိး) “ေမတၱာဒါန̋ အသုံးအႏႈန္းမ်ဳိးျဖင့္ တစ္ပ္မန္းနီးေပးျခင္းမ်ဳိးကို ျမန္မာတို႔ရဲ့ ရုိးရာဓေလ့တစ္ခု အေနမ်ဳိး ျဖစ္လာေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ (သို႔မဟုတ္) စာေပႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ားမွ ၀ိုင္း၀န္း၍ “ေမတၱာဒါန̋ အစီအစဥ္မ်ဳိး ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ ထို“ေမတၱာဒါန̋ကို ေပးသူမ်ား ကလည္း “မိအုိဖအို မ်ားအား ေက်းဇူးျပဳေပးေနေသာ သားသမီး လိမၼာမ်ားအား ကံေကာင္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံပါေစ̋ ဟု စိတ္ထဲမွ ဆုမြန္မ်ားေတာင္းလွ်က္ “ေမတၱာဒါန̋ ကို ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴႏွင့္ ေပးသင့္ပါသည္။ ထိုသုိ႔ျပဳၾကမည္ဆိုလွ်င္ ထို“ေမတၱာဒါန̋ ေပးျခင္းဓေလ့သည္ ျမန္မာတုိ႔၏ ဓေလ့တစ္ခုျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ မ်ားမၾကာမီမွာ ျမန္မာ ျပည္ေရာက္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားပါ စိတ္၀င္စားလာႏိုင္ၿပီး၊ ၀င္ေငြနည္းေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား စာနာစိတ္ျဖင့္ “ေမတၱာဒါန̋ ေပးျခင္းမ်ဳိးကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေၾကာင္း ယုံၾကည္မိပါသည္။

ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗုဒၶနည္းက်အတုိင္း ေျပာဆိုရေသာ္ ပစၥည္းဥစၥာ ဆင္းရဲျခင္းထက္ အသိဥာဏ္ပညာ ဆင္းရဲျခင္းမ်ဳိးက ပိုမို၍ ဆိုး၀ါးေၾကာင္း အသိတရားမ်ား ရွိၾကေစလိုျခင္းပါ။ ေရွးျမန္မာမင္း မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ ပစၥည္းရွိသူက ပစၥည္မဲ့လူတန္းစားမ်ားကို ကူညီတဲ့အေနႏွင့္ အစားအေသာက္ အသုံး အေဆာင္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၾကသလုိ၊ ပညာရွိ ရဟန္းရွင္လူမ်ားကလည္း ပညာမဲ့သူ ရဟန္းရွင္လူမ်ားကို ပညာမ်ားကို အခမဲ့ ျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့ၾကသည္။ အကယ္၍သာ ယေန႔ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္သူ၊ ႏိုင္ငံ ေတာ္သားမ်ားသည္ တိုင္းျပည္အား သတ္မွတ္အခြန္ေပးေဆာင္၍ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားအား တတ္ႏိုင္သမွ် စီးပြားေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိႏိုင္ေအာင္ အကူညီမ်ား ေပးၾကမည္ဆိုလွ်င္ တစ္ေန႔တျခား ဆင္းရဲသား ဦးေရသည္ နည္းပါးလာမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ̏ေရႊသီးေသာ ျမန္မာ့ေျမႀကီး̋ ေပၚ၌ ေနထိုင္ၾကေသာ ျမန္မာ ျပည္သူ၊ ျပည္သားတို႔၏ ဘ၀ကံၾကမၼာသည္ တေန႔တျခား ေကာင္းသည္ထက္ ေကာင္းလာမည္ဟု ယုံၾကည္မိပါသည္။ ခ်မ္းသာစြာ အိပ္စက္ႏိုင္ၾကပါေစ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa English Site
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:အေတြးအျမင္, ေဒါက္တာဓမၼပီယ

2 Responses to ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆင္းရဲသားျပႆနာ

  1. Catwoman on October 16, 2014 at 4:23 am

    Dear sayadaw
    People who are singing or playing instruments might not be beggars. Sometimes they are just performing. They have jobs and homes

  2. အဓိကအေၾကာင္းတရားက တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိလို႔ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်မိပါတယ္ဘုရား။ ခက္တာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုတဲ့ သေဘာတရားကို လူေတြ နားလည္မႈ နည္းပါးေနေသးတာပါပဲ။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)