ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ – ဒီစကား ၊ ဒီလႈိင္း၊ အတြဲ(၃) အမွတ္(၄၁)

October 22, 2014

– ဒီစကား ၊ ဒီလႈိင္း၊ အတြဲ(၃) အမွတ္(၄၁)
(ေမတၱာရိပ္ေဖ့စ္ဘြတ္) ေအာက္တိုဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၄

“Bi မြန္းတည့္ေန” ဂ်ာနယ္မွ ထုတ္ေ၀သူ ဦးေက်ာ္မင္းခိုင္၊ တာ၀န္ခံ အယ္ဒီတာ ကိုႏိုင္စိုင္းေအာင္ အပါအ၀င္ ငါးဦးအား ပန္းဘဲတန္းတရားရံုးက ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳ ပ်က္ေစမွဳပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) ၿဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၂)ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ယင္းၿပစ္ဒဏ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမွဳပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)၏ အၿမင့္ဆံုး ၿပစ္ဒဏ္ၿဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


အထက္ေဖာ္ၿပပါ သတင္းကို Daily Eleven ဂ်ာနယ္မွာ ဖတ္လိုက္ရတဲ့အခါ ဒီကိစၥဟာ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး၌ အဓိက အေၿခခံမူၾကီး တစ္ရပ္နဲ႔ သက္ဆိုင္ေနတယ္လို႔ ေတြးလိုက္မိပါတယ္။ တရားစီရင္ေရး ကိစၥ သက္သက္မဟုတ္၊ သတင္းလြတ္လပ္မွဳကိစၥ သက္သက္လည္းမဟုတ္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးအရ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားစြာနဲ႔ ပတ္သက္ေနပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမွဳ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) ဆိုတာဘာလဲ။ ေအာက္ပါအတိုင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ ‘မည္သူမဆို ေဖာ္ၿပခ်က္ကို ၿဖစ္ေစ၊ ေကာလဟာလကိုၿဖစ္ေစ၊ သတင္းကို ၿဖစ္ေစ ၿပဳရာတြင္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ထုတ္ၿပန္ေၾကညာရာတြင္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ၿဖန္႔ခ်ိရာတြင္……

(က)……………
(ခ) ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးကရကိုၿဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ေရးကိုၿဖစ္ေစ ထိခိုက္သည့္ ၿပစ္မွဳကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူက က်ဴးလြန္လာခ်င္ေအာင္ အမ်ားၿပည္သူကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ားၿပည္သူ၏ သီးၿခားလူစုကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေၾကာက္ၿခင္း၊ ထိတ္လန္႔ၿခင္း တစ္ခုခုၿဖစ္ေစရန္ အၾကံရွိလွ်င္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုသို႔ၿဖစ္ေစတန္ရာသည့္ အေၾကာင္းရွိလွ်င္…….’

Bi မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္က ဘာလုပ္ခဲ့ပါသလဲ။ ‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား၊ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားအား ၾကားၿဖတ္ အစိုးရအၿဖစ္ ၿပည္သူမ်ားက တင္ေၿမွာက္ေၾကာင္း MDCF က ထုတ္ၿပန္’ လို႔ ေရးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုေရးလိုက္တာေၾကာင့္ ဘယ္သူေတြက ေၾကာက္ၾက၊ ထိတ္လန္႔ၾကမွာလဲ။ ေနာက္ၿပီး ေၾကာက္သြားတာ၊ ထိတ္လန္႔သြားတာေၾကာင့္ ဘာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေတာ ္ၿငိမ္၀ပ္ေရးကို ထိခိုက္တဲ့ ၿပစ္မွဳကို က်ဴးလြန္ခ်င္မွာလဲ၊ တစ္ဆက္တည္းေမးရမွာက ေၾကာက္ေအာင္၊ ထိတ္လန္႔ေအာင္လုပ္ဖို႔ ဂ်ာနယ္က အၾကံရွိတယ္ဆိုတာ ဘယ္လို ဆံုးၿဖတ္ၾကပါသလဲ။ ဒါေတြကေတာ့ ဥပေဒဆိုင္ရာ၊ တရားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥေတြပါ။ ဒီလိုေမးခြန္း ထုတ္စရာမ်ားစြာရွိလ်က္နဲ႔ ဂ်ာနယ္မွ တာ၀န္ရွိသူ (၅)ဦးကို အၿမင့္ဆံုး အၿပစ္ဒဏ္ခ်လိုက္တဲ့ ကိစၥကေတာ့ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားရ႕ဲ အေၿခခံ အခြင့္ေရးမ်ားကို ဘယ္ေလာက္ အေလးထားတယ္ဆိုတာနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အေၿခခံက်တဲ့ ကိစၥေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၅၀၅(ခ)မွာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္တစ္ခုမွန္ကန္စြာ လည္ပတ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေရးၾကီးကိစၥတစ္ခု ပါပါေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ‘ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရကို ထိခိုက္ေစသည့္ၿပစ္မွဳ’ ကို အဓိပၸာယ္ေဖာ္ၿခင္းပါပဲ။

MDCF က ကြ်န္မနဲ႔ တုိင္းရင္းသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြကို ၿပည္သူေတြက ၾကားၿဖတ္အစိုးရအၿဖစ္ တင္ေၿမွာက္တယ္လို႔ ေၿပာတာ လက္ရွိ အစိုးရအေပၚလံုေလာက္တဲ့ ေက်နပ္၊ ယံုၾကည္မွဳမရွိဘူးဆုိတဲ့ သေဘာ သက္ေရာက္တယ္္ဆိုတာက မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုသေဘာထားမ်ိဳးကို ထုတ္ၿပန္ေၿပာဆိုၿခင္း မၿပဳရဘူးဆုိရင္ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မွာလဲ။ ဒီမိုကေရစီ က်င့္ထံုး က်င့္နည္းအရ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို အခါအားေလ်ာ္စြာ က်င္းပၿခင္းဟာ ၿပည္သူေတြ အေနနဲ႔ တာ၀န္ယူဆဲ အစိုးရရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြ အေပၚမေက်နပ္ၿခင္း၊ အယံုအၾကည္မရွိေတာ့ၿခင္းမ်ား ၿဖစ္ေပၚလာႏိုင္တယ္ ဆိုတာကို အသိအမွတ္ၿပဳ လက္ခံတာပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီၿဖစ္စဥ္ေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္တာေလာက္နဲ႔ ၿပီးတာမဟုတ္ပါဘူး။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အႏွစ္၂၀ အတြင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္လွဳပ္ရွားမွဳေတြကို ကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မွဳေတြကို ကန္႕ကြက္ခဲ့ရာမွာ အာဏာပိုင္ေတြက ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ကာလမွာ သာလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ရမယ္လို႔ တံု႔ၿပန္ခဲ့တာ ကြ်န္မသတိရပါတယ္။ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ ဆိုေတာ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးဟာ အစဥ္မၿပတ္လုပ္ေနရမယ့္ ကိစၥၿဖစ္တာကို သေဘာမေပါက္တာ မထူးဆန္းပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခုလုိ ကမၻာသိေအာင္ ဒီမိုကေရစီၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးလမ္း ေလွ်ာက္ေနပါတယ္လို႔ ေၾကညာေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အစိုးရကို မေက်နပ္၊ မယံုၾကည္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္တာကို ၿပစ္မွဳလို႔ သတ္မွတ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ရာဇ၀င္ရိုင္းလွပါတယ္။

အေ၀ဖန္မခံႏိုင္ရင္၊ ၿပည္သူေတြက ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက မိမိတို႔ သေဘာထားေတြကို ထုတ္ေဖာ္တာ ခြင့္မၿပဳခ်င္ရင္၊ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးလုပ္လို႔ မၿဖစ္ပါဘူး။ အစိုးရကို အၾကည္ညိဳပ်က္ေစတယ္ဆိုတဲ့စြဲခ်က္နဲ႔ အၿပစ္ေပးႏိုင္တဲ့ ဥပေဒပုဒ္မေတြကို ေလးေလးနက္နက္ ဆင္ၿခင္သံုးသပ္သင့္ပါၿပီ။ ဒီမိုကေရစီေခတ္ ထြန္းကားေစခ်င္ရင္ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ အေတြးအေခၚေတြ၊ သတၱိေတြ ေမြးၾကရပါလိမ့္မယ္။

ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ ဒီမွ်သာ။ ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း

By

  မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း ထြက္ေတာ့မယ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ...

Read more »

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ

By

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈ စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments