ကိုသန္းလြင္ – စကၤာပူဘတ္ဂ်က္

March 12, 2015

ကိုသန္းလြင္ – စကၤာပူဘတ္ဂ်က္
(မိုးမခ) မတ္ ၁၂၊ ၂၀၁၅

(၁)

စကၤာပူႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အစိုးရသည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းေရွ႕လာမည့္ ႏွစ္တြင္ သံုးစြဲမည့္ အစီအစဥ္ ဘတ္ဂ်က္ ကို ႏိုင္ငံေတာ္သို႕ တင္ျပရမည္ဟု ျပ႒ာန္းပါရွိသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္ေန႔ကလႊတ္ေတာ္တြင္ ဒုတိယ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီး ျဖစ္သူ (Mr. Tharman Shanmugaratnam) က၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ကိုတင္ျပခဲ့သည္၊ လြန္ခဲ့ေသာ ႏို၀င္ဘာလ မွစတင္၍ ျပည္သူတို႔အၾကား အၾကံဥာဏ္  မ်ားရယူကာ ႏွစ္လေက်ာ္ အခ်ိန္ယူ၍ ဤ ဘတ္ဂ်က္ ကိုေရးဆြဲခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ သည္၊

မတ္လ၂ရက္ေန႔ မွစတင္ျပီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက မာရသြန္ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္အသစ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေဆြးေႏြးၾကရန္ျဖစ္သည္၊ ထုိေဆြးေႏြးပဲြမ်ားျပီးလ်င္  မဲခဲြ ဆုံးျဖတ္ ၾကမည္၊ ထိုေနာက္ လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳျပီဆိုသည္ႏွင့္ ဧျပီလ ၁ရက္ေန႔မွစတင္ခါ ဘတ္ဂ်က္ မွခ်ေပးေသာလမ္းညြန္ခ်က္မ်ား အတိုင္း၀န္ၾကီးဌာနမ်ားက အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ ရြက္ၾက ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

(၂)

၂၀၁၄ခုႏွစ္က ဘတ္ဂ်က္တြင္ လုိေငြ ၄ဘီလီယံ ေဒၚလာရွိလိမ့္မည္ဟုခန္႔မွန္းခဲ့ရာ တကယ္ လက္ေတြ႕ တြင္ ၁.၂ဘီလီယံသာ(ဂ်ီဒီပီ၏ ၀.၃%) ရွိခဲ့သည္။ ယခု၂၀၁၅ဘတ္ဂ်တ္မွာ ၀.၁ ရာႏႈန္း သာလိုေငြျပလိမ့္မည္ဟုခန္႔မွန္းထားရာ ၀င္ေငြႏွင့္ထြက္ေငြကိုက္ညီေနေသာ ဘတ္ဂ်က္ တခု ျဖစ္လာဖြယ္ရာရွိသည္။ စကၤာပူနိုင္ငံအစိုးရသည္ မိမိစီမံကိန္း၊အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ (infra- structure) ပေရာဂ်က္ မ်ားအတြက္ မိမိရွာနိုင္သမွ်ကိုသာသုံးသည္၊ ကမၻာၾကီးတြင္ ႏိုင္ငံျခားမွ ေခ်းေငြ မယူရေသာ နုိင္ငံအနည္းငယ္သာရွိရာ စကၤာပူကဲ့သို႔ သယံဇာတမရွိေသာ နိုင္ငံတခု အတြက္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။

၁၉၆၇ခုႏွစ္က လစာအနိမ့္ဆုံးအလုပ္သမားမွာဖိနပ္စက္ရုံမွ လုပ္သားမ်ားျဖစ္ျပီးလခမွာ ၈ရ ေဒၚလာ ခန္႔သာ ျဖစ္္သည္္၊ (ယေန႔ေငြ၃၄၀ေဒၚလာ) ယခုအခါ သူတို႔လစာမွာ ၅ ဆခန္႔ ျမင့္တက္လာျပီး ၁၈၆၀ ခန္႔ရသည္၊ အလယ္လတ္တန္းစား ၀န္ထမ္းျဖစ္သည့္ သူနာျပဳ ဆရာမမ်ား၏လစာမွာ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ကထက္ ၆ဆခန္႔ ျမင့္တက္လာျပီးယခုအခါ ေဒၚလာ ၃ရ၅၀ ခန္႕ရွိသည္၊ သူတို႔တာ၀န္ ၀တၱရား မ်ားမွာလည္း တစ္စတစ္စ ေျပာင္းလဲလာရာယခင္က ဆရာ၀န္မ်ားသာ လုပ္နိုင္သည့္ လူနာကိုစမ္းသပ၊္ ကုသျခင္းလုပ္ငန္းက္ိုပင္ တာ၀န္ယူ လုပ္ကိုင္ေနၾကပါသည္။

(၃)

ဘတ္ဂ်တ္အသစ္တြင္ ဒု၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က မီးေမာင္းထိုးျပလုိက္ေသာဧရိယာ ၄ခုရွိသည္၊ ႏိုင္ငံ၏ေျမ အက်ယ္အ၀န္းေသးငယ္ျပီသယံဇာတပစၥည္းမပိုင္ဆိုင္ေသာစကၤာပူနိုင္ငံသည္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည္။

•    ပထမဦးစြာလူတဦးခ်င္းစီ၏ အလုပ္လုပ္နုိင္ေသာစြမ္းရည္ (skill )ကိုတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္၊ လူသည္ဘ၀တေလွ်ာက္လုံးဗဟုသုတ အတတ္ပညာကိုတ္ိုးတက္ ေအာင္ လုပ္ျခင္းျဖင့္ မိမိအရည္အေသြးကိုျမွင့္တင္ေပးေနရမည္၊ လူတို့႔၏ အရည္ အခ်င္းေပၚတြင္ မူတည္၍ အလုပ္ အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရွိေနေစရမည္( Meritocracy)

•    ဒုတိယ-ကုမၸဏီမ်ား၊ အလုပ္ရံု၊ စက္ရုံမ်ားအေနျဖင့္ တီထြင္တ္ိုးတက္မူ (innovation) မ်ား ႏွင့္ နိုင္ငံတကာအဆင့္ မွီေစရမည္။

•    တတိယ-အေနျဖင့္ကမၻာ့ တ္ိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈမ်ား ႏွင့္အမီွလိုက္ႏိုင္ေစရန္ အေျခခံလုိအပ္ေသာ အေဆာက္အဦး  (infrastructure) ကိုတည္ေဆာက္ယူမည္။

•    ေနာက္ဆုံးအခ်က္မွာအသက္အရြယ္ၾကီးရင့္ေသာ (pioneer Generation) အျငိမ္းစား မ်ား အတြက္  ေထာက္ပံ့ေငြကိုတိုးျမွင့္ေပးမည္။
စကၤာပူ၏ ယေန႔အေနအထား မွာ ေဒသတြင္းလုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၌ဦးေဆာင္မႈေပးႏိုင္သည့္ အေျခ အေန တြင္ရွိ္သည္။

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စက္ရုံအလုပ္ရုံမ်ားတြင္ ေခတ္မွွီ တိုးတက္ေသာ စက္မႈကိရိယာ လူအရင္းအျမစ္ ရွိေနေစရန္အစိုးရက ကူညီရမည္၊
ႏိုင္ငံသားမ်ားက်န္းမာေရးတြင္ေဒသတြင္းကအားထားရေသာေဆးရုံမ်ားရွိသည္၊ ေဆးသုေတသန ႏွင့္အတူျပည္တြင္းမွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အားထားရေသာေဆးကုသေရးစံနစ္ရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ထားသည္၊

စကၤာပူျမိဳ႕ေတာ္မွာေခတ္မွီသန္႕ရွင္းေသာ ျမိဳ႕ေတာ္ၾကီး ျဖစ္ေနျပီ၊ မိမိႏို္င္ငံတြင္းသာမက ႏိုင္ငံ တကာကပါ မိမိတို႔ ေရအသုံးခ်မႈ ၊ ေရဆိုးေျမာင္းမ်ား၊ ဒီဇိုင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ အားကိုးေနၾကရ သည္၊

ကုန္စည္ကူးသန္းျဖန္႕ျဖဴးေရး (Logistic) အတြက္ ကုန္းလမ္း၊ ေလေၾကာင္းလိုင္း ၊ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း စသည္ျဖင့္ တိုးတက္လာေသာကုန္စည္ပမာဏကိုကိုင္တြယ္ထိမ္းသိမ္း ႏိုင္ေစရမည္၊

အာရွႏွင့္ တစ္ကမၻာလုံး ဘ႑ာေငြေၾကးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခိုင္ခံ့ေသာေငြေၾကးစံနစ္ကို တိုးတက္ေစရန္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုပံ႔ပိုးေပးရမည္။

ကမၻာၾကီး၏ တဟုန္ထုိးေျပာင္းလဲေနမူကိုအမီွ လိုက္ႏုိင္ေစရန္မူလက္ရွိစီးပြားေရးစံနစ္ႏွင့္ လူမႈ ဆက္ဆံေရးပံုစံကို ေျပာင္းလဲဲျပစ္ရမည္ဟုဆိုသည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ မိမိ၏ မူလ ပညာေရး အျပင္ လက္ရွိ ပတ္၀န္းက်င္ ဗဟုသုတရွိေစရန္  အျမဲတေစသင္ယူလိုစိတ္ႏွင့္ ၾကိဳးစားေနၾကရ လိမ့္မည္၊ ကုမၸဏီ အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိအတြက္ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားမွာမိမိ၏ အင္အား၊ အသက္ ျဖစ္ျပီးထိုလူစုအရည္အခ်င္း ျပည့္၀တိုးတက္ေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

စကၤာပူရွိ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာ တကဲြတျပား ျဖစ္ေနျပီးလုပ္သားမ်ား၏ Training သူတို႔ အရည္ အေသြး တိုးတက္ေရးကို တစုတစည္း စုေပါင္းလုပ္သင့္သည္ဟုဆိုသည္၊ ဂ်ာမဏီ၊    ဆြစ္ဇာလန္ ႏိုင္ငံတ္ို႔မွာရွိေသာ စုေပါင္းေလ့က်င့္ေပးရာသင္တန္းေတြ မရွိေသးဟုေ၀ဖန္သည္၊ မိမိတို႔ ယဥ္ေက်းမူအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေသာကုမၸဏီမ်ားအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္  ႏို္င္ေသာ ေနရာေတြကိုရွာေဖြဘို႕လိုသည္ဟုအၾကံျပဳသည္၊
အေျခခံအေဆာက္အဦးတည္ေဆာက္ေရးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမူမ်ားမွာလြန္ခဲ့ေသာ ၅ႏွစ္က ၁၂ ဘီလီယံ ရွိခဲ့ရာမွာယခုအခါ ၂၀  ဘီလီယံ မွ်ရွိလာျပီ ( ၄.၈% of GDP)  ဟုဆိုသည္။ အခုဆယ္စု ကုန္လ်င္ ၅၀ ဘီလိယံမွ်ရွိလာမည္ဟုခန္႔မွန္းသည္။

၁၉၉၀ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အေရးၾကီး ေသာပေရာဂ်က္ၾကီးမ်ားကိုစတင္ခဲ့ၾကသည္၊ Jurong Induitral Zone (ဂ်ဴေရာင္း စီးပြားေရးဇံု)   ျဖစ္ေျမာက္ေရး၊ MRT  မီးရထားလိုင္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ေရး ႏွင့္ ခ်န္ဂီေဆးရံု တည္ေဆာက္ေရးတို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ IR ေခၚ Integrated Resort ဟူ၍ ကာစီႏို ႏွစ္ခုကို မတည္ေဆာက္မီ ဤသို႔ ပင္ ဘတ္ဂ်က္ခ်ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္၊

ယခုအၾကံျပဳထားေသာပေရာဂ်က္မ်ားတြင္ ခ်န္ဂီေလဆိပ္ အမွတ္၅ တည္ေဆာက္ေရးပါ၀င္ပါ သည္၊ ၄င္းသည္ အရြယ္ပမာဏမွာ လက္ရွိ တာမီနယ္ အားလံုးေပါင္း ၁၊၂ ႏွင့္ ၃ (T1.T2  ႏွင့္ T3) ေပါင္းစပ္ထားသေလာက္ ရွိမည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာပိုမိုမ်ားျပားလာေသာ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္၊

ပိုမိုမ်ားျပားလာေသာသေဘၤာလိုင္းမ်ားအတြက္မူအေနာက္ပိုင္း Tuas တြင္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းတခု ေဆာက္လုပ္ ရန္ျဖစ္သည္၊

ေဆးရံုမ်ားတြင္  ကုတင္ဦးေရပမာဏမွာ  ၂၀၂၀ခုႏွစ္ အေရာက္တြင္လက္ရွိကုတင္ဦးေရ၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမ်ားျပားလာရန္ ရည္ရြယ္သည္၊ လူအိုရံုမ်ားအေနျဖင့္  70% ပို၍ လက္ခံႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။

စကၤာပူတြင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြက အားက်ရေသာ ပညာေရးစံနစ္ရွိသည္၊ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာက ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားသူေဌးၾကီးမ်ား၏ သား၊ သမီးမ်ားမွာစကၤာပူေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ေနၾက သည္၊၊

ထို႔အျပင္  CPF (ပင္စင္  Fund) ေရးရာကိစၥမ်ား၊ အလုပ္သမား  ႏွင့္ အိမ္တြင္းအကူ ခန္႔ထားေရး အတြက္ အစိုးရကိုေပးသြင္းရေသာ Levy  ကိစၥမ်ား ပါ၀င္ပါသည္၊

ထူးျခားေသာကိစၥတခုမွာ Silver Support Schume ေခၚ အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္လာသူမ်ား ကို အစိုးရ က ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ ထုတ္ေပးေရးအစီအစဥ္မ်ားအေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္၊

၀င္ေငြမ်ားေသာ သူေဌးၾကီးမ်ားထံမွ အခြန္တိုးေကာက္ျပီး အလုပ္သမားမ်ား ေလ့က်င့္ေရး  (Training)  ကိစၥ၊ အသက္ၾကီးသူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေရးကိစၥတို႔တြင္ ပိုမိုသံုးစြဲၾကမည္၊  ဒု၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေက်ညာအျပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၃ရက္ ညေနခင္းတြင္ Bloomberg  Website  ကဤဘတ္ဂ်က္ ကို Robinhood Budget ဟုအမည္ေပးလိုက္ပါသည္၊ ေရာ္ဘင္ဟုမွာ ‘‘မေကာင္းသူပယ္  ေကာင္းသူကယ္ ”  ဟုေသာေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္  ဆင္းရဲသူလူတန္းစားကို အကူ အညီေပးေနသူျဖစ္ရာ စကၤာပူအစိုးရကို ေနာင္တခ်ိန္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အစိုးရမဲပိုရေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္ ဟုဆိုလိုက္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

ဤဘတ္ဂ်က္ကိုကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလႊတ္ေတာ္တြင္  မာရသြန္ ေဆြးေႏြးၾကပါလိမ့္မည္္၊

COS ေခၚ –  Committe  of Supply  မွာ ၀န္ၾကီးဌာနအလိုက္ အသံုးစရိတ္မ်ားကိုအေသးစိတ္ခ် ေပးရမည့္ေကာ္မရွင္ျဖစ္သည္၊ ေဆြးေႏြးၾကမည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ

•    Caring Society (ကူညီရိုင္းပင္းေသာလူေနမႈစံနစ္)

•    A Nation of Opportunities ( အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဒို႔ႏိုင္ငံ)

•    Liveable City   (ေနဘြယ္ေကာင္းသည့္ျမိဳ႔ေတာ္)

•    Endearing Home (ခ်စ္စရာအိမ္)

•    Safe and Secure Singapore  ( လံုျခံဳေသာစကၤာပူ)

•    Trusted Goverment( ယံုၾကည္ရေသာအစိုးရ)

စသည္ျဖင့္ေခါင္းစဥ္ မ်ားခြဲကာဆိုင္ရာဆိုင္ရာကိစၥေတြကိုေဆြးေႏြး တင္ျပ ၾကရပါသည္၊  ကိုယ္စား လွယ္ ေတြကအသံုးစားရိပ္မ်ားတြင္ ေဒၚလာ  ၁၀၀  ေတာ့ ျဖတ္ပါဟုတင္ျပရသည္၊ ၀န္ၾကီးဌာန ေတြကအဘယ္ေၾကာင့္ ဒီေငြကိုလိုပါတယ္၊ အသံုးစရိတ္ကဘယ္လိုပါ စသည္ျဖင့္ တင္ျပတာ ကိုလက္ခံႏိုင္လ်င္ အဆိုတင္သြင္းသူက ျဖတ္ေတာက္ရန္ တင္ျပခ်က္ကို ျပန္ျပီးရုတ္သိမ္းရသည္။ မတ္လ ၁၃ရက္တြင္ ဘတ္ဂ်က္ကိုအတည္ျပဳမျပဳ  မဲေပးဆံုးျဖတ္ျပီးလ်င္ထိုဘတ္ဂ်က္သည္ အတည္ျဖစ္သြားေပျပီ။

(၄)

ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ဆိုသည္မွာတိုင္းျပည္၏ လက္ရွိအေျခအေနမ်ား အေပၚသံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္အတူ ေရွ႕ႏွစ္တြင္ လုပ္ကိုင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္စီစဥ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားပါ၀င္ရသည္ဟု ဆိုခဲ့ပါ ျပီ။

ဘတ္ဂ်က္ေၾကညာအျပီး စကၤာပူျပည္သူတို႔၏ တုန္႔ျပန္ခ်က္မွာ အားရဘြယ္ပင္၊ အားက်စရာလည္း ေကာင္းသည္၊ ေနာက္ေန႔သတင္းစာတြင္ ဘတ္ဂ်က္အေၾကာင္းက မ်က္ႏွာတိုင္းလိုလိုမွာ ပါသည္၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၀ ခန္႔ကို အင္တာဗ်ဴးထားသည္မ်ားကို ဖတ္ရသည္၊ ျပည္သူ႔အသံ မွာလည္းျပည္သူေတြ၏ ေရးသားခ်က္မ်ားကို ဖတ္ၾကရသည္၊ Transparency ကားအျပည့္အ၀ပင္၊

ကြ်န္ေတာ္သည္ စကၤာပူကဘတ္ဂ်က္အေၾကာင္းမ်ားကိုဖတ္ရေသာအခါ မိမိတို႔ိ ႏိုင္ငံက ဘတ္ဂ်က္ ေတြ အေၾကာင္းစဥ္းစားၾကည့္မိသည္၊ အလြန္ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေသာ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္သူ သံုးစြဲ ေနသည္ ကိုၾကည့္ခါ မုဒိတာပြားေနရသူလိုျဖစ္ေနသည္၊

မဆလေခတ္က လႊတ္ေတာ္ၾကီးမွ ပဌမ ေလးႏွစ္စီမံကိန္း ဒုတိယေလးႏွစ္ႏွစ္စီမံကိန္း ဟုအခ်ိန္ မွန္မွန္ ေက်ညာခဲ့တာေတြကိုမွတ္မိသည္၊ စီမံကိန္းေအာင္ျမင္ တာေတြကို အၾကာၾကီး ဖတ္ျပ ေနတာေတြကိုလည္းေတြ႔ခဲ့ရသည္၊ ျပည္သူေတြက စိတ္မ၀င္စား ခဲ့ၾကေပ၊ န၀တ ေခတ္ မ်ားတြင္မူ ဘတ္ဂ်က္ ဟူ၍ပင္ အစိုးရက တင္ျပ သည္ကို မေတြ႔ရေတာ့ေပ၊ ျပည္သူအမ်ားပါ၀င္ေဆြးေႏြးရ မည့္ ဘတ္ဂ်က္ဆိုသည္မွာ အိပ္မက္သဘြယ္သာျဖစ္ေနသည္၊

ယခုအခ်ိန္တြင္ ဘတ္ဂ်က္ေရးမည္ဆိုေသာ္ ေအာက္ပါ အခ်က္ အလက္မ်ား ပါ၀င္ရလိမ့္မည္၊

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ ယေန႔ အေရးၾကီးဆံုးလုပ္ရမည့္ အလုပ္မွာ အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြသည္ မိမိအလုပ္ကိုမိမိလုပ္ႏိုင္ေရးစီစဥ္ေပးရန္ပင္ျဖစ္ပါသည္၊ ေက်ာင္းဆရာသည္ စာသင္ေသာ အလုပ္ ကိုလုပ္၊ ဆရာ၀န္ေတြက ေဆးကုသေရး ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားကိုလုပ္ၾကရန္ပင္ျဖစ္သည္၊ စစ္သားေတြက  ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကိုသာ လုပ္ျပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ျမိဳ႕ျပစီမံခန္႕ခြဲေရးကိစၥေတြ မွာပါ၀င္စရာ မလိုပါ။

ထိုကိစၥသည္ အခ်ိန္မည္မွ်ၾကာေအာင္ ေျဖရွင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ကို ကၽြန္ေတာ္မသိ၊     ထိုကိစၥျပီးလ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ လုပ္ေဆာင္စရာရွိသည္တို႔ မွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္  ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံတြင္  e-government  ေခၚ အစိုးရ၏ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားအတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္  မွတ္တမ္းမ်ားထားရွိႏိုင္ရန္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္၊ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မွတ္ပံုတင္၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြ၊ လိပ္စာေတြ၊ အသက္ေတြ အခ်က္အလက္ data ေတြကိုဒီဂ်စ္တယ္ ဖိုင္မ်ားႏွင့္ ထားႏိုင္ရပါမည္၊

ဘဏ္လုပ္ငန္းေငြေပးေငြယူကိစၥ ႏွင့္ ေစ်း၀ယ္ရာတြင္အီလက္ထေရာနစ္ နည္းႏွင့္ ၀ယ္ႏိုင္ေရး အစိုးရ အခြန္ အေကာက္ကိုေပးရာတြင္၄င္း၊ ရထားလက္မွတ္၊  ကားလက္မွတ္၀ယ္ရာတြင္ ၄င္း အားလံုးသည္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းကိုသံုးႏိုင္ၾကရပါမည္။

ႏိုင္ငံႏွင့္ အ၀ွမ္း  ဟိုက္ေ၀း (Highway) လမ္းမၾကီးမ်ား ဥဒဟိုေဖာက္ထားျပီး ျပည္သူလူထု ခရီးသြားလာေရး၊ ကုန္စည္စီးဆင္းေရးသည္ ေခ်ာေမြ႔ေနေစရပါမည္၊ သေဘၤာဆိပ္၊ ေလဆိပ္၊ ကုန္ပစၥည္း အ၀င္အထြက္၊ အေကာက္အခြန္ ရရွိေရးကိစၥေတြသည္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေန ေစရပါ မည္။
ျပည္သူလူထုသည္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြျဖစ္သည့္ေနစရာအိမ္၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ သန္႔ရွင္းေသာေရ၊  ေလာင္စာဆီ၊ လံုလံုေလာက္ေလာက္ရွိေစရပါမည္။

သိကၡာရွိေသာဆရာ၊ ဆရာမမ်ားျဖင့္ ကမၻာ့အဆင့္ အတန္းမွီပညာသင္ရာဌာနၾကီးမ်ားရွိရမည္၊  ေက်ာင္း၊ စာၾကည့္တိုက္၊ အင္တာနက္စသည္ျဖင့္ ပညာေရးအတြက္  လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္း ေပးရမည္။

က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးရံု ၊ ေဆးေပးခန္းအဆင့္မွီရမည့္ ျပည္သူအားလံုး အေျခခံက်န္းမာေရး လိုအပ္ ခ်က္ ကို သင့္ေတာ္ေသာအဖိုးအချဖင့္ ျဖည့္္ဆည္းေပး ႏိုင္ရမည္။

စက္မူလက္မူလုပ္ငန္း၊ ထုတ္ကုန္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးမူမ်ား၏ အေရးအစီအစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ရမည္၊ ရင္ႏွီး ျမဳပ္ႏံွ မည့္ သူအတြက္ ဥပေဒနည္းလမ္းမ်ားမွာရွင္းရွင္းလင္းလင္းခ်မွတ္ျပီး ျဖစ္ရမည္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုတည္ေဆာက္ေရး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအလြယ္တကူလုပ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပး ရမည္။

စစ္တပ္ကအသံုးမလိုဘဲသိမ္းထားေသာေျမမ်ားကိုျပည္သူမ်ားအတြက္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး၊ အိုးအိမ္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေစရမည္၊

(၅)

ဗီယက္နမ္နိုင္ငံကိုအလည္ေရာက္လာေသာဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ဧည့္ၾကိဳလုပ္သူက “ က်မတို႔ႏူိင္ငံက ႏွစ္ေထာင္ခ်ီျပီးတရုပ္ေတြနဲ႔ စစ္တိုက္ခဲ့တယ္၊ ျပင္သစ္ကို ႏွစ္တစ္ရာ၊ အေမရိကန္နဲ႔ အႏွစ္၂၀ စစ္ျဖစ္ခဲ့တယ္ အဲဒီစစ္ပြဲတိုင္းကိုက်မတို႕ကဘဲနိုင္ခဲ့တယ္” ဟုသူတို႔္ ႏိုင္ငံအေၾကာင္းကိုရွင္းျပမိတ္ဆက္တတ္ပါ သည္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကား ေငးဘဲေနရသည္၊ ဟုတ္တုတ္တုတ္ ဟုသာမွတ္ခ်က္ခ်ရေတာ့သည္၊

ျမန္မာႏိုင္ငံကိုအလည္ေရာက္လာေသာမိတ္ေဆြမ်ားကိုမူ အခုလိုရွင္းျပလိုက္ခ်င္ပါသည္၊ “က်မတို႕ ႏိူင္ငံ ဟာဗုဒၶဘာသာအမ်ားစုကိုးကြယ္တဲ့  ႏိူင္ငံျဖစ္ျပီး ရာစု ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေနခဲ့ၾကပါတယ္၊ အဂၤလိပ္ေတြေရာက္လာ ျပီး ႏွစ္တရာေလာက္၊ အုပ္စိုးသြား တယ္၊ ဒီမိုကေရစီေခတ္က ၁၅ ႏွစ္ပဲခံတယ္၊ စစ္တပ္ကအုပ္ခ်ဳပ္ေနတာ ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ျပီအခုခ်ိန္ကစျပီး စစ္တပ္ နဲ႔ေပါင္းျပီးဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္း ေပၚ ေရာက္ေနပါျပီ၊ ေအာင္ျမင္ဘို႔ ႏွစ္အနည္းငယ္ဘဲ၊ ေစာင့္ရ ေတာ့မယ္” ပာုေျပာရလိမ့္မည္ထင္သည္၊ ……

 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ကုိသန္းလြင္, သတင္းေဆာင္းပါး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)