fbpx

ရန္ေနာင္ (ဗုိလ္တေထာင္) – ျမန္မာႏိုင္ငံနည္းပညာကုမၸဏီမ်ားအား Design Thinking နည္းပညာအေၾကာင္း မိတ္ဆက္

March 14, 2015

ရန္ေနာင္ (ဗုိလ္တေထာင္) – ျမန္မာႏိုင္ငံနည္းပညာကုမၸဏီမ်ားအား Design Thinking နည္းပညာအေၾကာင္း မိတ္ဆက္
(မုိးမခ) မတ္လ ၁၄၊ ၂၀၁၅

နည္းပညာကုမၸၸဏီမ်ားတည္ေထာင္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ကို မတ္လ ၁၃ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ကုန္သည္လမ္းေပၚရိွ  ဖန္တီးရာ ရံုးခန္းတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲ ဖြင့္ပြဲကို မတ္လ ၁၃ ရက္ နံနက္ (၉) နာရီက  က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဤအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲဖြင့္ပြဲကို ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ထူးျခားဆန္းသစ္သည့္ နည္းပညာအသံုးၿပဳမႈတိုးတက္ လာ ေစရန္ ပံ့ပိုးေပးေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ ဖန္တီးရာမွ တာဝန္ယူက်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပမႈ တြင္ တာဝန္ရိွပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ Program Manager  ကိုရန္ေနာင္အုပ္ မွ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာနိုင္ငံအပါအဝင္ ကမၻာ့တဝွမ္းမွာ Design Thinking ရဲ႕ အေရးပါပံုကို သိရိွခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ လူပုဂၢိဳလ္ မ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ အဓိကထားေတြးေခၚၿပီး ထူးျခားဆန္းသစ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရွာေဖြ သည့္အတြက္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ အမွန္တကယ္လိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္းနိုင္မည့္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လူကံုထံသို႕အေရာက္ပို႕ေပးနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ယေန႕ Design Thinking Lab မွေနၿပီး နည္းပညာကုမၸၸၸဏီမ်ားကို ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအမွန္တကယ္လိုအပ္ေနတဲ့ Apps မ်ားႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ အေထာက္ အကူျဖစ္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္ ”

ယခု Design Thinking Lab တြင္ ျပည္တြင္းနည္းပညာကုမၸၸၸဏီ ၅ ခုႏွင့္လူထုအဖြဲ႕အစည္း ၁ခု ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး နည္းပညာ တီထြင္မႈတြင္ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး၌ ေရာက္ရိွေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအေနျဖင့္ နည္းပညာမ်ားကို စတင္ရန္ စိတ္ကူးစဥ္( Idea stage) တြင္သာရိွေသးေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕အေနျဖင့္္ အသံုး ျပဳရန္ပင္ရရိွေနမည့္ နည္းပညာပစၥည္း (Working Products) မ်ားကို တီထြင္ရရိွၿပီးျဖစ္သည္။ဤအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္သည့္ကုမၸၸၸၸဏီမ်ား အား မိမိတုိ႔၏ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သံုးစြဲရန္အလားအလာရိွသည့္ သံုးစြဲသူမ်ားေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ေတြး ေခၚေစၿပီး စမ္းသပ္ခံကုန္ပစၥည္းမ်ား အျမန္ထုတ္လုပ္ကာ အမွန္တကယ္သံုးစြဲသူမ်ားထံမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုရရိွေစနိုင္မည့္ ထူးျခား ဆန္းသစ္သည့္ နည္းလမ္း (Creative Process ) မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

Mobile Chat App မ်ားကိုေရးဆြဲသည့္ကုမၸၸၸၸၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ “ပြား” ကို စဦးတည္ေထာင္သူႏွင့္ လက္ရိွ CEO အျဖစ္တာဝန္ ယူေနသူ ကိုစိုးသီဟ မွလည္း

“က်ေနာ္တုိ႔  ဒီ Design Thinking Lab မွာပါဝင္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။စဦးထူေထာင္ခါစ ကုမၸၸၸၸၸၸဏီ ငယ္ျဖစ္တဲ့အေလ်ာက္ အျခားေသာနယ္ပယ္တူ ကုမၸၸၸၸၸၸၸဏီႀကီးမ်ားကဲ့သို႕ ေၾကာ္ျငာနယ္ပယ္တြင္ ေငြေၾကးအေျမာက္ အျမား အသံုးမျပဳနိုင္သည့္အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔အေနႏွင့္ ဆန္းသစ္သည့္ ေဈးကြက္ရွာေဖြေရး နည္းပညာမ်ားအသံုးျပဳၿပီး က်ေနာ္ တုိ႔၏ ကုန္ပစၥၫ္းမ်ားအမွန္တကယ္ထိုးေဖာက္နိုင္မည့္ အႀကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ားစြာ ရရိွနိုင္မည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ပါ တယ္” ဟူ၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႕ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ PEEL ဟု ေခၚဆိုေသာ ဂ်ာမနီနိုင္ငံ University of Potsdam ရိွ  Hasso Plattner Institute School of Design Thinking မွ စတင္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ေသာထူးျခားသည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲပံုစံကို အသံုးျပဳထားၿပီး အ ထက္ပါ ပရိုဂရမ္မွေအာင္ျမင္သူ Mr.Klaus Oberbauer မွ ဦးေဆာင္ပို႕ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ Mr Oberbauer မွ  “ Design Thinking Lab နည္းလမ္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အား အလ်င္အျမန္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ အေသးစိတ္ ေဒတာ မ်ားကိုရယူရန္ခက္ခဲသည့္ နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္” ဟုလည္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

“Design Thinking Lab ” ျဖစ္ေျမာက္ေရးတြင္ The United States Agency for International Development (USAID) , ႏိုင္ငံတကာ NGO အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ Internews ႏွင့္  Design Thinking နည္းပညာကို လက္ရိွအသံုးျပဳလ်က္ရိွေသာ ျပည္တြင္းကုမၸၸၸၸၸၸၸၸဏီ ၂ ခုမွလည္း ပါဝင္ပံ့ပိုးထားသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ လိုအပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္လ်က္ရိွေသာ ဆုမ်ားစြာရရိွထားသည့္ Social Enterprises တစ္ခုျဖစ္သည့္ Proximity Design ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ Design Thinking Center ကိုဖြင့္လွစ္ထားသည့္ pointB တုိ႔မွလည္း ဖန္တီးရာႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အလုပ္ရံုျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Yan Naung (Bo Ta Htaung), သတင္းပေဒသာ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)