NEER က အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အေပၚ သေဘာထားထုတ္

April 2, 2015

NEER က အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အေပၚ သေဘာထားထုတ္
(မိုးမခ) ဧျပီ ၂၊ ၂၀၁၅

လက္ခံရရွိေသာ သေဘာထားေၾကညာခ်က္အျပည့္အစုံကို ထပ္ဆင့္ကူးယူတင္ျပလိုက္ပါသည္။
အျပည့္အစုံမွာ –

ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲမွ သေဘာတူထားသည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းအား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးသားျပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ၂၆.၃.၂၀၁၅ ေန႔တြင္ အတည္ျပဳလုိက္သည့္အေပၚ NNER ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

၁။ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ ျပင္ဆင္ခ်က္ သည္ ဒီမိုကေရစီပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား၊ ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲ၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲေနသည္ကို ဝမ္းနည္းဘြယ္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ကြဲလြဲခ်က္မ်ားမွာ –

(က) ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ ဆရာသမဂၢမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္လႈပ္ရွားခြင့္ကို တကၠသိုလ္ ပဋိဥာဥ္၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ အျခားဥပေဒမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ရာေရာက္ပါသည္။

(ခ) ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သေဘာတူခဲ့သည့္ “ဒီမိုကေရစီပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို အာမခံ ျခင္း”အခန္းအား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ပယ္ဖ်ယ္ျပီး “အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္”ႏွင့္ အစားထိုးလိုက္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီပညာေရးစနစ္ကို ျငင္းပယ္ၿပီး ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္သည့္ပညာေရးစနစ္ ကိုသာ က်င့္သုံးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ထုိ႔အျပင္ ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲက ပယ္ဖ်က္ၿပီးျဖစ္သည့္ အဆင့္ျမင့္ ပညာ ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီကိုလည္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ျပန္လည္ထည့္သြင္းထား သျဖင့္ တကၠသိုလ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ရာေရာက္ပါသည္။

(ဂ) ဒီမိုကေရစီပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီက ေတာင္းဆုိၿပီး ေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သေဘာတူခဲ့သည့္ “ေဒသအလိုက္ႏွင့္ ေက်ာင္းအလုိက္ လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည့္ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္”ကိုပယ္ဖ်က္ၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ကိုသာ ျပန္လည္အတည္ျပဳထားပါသည္။ ေဒသအလိုက္ ႏွင့္ ေက်ာင္းအလိုက္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းလြတ္လပ္ခြင့္ကုိလည္း ပယ္ဖ်က္ၿပီး ဗဟိုမွခ်မွတ္သည့္ သင္ရိုး ညႊန္းတမ္းစနစ္ကုိသာ က်င့္သံုးထားပါသည္။

(ဃ) စာေမးပြဲစနစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူမႈကို အားေပးေသာစစ္ေဆးနည္း (Formative Assessment)ကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ပယ္ဖ်က္ထားပါသည္။

(င) ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္သည့္ “လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚစဥ္းစားႏိုင္ၿပီး ကိုယ္ပုိင္ေလ့လာသင္ယူႏိုင္သည့္ သင္ၾကားနည္းစနစ္မ်ား” မရရွိေတာ့ဘဲ အသင့္ေရးထားသည့္ ဖတ္စာမ်ားကိုသာ အလြတ္က်က္၊အလြတ္ေျဖရသည့္ စာေမးပြဲစနစ္မ်ားသာ ျပန္လည္က်င့္သံုးျခင္း ျဖစ္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သည္ အရည္အေသြးမရွိသည့္ ပညာေရးကိုေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းသာ ျဖစ္ေနသည္။

(စ) တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ကေလးမ်ားအတြက္ မိခင္ဘာသာစကားဆိုင္ရာကိစၥတြင္ မိခင္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားကို သင္ၾကားမႈဘာသာစကားအျဖစ္ — ျမန္မာဘာသာစကား၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားတို႔ႏွင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳခြင့္ရွိသည္ဟု ေျပာင္းလဲထားသျဖင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားစံုပညာေရးစနစ္(Monther Tongue Based Multilingual Education)၏ အႏွစ္သာရ ပ်က္ယြင္းသြားပါသည္။ ထို႔ျပင္ မိခင္ဘာသာစကား ကို ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းအလိုက္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ကို ျငင္းပယ္ၿပီး၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အလိုက္ဆုံးျဖတ္ရန္ ထည့္သြင္းထားသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားစြာရွိေသာ ေဒသမ်ား အတြက္ အခက္အခဲၾကံဳႏိုင္ပါသည္။ လူဦးေရနည္းပါးေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးကေလးမ်ားသည္ သူတို႔နားလည္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားခြင့္မရသျဖင့္ ပညာေရးအခြင့္အေရး ဆုံးရႈံးပါသည္။

(ဆ) မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအပါအဝင္ ကေလးမ်ားအားလုံး ပညာသင္ယူႏိုင္ေရးကိစၥတြင္ လူတုိင္း အက်ံဳး၀င္ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ “အထူးပညာေရးအစီအစဥ္” အဓိပါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ေလးပြင့္ ဆိုင္သေဘာတူခ်က္ႏွင့္ကြဲလြဲၿပီး “အထူးအစီအစဥ္ျဖင့္ သင္ၾကားေပးႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းမ်ားတည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္၍—” ဟူ၍ ျပန္လည္ဖြင့္ဆိုထားသည့္အတြက္ လူတိုင္းအက်ံဳး၀င္ပညာေရး၏ အယူအဆႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ အထူးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အျခားဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဖြင့္လွစ္ထား ေသာ ေက်ာင္းမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ထားသျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ ပညာေရးဥပေဒျဖစ္ေနပါသည္။

(ဇ) ပညာေရးအသုံးစရိတ္ကို ၅ႏွစ္အတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလုံးအသုံးစရိတ္၏ ၂၀% အနည္းဆံုး သံုးစြဲ မည္ဟု ေလးပြင့္ဆိုင္အစည္းအေ၀းတြင္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကေသာ္လည္း အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္က “— ငါးႏွစ္အတြင္း သင့္ေလ်ာ္သည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ႏွစ္စဥ္တိုးျမွင့္သံုးစြဲရန္ ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္ရမည္” ဟု ေျပာင္းလဲလိုက္သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သည္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္လိုစိတ္မရွိေၾကာင္း ၀မ္းနည္းဖြယ္ေတြ႔ရသည္။ ထို႔ျပင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သည္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႔တြင္ သေဘာတူညီခဲ့သည္ကိုလည္း ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သည္။ UNESCO က ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ The Muscat Agreement (2014) တြင္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး အသံုးစရိတ္၏ ၁၅% မွ ၂၀% အထိသံုးစြဲရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက သေဘာတူညီ ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဤသေဘာတူညီခ်က္သည္ ႏိုင္ငံခ်မ္းသာသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆင္းရဲသည္ျဖစ္ေစ အသံုး စရိတ္အားလံုး၏ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္၍ လိုက္နာသင့္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၃(ခ) (၄)တြင္ တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရျဖစ္ေစ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္ တစ္ခုခုအရျဖစ္ေစ က်ခံရမည့္ အျခားအသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ေလွ်ာ႔၍ခြင့္ျပဳျခင္း မရွိေစရဟု ပါရွိသည္ကိုလည္း သတိျပဳသင့္ပါသည္။ အာရွႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ အရပ္ဖက္ပညာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ပညာေရး အသံုးစရိတ္ကို ၂၀% အထက္သံုးစြဲရန္ ေတာင္းဆိုထားၾကသည္။

(စ်) ေလးပြင့္ဆိုင္သေဘာတူညီခ်က္တြင္ပါရွိေသာ “အခမဲ့ မသင္မေနရ အလယ္တန္းပညာေရး”ကို ပယ္ဖ်က္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္လိုျခင္းမရွိ၍ ပညာေရးစနစ္ကို လည္း တိုးျမွင့္ျခင္းမရွိဟု ယူဆသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၆၆(ခ)တြင္ ဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္းသည့္ မသင္မေနရ အေျခခံပညာမ်ားကို သင္ၾကားရမည္ဟု ပါရွိပါသည္။ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္လည္း ကြဲလြဲလ်က္ရွိပါသည္။

၂။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ “အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ၾကမ္းအေပၚတြင္ စီစစ္တင္ျပျခင္း အစီရင္ခံစာ”သည္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၾကားနာပြဲမ်ားကို အေျခခံ ေရးသားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက အေျခ ခံေသာအခ်က္မ်ားမွာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ဆန႔္က်င္ေျပာဆိုသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ေတာင္းဆိုခ်က္သည္ ေက်ာင္းသားထု အစည္းအေဝး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစၿ္ပီး၊ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား ခ်ီတက္ရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွ ျပည္သူလူထု ၏ ေထာက္ခံမႈကိုလည္း ရရွိထားပါသည္။ NNER မွတင္ျပေသာ မူဝါဒမ်ားသည္လည္း တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အသီးသီးရွိေဒသ(၂၅)ခု၌္ က်င္းပခဲ့ေသာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု၏သေဘာဆႏၵမ်ားကို အေျခခံ ထားေသာ ရလဒ္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သည္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ တင္ျပခ်က္ကို အေလးမထားဘဲ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏တင္ျပခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ေသာပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕၏ တင္ျပ ခ်က္ကိုသာ အေျခခံေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

၃။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ၾကားနာပြဲ၏ (၁၁.၃.၂၀၁၅)ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ “ဒီမိုကေရစီပညာေရးစစ္ ေၾကာင္းမ်ားကို အားေပးေထာက္ခံကူညီခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္(၂၀)ဦး” က႑တြင္ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးသူ (၄)ဦးသာရွိၿပီး အဆိုပါ(၄)ဦးသည္ ဒီမိုကေရစီပညာေရးစစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေလးပြင့္ဆိုင္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ေျပာဆိုသြားခဲ့ၾကပါသည္။ ဒီမိုကေရစီပညာေရး စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို အားေပးေထာက္ခံသူမ်ားမွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားၾကေသာ္လည္း ဖိတ္ၾကားျခင္းမရွိေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သည္ ေထာက္ခံသူမ်ားၾကားနာရမည့္ ေန႔တြင္ ဆန္႔က်င္သူမ်ားကို ၾကားနာခဲ့ျခင္းအား ျပန္လည္ရွင္းလင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၄။ ထို႔ျပင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာတြင္ ဒီမိုကေရစီပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ ဦး ေဆာင္ေကာ္မတီႏွင့္ ညိွႏိႈင္းသေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္ၾကားနာပြဲတြင္ ဒီမိုကေရစီပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ (၁၅)ဦးအနက္ (၆) ဦးသည္ ရုိက္ႏွက္ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသျဖင့္ (၉)ဦးသာ တက္ေရာက္ႏိုင္သည္ဟု သိရပါသည္။ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ (၁၅)ဦး စုံညီတက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲဲ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီႏွင့္ ညိွႏွႈိင္းသေဘာတူခဲ့သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကိုလည္း အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္က ရွင္းလင္းရန္လိုအပ္ပါသည္။

၅။ အမ်ိဳးသားလြႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲ၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚ ရပ္တည္ျခင္းမရွိ ေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

၆။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းမည္ဟု သိရပါသည္။ ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊြတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေလးပြင့္ ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲ၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတိုင္း ရပ္တည္္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကလည္း ေက်ာင္းသားႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ လိုလားခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ပညာေရးမူဝါဒဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕
ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာကြန္ရက္ (NNER)
ေန႔စြဲ။ ။ ၂၀၁၅ ဧၿပီလ (၁) ရက္


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းပေဒသာ

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း

By

  မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း ထြက္ေတာ့မယ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ...

Read more »

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ

By

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈ စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္...

Read more »

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္

By

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments