တူေမာင္ညိဳ -ေကာ္မရွင္၏ “အခက္အခဲ” အေပၚ အတုိက္အခံက သေဘာထားႀကီးရမွာလား

May 16, 2015

 
တူေမာင္ညိဳ  -ေကာ္မရွင္၏ “အခက္အခဲ” အေပၚ အတုိက္အခံက သေဘာထားႀကီးရမွာလား  
မိုုးမခ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၆ ရက္)
 
“ခက္”ခ်င္တာေတြကုိ “ခက္ခဲ”ၾကေတာ့မည္။ 
 
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ရန္  “အခက္အခဲ” ရွိေၾကာင္း ခပ္ေျပာင္ေျပာင္ပင္ ထုတ္ ေျပာလာသည္။ အဓိကအေၾကာင္းျပခ်က္က “ဆႏၵခံယူပြဲဥပေဒမထြက္ေသး/ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆႏၵခံယူပြဲ တၿပိဳင္ထဲလုပ္ရန္ အခက္အခဲ ရွိသည္” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ 
 
၂၀၁၄ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပျဖစ္သည့္ကိစၥမွာတုန္းက အတုိက္အခံပါတီအခ်ိဳ႕ကို ေခၚ၍ သူခိုးေသေဖာ္ညွိဖူး သည္။ ထုိစဥ္က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ဟု လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ေလႀကီးမိုးႀကီးေျပာခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ နီး ကပ္ေနၿပီ၊ ဘ႑ာေငြအခက္အခဲ  ဘာညာစသျဖင့္ အေၾကာင္းျပခဲ့သည္မဟုတ္သေလာ။ 
 
ဒီလို အခက္အခဲေတြရွိသည္ကို ထိုစဥ္က ႀကိဳတင္မသိခဲ့သေလာ အခုမွ ဘာေၾကာင့္ အခ်ိန္ကပ္၍ အေၾကာင္းျပကာ မက်င္းပ ႏုိင္ေၾကာင္းေၾကညာခဲ့သလဲ စသျဖင့္ ေမးခြန္းေတြေမးခဲ့ၾကသည္။ အတိုက္အခံပါတီဘက္ကေတာ့ ေကာ္မရွင္က သူတုိ႔ကို ႀကိဳတင္ေခၚ ယူညွိႏိႈင္းထားသျဖင့္ ဘာသံမွ်မထြက္ခဲ့။ ယခုေတာ့ အတုိက္အခံပါတီမ်ားကို  ႀကိဳတင္ညွိႏိႈင္းမႈ၊ အသိေပးမႈမရွိဘဲ  ေကာ္မရွင္၏ “အခက္ အခဲ”ကို  လႊတ္ေတာ္ရံုးသုိ႔ တင္ျပလုိက္ၿပီ။ ၾကည့္ရသည္မွာ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒အဖို႔ ဤ “အခက္အခဲ” အတိုက္အခံႏွင့္ ႀကိဳတင္ ညွိႏိႈင္းစရာ မလိုသည့္ “အခက္အခဲ” ျဖစ္ပံုရသည္။ 
 
သေဘာထားႀကီးေသာ အတိုက္အခံပါတီဘက္က ဒီကိစၥကို လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေမးျမန္းလိမ့္မည္ဟု ယူဆရသည္။ 
 
ေကာ္မရွင္၏ “အခက္အခဲ” ဆုိသည္ကို ၾကည့္ၾကပါစုိ႔။ 
 
ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ပါးစပ္က ထုတ္ေျပာတဲ့ အခက္အခဲ ၂ ခုရွိသည္။ 
 
၁။ ဆႏၵခံယူပြဲဥပေဒမထြက္ေသး 
 
၂။ ေရြးေကာက္ပြဲ နဲ႔ ဆႏၵခံယူပြဲ တၿပိဳင္ထဲ လုပ္၍မျဖစ္ 
 
ပထမအခ်က္မွာ လႊတ္ေတာ္ဘက္ကုိ လႊဲခ်လုိက္တာျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္က ဒီဥပေဒကို ျပ႒ာန္းေပးလွ်င္လုပ္မည္ေလာ။ သုိ႔ပါ၍ ဤအခ်က္သည္ လႊတ္ေတာ္နာယကႀကီး၏ တာဝန္ျဖစ္သြားသည္။ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒအျမန္ဆံုးတင္ရန္ တုိက္တြန္းေနေသာ နာယကႀကီးသည္ “ဆႏၵခံယူပြဲဥပေဒ”အျမန္ဆံုးထြက္လာေစရန္ တုိက္တြန္းမည္ေလာ။
 
လႊတ္ေတာ္နာယကႀကီးအဖုိ႔ မဂၤလာယူမည္ဆုိလွ်င္ အဘက္ဘက္က မဂၤလာယူႏုိင္မည့္/မဲဆြယ္ႏုိင္မည့္ ဂြင္ေကာင္း တစ္ခု လည္းျဖစ္ေနပါသည္။ 
 
ဒုတိယအခ်က္သည္ အေၾကာင္းျပခ်က္၏ အဓိကအခ်က္ျဖစ္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ ဆိုလုိသည္မွာ “ေရြးေကာက္ပြဲ” ႏွင့္ “ဆႏၵခံယူပြဲ” ႏွစ္ခု အနက္  တစ္ခုပဲလုပ္ႏုိင္မည္ဆုိသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ဒီလို “အခက္အခဲ”ကို ထုတ္ေျပာလိုက္ေတာ့မွ ေရြးေကာက္ပြဲ ေန႔ရက္အတိအက် ဘာေၾကာင့္ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမရွိသလဲ ဆုိသည့္အခ်က္ကို သေဘာေပါက္ရေတာ့သည္။ သူတုိ႔သည္ ဒီယုန္ျမင္ ၍ ကို ဒီၿခံဳကို တမင္တကာ ထြင္ထားျခင္းျဖစ္ေပေတာ့သည္။ 
 
ေနာက္ထပ္စဥ္းစားရမည့္ကိစၥမွာ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ ၄၃၆ တြင္ ပုဒ္မခြဲ (က) ႏွင့္ (ခ) ဟူ၍ အပုိင္းႏွစ္ ပုိင္းရွိသည္။ ထုိ အပိုင္း ႏွစ္ ပုိင္းတြင္ ပုဒ္မ (ခ) ကိုပဲ ျပင္မည္ဆိုလွ်င္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲလုပ္စရာမလို၊ “ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုး၏  ၇၅ ရာႏႈန္းေက်ာ္က ေထာက္ခံလွ်င္”  ကိစၥျပတ္ႏုိင္သည္။ ဤအတြက္လည္း ကာခ်ဳပ္ႏွင့္ ႀကိဳတင္ လက္ဝါး ရုိက္ထားၿပီးျဖစ္ပံုရသည္။ 
 
  သု႔ိပါ၍ ျပင္ခ်င္းျပင္လွ်င္ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပရန္ မလိုသည့္ ပုဒ္မ ၄၃၆ (ခ) ကိုပဲျပင္ၾကမည္။ က်င္းပမည္ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာ ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေတာ့ျဖစ္ေအာင္လုပ္မည္ဆုိသည့္ အခ်ိဳးကိုခ်ိဳးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒၏ သေဘာထားက လည္း “ေရြးေကာက္ ပြဲ” ႏွင့္ “ဆႏၵခံယူပြဲ” ႏွစ္ခု အနက္  ေရြးေကာက္ပြဲတခုထဲသာက်င္းပမည္။
 
 ဤအကြက္ဤအခ်ိဳးကိုခ်ိဳးႏုိင္လွ်င္ “၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးမည္”ဆုိသည့္ကတိလည္းမပ်က္၊ ပုဒ္မ ၄၃၆(ခ) ထဲမွ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးလုိက္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းကိုလွည့္စားႏုိင္မည္။ ယုတၱိရွိေသာ အခက္အခဲ လည္းျဖစ္၊ အတုိက္အခံပါတီက ေတာင္းဆုိေနေသာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိုလည္း ပ်ားရည္နဲ႔ဝမ္းခ်ကာ အခ်ိန္ေရႊ႕ဆုိင္းထားလိုက္ ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖင္ ဤေျခလွမ္းကို အကြက္က်က် ခ်ခင္းျပလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုယူဆပါသည္။ 
 
၂၀၁၅ အတြင္း လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပရန္ မလိုေတာ့ဟူေသာအခ်က္ကို ပုိင္ႏုိင္ၿပီဆိုလွ်င္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ ေန႔ရက္ကို တရားဝင္ေၾကညာမွာျဖစ္သည္။ သုိ႔ပါ၍ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ထုိးေပးလိုက္ေသာ စင္သည္ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိ္န္၊ (ဗိုလ္) ဦးေရႊမန္း၊ ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္တုိ႔  ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆုိင္ဆုိင္ကႏုိင္မည္ အကြက္ေကာင္းျဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့ ဤအကြက္ မ်ားကို သူတုိ႔ ႀကိဳတင္စည္းဝါးရုိက္ထားၾကၿပီးသားျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အခုမွ ေကာက္ခါငင္ခါ ေပၚလာသည့္အကြက္မ်ားမဟုတ္ပါ။ တာဝန္ ခြဲထားၿပီး က်ရာေနရာကေန ပီပီျပင္ျပင္ အသံုးေတာ္ခံေနၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။ 
 
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒၏  “အခက္အခဲ” ကို လႊတ္ေတာ္နာယကႀကီး စာနာေထာက္ထားၿပီး  သူ႔အပိုင္းစားလႊတ္ေတာ္ စားက်က္ႀကီးထဲမွာ က်ေအာင္ခ်မည္သာျဖစ္သည္။ သူတာဝန္သူေက်ပြန္ရမည္မဟုတ္ပါလား။ လႊတ္ေတာ္ထဲကအမတ္အမ်ားစုမွာ လႊတ္ေတာ္နာယကႀကီးက “ကၽြဲ” ဟုဆုိလွ်င္ မည္သူမွ် “ဤ” လုိ႔ ဖတ္ဝ့ံမည့္သူမရွိပါ။ သူရဦးေအာင္ကို ဆုိသူကလည္း လူစြမ္းေကာင္း လုပ္၍ နာယကႀကီး၏“ကၽြဲ” ကို “ဤ” လုိ႔ ဖတ္ဝ့ံမည္ပါမည္ေလာ။ 
 
တကယ္ေတာ့ သူရဦးေအာင္ကိုသည္ ကေလးကစရာ“ေပတုိး”ကဲ့သုိ႔ တုတ္ေခ်ာင္းေလး ၂ ေခ်ာင္းေပၚမွာ “ေရွ႕ဂၽြမ္း ေနာက္ ဂၽြမ္းေတြထုိးျပေနျခင္း” သာျဖစ္ပါသည္။ တကယ္ေတာ့ သူရဦးေအာင္ကိုသည္ “အာဏာႏွင့္ဥစၥာဓန” ဆုိသည့္ စစ္အုပ္အပုိင္စီးထားေသာ တုတ္ေခ်ာင္း ႏွစ္ေခ်ာင္းေပၚမွာ ေရွ႕ဂၽြမ္းေနာက္ဂၽြမ္းေတြ ထုိးျပေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိတုတ္ေခ်ာင္းကိုင္ထားသူ၏ အနိမ့္အျမင့္ကစားမႈ အေပၚမွာ ဂၽြမ္းထိုးျပေနႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကို သေဘာေပါက္ၾကဖုိ႔လုိပါသည္။ ထိုအခ်က္ကိုမျမင္သမွ်  သေဘာမေပါက္ ေသးသမွ်  “ဂၽြမ္းထုိးေနသာေပတိုး၏ စတန္႔ျပမႈ”မ်ားကို အဟုတ္ႀကီးထင္ေနၾကလိမ့္မည္သာျဖစ္ပါသည္။  
 
တကယ္ေတာ့ သူတုိ႔သည္ စစ္အုပ္စုက ဖန္တီးထားသည့္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ဟူသည့္ စင္ျမင့္ေပၚက “ဇာတ္ရုပ္မ်ား” သာျဖစ္ပါသည္။ ဘယ္သူကဘယ္စကားကို ဘယ္လိုစကားလံုးနဲ႔ေျပာ၊ ဘယ္လိုအဆို ဘယ္သူက ဘယ္အခ်ိန္မွာတင္ၿပီး ဘယ္လို ေထာက္ခံရမည္ ဆုိသည္ကို သူတုိ႔အတြင္းမွာႀကိဳတင္ညြန္ၾကား၊ အမိန္႔ေပး၊ ဇာတ္တုိက္ထားၿပီးသားျဖစ္ပါသည္။ ခြင့္မဲ့ပ်က္ ကြက္သည္ ကိုပင္အေရးယူ မည္ဟုေမာင္းတင္ထားၿပီမဟုတ္ပါလား။ 
 
စစ္သားအမတ္မ်ားဘက္ကိုၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္လည္း ပုဒ္မ ၄၃၆ (က) ကို မထိနဲ႔မျပင္နဲ႔လို႔ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာေျဗာင္ေျပာထား ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ 
 
ေနာက္ဆံုးတစ္ခ်က္အျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေသာ “၆ ပြင့္ဆုိင္” ဘက္ကိုၾကည့္ၾကပါအံုးစုိ႔။ 
 
ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒တင္ျပလုိက္ေသာ “အခက္အခဲ”သည္ ၆ ပြင့္ဆုိင္၌ ေဆြးေႏြးစရာေခါင္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္လာၿပီ။ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ေလာ/ ဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ေလာ။ သမၼတ(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ ၏ “၆ပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲ” ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရးသာျဖစ္ပါသည္။
 
 ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒၏ ထို “အခက္အခဲ” ကို ၆ ပြင့္ဆုိင္၌ တင္ျပ၍ သေဘာထားရယူမည္ဆုိလွ်င္ ထို “အခက္အခဲ”အေပၚ “တပြင့္ထဲေသာ မေဗဒါ” သည္ “သေဘာထားႀကီးျပျခင္း” မွလြဲ၍ အျခားဘာမ်ား ေစာဒကတတ္ႏုိင္ပါဦးမည္နည္း။ 
 
ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒၏ “အခက္အခဲ” ကဲ့သို႔၊ သမၼတ၏အခက္အခဲ၊ နာယကႀကီး၏အခက္အခဲ၊ ကာခ်ဳပ္၏အခက္အခဲမ်ားေပၚ ေပါက္လာခဲ့လွ်င္ ဘယ္လိုရင္ဆုိင္ၾကမလဲ။ 
 
ညြန္း 

 

  • ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒ အျမန္တင္ရန္ သူရဦးေရႊမန္းတိုက္တြန္း (DVB) ၁၄-၅-၂၀၁၅ 
  • DVB TV အသံဖုိင္ (https://www.youtube.com/watch?v=adHTHMkpLWc)
  • ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) 

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)