တူေမာင္ညိဳ – စိန္ေခၚ ေစ်းဆစ္ၾကမွာလား

June 15, 2015

 

တူေမာင္ညိဳ – စိန္ေခၚ ေစ်းဆစ္ၾကမွာလား

(မိုုးမခ)    ဇြန္လ ၁၅ ၊ ၂၀၁၅ 

 

လႊတ္ေတာ္ဘက္မွ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း” (၂) ခု ခ်ျပလာခဲ့သည္။ (ကာလံု)ထဲမွာ ဒီကိစၥ ၿပီးျပတ္ သြားတဲ့ပံုေပၚသည္။ 

 

ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔သတင္းစာမ်ားတြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ပထမဥပေဒၾကမ္း၌ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က) ျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ႏုိင္မည့္ ပုဒ္ (၄) ပါဝင္သည္။ ထုိပုဒ္မမ်ားမွာ 

  • ပုဒ္မ ၅၉ (ဃ) ႏွင့္ (စ)
  • ပုဒ္မ  ၆၀ (ဂ)  
  • ပုဒ္မ၄၁၈ (ခ) 
  • ပုဒ္မ ၄၃၆(က)ႏွင့္ (ခ) တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔ သတင္းစာမ်ားတြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဒုတိယဥပေဒၾကမ္း၌  ပုဒ္မ ၄၃၆ (ခ) ျဖင့္သာျပင္ဆင္ႏုိင္မည့္ ပုဒ္မ (၂၄) ခုႏွင့္  ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယား (၂) ႏွင့္ ဇယား (၅) တု႔ိတြင္ျဖည့္စြက္မည့္အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ 

 

  ယင္းသုိ႔ “ေလ့လာသိရွိအႀကံျပဳႏုိင္ရန္” ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ထုိဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ဘယ္ေတာ့/ဘယ္လိုျပင္ဆင္မွာလည္း ဆုိ သည့္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ မပါရွိေခ်။ 

 

ထုိမူၾကမ္း ၂ ခုစလံုးကို ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီျပင္ဆင္မည္ေလာ/ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီး ေနာက္မွ ျပင္ဆင္မည္ေလာ။

 

လႊတ္ေတာ္ထဲ၌ အဆုိပါ မူၾကမ္းမ်ားျပင္ဆင္ေရး၊ အတည္ျပဳေရးႏွင့္ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ေရးတုိ႔သည္ “အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္” တို႔ လက္ထဲမွာရွိသည္။ 

 

ယခုကဲ့သုိ႔ မူၾကမ္း ၂ ခု ခြဲ၍ ခ်ျပျခင္းကုိယ္၌က ေသြးရိုးသားရိုးမဟုတ္ ပရိယာယ္ဆင္ကြက္တစ္ခု ေထာင္ေခ်ာက္ တစ္ခုဟုျမင္ ေနသည္။ ပထမမူၾကမ္းသာ ဦးစားေပးၾကမည္ဟုဆိုလွ်င္ လူပုဂၢိဳလ္အေရး၊ ပါတီအေရးေရွ႕တန္းတင္သည္ တိုင္းရင္းသားအေရး ဥပကၡာ ျပဳသည္ဟု စကားတင္းဆုိၾကေပလိမ့္မည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ေျပာထားသည့္ “ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ဆနၵခံယူပြဲ” တၿပိဳင္နက္ က်င္းပရန္ “အခက္အခဲရွိတယ္” ဆုိသည့္စကားကိုလည္း ထည့္တြက္ထားၾကရမည္။ တကယ္ေတာ့ ဒုတိယမူၾကမ္းထဲ၌ သူတုိ႔လုိခ်င္တာ ေတြႏွင့္ “တုိင္းရင္းသား” ကို ျမွဴဆြယ္ လဘ္ထုိးစရာအခ်က္တခ်ိဳ႕ကို တမင္အက်ယ္ခဲ်႕ထိုးထည့္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဇယား (၂) နဲ႔ ဇယား (၅) ထဲ အခ်က္တခ်ိဳ႕ တုိးေပးရံုျဖင့္ “ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု” ျဖစ္မလာႏုိင္သည္ကို ဦးေႏွာက္ပံုမွန္ရွိသူတုိင္းသိပါသည္။ 

သုိ႔ပါ၍ လူမ်ားစုစိတ္ဝင္စားမႈအရွိဆံုး ပုဒ္မ ၂ ခု ျဖစ္ေသာ  “ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ”ကုိ ပဲေရြးခ်ယ္ၾကည့္ရႈၾကပါစုိ႔။ 

 

ထုိပုဒ္မ ၂ ခုသည္ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က) အရျပင္ဆင္ရမည့္အခ်က္ျဖစ္သည္ကို သတိျပဳရပါမည္။ ဆုိလိုသည္မွာလက္ရွိတည္ဆဲ ပုဒ္မ ၄၃၆(က)အရ ဆံုးျဖတ္ရမည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ (၇၅%+၁) + ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ” ဆုိသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ 

ပုဒ္မ ၅၉ (စ)

ပုဒ္မ ၅၉(စ)၌ “ထို တရားဝင္သားသမီးတစ္ဦးဦး၏ ဇနီးသုိ႔မဟုတ္ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း” ဆိုသည့္ စကားရပ္ကိုပဲ ျဖဳတ္ ပယ္လိုက္ျခင္းမွ်သာျဖစ္သျဖင့္ က်န္စကားရပ္မ်ားအရ လြတ္လြတ္ကင္းကင္းရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိသြားၿပီဟု ဘယ္လိုမွ တိတိက်က်ေျပာ လုိ႔ မရေသးသည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။ ညစ္ကပ္ ယုတ္မာခ်င္သူမ်ားအတြက္ ညစ္ႏုိင္၊ ကပ္ႏုိင္သည့္ စကာလံုးေတြ စကားရပ္ေတြ က်န္ရွိ ေနေသးသည္။ 

ပုဒ္မ ၄၃၆ 

ပထမအခ်က္က ဘယ္ေတာ့ျပင္မလဲဆုိသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သက္သည္။ 

ထို ပုဒ္မ ၄၃၆  ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကာခ်ဳပ္က The Mainichi သတင္းဌာနႏွင့္အင္တာဗ်ဴးရာတြင္ “ဒီအခ်ိန္ကေတာ့ ျပင္ဖို႔ မသင့္ေသးတဲ့ အခ်ိန္တစ္ခုလို႔ ေျပာရပါလိမ့္မယ္” ခပ္တင္းတင္း၊ခပ္ေျပာင္ေျပာင္ပင္ေျပာသည္။ အခ်ိန္ႏွင့္အဆံုးအျဖတ္သည္ ဒုိ႔လက္ထဲတြင္ရွိသည္ဟု ေျပာတာပဲျဖစ္သည္။ စစ္တပ္၏ စစ္သားအမတ္ ၂၅% ကို လံုးဝ အထိမခံဟု ေျပာလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ဒုတိယအခ်က္ကထုိဥပေဒၾကမ္းထဲ၌ပါသည့္“ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသုိ႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အားလံုး၏ ခုနစ္ဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္မေလ်ာ့ေသာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပင္ဆင္ရန္သေဘာတူ လက္ခံၿပီးေနာက္ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပဲြက်င္းပ၍ဆႏၵမဲေပးသူအားလံုး၏ထက္ဝက္ေက်ာ္ဆႏၵမဲျဖင့္သာျပင္ဆင္ရမည္” ဆိုသည့္အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ 

“ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အားလံုး၏ ခုနစ္ဆယ္ရာခုိင္နႈန္း + ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲဆႏၵမဲေပးသူ အားလံုး ၏ထက္ဝက္ေက်ာ္ဆႏၵမဲ”ဆုိသည့္အခ်က္ကို ဒီခ်ဳပ္ပါတီအပါအဝင္အတိုက္အခံမ်ားက မည္သုိ႔ သေဘာထားတုန္႔ျပန္ၾကမည္နည္း။ 

 

ဥပေဒမူၾကမ္းကလည္း စစ္တပ္၏ စစ္သားအမတ္  ၂၅% ကို ေယာင္၍မွ်ပင္ တို႔ထိမထားသည္ကိုေတြ႔ရေပလိမ့္မည္။

 

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၌ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံညြန္းမကိုက္ဆံုးေသာ အခ်က္မ်ားအနက္ ဤအခ်က္မွာအဓိကႏွင့္ထင္သာျမင္သာ အရွိဆံုးအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ “ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္သည္” ဆိုေသာ သေဘာတရား ကို ေလွာင္ေျပာင္ ပ်က္ရယ္ျပဳေနသည့္အခ်က္လည္းျဖစ္သည္။ မိမိကုိယ္မိမိ ဒီ္မုိကေရစီသမားစစ္စစ္ေတြပါ၊ ဒီမုိကရက္အစစ္အမွန္ေတြပါ ဟု ဆုိေနသူမ်ားကို စိန္ေခၚေနသည့္အခ်က္လည္းျဖစ္ပါသည္။ စစ္အုပ္စုက ျပဳသမွ်ႏုေနရတဲ့ “ ဒီမုိကေရစီသမားစစ္စစ္၊ လစ္ဘရယ္သမား စစ္စစ္” ေတြေတာ့ မလိုခ်င္ပါ။ 

 

သုိ႔ပါ၍ ခ်ျပလာသည့္ ဥပေဒၾကမ္းကိုေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အေျခအေနအခ်ိန္အခါအရလည္းေကာင္း၊ အခ်က္အလက္အရ လည္းေကာင္း၊ အတုိက္အခံမ်ားကိုင္စြဲထားသည့္ ဒီမုိကေရစီစံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားအရလည္းေကာင္း စိန္ေခၚသင့္၊ စိန္ေခၚထုိက္သည့္အေျခ အေန၊ ေစ်းဆစ္ရမည့္ အေနအထားျဖစ္ပါသည္။ 

တစ္ဦးေကာင္းတစ္ေယာက္ေကာင္းမူျဖင့္ စိန္ေခၚေစ်းဆစ္၍ေတာ့ရမည္မထင္ပါ။ မဟာမိတ္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္တေသြးတည္း တသားတည္းစည္းလံုးညီညြတ္ၿပီး  စိန္ေခၚေစ်းဆစ္ႏုိင္မွျဖစ္ႏုိင္မည္။ 

ညြန္း

၁၁-၆-၂၀၁၅ ၊ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ

၁၂-၆-၂၀၁၅ ၊ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ

၁၂-၆-၂၀၁၅ ၊ ျမဝတီသတင္းစာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ The Mainichi သတင္းဌာနအင္တာဗ်ဴး

၁၃-၆-၂၀၁၅ ၊ ျမဝတီသတင္းစာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ The Mainichi သတင္းဌာနအင္တာဗ်ဴး

 

 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
Advertise on MoeMaKa
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

မုိးမခ လစဥ္ထုတ္မဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ ထြက္ၿပီ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ

By

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ ၾသဂတ္စ္ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကေလာင္ရွင္ေတြရဲ႕...

Read more »

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ …

By

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ … (မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၁၈၊ ၂၀၁၇ မုိးမခ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကမ္လူေဝး ကာတြန္း Joker ကာတြန္း OKKW ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္