ေမာင္ေမာင္စုိး – တ႐ုတ္ေပၚလစီ အေရြ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရး (၂)

June 19, 2015

– တ႐ုတ္ေပၚလစီ အေရြ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရး (၂)
(မုိးမခ) ဇြန္ ၁၈၊ ၂၀၁၅

(ခ) တ႐ုတ္ပါတီႏွင့္ ပါတီျခင္းဆက္ဆံေရး
၁။ သခင္ဗသိန္းတင္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္အား သတင္းေရးသားေဖၚျပၾကရာတြင္ အခ်ဳိ႕သတင္းဌာနမ်ားက ၃၅ ႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္နိုင္ငံအေနႏွင့္ ျမန္မာ့အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံမႈဟု တိက်စြာေဖၚျပခဲ့သည္။ အမွန္ပင္ လြန္ခ့ဲေသာ ၃၅ ႏွစ္အရင္ ၁၉၈၀ မတိုင္မွီကာလက တ႐ုတ္ပါတီအေနႏွင့္ အျခားျမန္မာအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံဘူး၍ ျဖစ္ သည္။

ထိုသူမွာ ထိုစဥ္က ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဒုဥကၠဌ ျဖစ္သူ သခင္ဗသိန္းတင္ ျဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့ သခင္ဗသိန္းတင္တုိ႔မွာ ၁၉၅၀ ေႏွာင္းပိုင္းကာလမ်ားကထဲက နိုင္ငံတကာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အကူအညီရရန္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ေရာက္ရွိေနၾကၿပီး တ႐ုတ္ ျပည္ စစ္ခြၽမ္းျပည္နယ္တြင္ ေနရာခ်ေပးျခင္းခံရသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အေစာပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္မွ ေနရာထိုင္ခင္း အစားအ ေသာက္ က်န္းမာေရးတာဝန္ယူမႈအျပင္ နိုင္ငံေရးသင္တန္းမ်ားေပးသည္မွအပ မည္သည့္ထူးျခားသည့္အကူအညီမွမရွိေခ်။

သို႔ေသာ္ ၁၉၆၆ တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံတကာပါတီမ်ား ျပည္သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထား
ေပၚလစီမ်ား ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခ့ဲသည္။ နိုင္ငံတကာေတာ္လွန္ေရးမ်ား နိုင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားအား ကူညီအားေပး
ေထာက္ပ့ံရမည္ဟု ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။ ေပၚလစီအသစ္ ခ်မွတ္လိုက္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ေဘက်င္းရွိ ျပည္ သူ႔ခန္းမအတြင္း၌ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဥကၠဌေမာ္စီတုန္းနွင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဒုဥကၠဌႏွင့္ အေဝးေရာက္ ဗဟ္ိုအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္သခင္ဗသိန္းတင္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံလက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ခ့ဲၿပီး အလွည့္အေျပာင္းတခုစခ့ဲသည္။

၂။ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာန
ထိုစဥ္ ဗကပမွာ ျမန္မာျပည္မွ အတိုက္အခံျဖစ္႐ုံသာမက မတရားသင္း ေၾကျငာခံထားရသည္ျဖစ္ရာ ဗကပႏွင့္ဆက္ဆံ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ကိစၥအဝဝကို တ႐ုတ္ပါတီ နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာနက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕အ ေနႏွင့္ ဆက္ဆံမႈမျပဳခ့ဲ။

သိ့ုေသာ္ ထိုနိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာနသည္ ပါဝါျပည့္လုပ္ေဆာင္နိုင္သည့္ဌာနတစ္ခုျဖစ္သည္။ KIA မွ ခြဲထြက္လာေသာဇခုံတိန့္ယင္းႏွင့္အဖြဲ႕အား ဗကပႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေပးၿပီး ၁၀၁ စစ္ေဒသအျဖစ္၎ တ႐ုတ္ျပည္ ေကြ႕က်ိဳးျပည္နယ္တြင္ နိုင္ငံ ေရးခိုလွႈံခြင့္ေပးထားေသာ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းႏွင့္အဖြဲ႕အား ဗကပႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေပးၿပီး ၃၀၃ စစ္ေဒသအျဖစ္၎ အစိုးရအားခံတိုက္ေနေသာကိုးကန့္ကာကြယ္ေရးေခါင္းေဆာင္ ဖုန္ၾကားစင္းတုိ႔အား ဗကပႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေပးၿပီး ၄၀၄ စစ္ေဒသအျဖစ္၎ တ႐ုတ္ျဖဴ ကူမင္တန္ဆန္က်င္ေရးအတြက္ေမြးထားေသာ ဝ လူငယ္မ်ားအား ဗကပႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေပးၿပီး အေရွ႕ေျမာက္ ဝ ေဒသအား ၎ ဗကပတို႔အား အေျခခ်နိုင္ေအာင္ ကူညီေပးခ့ဲသည္။ ထို႔ျပင္ လိုအပ္ေသာ လက္နက္ခဲယမ္း စစ္အသုံးအေဆာင္ ရိကၡာေဆးဝါး ေငြေၾကးအားလုံးကိုလည္း ပ့ံပိုးေပးခ့ဲရာ ဗကပ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသသည္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ အင္ၾကီးအားၾကီး ျဖင့္ ေပၚထြက္ခ့ဲသည္။

ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တ႐ုတ္ပါတီ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာန၏ လုပ္နိုင္စြမ္း လက္တံရွည္မႈကို အသိမွတ္မျပဳဘဲမျဖစ္နိုင္ေပထိုစဥ္က တ႐ုတ္ပါတီအေနႏွင့္ ဗကပတုိ႔ႏွင့္ ျမန္ဆန္စြာထိေရာက္စြာ ဆက္ဆံနိုင္ရန္ အေရွ႕ေျမာက္နယ္စပ္၌ CPC ၏ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ လူနင့္ယိ အား နိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာနမွတာဝန္ေပးထားခ့ဲ၏။ ထိုစဥ္ေတြ႕ရခ်က္မ်ားအရ တ႐ုတ္ပါတီ နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာနသည္ လက္တံရွည္သည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္သည္။ ဘတ္ဂ်က္ေတာင့္တင္း သည္။ ေဒသႏၲရအစိုးရအဆင့္ဆင့္ထက္ ပါဝါပိုျမင့္သည္။ ပုံမွန္အစိုးရဌာနလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားနိုင္သည္။

ခ်ဳပ္၍ေျပာရလွ်င္ တ႐ုတ္ပါတီ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာန၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္နိုင္စြမ္းမွာ ပုံမွန္အစိုးရဌာနမ်ားထက္ ပိုျမင့္ သည္။ ပိုျမင့္သည့္ အဓ္ိကအေၾကာင္းမွာ အစိုးရဌာနမ်ားက့ဲသို႔ သံတမန္နည္းလမ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာေလ့မရွိ၍ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေျမာက္ေရးသာ အဓိကျဖစ္သည္။

၃။ လက္ရွိ ပါတီခ်င္းဆက္ဆံေရးမ်ား
ယခင္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအဖို႔ ပါတီခ်င္းဆက္ဆံေရးဆိုသည္မွာ မက္ခ္ လီနင္ဝါဒ ေမာ္စီတုန္းအေတြးအေခၚ ကိုအတူ တကြကိုင္ဆြဲသည့္ ညီအကိုပါတီခ်င္းဆက္ဆံေရးျဖစ္သည္။ “ထေလာ့ အငတ္ေဘးက်ေရာက္သူတုိ႔တေတြ ထေလာ့ ကမၻာ့ တဝွမ္းကေက်းကြၽန္ေတြ” ဟူေသာ အင္တာေနရွင္နယ္သီခ်င္းကို အတူတကြ လက္ခ်င္းယွက္ဆိုနိုင္ေသာ ညီအကိုပါတီမ်ား ဆက္ဆံေရးျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဤအေျခအေနသည္ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း သိသိသာသာေျပာင္းလဲသြားသည္။ တကယ္ဆိုလွ်င္ ၁၉၆၀ ပတ္ဝန္းက်င္ ႐ုရွားႏွင့္တ႐ုတ္ သေဘာတရားကြဲလြဲမႈ စကတည္းက ကမၻာ့လက္ဝဲဂိုဏ္းအတြင္း အကြဲအျပဲစခ့ဲျပီျဖစ္သည္။ ထိုမွ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း ဆိုဗီယက္ယူနီယံ ျပိဳကြဲသည့္အျပင္  အေရွ႕ဥေရာပဆိုရွယ္လစ္နိုင္ငံမ်ားရွိ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ား တခန္းရပ္သြား သည္။ ျပိဳကြဲသြားသည့္ ဆိုဗီယက္ႏိုင္ငံငယ္မ်ားတြင္လည္း ယခင္ေဗာ္ရွီဗစ္မ်ားသည္ ခရစ္ယာန္သူေတာ္စင္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းကုန္ၾကသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ား အေရးနိမ့္သြားသည္။ ရွားရွားပါးပါးအာဏာရသည့္ ဗီယက္နမ္ပါတီႏွင့္လည္း တ႐ုတ္တုိ႔အဆင္မေျပ။ ညီေနာင္တုိ႔လည္း အကြဲကြဲအျပားျပား ျဖစ္ကုန္ၾကသည္။ ကြန္ျမဴနစ္အလံ ဆက္လႊင့္လိုသူ ညီေနာင္ ပါတီအခ်ဳိ႕ရွိေသာ္လည္း ထိုပါတီငယ္မ်ားမွာ အရွံဳးသမားမ်ားျဖစ္ေနၿပီး ကိုယ့္နိုင္ငံတြင္းမွာေတာင္ ရပ္တည္ဖို႔အခက္ခဲရွိ ေနေပရာ တ႐ုတ္အဖို႔ မလြမ္းေလာက္ဟု ဆိုရေပမည္။ ဤအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ေဘက်င္းအသံလႊင့္ဌာနလည္း အင္တာေနရွင္နယ္သီခ်င္း ထုတ္လႊင့္မႈကို ရပ္တန္႔လိုက္ရေပေတာ့သည္။

ထိုအခ်ိန္မွစ၍ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အတြက္ ပါတီခ်င္းဆက္ဆံေရးအသစ္စသည္။ ပထမ စတင္သည့္ ပါတီခ်င္းဆက္ဆံေရး
အစိုးရခ်င္းဆက္ဆံမႈရွိသည့္နိုင္ငံမ်ားမွ အာဏာရပါတီမ်ားႏွင့္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္အဖို႔ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ဆက္ဆံသည့္ အာရွႏွင့္အာဖရိကရွိ နိုင္ငံအခ်ဳိ႕မွာ အာဏာရွင္နိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ထိုအာဏာရွင္နိုင္ငံမ်ားမွ အာဏာရပါတီ မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရျခင္းမွာလည္း တ႐ုတ္အဖို႔ နာမည္ပ်က္ေဆးေဖာ္ရသလို ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္သည္ အာဏာရ ပါတီမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကိုမူ မျဖစ္မေန ထူေထာင္ထားသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ နိုင္ငံအလိုက္ သက္တမ္းရင့္ပါတီမ်ား သိကၡာရွိေသာပါတီမ်ား လူထူေထာက္ခံမွဳျမင့္ေသာပါတီမ်ားႏွင့္ ပါတီ
ခ်င္းဆက္ဆံေရးထူေထာင္လာသည္။ ထို႔ျပင္ အိႏၵိယကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံမ်ားတြင္ ကြန္ဂရက္ပါတီႏွင့္ ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသားေရး
ပါတီတုိ႔မွာ တလွည့္စီ အစိုးရႏွင့္အတိုက္အခံျဖစ္ေနေပရာ တ႐ုတ္တုိ႔အေနႏွင့္ ၂ ပါတီစလုံးႏွင့္ ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ ထားခ့ဲသည္။

တ႐ုတ္ပါတီအေနႏွင္ ျမန္မာအာဏာရပါတီျဖစ္ေသာ ၾက့ံဖြံ႕ႏွင့္လည္း ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ထားသည္။ ႏွစ္ပါတီအျပန္ အလွန္ဆက္ဆံေရးကို ထူေထာင္ထားသည္။ ထို႔ျပင္ NLD အပါအတိုက္အခံပါတီမ်ား တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ကို ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္းမွ စတင္တည္ေထာင္လာခ့ဲသည္။

သိ့ုျဖစ္၍ တ႐ုတ္အေနႏွင့္ အစိုးရေရာ အတိုက္အခံပါ ဆက္ဆံျခင္းသည္ မထူးဆန္းဟုဆိုေသာ္ရေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တ႐ုတ္ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႕ဆုံျခင္းသည္ အေျပာင္းအလဲတခု၏ အစဟုဆိုရျခင္းမွာ
ထူးျခားေသာ ျမန္မာျပည္တြင္းေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ဟု ဆိုရေပမည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)