ေမာင္ေမာင္စိုုး – ျငိမ္းခ်မ္းေရးဤခရီး နီးပါ၏ေလာ

July 9, 2015ေမာင္ေမာင္စိုုး – ျငိမ္းခ်မ္းေရးဤခရီး နီးပါ၏ေလာ
အပိုင္း ( ၁ )

(မိုုးမခ) ဇူလိုုင္ ၉ ၊ ၂၀၁၅

နိဒါန္း

၂၀၁၃ မွစတင္လိုက္ေသာ အစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္း
ေရးဗဟိုေကာ္မတီ UPCC လက္ေအာက္ရွိ ဦးေအာင္မင္းဦးစီးေသာ
ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ေရးေကာ္မတီ UPWC ႏွင့္
လိုင္ဇာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ားညီလာခံ EAOs မွ
ဖြဲ့စည္းေပးလိုက္သည့္ နိုင္ဟံသာဦးေဆာင္သည့္ တျပည္လုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးညိွႏွဳ္ိင္းေရးေကာ္မတီ NCCT တိ့ုသည္
၂၀၁၅ မတ္လကုန္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္မူျကမ္းု
NCA မူျကမ္းကို သေဘာတူညီခ့ဲျကသည္။
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက NCA မူျကမ္းသေဘာတူသည့္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကို သမတဦးသိန္းစိန္ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္
ျခင္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအား NCA လက္မွတ္
အျမန္ထိုးေရး ဆႏၵျပေစျခင္းတိ့ုျဖင့္ NCA သေဘာတူညီခ်က္
မူျကမ္းအတိုင္း လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ သေဘာထား ေဖၚျပခ့ဲသည္။

NCCT ေခါင္းေဆာင္မ်ားကမူ NCA မူျကမ္းသေဘာတူညီမွဳရရွိ
ေျကာင္းလက္မွတ္ထိုးသည္ဆိုျခင္းမွာ မူျကိဳကေလးေက်ာင္းဆင္း
လက္မွတ္ေပးသည္ႏွင့္တူေနေျကာင္းေျပာျကားခ့ဲသည္။ ထို့ျပင္
NCCT ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ မူျကမ္းပါအခ်က္မ်ားအား တိုင္း
ရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ညီလာခံတြင္ ျပန္လည္တင္ျပရမည္
ျဖစ္ျပီး ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္စြက္စရာမ်ားရွိက ေနာက္တျကိမ္ေဆြးေႏြး
ပြဲတြင္ ျပန္လည္ညိွႏွဳိင္းေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ေျပာဆိုသေဘာတူ
ညီမွဳရခ့ဲသည္ဟုဆိုပါသည္။

ထိ့ုအျပင္ အဆိုပါ ၂၀၁၅ မတ္လကုန္တြင္ NCA မူျကမ္းေဆြး
ေႏြးသေဘာတူရရွိျပီဆိုသည့္တိုင္ ႏွစ္ဖက္ျကားတြင္ လိပ္ခဲတင္း
တင္း ျပသနာတရပ္က်န္ေနေသးသည္။၎မွာ NCA လက္မွတ္ထိုး
ရာတြင္ အစိုးရဘက္မွ ကိုးကန့္ MNDAA ပေလာင္ TNLA 
AA တိ့ုအားခ်န္လွပ္ထားေစလိုသည္ဟု အတိအလင္းေျပာထား
သက့ဲသုိ့ NCCT မွလည္း အားလုံးပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးရန္လို
သည္ဟု ရပ္ခံခ့ဲသည္။

ပန္ဆန္းညီလာခံ

NCA မူျကမ္းရအျပီးတြင္ ပထမဆုံးက်င္းပေသာ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ား၏ ညီလာခံမွာ ပန္ဆန္းညီလာခံျဖစ္သည္။
NCCT တြင္မပါေသာ ဝ UWSA မိုင္းလာအဖြဲ့ NDAA တိ့ုပါဝင္
သျဖင့္ NCA တိုက္ရိုက္မသက္ဆိုင္ေသာ ညီလာခံဟု ေျပာ၍
ရသည္။ ၎ညီလာခံကို UWSA/NDAA/KIA ၃ ဖြဲ့မွ ကမကထ
ျပဳ၍ ၂၀၁၅ ေမလဆန္းတြင္က်င္းပခ့ဲသည္။  MNDAA/TNLA/AA
၃ ဖြဲ့အား တက္ေရာက္ခြင့္မျပဳရန္ အစိုးရကေျပာခ့ဲေသာ္လည္း
တက္ခြင့္ျပဳခ့ဲျကသည္။ NCCT အဖြဲ့ဝင္အားလုံးလည္းမပါဝင္ဘဲ
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ့ ၁၂ ဖြဲ့တက္ေရာက္ခ့ဲသည္။

တက္ေရာက္
သည့္အဖြဲ့အားလုံးမွာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ့မ်ားထဲတြင္ လက္နက္ကိုင္
အင္အား အမ်ားဆုံးအဖြဲ့မ်ားသာျဖစ္သည္ကိုေတြ့ရသည္။ထို့ျပင္
အဖြဲ့အသီးသီးမွ အဓိကေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဥကၠဌမ်ား
စစ္ဦးစီခ်ဳပ္မ်ား တက္ေရာက္ျကသည္ကို ေတြ့ရသည္။
ညီလာခံ၏အိမ္ရွင္လည္းျဖစ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့
မ်ားထဲတြင္ အင္အားအျကီးဆုံးလည္းျဖစ္ေသာ UWSA ေခါင္း
ေဆာင္ ေပါက္ယိုခ်မ္းက နိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္မရွိဘဲ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးမရနိုင္ဟု ထည့္သြင္းေျပာဆိုသြားသည္ကို ေတြ့ရ
သည္။

ဤအခ်က္သည္ ၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္း KIA တိ့ုဆြဲကိုင္ထား
ေသာမူျဖစ္သည္ကို ေတြ့ရသည္။ ထိုသေဘာထားသည္ UWSA
၏ သေဘာထားလည္းျဖစ္သြားပုံရသည္။
ပန္ဆန္းညီလာခံတြင္ အဖြဲ့ ၁၂ ဖြဲ့မွ စာတမ္း ၁၂ ေစာင္တင္ျပ
ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္ဟုဆိုသည္။ထို့ေနာက္ ပန္ဆန္းညီလာခံတက္
ေရာက္သည့္ အဖြဲ့ ၁၂ ဖြဲ့မွ ေအာက္ပါ အခ်က္ ၄ ခ်က္ကို အဓိထား
ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္ဟုဆိုသည္။

၁။။ စစ္္ကိုမလိုလားေသာ္လည္း အစိုးရကအင္အားသုံး ဖိအားေပး
မွဳမ်ားရွိေနသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ားအေနနဲ့ 
သင့္ေတာ္တဲ့ အင္အားေတာင့္တင္းတဲ့ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့မ်ား
ထားရွိရန္။

၂။။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေရးျကီး၍ ၂၀၀၈ အေျခခံ
ဥပေဒအား မျဖစ္မေန ျပင္ဆင္ရန္။

၃။။ တျပည္လုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးေရးႏွင့္
ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ မည့္သည့္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မွ ခ်န္မထားရန္ ။ တနိုင္ငံလုံးဟုဆိုထားသည့္
အတိုင္းအားလုံးပါဝင္ရန္။

၄။။ NCA မူျကမ္းကို ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ ျပင္ဆင္ရန္တိ့ုကို ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ပန္ဆန္းညီလာခံတြင္ UWSA က ဝျပည္နယ္
အသိမွတ္ျပဳေရးအတြက္ အားလုံးေထာက္ခံမွဳေပးရန္ ေတာင္းဆို
သည္ကို ေတြ့ရသည္။ ထိုျပင္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း လြယ္လန္း
ေဒသ ဝ တိ့ု၏ ၁၇၁ စစ္ေဒသႏွင့္ ယခင္က ထိပ္တိုက္ တိုက္ပြဲမ်ား
ျဖစ္ပြါးေနသည့္ ရွမ္းေတာင္မွ RCSS ရြက္ဆစ္အဖြဲ့တက္ေရာက္
သည့္အတြက္ UWSA ႏွင့္ RCSS ျကား တစုံတရာနားလည္မွဳ
ရေနသည္ဟု တြက္ဆရသည္။ ထို့ျပင္စစ္ေရးအကဲခတ္မ်ားကမူ
အဆိုပါ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ားျကား လက္နက္ခဲ
ယမ္း ျဖည့္တင္းမွဳအပါ စစ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရန္အတြက္ ေဆြး
ေႏြးသြားဖြယ္ရာရွိသည္ဟု ဆိုျကပါသည္။အဘယ္ေျကာင့္ဆိုေသာ္
အဖြဲ့ ၁၂ ဖြဲ့မွ ထိပ္သီးမ်ားတက္ေရာက္ျကသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ေလာ္ခီးလာညီလာခံ

၂၀၁၅ ဇြန္လဆန္းတြင္ NCCT အဖြဲ့ဝင္မ်ားပါေသာ ေလာ္ခီး
လာ ညီလာခံကို ကရင္ျပည္နယ္ KNU ေဒသတြင္က်င္းပသည္။
UN အေထြေထြအတြင္းမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလည္ မစၥတာ
ဗီေဂ်းနမ္ဗီးယား တရုတ္ျပည္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ျကီးဌာန အာရွေရး
ရာ အထူးသံတမန္ ဆြန္ေကာ့ရွန္ Sun Guoxiang ဂ်ပန္နိုင္ငံ
နိပြန္ေဖါင္ေဒးရွင္း ျမန္မာနိုင္ငံဆက္ဆံေရးရံုး ရံုးအုပ္ျကီး ယူဂ်ီ
မိုရီ Yuji Mori အပါ အဖြဲ့ ၈ ဖြဲ့မွ ကိုယ္စားလည္မ်ားတက္ေရာက္
ျကပါသည္။

၂၀၁၅ ဇြန္လ ၂ ရက္တြင္စတင္ျပီး ၉ ရက္ေန့တြင္ျပီးစီးသြား
ခ့ဲေသာ ေလာ္ခီးလာညီလာခံတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အဖြဲ့ ၁၇ ဖြဲ့တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ၎တိ့ုမွာ KNU : NMSP ;
KIO/KIA ; SSPP/SSA ; ALP ; ANC ; AA ; WNO ; DKBA;
DKBA ; KNU/KNLA PC ; ABSDF ; LDU ;PSLF/TNLA ;
MNDAA ; PNO ; CNF ; KNPP တိ့ုျဖစ္ျကသည္။ UWSA ; 
NDAA ; RCSS စသည့္ ပန္ဆန္းညီလာခံတြင္ ပါသည့္အဖြဲ့အခ်ိဳ့
တက္ေရာက္ျခင္းမရွိပါ။

ေလာ္ခီးလာညီလာခံတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့
မ်ားက ေအာက္ပါတိ့ုကို ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခ့ဲျကေျကာင္းသိရ၏။

၁။။ NCA စာခ်ဳပ္မူျကမ္းကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မ်ားႏွင့္အတူ ေဆြး
ေႏြးအတည္ျပဳပါသည္။

၂။။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့အစည္းမ်ား၏ တနိုင္ငံလုံး
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ညိွႏွဳိင္းေရးကိုယ္စားလည္
အဖြဲ့ SD ကို KNU ဒုဥကၠဌ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ
အဖြဲ့ဝင္ ၁၅ ဦးပါအဖြဲ့ကို ဖြဲ့စည္းခ့ဲျပီး NCA လက္မွတ္ထိုးျခင္းကို
ျပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခ့ဲသည္။

၃။။ SD က အပစ္ရပ္ေရးလက္မွတ္ထိုးမည့္အဖြဲ့မ်ား စာရင္းအား
အတည္ျပဳရာတြင္ ၂၀၁၄ ဇႏၷဝါရီလတြင္ က်င္းပခ့ဲေသာ ေလာ္ခီး
လာညီလာခံမူႏွင့္ NCA ကိုလက္ခံလက္ခံသည့္ အဖြဲ့အားလုံး
ပါဝင္ေရးကို အတည္ျပဳသေဘာတူခ့ဲသည္။

၄။။ ေဆြးေႏြးပြဲကာလအတြင္း NCCT မွ ျပဳစုခ့ဲေသာ နိုင္ငံေရး
မူေဘာင္ မူျကမ္းအား ေလ့လာသုံးသပ္ အျကံျပဳေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။

၅။။ NCCT ၏ တႏွစ္ခြဲေက်ာ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳ
မွတ္တမ္းတင္ခ့ဲ့ျပီး SD ႏွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ဆုံး
ျဖတ္ခ့ဲျကသည္။

ေလာ္ခီလာညီလာခံကို လက္ခံက်င္းသသည့္ KNU ၏
ဥကၠဌလည္းျဖစ္ အပစ္ရပ္ေရးလက္မွတ္အျမန္ထိုးလိုသူဟု
သတင္းျကီးသူ ေစာမူတူးေစး မွာ ညီလာခံအစေန့က NCA လက္မွတ္ အျမန္ထိုးရန္ေျပာျကားခ့ဲေသာ္လည္း NCA သေဘာ
တူညီခ်က္ အေခ်ာသတ္ရရွိေရးအတြက္ ညိွႏွဳိင္းရန္ NCCT က့ဲသုိ့
ပူးေပါင္းနိုင္စြမ္းလည္းရွိ အရည္အခ်င္းလည္းရွိသည့္ အဆင့္ျမင့္
လုပ္ငန္းအဖြဲ့ ဖြဲ့စည္းရန္ အျကံျပဳေျပာဆိုလာသည္ကို ေတြ့ရသည္။
ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ကရင္အရပ္ဖက္အဖြဲ့အစည္းမ်ား၏ ျသဇာ 
အေတာ္ေလး သက္ေရာက္သည္ဟုဆိုျကသည္။

ဤသိ့ုျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ား တကြဲတျပား
မျဖစ္ေတာ့ ေလာ္ခီးလာညီလာခံမွ ေရွ့ဆက္ခ့ဲျကသည္။သူတိ့ု၏
ျငိမ္းခ်မ္းေရးေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မွာ ဒီမိုကေရစီေရး အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး
ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားရွိေသာ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စုဟု ဆိုပါသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
Advertise on MoeMaKa

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)