ေမာင္ေမာင္စုိး – ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္လာေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ဂ်ပန္၊ ပါဝင္ပတ္သက္လာေသာ ျမန္မာ (ဒုတိယပိုင္း)

July 28, 2015

ေမာင္ေမာင္စုိး – ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္လာေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ဂ်ပန္၊ ပါဝင္ပတ္သက္လာေသာ ျမန္မာ (ဒုတိယပိုင္း)
(မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၂၈၊ ၂၀၁၅

• တေက်ာ့ျပန္ဂ်ပန္
ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္သည္ စီးပြားေရးအရ ျပန္လည္နလံထူလာၿပီး ကမၻာ့ထိပ္တန္းစာရင္းဝင္ခ့ဲေသာ္လည္း စစ္
ေရးအရမူ အေမရိကန္၏ထီးရိပ္ေအာက္တြင္ ေနခဲ့ရသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး အေမရိကန္တုိ႔ဆြဲေပးထားေသာ ဥပေဒ အရ ဂ်ပန္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕သာ ဖြဲ႕ခြင့္ရွိၿပီး ၎ကို ကာကြယ္ေရးေအဂ်င္စီေအာက္တြင္ ထားသည္။ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဖြဲ႕ခြင့္မရွိခ့ဲဘဲ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ေနခဲ့ရသည္။ ကာကြယ္ေရး စစ္တပ္ စသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျခားနိုင္ငံမ်ား ရေသာအခြင့္အေရးထက္ မ်ားစြာဆုံ႐ႈံးခ့ဲသည္ဟု ဆိုရမည္။

ဒုတိ္ယကမၻာစစ္တြင္းက တာဝန္ရွိမႈအရဆိုရင္လည္း သူႏွင့္အလားတူတာဝန္ရွိေသာ ဂ်ာမဏီႏွင့္အီတလီတုိ႔သည္ ေစာစီးစြာ ကပင္ ၎တုိ႔၏စစ္တပ္ ကာကြယ္ေရးတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခြင့္အေရးကို ျပန္လည္ရခ့ဲျပီျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾကန္႔ၾကာေနျခင္းမွာ ဂ်ပန္တုိ႔၏ စစ္ဝါဒျပန္လည္ေခါင္းေထာင္လာမႈႏွင့္အတူ ဂ်ပန္တုိ႔၏ ဘူရွီဒို သူရဲေကာင္းစိတ္ဓါတ္ႏွင့္ ကာမီကာေဇအေသခံရဲသည့္စိတ္ဓါတ္တုိ႔ ေပါင္းစပ္ပါက ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေကာင္းမည္ဆိုကာ အစိုးရိမ္လြန္ေနၾက၍ဟု ယူဆရသည္။

သို႔ေသာ္ ယခင္လူမ်ားလုပ္သမွ် ေနာက္လူေပၚပုံခ်၍မရေပ။ ေနာက္လူမ်ားကလည္း လက္ခံၾကမည္မဟုတ္။ ဂ်ပန္တုိ႔သည္ လည္း ၎တုိ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳးစားခ့ဲသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၀၁ မွ ၂၀၀၆ ထိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္ယူခ့ဲေသာ Koizumi ကိုအီဇုမိလက္ထက္က စ၍ေပၚလြင္လာသည္ဟု ဆိုရမည္။

ကိုအိဇမိႏွင့္ သူ၏ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ Yasukuni ယာဆူကုနိ စစ္သခ်ၤိဳင္းတို သြားေရာက္ ဂါဝရျပဳ၍ ဂ်ပန္စစ္တပ္အခန္းကို ေဖၚ ထုတ္ခ့ဲသည္။ ယာဆုကုနိ စစ္သခ်ဳႋင္းသည္ ၁၈၆၈ ဂ်ပန္ဘုရင္ေမဂ်ီလက္ထက္က စတင္တည္ေဆာက္ခ့ဲ့ၿပီး ဂ်ပန္အင္ပါ ယာအတြက္ က်ဆုံးခ့ဲသူစစ္သားမ်ားသာမက အလုပ္သမားမ်ားအရပ္သား ေယာက်္ားမိန္းမ ကေလးမက်န္ မွတ္တမ္းတင္ ထားေသာေနရာျဖစ္သည္။ လူဦးေရ ၂ သန္းခြဲနီးပါး၏ အမည္ ေမြးရက္မွစ၍ က်ဆုံးသည့္ ရက္စြဲေနရာမ်ားပါ မွတ္တမ္း တင္ထားသည္။ ဂ်ပန္နိုင္ငံသားမ်ားသာမက ဂ်ပန္အင္ပါယာအတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း ကြယ္လြန္ခ့ဲၾကေသာ ကိုရီး ယားႏွင့္ တိုင္ဝမ္တ႐ုတ္မ်ားလည္းပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေျပာစရာျဖစ္ေနသည္မွာ ထိုသူမ်ားထဲတြင္ ဒုတိယကမၻာစစ္တြင္းက စစ္ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ခ့ဲသူမ်ားဟုသတ္မွတ္ခံရသူ ၁၀၆၈ ဦးပါရွိၿပီး ထိုထဲတြင္ ထိပ္တန္းစစ္ရာဇဝတ္ေကာင္ဟု သတ္မွတ္ ခံရသူ ၁၄ ဦးပါဝင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ကိုအီဇုမိတုိ႔ ယာဆူကုနိသြားတိုင္း တ႐ုတ္ႏွင့္ေတာင္ကိုရီးယားတုိ႔က ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ခ့ဲၾကသည္။

ကိုအိဇုမိၿပီးေနာက္ သူ၏လက္ေထာက္ျဖစ္သူ ရွင္ဇိုအာေဘး၂၀၀၆ စက္တင္ဘာမွ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာထိ တာဝန္ယူခ့ဲသည္။ သူတာဝန္စဥ္ကာလအတြင္း ဂ်ပန္ကာကြယ္ေရးေအဂ်င္စီက္ို ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအျဖစ္ ၂၀၀၇ ဇႏၷဝါရီ ၉ ရက္တြင္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းနိုင္ခ့ဲသည္။ တဖက္ကလည္း အာဖဂန္စစ္ပြဲ အီရတ္စစ္ပြဲတုိ႔တြင္ ဂ်ပန္ေရတပ္၏ ေထာက့္ပံ့ေရး စစ္သေဘၤာ မ်ားက္ို အသုံးခ်လိုျခင္း ကုလၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႕တြင္ ဂ်ပန္ပါေစလိုျခင္းေၾကာင့္ ဂ်ပန္တုိ႔၏ကာကြယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒျပင္ျခင္းကို အေမရိကန္တုိ႔ သေဘာတူခ့ဲရသည္။

ဂ်ပန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနကို တိုးျမႇင့္ဖြဲ႕စည္းနိုင္ခ့ဲေသာ ရွင္ဇိုအာေဘး Shinzo Abe သည္ ၅ ႏွစ္အၾကာ ၂၀၁၂ ဒီဇင္ ဘာတြင္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ျပန္လည္အေရြးခံရၿပီး ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျပန္လည္ျဖစ္လာခ့ဲ သည္။ ၂၀၁၅ ဧၿပီလ ရွင္ဇိုအာေဘး၏ အေမရိကန္ခရီးစဥ္အတြင္း ဂ်ပန္ႏွင့္အေမရိကန္တုိ႔သည္ လုံျခံဳေရးမူေဘာင္သစ္ကို ေဆြးေႏြးသေဘာတူခ့ဲၾကသည္။ အျပန္အလွန္ လုံျခံဳေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ဂ်ပန္တုိ႔ ပိုမိုတာဝန္ယူရန္ေတာင္းဆိုခ့ဲသည္။ အေမရိကန္တုိ႔တဦးတည္း ပစိဖိတ္ေဒသစိုးမိုးေရး တာဝန္မယူနိုင္ေတာ့ၿပီျဖစ္၍ ဂ်ပန္ႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးရေပျပီ။

ဂ်ပန္၏ လက္ရွိလုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္အရလည္း လက္ရွ္ိအေနအထားအရ သယံဇာတေပါႂကြယ္ေသာ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္၏ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအား တ႐ုတ္တုိ႔ကပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ေၾကျငာၿပီးလက္ေတြ႕စိုးမိုးရန္လည္း ၾကိဳးစားေနျခင္း အေရွ႕ တ႐ုတ္ပင္လယ္အားလည္း လႊမ္းမိုးရန္ ႀကိဳးစားလာျခင္းတုိ႔ႏွင့္အတူ ေပၚထြက္လာေသာ တ႐ုတ္တုိ႔၏စစ္ေရးေျခလွမ္းမ်ားက ဂ်ပန္၏ေရေၾကာင္းသြားလာေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရလာၿပီးေသာ ရွင္ဇိုအာေဘးႏွင့္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္မ်ားသည္ ဂ်ပန္ကာကြယ္ေရး အခန္းက႑အားျမႇင့္တင္ၿပီး နိုင္ငံတကာအေရးကိစၥတြင္ ပိုမိုပါဝင္လာနိုင္ရန္ တက္တက္ႂကြႂကြ အားထုတ္လာၾကေတာ့ သည္။၂၀၁၅ ဇူလိုင္လအတြင္း ဂ်ပန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္က ဂ်ပန္ကာကြယ္ေရးဥပေဒကိုျပင္ဆင္၍ အသစ္ခ်မွတ္လိုက္သည္။ ထိုဥပေဒသစ္အရဂ်ပန္သည္ နိုင္ငံတကာတြင္ သူ၏မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္အတူ သူ၏စစ္တပ္မ်ားပါဝင္နိုင္ေတာ့မည္။ ေအာက္ လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳလိုက္ေသာ ဥပေဒၾကမ္း ၁၁ ခုကို အထက္လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳၿပီးပါက ဥပေဒအသက္ဝင္ မည္ျဖစ္သည္။ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္တုိ႔၏ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ပါးနပ္စြာကိုင္တြယ္မႈအရ ၎ဥပေဒသစ္အား လူထုဆႏၵခံယူပြဲ လုပ္ရန္ မလိုအပ္ေပ။

ရွင္ဇိုအာေဘး၏ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္တုိ႔ လႊမ္းမိုးထားေသာအထက္လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ဤဥပေဒအား အခက္အခဲမရွိ အတည္ျပဳႏိုင္ဟု ယူဆရသည္။ ျပႆနာတခုမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားေသာ စစ္ဆန္႔က်င္ေသာ ဂ်ပန္ျပည္သူတုိ႔၏ ကန္႔ကြက္ မႈပင္ျဖစ္သည္။ ဤဥပေဒၾကမ္းအား ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ရွင္ဇိုအာေဘးအား လူထုေထာက္ခံမႈမွာ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္သုိ႔ က်ဆင္းသြားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤဥပေဒ အသက္မဝင္ေစရန္ေတာ့ အလားအလာနည္း သည္ဟု ဆိုရမည္။

ဤဥပေဒအတည္ျပဳၿပီးပါက ဂ်ပန္၏အသြင္အျပင္သည္ ေျပာင္းလဲသြားေပေတာ့မည္။ ၂၀၁၅ အတြက္ ကာကြယ္ေရး အသုံးစားရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၂ ဘီလီယံရွိၿပီး ၃ ႏွစ္ဆက္တိုက္ တိုးလာျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ပမာဏမွာ GDP ၏ (၁) ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေသး၍ ထပ္တိုး၍ရနိုင္ေသးသည္။ ဂ်ပန္တုိ႔သည္ ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၉ ထိ ငါးႏွစ္အတြင္း ကာကြယ္ေရး အသုံးစားရိတ္ ၂၄၀ ဘီလီယံ သုံးစြဲရန္ ရာထားသည္ဟုဆိုသည္။

တကယ္ေတာ့ ဂ်ပန္သည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ကာလ ကထဲကပစီးဖိတ္ေဒသကို စိုးမိုးထားနိုင္ေလာက္သည့္ ေရတပ္ကိုပိုင္ ဆိုင္ထားသူျဖစ္သည္။ ေလယဥ္တင္သေဘၤာမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ေလယဥ္တင္သေဘၤာနည္းပညာကုိလည္းေကာင္း၊ တ႐ုတ္တ္ို႔ထက္ ႏွစ္ ၇၀ ေစာ၍ ပိုင္ဆိုင္ခ့ဲသူမ်ားျဖစ္သည္။ လက္ရွိဂ်ပန္တုိ႔၏ ရဟတ္ယာဥ္တင္သေဘၤာႏွစ္စီးမွာလည္း ေလ ယာဥ္တင္သေဘၤာအျဖစ္ အျမန္ေျပာင္းပစ္ရန္ လုံေလာက္သည့္ ေျပးလမ္းအရွည္ရွိသည္ဟု စစ္ေရးကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ဆိုၾကသည္။ စီးပြားေရးအေျခအေနအရလည္း ယခုႏွစ္ပိုင္း GDP ႏႈန္းအရ တ႐ုတ္၏ေနာက္ တတိယေနရာေရာက္သြား ေသာ္လည္း လူတဦးခ်င္းဝင္ေငြအရ တ႐ုတ္ထက္ မ်ားစြာပိုၿပီး ကမၻာ့ေရွ႕ဆုံးတန္းတြင္ရွိသည္။ စစ္လက္နက္ တိုက္ေလယာဥ္ တုိ႔ကိုလည္း အေမရိကန္ႏွင့္ပူးတြဲထုတ္လုပ္ေနသည္ျဖစ္ရာ နည္းပညာျမင့္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။

ဤသုိ႔ေသာအေျခအေနေအာက္တြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္အၿပိဳင္ ဂ်ပန္၏စစ္အင္အားတရပ္ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္းထြက္ေပၚလာၿပီး တ႐ုတ္ေျမာက္ကိုရီးယားတုိ႔အား ထိမ္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးစားယွဥ္ၿပိဳင္ဘြယ္ရာရွိသည္ဟု ဆိုရမည္။ ဤဂယက္သည္ ျမန္မာအပါ အေရွ႕အာရွနိုင္ငံမ်ားအေပၚသက္ေရာက္မည္ကို ေရွာင္လႊဲ၍မရနိုင္ေပ။ တ႐ုတ္တုိ႔ကား သူတုိ႔၏စုိးရိမ္မႈကို ပြင့္လင္းစြာေဖၚျပ ခ့ဲျပီျဖစ္သည္။

• တတိယံပိ သုံးႀကိမ္ေျမာက္

ယခုအၾကိမ္ ဂ်ပန္တုိ႔ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ျခင္းကို သုံးႀကိမ္ေျမာက္ဝင္ေရာက္ျခင္းဟု ဆ္ိုရမည္။ ဒုတိယကမၻာ စစ္အတြင္းက ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ႏွင့္အတူ ပထမအၾကိမ္ဝင္ေရာက္ခ့ဲသည္။ ၁၉၆၂ မဆလေခတ္ကာလလည္း စစ္ေလ်ာ္ေၾကး ေခ်းေငြတုိ႔ႏွင့္အတူျမန္မာ့စီးပြားေရးတြင္ပါဝင္ၿပီး ဒုတိယအၾကိမ္ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း အေမရိကန္၏ စီးပြား ေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္အတူ ဂ်ပန္လည္း ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့ရာမွာ ယခု ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္း အေမရိကန္ႏွင့္အတူ ဂ်ပန္တုိ႔ တတိယအႀကိမ္ျပန္လည္ဝင္ေရာက္သည္ဟုဆိုရမည္။ ဂ်ပန္ေခတ္က ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းအား ေအာင္ဆန္း မင္းပင့္လာတဲ့ဘုရားေတြ မင္းျပန္ေခၚသြားဟုဆိုစဥ္က က်ေနာ္မပင့္လည္း သူတုိ႔ဘာ သာလာမွာဘဲဟုဆိုသက့ဲ့သုိ႔ ယခုလည္း ဂ်ပန္တုိ႔ မည္သူမွမေခၚလည္း လာေပေတာ့မည္။

ဂ်ပန္အစိုးရသည္ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ ျပန္လည္ဆက္ဆံလိုက္ၿပီး ေခ်းေငြမ်ား ေလ်ာ္ေပးျခင္း ေခ်းေငြအသစ္မ်ား ထုတ္ေခ်း ေပးျခင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အကူအညီမ်ားေပးရန္ျပင္ဆင္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ျပဳလုပ္လာသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္စတင္ခ့ဲသည္။ တဖက္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားကိုအေလးထားမႈျပသခ့ဲသည္။ ဂ်ပန္ နိပြန္ေဖါင္ေဒးရွင္းကလည္း ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ပါဝင္ပတ္သက္ အကူ အညီေပးလာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ႏွစ္နိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား အလည္အပတ္ခရီးမ်ားျပဳမူခ့ဲသလို အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္အား ဖိတ္ၾကားၿပီး ျမန္မာ့ဒီမိုကေရ စီေရးအား အေလးထားေၾကာင္းျပခ့ဲသည္။ ဂ်ပန္နိပြန္ေဖါင္ေဒးရွင္းမွတာဝန္ရွိသူမ်ားလည္း သမတဦးသိန္းစိန္ ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္ မင္းေအာင္လႈိင္တုိ႔ႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားရွိလာသည္။ ဂ်ပန္အစိုးရ၏ အထူးသံတမန္ နိပြန္ေဖါင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ဆာဆာ ကာဝါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖါင္ေဒးရွင္းဥကၠဌ ယိုဟီအီ ဆာဆာကာဝါ Yohei Sasakawa ႏွင့္အတူ ဂ်ပန္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ရွီဂီရီအီဝါဆာကီ Shigery Iwosaki ႏွင့္ ဆာဆာကာဝါ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖါင္ေဒးရွင္း (USA) ဥကၠဌ အေမရိ ကန္အၿငိမ္းစားေရတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဒင္းနစ္စီဘလဲယား Dennis C Bliar တုိ႔ ပါဝင္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ဂ်ပန္တုိ႔၏လက္တံ မ်ားကို ေတြ႕ေနရသည္။

ဂ်ပန္တုိ႔ ျမန္မာျပည္တြင္း၌ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္ပတ္သက္ရန္ျပင္ဆင္ထားပုံရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မယ္မယ္႐ရ လုပ္ငန္း မရွိေသးသည့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားစြာသည္ ျမန္မာျပည္တြင္းေရာက္ရွိ ေနရာယူေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ အစိုးရတုိ႔၏ ေပၚလစီျဖစ္သည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၿပီး ဆုံးျဖတ္သည့္အေျဖေပၚၾကည့္၍ လႈပ္ရွားနိုင္ရန္ျပင္ဆင္ထား ၾကသည္ကိုေတြ႕ရေပသည္။

• တ႐ုတ္နွင့္ဂ်ပန္ၾကားကျမန္မာ

ယခုအႀကိမ္ ဂ်ပန္တုိ႔ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရာတြင္ ရင္ဆိုင္ရမည္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အႀကီးမားဆုံးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္တ႐ုတ္စီးပြားေရးအျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚထားသည့္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ ရည္မွန္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏွင့္ အိႏၵိယ သမုဒၵရာကို ေဖာက္ထြက္လမ္းေၾကာင္းဖြင့္မည့္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္အထိအပါးမခံမည့္ တ႐ုတ္တုိ႔ႏွင့္ တ႐ုတ္တုိ႔အား ထိန္းခ်ဳပ္ဘို႔ ႀကိဳးစားမည့္ဂ်ပန္တုိ႔၏ ျပိဳင္ဆိုင္မႈတုိ႔ ျမန္မာေျမတြင္ ပိုမိုျပင္းထန္လာေပေတာ့မည္။

စီးပြားေရးေရာ စစ္ေရးပါအားႀကီးနိုင္ငံတုိ႔၏ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈၾကားျမန္မာတုိ႔ၾကားမညပ္ဘ္ို႔ လိုေပမည္။ မိုင္ေထာင္ခ်ီ၍ ျမန္မာႏွင့္ နယ္န မိတ္ဆက္စပ္ေနကာ ျမန္မာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေရးႀကီးသည့္ေသနဂၤဗ်ဴဟာခ်မွတ္ထားေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ စီးပြားေရး ေတာင့္တင္းသလို စစ္ေရးအရအားႀကီးလာဘြယ္ရွိကာ မဟာမိတ္ေတာင့္တင္းေသာ ဂ်ပန္တိုၾကား ျမန္မာတုိ႔ တဖက္ဖက္ကပ္ ၍ ရပ္ရန္ျဖစ္နိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ႏွစ္ဖက္စလုံးအား ေပ်ာ့ေျပာင္းသည့္ေပၚလစီ က်င့္သုံးနိုင္ဘို႔လိုေပလိမ့္မည္။ တဖက္ဖက္ကပ္ ရပ္က ျမန္မာတုိ႔ဆိုးဝါးေသာအက်ိဳးဆက္မ်ား ရင္ဆိုင္ရဘြယ္ရွိေပသည္။

• ေသးငယ္ေသာေရာင္ျခည္
ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း အဂၤလိပ္မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္တုိ႔၏ျပင္းထန္သည့္ျပိဳင္ဆိုင္မႈၾကားတြင္ ျမန္မာတုိ႔ လြတ္လပ္ေရး အရယူနိုင္ခ့ဲသည္။ ယခုလည္း တ႐ုတ္ႏွင့္ဂ်ပန္တုိ႔၏ျပိဳင္ဆိုင္မႈၾကား ျမန္မာတုိ႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ရနိုင္မည္ေလာ ဆိုသည္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္သည္။ ယခင္လို ဂ်ပန္ႏွင့္ေပါင္း အဂၤလိပ္တိုက္တဖန္အဂၤလိပ္ႏွင့္ျပန္ေပါင္း ဂ်ပန္တိုက္ဆိုသည့္ နည္းနာ ေဟာင္းႏွင့္ေတာ့ မျဖစ္နိုင္ေလာက္ေပ။ ပိုမိုကြၽမ္းက်င္လိမၼာသည့္ နည္းပရိယာယ္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတာ့လိုေပလိမ့္မည္။

ဤကား အၾကပ္အတည္းမ်ားၾကာမွ ျမန္မာဒီမိုကေရစီလမ္းစျဖစ္သည္။ ဤေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္သည္ အလြန္တရာေသးငယ္ေကာင္းေသးငယ္ေပလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ က်ေနာ္တုိ႔လူသားမ်ားသည္ အလြန္ေသးငယ္ေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ပင္ ရွင္သန္ေနၾကရသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ၿပီးပါျပီ

Data credit ေဒါက္တာ Thein Myint


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္