ကိုသန္းလြင္ – တံခါးဖြင့္၀ါဒ

July 29, 2015

 

ကိုသန္းလြင္ – တံခါးဖြင့္၀ါဒ

(မိုုးမခ) ဇူလိုုင္ ၂၉ ၊ ၂၀၁၅

(၁)

ႏိုင္ငံစီးပြားေရးတြင္ တံခါးဖြင့္၀ါဒက်င့္သံုးမွသာ ေအာင္ျမင္နိုင္မည္ဟု ထင္ရွားေစေသာ ဥပမာ တစ္ခုမွာ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံ၏ဥပမာပင္ျဖစ္သည၊္ အေမရိကန္နွင့္ နွစ္၅၀ၾကာစစ္ပြဲသည္ ၁၉၇၅ ခုနွစ္ဧျပီလတြင္ ျပီးဆံုးခဲ့သည္၊ နွစ္ေပါင္း၄၀အတြင္းဗီယက္နမ္နိုင္ငံ၏ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာသိသာေသာေျပင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္သည္၊ ဆင္းရဲနိွမ့္က်ေသာ နိုင္ငံငယ္အျဖစ္မွ စီးပြားေရး တဟုန္ထိုး တိုးတက္ေသာႏိုင္ငံတခုျဖစ္လာခဲ့ပါသည္၊

 

ေအာင္ပြဲရ ကြန္ျမဴနွစ္ပါတီက ေတာင္နွင့္ေျမာက္ပူးေပါင္းမိအျပီး နိုင္ငံေတာ္အသစ္ကို ေပၚလစီ အမွား ေတြဆက္တိုက္ခ်မွတ္ခါ တိုင္းျပည္ကို ပို၍ခၽြတ္ခ်ံဳက်ေစခဲ့သည္၊ အစာေရစာရွားပါးျခင္း၊ အလုပ္လက္မဲ့ မ်ားျပားလာျခင္း၊ ျပည္သူလူထုအတြင္းမေက်နပ္မႈမ်ား မ်ားျပားလာေနျခင္း တို႔ကို သတိထားမိေသာ အစိုးရက ၁၉၈၆ခုနွစ္တြင္တံတားဖြင့္၀ါဒနွင့္ စီးပြားေရးစံနစ္ကို ျပဳျပင္ရမည္ဟုဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကသည္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို လြတ္လပ္ခြင့္ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကို ဖိတ္ေခၚျခင္းတို႔ျဖင့္ ေပၚလစီကိုေျပာင္းခဲ့ၾကသည္။

 

အစိုးရကေနွာက္ယွက္ျခင္းကင္းေသာ မိမိဖာသာ လြတ္လပ္စြာစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသြားၾကေသာ ဗီယက္နမ္ လယ္သမားမ်ားက ဆန္တင္ပို႔ေသာကမၻာ့ နိုင္ငံမ်ားတြင္ အဆင့္ ၄ ေရာက္ေအာင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ နိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ေရနံကို နိုင္ငံျခားသို႔တင္ပို႔နိုင္ေသာ နိုင္ငံျဖစ္လာသည္၊ လူအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔နိုင္ေသာ နိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္။

 

၁၉၇၅ခုနွစ္က နွစ္စဥ္ပို႔ကုန္တန္ဘိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၇ဘီလီယံရိွခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ၁၃၁ ဘီလီယံအထိ တိုးတက္လာသည္၊  ပို႔ကုန္၏ ေလးပံုတစ္ပံုမွာ အေမရိကန္နိုင္ငံ သို႔ျဖစ္သည္၊   ႏိုင္ငံျခား မွရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမွာ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀က၂.၄ဘီလီယံရိွခဲ့ရာမွ လြန္ခဲ့ေသာ၁၅နွစ္အတြင္း ၁၂.၃၅ဘီလီယံ အထိ တိုးတက္လာခဲ့ သည္၊ နိုင္ငံျခား ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈကို လိုလားေနေသာအစိုးရက အေကာက္ခြန္ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးျပီး ၾကိဳးနီစနစ္၏ အကၽြင္းအက်န္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားကို ဖယ္ရွားေပး ခဲ့သည္။

 

ယခုအခါ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ ၁၂ နိုင္ငံပါ၀င္ေသာ (Trans Pacific Partnership) တြင္ပါ၀င္နိုင္ေရး အတြက္ ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရိွသည္၊ စီးပြားေရးလုပ္ရာတြင္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈဥပေဒ မ်ားျပားေသာအိႏိၵယလိုနိုင္ငံအဖို႔ ဤအဖြဲ႔အစည္းတြင္ ပါ၀င္ရန္မျဖစ္နိုင္ေပ။

 

ဗီယက္နမ္နိုင္ငံက ေမွ်ာ္မွန္းသည္မွာဤ၁၂နိုင္ငံအုပ္စုတြင္းသို႔၀င္ခြင့္ရျပီဟုဆိုလ်င္ မိမိနိုင္ငံတြင္းတြင္ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားတိုးတက္လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္၊ ယေန႔လူငယ္ဦးေရတိုးပြားမ်ားျပားလာလ်င္ အလုပ္ မေပးနိုင္ေသာအျဖစ္ကိုအလိုမရွိေပ။ 

 

ကမာၻ႕ဘဏ္မွ၂၀၁၅အတြက္ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ရန္လြယ္ကူေသာႏိုင္ငံမ်ားအလိုက္  Index ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာဗီယက္နမ္နိုင္ငံ၏ အဆင့္သည္(ရ၈)ျဖစ္လာသည္၊ အိႏိၵယက (၁၄၂)နွင့္တရုပ္ျပည္က (၉၀) ျမန္မာနိုင္ငံက (၁ရ၈) လိုက္ပါသည္။

 

(၂)

 

သက္တန္းသံုးႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ျပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတာ္၌ စီးပြားေရးဖံြျဖိဳးတိုးတက္မႈကိုအားရ ေက်နပ္ ဖြယ္အေျခအေနရွိသည္ဟုကၽြန္ေတာ္မထင္ပါ၊ မိမိနိုင္ငံအတြင္းသို႔နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္နွံမႈမ်ား၀င္ ေရာက္ မလာဘဲႏွင့္စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္ရန္မွာမျဖစ္နိုင္ပါ၊ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳတ္ႏွံမႈမွ တိုင္းျပည္ ၀င္ေငြရရွိႏိုင္ သည့္အျပင္ ျမန္မာလူထုအဖို႔ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလန္းရရွိႏိုင္ၾကသည္မွာ အမ်ားအသိပင္ျဖစ္ပါသည္၊  ဖံြျဖိဳးတိုးတက္သည့္နိုင္ငံတိုင္း၌ သူတို႔ အေတြ႔အၾကံဳသခၤမ္းစာ အမ်ား အျပားကို အလြယ္တကူျမင္နိုင္ သိနိုင္ ၾကပါျပီ။

 

နိုင္ငံတခုသည္တံခါးဖြင့္၀ါဒကို က်င့္သံုးျပီဟူ၍ တံခါးကိုဖြင့္ထားရံုျဖင့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမည့္သူေတြအလိုအေလ်ာက္ ၀င္ေရာက္လာမည္မဟုတ္ပါ၊ မိမိအိမ္တံခါးကိုဖြင့္ျပီးသည္ဆိုသည္နွင့္္ ဧည့္သည္၀င္ေရာက္လာလိုစိတ္ရွိေစရန္ အမႈိက္သရုိက္တို႔ကိုရွင္းလင္းထားၾကရန္လိုပါသည္၊  အထူးသျဖင့္အတြင္းသို႔ ၀င္ရာလမ္းေၾကာင္းတေလ်ာက္ ၌ေက်ာ္လႊား  ရမည့္ အခက္အခဲေတြရွိလ်င္ ၄င္းတို႔ကိုဖယ္ရွားေပးရပါမည္၊  ဧည့္သည္၀င္ေရာက္လာျပီးပါက သူ႔လုပ္ငန္း အတြက္အခက္အခဲေတြမရွိရေအာင္၊ လုပ္ငန္းအဆင္ေျပရေအာင္ အိမ္ရွင္ျဖစ္သူက အကူအညီေပး ရပါမည္။

 

ရင္းႏွီးျမွဳတ္ႏွံမည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လည္းဖိတ္ေခၚရန္လည္းလိုအပ္ပါသည္၊ ျမန္မာ့ရင္းႏွီး ျမွဳတ္ႏွံေရး ေကာ္မီရွင္သည္ ႏိုင္ငံတြင္းမွေတာ္ေပ့၊ တတ္ေပ့ ဆိုသည့္ လူငယ္ တက္ၾကြသူမ်ားကို အရာရွိမ်ား အျဖစ္ခန္႔ထားသင့္ပါသည္၊ ကမၻာ့ တကၠသိုလ္ၾကီးမ်ားမွ ဘြဲ႔ရလာသည့္ လူငယ္မ်ားကို ေခၚယူခန္႔ထားသင့္ပါ သည္၊ စကၤာပူမွ Economic Development Board ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမွဳတ္ႏွံေရးအတြက္ တေနရာထဲတြင္ျပီးစီးသြားေအာင္ လုပ္ေပးႏီုင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း တခုျမန္မာျပည္တြင္ လိုအပ္ေနပါသည္၊

 

စကာၤပူနိုင္ငံသို႔ပ႒မဆံုးေရာက္လာသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားတြင္ Texas Instrument  ကုမၸဏီသည္ အေစာဆံုး ကုမၸဏီမ်ားတြင္ပါ၀င္သည္၊ ထို႔ေနာက္ တစတစ တိုးပြားလာေနေသာ ကုမၸဏီအသစ္မ်ားႏွင့္အတူ စီးပြားေရး လူမႈေရး အဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာခါ ယခုအခ်ိန္တြင္ စကၤာပူသည္ပဌမ ကမၻာႏီုင္ငံတခုျဖစ္ေနပါျပီ၊ ယေန႔အေျခအေနမွာ တကမၻာလံုး ႏိုင္ငံေပါင္းစံုမွ ကုမၸဏီၾကီးမ်ား မွာ မိမိစက္ရံုမရွိ လ်င္ရွိေစ သူတို႔ ဆက္သြယ္ေရးရံုးမ်ား စကၤာပူတြင္ရွိေနၾကပါျပီ၊  ထိုကမၻာအဆင့္ ကုမၸဏီအၾကီးအကဲမ်ားက နိုင္ငံတခုတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမျပဳမွီ  ဘယ္လိုစဥ္းစားဆံုးျဖတ္ၾက သည္ဆိုေသာ အခ်က္ကိုသိထားၾကရပါမည္။

 

စက္ရုံေဆာက္မည့္ ေျမေနရာ၊ ေရနွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိနုိင္မႈ၊ အလုပ္သမားမ်ားရရွိႏိုင္မႈ၊ ကုန္ပစၥည္းေရြ႕လ်ားမႈ အတြက္အဆင္ေျပမႈ စက္ရုံအတြက္လိုအပ္ေသာ ကုန္ၾကမ္းကုန္ေခ်ာ အဆက္မျပတ္ရရွိေရး၊ လုပ္သားမ်ားနွင့္ ဆက္ဆံေရးျပႆနာ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ရပ္ဆိုင္းသြားေအာင္အေနွာက္အယွက္ရွိမရွိ၊   ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ရွိႏိုင္ေရး၊ ပညာတတ္ စာေရးစာခ်ီ ေပါမ်ားျခင္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း ေငြေပးေငြယူ အဆင္ေျပမႈ၊ တိုင္းျပည္မွကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း အဆင္ေျပေရး၊ အေကာက္ခြန္ကိစၥ၊  ထိုကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ မွန္သမွ်ကို ေျဖရွင္း ေပးႏိုင္စြမ္းရွိၾကရပါမည္။

 

ကမၻာေပၚတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ရန္အလြယ္ကူဆံုး နံပါတ္(၁) ရသည့္စကၤာပူနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလိုသူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အီးဒီဘီ အရာရွိမ်ားက အစအဆံုးလိုက္လံ အကူအညီေပးၾကပါသည္၊ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ား က တရုပ္၊ ကိုရီးယား၊အိႏၵိယ၊စကၤာပူ၊စသည္ျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ ေနၾကျပီျဖစ္ရာ ထိုလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ အၾကံျပဳခ်က္၊ လုပ္ငန္းအေတြ႔ အၾကံဳ အခက္ အခဲ မ်ားကိုနားေထာင္ရန္၊ ၄င္းတို႔အားေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိေအာင္လမ္းဖြင့္ေပးေသာ ကြန္ဖရင့္ၾကီးမ်ား က်င္းပ ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အေရးၾကီးသည္မွာ အေမရိကန္အပါအ၀င္ ဥေရာပ စေသာအေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကမၸဏီၾကီးမ်ားေရာက္လာေရး ပင္ ျဖစ္ပါသည္၊

 

HP ကုမၸဏီ၏အၾကီးအကဲျဖစ္သူ Mr Packard မွာသူ႔စက္ရုံေထာင္မည့္နိုင္ငံသို႔ လူကိုယ္တိုင္မသြားမွီ အေထာက္ေတာ္မ်ားအၾကိမ္ၾကိမ္လႊတ္သည္ပာုၾကားရဖူးသည္၊ ေသခ်ာေရရာမႈ႔မရွိဘဲ လုပ္ငန္းလုပ္ရန္ မဆံုးျဖတ္တက္ေသာ အေမရိကန္၊ ဥေရာပ ကုမၸဏီၾကီးမ်ားအတြက္ မိမိနိုင္ငံ အေျခအေနမ်ား (infrastructure) ကို အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ျပဳျပင္ထားၾကရပါမည္၊ 

 

ဂ်ပန္နိုင္ငံသည္သူတို႔မွာရွိသည့္လ်ပ္စစ္ပါ၀ါဆပ္ပလိုင္း အေျခအေန၊ တိက်သည့္ (Precision) စက္မႈ႕ပစၥည္း ကရိယာမ်ားကို ဘယ္နိုင္ငံမွလိုက္မမွီဘူးပာုအယူအဆရွိသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔သည္ ႏုိင္ငံ ရပ္ျခားတြင္ သူတို႔စက္ရံုေထာင္ရန္ ၀န္ေလးတတ္ၾကပါသည္၊ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားေရာက္လာျပီဆိုလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေျခအေနသည္ မဆိုးေတာ့ပါပာုဆိုနိင္ပါျပီ၊ ဂ်ပန္ေရနံခ်က္စက္ရုံမ်ား Petro Chemical Plant မ်ား ေရာက္လာဖို႔ကေတာ့ ဂ်ပန္အစိုးရ၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ႔ ေၾကာင့္ လုပ္နည္းလုပ္ပာန္ အလြန္ရႈတ္ေထြးသည္ပာု ၾကားရဖူးသည္၊ တေန႔တြင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ Petro Chemical Plant မ်ားျမန္မာျပည္တြင္ လည္ပါတ္ေနျပီဆိုေသာ ကာလကိုေမွ်ာ္လင့္ေနမိပါသည္။

 

 (၃)

 

အေမရိကန္အပါအ၀င္ ဥေရာပႏွင့္ အေနာက္နိုင္ငံမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ႔သည္ ဂရိယဥ္ေက်းမႈ႔တြင္ အေျခခံသည္ ပာုဆိုၾကသည္၊   သူတို႔သည္ မိမိအျမင္၊  အယူအဆကိုပြင့္လင္းစြာေဖာ္ျပေသာ အက်င့္ရွိသည္၊ ဖီေလာ္ေဆာ္ဖါ မ်ားက အေရွ႔တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ စက္မႈ႔ဖြံျဖိဳးသည့္အေနာက္ နိုင္ငံမ်ားလိုအဘယ့္ ေၾကာင့္မျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္ ကို ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာအယူ၀ါဒေပၚတြင္ မူတည္သည္ပာုရွင္းျပေလ့ ရွိၾကသည္၊  

 

မိမိခံစားခ်က္ကို ပြင့္လင္းစြာ အမ်ားတကာသိရွိေအာင္ေျပာျပရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိျခင္း၊ လူလူျခင္းမတရား ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အနိုင္ယူလိုစိတ္မရွိၾကျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီသေဘာအရသာတူညီမွ် အခြင့္ အေရးတန္းတူရွိ ျခင္းစသည္တို႔သည္ အေမရိကန္အင္အားအၾကီးဆံုးနိုင္ငံျဖစ္လာရျခင္း၏ အေျခခံ အခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

 

ဥပေဒသည္ တမ်ိဳးတည္းျဖစ္၍ လူတိုင္းလိုက္နာၾကရပါမည္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ရန္လည္းလိုပါ သည္၊ အထက္တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ သိကြ်မ္းမွသာ စီးပြားေရးလုပ္လို႔ရမည္ဟူေသာ အျဖစ္မ်ိဳးမျဖစ္သင့္ပါ၊

 

ယခင္တပါတီစံနစ္ ေခတ္က ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိမ်ားကို ျမိဳ႔ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ဦးစီးရန္ အသုတ္လိုက္ေစလႊတ္ခဲ့ၾကဘူးသည္၊ ထိုစဥ္က ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပည္သူလူထုအတြင္း အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေထာက္လွမ္းျပီး အစီရင္ခံရန္ျဖစ္သည္၊ ၄င္းတို႔၏ တင္ျပခ်က္မ်ား ကို အသံုးျပဳ၍ လူၾကီးမ်ားက ပိုမိုထိေရာက္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္၊ ထိုသို႔ ေထာက္လွမ္းရန္ ေစလႊတ္ျခင္းမွ စျပီး ေနာင္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ရန၊္ စီမံခန္႔ခြဲရန္၊ ကိစၥအ၀၀ ေဆာင္ရြက္ရန္ စစ္မႈထမ္းမ်ားကို ေစလႊတ္ၾကေတာ့သည္၊

 

ထိုသို႔စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားကို ေနရာစံုသို႔ေစလႊတ္ျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္ၾကီးခြ်တ္ခ်ံဳက်ခဲ့ရပံုကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကျပီး ျဖစ္ပါသည္၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တပ္မေတာ္မွ၄င္း၊ အစိုးရမွ၄င္း လုပ္ေဆာင္ရန္မလိုပါ၊  တိုင္းသူ ျပည္သား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားကလုပ္ၾကပါလိမ့္မည္၊ အမ်ားျပည္သူက အေကာက္ခြန္ရံုးတြင္ တန္းစီ တိုးေ၀ွ႔ျပီး ပစၥည္းေရြးထုတ္ေနၾကခ်ိန္တြင္ အဆက္အသြယ္ေကာင္းသူမ်ားက မိမိပစၥည္းကို အလြယ္တကူ ထုတ္ယူ သြားႏိုင္ၾကျခင္းမွာ ျပည္သူတို႔ကို လြဲမွားေသာ အျမင္ကိုသာ ျဖစ္ေစပါသည္၊ အစိုးရ၏အလုပ္မွာ ျပည္သူျပည္သား အားလံုး အခြင့္အေရးတန္းတူရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေရးသာျဖစ္ပါသည္၊ သမာသမတ္ ရွိေသာ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ သမာသမတ္ရွိေသာ တရားစီရင္ေရး ကို ဖန္တီးေပးရန္သာျဖစ္ပါသည္၊

 

ကြ်န္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းတြင္ “ခြင့္တူညီမွ် ၀ါဒျဖဴစင္တဲ့ေျမ” ပာုပါ၀င္ပါသည္၊ သို႔ပါေသာ္လည္း စီပြားေရးလုပ္ကိုင္ၾကရာတြင္အားလံုး တန္းတူ ညီတူညီမွ်မပာုတ္ပဲ၊ စစ္တပ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ ေနသူမ်ားမွာ အခြင့္အေရး ရပံုတြင္ တဖက္စီးနင္းျဖစ္ေနျခင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာလုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္သူတိုင္း၌ အခြင့္အေရး မညီမမွ်ျဖစ္ေနျခင္း၊ အေကာက္ခြန္ႏႈံးထားျမင့္မားေနျခင္း စေသာမွားယြင္းသည့္ အခ်က္မ်ားကို အစိုးရက တခုျပီးတခု ေျဖရွင္းေပးရန္လိုပါသည္။

 

ကြ်န္ေတာ္တို႔နိုင္ငံေနာက္မွ ေနာက္က်န္ေနရစ္ခဲ့ေသာ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံသည္ အခုကြ်န္ေတာ္တို႔နိုင္ငံအေရွ႕သို႔ ေရာက္သြားပါျပီ၊ ေနာက္အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ဘယ္လိုမွလိုက္မမွီနိုင္ေသာ နိုင္ငံၾကီးအျဖစ္ အေျခအေန ေတြ ကြာမသြားေစရန္အေရးၾကီးပါသည္။

 

ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မႈ႔ကို တားဆီးပိတ္ပင္ေစသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပဳျပင္ဖယ္ရွား ပစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ တံခါးဖြင့္၀ါဒအရ တံခါးဖြင့္ထားသည္ ဆိုရံုျဖင့္ လိုရာပန္းတိုင္ေရာက္ျပီဟု မဆိုႏိုင္ပါ၊

 

ကိုသန္းလြင္


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ကုိသန္းလြင္, သတင္းေဆာင္းပါး

One Response to ကိုသန္းလြင္ – တံခါးဖြင့္၀ါဒ

 1. Zarni Gyi on July 29, 2015 at 8:49 pm

  သိပ္ေကာင္းတဲ႕ တခါးဖြင့္ဂါဒ အေႀကာင္း ေဆာင္းပါး။ ကြန္မင့္ ေရးခြင့္ျပဳေစလိုပါတယ္။

  /////
  စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား စည္းကမ္းလိုက္နာျပီး စည္းကမ္းတကယ္ရွိေစလိုပါတယ္။

  စစ္ဗိုလ္သင္တန္း အိပ္ယာလိပ္အတု လုပ္ခြင့္ေပးျခင္းကအစ စစ္တပ္က မဆိုင္တဲ႕ စီးပြားေရး ဦးပိုင္ ေျမသိမ္း အဆံုး … ရပ္တန္းမရပ္သေရြ႕ စင္ကာပူ ဂ်ပန္ မဆိုနဲ႕ ဗီယက္နမ္ အျမီွးကပ္ႏိုပ္ဖို႕ ေနေနသာသာ လာအိုေတာင္မွီမွာမဟုတ္ပါ။ လက္ရွိက ဖိလစ္ပိုင္လိုျဖစ္ေနပါတယ္။

  သမၼတအႀကံေပး ေဒါက္တာေအာင္ထြန္သက္က ကိုးရီးယားက KDI လို စင္ကာပူက ကိုသန္းလြင္ေရးခဲ႕တဲ႕ EDB လိုမ်ိဳး လုပ္ဖို႕ ရွိတယ္တဲ႕ ေလထဲမွာပဲလုပ္ေနဆဲပါ။ 🙁

  ၂၅% လႊတ္ေတာ္အမတ္ကိုထာပါေတာ့
  လက္ရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ မ်ားေလးစားေလာက္ေအာင္ တဖက္သတ္ ပစ္ခတ္ရပ္ဆိုင္းျပပါ။ စစ္တပ္ကအစ စည္းကမ္းရွိစြာ စစ္တပ္အလုပ္ပဲလုပ္ရင္ တခါးဖြင့္ျခင္း ေအာင္ျမင္မွာပါ။
  /////

  ဒါမွ လက္ရွိ စနစ္ ဖိလစ္ပိုင္ အငယ္စား တံခါးဖြင္ စနစ္က ဗီယက္နမ္အဆင့္မွီဖို႕ ေဖာက္ထြက္ႏိုင္မွာပါ။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)