ေမာင္ေမာင္စိုုး – NLD အမတ္ေလာင္း လူထုျကားဂယက္ႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုျပသနာ ( ပထမပိုင္း )

August 6, 2015

photo – Irrawaddy

 

ေမာင္ေမာင္စိုုး – NLD အမတ္ေလာင္း လူထုျကားဂယက္ႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုျပသနာ ( ပထမပိုင္း )

(မိုုးမခ) ၾသဂုုတ္ ၆၊ ၂၀၁၅

အမတ္ေလာင္းဂယက္

မိုးထဲေလထဲေရထဲတြင္ NLD အမတ္ေလာင္းစာရင္းထြက္လာ သည္။ ေရေဘးႏွင့္ျကံဳေနသည့္ကအေရးျကီးသက့ဲသိ့ု တိုင္းျပည္ အနာဂါတ္ကလည္းအေရးျကီးေနသည္။ ထိုစဥ္ အမတ္ေလာင္းမ်ား မွတ္ပုံတင္မည့္ ရက္ကလည္း မေရႊ့ဆိုင္းေသးသျဖင့္ အားလုံး အေရးျကီးေနေပေတာ့သည္။

က်န္မည္သည့္ပါတီ၏ အမတ္ေလာင္းစာရင္းကိုမွ ျပည္သ ူအမ်ား စိတ္ဝင္စားမွဳမရွိ။ NLD အမတ္ေလာင္းစာရင္းကိုသာ လူထုကစိတ္ဝင္စားေနျခင္းမွာ လူထု၏ အနာဂါတ္ ္ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ ္အား NLDအေပၚပုံထား၍ ျဖစ္သည္။ NLD အမတ္မ်ား ေသခ်ာေပါက္ နိုင္ေစခ်င္၍လည္းျဖစ္သည္။

NLD အမတ္ေလာင္းစာရင္းတင္စဥ္က NLDရံုးခ်ဳပ္တြင္ ဝုန္းဒိုင္က်ဲေနသည္ဆိုလ်င္ ယခုအမတ္ေလာင္းစာရင္း ထြက္ျပီးေနာက္ ေျဗာင္းဆန္ေနသည္ဟုဆိုရမည္ ။ ပထမ ျပသနာမွာ ဗဟိုကေရြးခ်ယ္ေသာ အမတ္ေလာင္းမ်ားကို ေအာက္ေျချမိဳ့နယ္မ်ားမွ၎ ၎ျမိဳ့နယ္မ်ားမွ ျပည္သူအခ်ိဳ့က၎ အျကိဳက္မေတြ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တကယ္ေတာ့ ဤျပသနာမွာပါတီတြင္းျပသနာျဖစ္ေသာ္လည္း မေျကလည္သူမ်ားက အမ်ားျပည္သူသုိ့ခ်ျပျခင္းေျကာင့္ ျပည္သူမ်ားျကားတြင္ ဂယက္ထခ့ဲ့သည္ဟုဆိုရေပမည္။ တကယ္တမ္းပါတီတြင္းျပသနာအား အမ်ားျပည္သူသုိ့ခ်ျပျခင္း သည္ NLD ပါတီအေနႏွင့္အေနႏွင့္ ပါတီစည္းရုံးစည္းကမ္း လိုက္နာမွဳကို အားျဖည့္ရန္ လိုေျကာင္း ညြႊနိျပေနသည္။

NLD ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္၏အဆိုအရ အမတ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္သည့္ ေလ်ွာက္လႊာမ်ားအား ေအာက္ေျခ၏မွတ္ခ်က္ျဖင့္အဆင့္ဆင့္ ဗဟိုသုိ့ေရာက္လာျပီး ဗဟိုမွေရြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္အတည္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

နိုင္ငံေရးပါတီတရပ္အဖိ့ု အမတ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္ျခင္းအပါ ပါတီ၏ေပၚစီမ်ားကို ခ်မွတ္ေခါင္းေဆာင္ရမည္သာျဖစ္သည္။ ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္သည္ဗဟို၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို နာခံအေကာင္အထည္ေဖၚရမည္သာျဖစ္သည္။ အမတ္ေလာင္း ေရြးရာတြင္လည္း ဗဟို တိုင္း ခရိုင္ အဆင့္မွေခါင္းေဆာင္မ်ား အျခားျပင္ပမွဖိတ္ေခၚသူမ်ားမွာလည္း ျမိဳ့နယ္အဆင့္မွပင္ ဝင္ေရာက္အေရြးခံရမည္ျဖစ္ရာ ျမိဳ့နယ္မွ အားလုံးေရြးခ်ယ္ရန္ လက္ေတြ့အရလည္းမျဖစ္နိုင္ေပ။ သုိ့ေသာ္ ယခုေတြ့ရသည္မွာ ျမိဳ့နယ္အဆင့္မွ မိမိတိ့ုကအားလုံးေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည္ဟု အမွတ္မွား ေနျကသည္ကိုေတြ့ရေပသည္။ တကယ္ဆိုလ်င္ ျမိဳ့နယ္ ခရိုင္ တိုင္းတိ့ု၏တာဝန္မွာ အမတ္ေလ်ာက္ထားသူမ်ားအား မွတ္ခ်က္ေပး၍ ဗဟိုသိ့ုတင္ျပရန္သာ တာဝန္ရွိေပသည္။ ဤသည္မွာ NLD ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ ေအာက္ေျချကား ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ သေဘာထားမရိွခ့ဲ၍ဟုဆိုရမည္။

တဖက္တြင္လည္း NLD ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအေနႏွင့္ မိမိခ်မွတ္ ထားေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္အားေအာက္ေျခသုိ့ ရွင္းလင္းခ်ျပရန္ လိုအပ္သလို ေအာက္ေျခ၏အသံကိုလည္း အေလးထားဘိ့ု လိုေပလိမ့္မည္။

ပါတီတြင္းျပသနာ

တကယ္ေတာ့ အထက္ပါျပသနာမ်ားသည္ ပါတီတြင္းျပသနာ မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ပါတီတြင္းထားရွိရမည့္စာရြက္စာတမ္း မ်ားမွအစ အမ်ားျပည္သူမ်ားျကား ပ့်ံႏွံ့လာျခင္းမွာ ပါတီ စည္းရုံးေရးစည္းကမ္းလိုက္နာမွဳ အားနဲျခင္းကိုေဖၚျပသည္ဟု ဆိုရေပမည္။သိ့ုေသာ္ NLD ပါတီဝင္အမတ္ေလာင္းျပသနာသည္ ျမိဳ့နယ္အလိုက္သာ ျပသနာရွိေသာ္လည္း တျပည္လုံးအတိုင္း အတာထိေတာ့ ျကီးမားသည့္ဂယက္မရိုက္ပါ။

အဘယ္ေျကာင့္ဆိုေသာ္ ျမိဳ့နယ္အလိုက္ မေျကလည္သည့္ အမတ္ေလာင္းမ်ား၏ အားနဲခ်က္ဆိုသည္ကို ထိုျမိဳ့နယ္ရိွ ွိပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူအနည္းငယ္ကသာသိျပီး တျပည္လုံး အတိုင္း အတာအရမသိျကေခ်။ ဥပမာ ရန္ကင္းျမိဳ့နယ္က မေျကလည့္ အမတ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အေရြးခံ ထားရသူေရာ အေရြးမခံရသူပါ တျပည္လုံးအတိုင္းအတာအရ မသိျကေပ။သူ့ျမိဳ့နယ္ အတိုင္းအတာအရသာ သိျက၍ျဖစ္သည္။

တဖန္ မဂၤလာေတာင္ညြန့္ျမိဳ့နယ္မွ သူျမိဳ့နယ္အေနအထားအရ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္းအားကန္ကြက္သည္ဟုဆိုသည္။ ျမိဳ့နယ္အေန အထားအရ ကန့္ကြက္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း တျပည္လုံးအတိုင္း အတာအရ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္းအား ကန့္ကြက္ျခင္းအား နားလည္ လက္ခံနိုင္ျခင္းရွိမည္မဟုတ္ပါ။ က်န္ျမိဳ့နယ္မ်ားရွိ အမတ္ေလာင္းမ်ား အားနည္းခ်က္ရွိသည္ဆိုသည္မွာလည္း သက္ဆိုင္ရာ ျမိဳ့နယ္အလိုက္သာ ဂယက္ရိုက္နိုင္ေသာ္လည္း အတိုင္း အတာမျကီးမားနိုင္ပါ။

တဖက္ကေျပာလ်င္ လက္ရွိအေနအထားတြင္ပါတီတြင္း မေျကနပ္ခ်က္မ်ားအား ဖြင့္ေပးျပီးအေရးယူေဆာင္ရြက္မွဳျပဳေနရာ အမတ္ေနရာမ်ားစြာ အေျပာင္းအလဲ လုပ္နိုင္မည္မဟုတ္ေသာ္ လည္း ျကိဳဆိုရမည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ပါတီဝင္အခ်ိဳ့ႏွဳတ္ထြက္ျခင္းမ်ားရွိသည္။ မူအရ ပါတီဝင္သည္ပါတီ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မိမိသေဘာ ထား ႏွင့္တိုက္ဆိုင္မွဳမရွိေသာ္လည္း ယေန့ကာလက့ဲ့သုိ့ ဒီမိုကေရစီ အလွည့္အေျပာင္းအေရးျကီးေနေသာအခ်ိန္တြင္ မိမိျကား ကြဲလြဲမွဳမ်ားအား အတြင္းစည္းတြင္ထား၍စည္းလုံးနာခံရန္ လိုေပသည္။ေခ်ာက္ျမိဳ့နယ္ NLDက့ဲသုိ့ အမတ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္မွဳႏွင့္ ပတ္သက္၍အျငင္းပြါးဘြယ္ရာရွိေသာ္လည္း ပါတီဗဟိုဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုနာခံျပီး ေအာင္နိုင္ေရးကို တက္တက္ျကြျကြ လုပ္ေဆာင္သြားရန္လိုသည္။

သုိ့ေသာ္ ဥပေဒတြင္းပါတီမ်ား ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ ပါတီဝင္ ႏွဳတ္ထြက္ျခင္း ပါတီေျပာင္းျခင္းအမတ္မ်ားပါတီေျပာင္းျခင္း တိ့ုမွာ သိပ္ေတာ့မထူးဆန္းလွေပ။ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ဟုသာဆိုရမည္။

လက္ရွိNLD အမတ္ေလာင္းမ်ား စင္းလုံးေခ်ာမျဖစ္ေတာင္မွ ရာႏွံဳးအမ်ားစုေကာင္းမည္ဟု ေမ်ွာ္လင့္ပါသည္။ NLD ေခါင္းေဆာင္ ပိုင္းအေနႏွင့္လည္း ေနာင္တြင္ပိုမိုဂရုစိုက္ရေတာ့ေပမည္။ လူထုအေနႏွင့္လည္း ပါတီကိုသာမက လူပုဂၢိဳလ္ကိုပါေရြးခ်ယ္လာျပီ ျဖစ္သည္ကို သတိျပဳသင့္သည္။လူထုအေနႏွင့္ “အဘ အဘ” ႏွင့္ လုပ္စားသြားျကသည္ကို ခံခ့ဲရသည့္အေတြ့အျကံဳအရ “အမ အမ” ႏွင့္ လုပ္စားျကသူမ်ား မပါေစလိုသည္ကို ဂရုျပဳေပးသင့္သည္။

ျပင္ဆင္မွဳ

တကယ္ေတာ့ဤျပသနာမ်ားေပၚလာျခင္းမွာ အမတ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ နဲပါး၍ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ဆုံးျဖတ္ခ်ိန္ေနာက္က်၍ အမတ္ေလာင္း ေရြးရန္ အခ်ိန္မလုံေလာက္ဟုဆိုသည့္ အေျကာင္းျပခ်က္မွာ လက္ခံႏိုင္ဘြယ္ရာမရွိဟုဆိုရမည္။

အဘယ္ေျကာင့္ဆိုေသာ္ ၂၀၁၂ ျကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ခ့ဲသည့္ NLD ပါတီအေနႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ၂၀၁၅ ႏွစ္ဆန္းကတည္းက ဝင္ျပိဳင္မည့္အမတ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္ရန္ျပင္ဆင္ထားရေပမည္။ ထိုသု့ိျပင္ဆင္ပါက ကိုယ္စားလည္ေလာင္းေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အထက္ ေအာက္အျပန္အလွန္ပါတီတြင္း၌ ေျကလည္ေအာင္ ညိွႏွဳိင္းႏိုင္လိမ့္ေပမည္။ NLDအတြက္ ၂၀၁၅ အမတ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္မွဳကို Plan A အျဖစ္ျပင္ဆင္ထားရမည္သာျဖစ္ေပသည္။

လက္ရွိလႊတ္ေတာ္တြင္းမွ အမတ္မ်ား လႊတ္ေတာ္အားသပိတ္ ္ေမွာက္ျခင္းျဖစ္ေစ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအား NLD မွသပိတ္ ေမွာက္ျခင္းျဖစ္ေစအစိုးရက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအား ေရႊ့ဆိုင္ျခင္းျဖစ္ေစ Plan B သာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ဥပေဒတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲလမ္းေျကာင္းအား ေရြးခ်ယ္ထားေသာပါတီအဖိ့ု ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုသည္မွာ သူ၏ပုံမွန္လုပ္ငန္းစဥ္ အခ်ိန္ဇယားတြင္ ပါဝင္ျပီး ျဖစ္သည္။Plan A သာျဖစ္သည္။ လိုအပ္၍ Plan Bေျပာင္းလည္း ျပသနာမရွိေပ။လာမည့္ ပုံမွန္ ေရြး ေကာက္ပြဲက်င္းပျဖစ္ပါက သုိ့မဟုတ္ ဝင္ေရာက္ရန္ဆုံးျဖတ္ပါက ျပင္ဆင္မွဳအျဖစ္ ျပင္ဆင္ထားရေပမည္။

၂၀၁၅ ျကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ သခၤန္းစာဟု မွတ္ယူရေပမည္။အေတြ့အျကံဳမ်ားက သင္ေပးေနသည္ဟုပင္ မွတ္ယူရေပေတာ့မည္။

ျပင္ပမွပုဂၢိဳလ္မ်ား

တကယ္တမ္းဆိုလ်င္ NLD အမတ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မွဳ ဂယက္ ျပင္းထန္ျခင္းမွာ NLD မွျပင္ပမွ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္လိုသူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚမွဳမွျဖစ္သည္။ျပင္ပမွ ပါဝင္ယွဥ္ျပီုင္လိုသူဖိတ္ေခၚရာ တြင္ NLDပါတီဝင္ျပီးလ်င္ အမတ္ေလာင္းေလ်ာက္လႊာတင္၍ရျပီဟု ဆိုခ့ဲ၏။ထိုအခါ NLD ျပင္ပရွိ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုမ်ား တသီး ပုဂၢလမ်ား ပညာရွင္မ်ား NLD ၏အမတ္ေလာင္းစာရင္းေလ်ွာက္ ္ထားမွဳတြင္ ပါဝင္လာေတာ့သည္။ ထိုသူအမ်ားစုမွာ သူတိ့ု၏ နိုင္ငံေရးျဖတ္သန္းမွဳမ်ား လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေျကာင့္ ျပည္သူမ်ားသိရွိျကသူမ်ားျဖစ္သက့ဲသုိ့ လူထုအတြင္းတြင္လည္း အထိုက္ အေလ်ာက္ ျသဇာရွိသူမ်ား ျဖစ္ျကသည္။ဤတြင္ လူထုအေန ႏွင့္လည္း ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား လက္တြဲျကသည္ကို ဝမ္းသာအားရျကိဳဆိုခ့ဲျကသည္။သုိ့ျဖစ္ရာ ထိုပါတီျပင္ပမွပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္သည္ မေရြးခ်ယ္သည္မွာ ပါတီတြင္းျပသနာ သက္သက္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ တိုက္ရိုက္လူထုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ျပသနာျဖစ္လာေတာ့သည္။ ထိုအခါ ဂယက္ရိုက္ခတ္မွဳလည္း ပိုၾကီးသည္ဟု ဆိုရမည္။

ထို့ျပင္ ျပင္ပမွ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုမ်ားအား အမတ္ ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္မွဳဆိုသည္ကို သာမန္မူလပါတီဝင္မ်ားထဲမွ အမတ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မွဳႏွင့္မတူေပ။NLD အေနႏွင့္ ျပင္ပမွ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအား လက္ေတြ့က်က် မည္သုိ့လက္တြဲ သြားသည္ မည္သုိ့ေနရာေပးသည္ဆိုသည့္ ပါတီ၏ တပ္ေပါင္းစု ေပၚလစီႏွင့္သက္ဆိုင္သည္။

လူထုေထာက္ခံမွဳႏွံဳးျမင့္သည့္ ပါတီတရပ္ျဖစ္ေစကာမူ လူအားလုံး၏ေထာက္ခံမွဳကို ရနိုင္သည္ မဟုတ္ေခ်။ မိမိပါတီကို ေထာက္ခံသည့္အင္အားမ်ားရွိသက့ဲ့သု့ိ တဖက္ပါတီကို ေထာက္ခံသည့္အင္အားလည္းရွိသည္။ျကားေန အင္အားမ်ားလည္းရွိသည္။ ပုံမွန္အေျခအေနအရဆိုလ်င္ ျကားအင္အားစုက ေလ်ာ့တြက္၍မရေအာင္ မ်ားျပားလွသည္။ လူအျပည့္တက္ေရာက္သည့္လူထုအစည္းအေဝးသည္ပင္ ္လ်င္ မိမိေထာက္ခံသည့္ အင္အားအမ်ားစုႏွင့္အတူ အေျခအေနကိုေ စာင့္ျကည့္အကဲခတ္ေနသည့္ ျကားအင္အားစုမ်ားလည္းပါေန သည္ သာျဖစ္သည္။

အင္အားျကီးမားသည္ဆိုသည့္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ပင္ ျကားအင္အားစုမ်ားအား သိမ္းသြင္းနိုင္ေရးကို ္အေလးထားျက သည္။ ၁၉၄၈/၄၉ တရုတ္ျပည္တြင္းစစ္ကာလ ေနာက္ဆုံးပိုင္း ေမာ္စီတုန္းႏွင့္တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္တို့အသာစီးရလာျပီျဖစ္သည္။ တရုတ္ျပည္နယ္ေျမအမ်ားစုကို တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္တိ့ု သိမ္းပိုက္ထားနိုင္ျပီး ေဘက်င္း ရွန္ဟိုင္းလို အဓိကျမိဳ့ျကီး အနဲငယ္ႏွင့္နယ္စြန္နယ္ဖ်ားသာက်န္ေတာ့သည္။ ထိုက့ဲသုိ့ မိမိအင္အား အသာစီးရေသာအခ်ိန္တြင္ပင္ ေမာ္စီတုန္းသည္ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုမ်ား သိမ္းသြင္းေရးကို စနစ္တက် အားစိုက္လုပ္သြားသည္ကိုေတြ့ရသည္။

ဥပမာတခုအေနႏွင့္ မဒမ္စုန့္ခ်င္လင္းအားစည္းရံုးသိမ္းသြင္း ခ့ဲ့သည္။ စုန့္ခ်င္လင္းဆိုသည္မွာထိုစဥ္တရုတ္ျပည္ရွိအခ်မ္းသာ အျကြယ္ဝဆုံးဆိုသည့္ စုန့္ ခုန့္ စီ ဝင္ ဆိုသည့္မ်ိဳးႏြယ္ ေလးခုအနက္တစ္ေယာက္ျဖစ္သလို တရုတ္ျပည္အား ဘုရင္စနစ္မွ သမတနိုင္ငံအျဖစ္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ပထမဆုံးသမတျဖစ္ လာသည့္ ကြယ္လြန္သူ ေဒါက္တာ ဆြန္ယက္ဆင္၏ဇနီးလည္း ျဖစ္သည္။ တရုတ္ျပည္အထက္လႊာ ႏွင့္လူလတ္တန္းစားမ်ား ျကားတြင္ျသဇာရွိသူျဖစ္သည္။ မဒမ္စုန့္ခ်င္လင္းအား စစ္နိုင္ဘိ့ု ေသခ်ာသေလာက္ရွိေနသည့္ ေမာ္စီတုန္း ကသူ၏အေလးထား မွဳက္ို ေသခ်ာစြာျပခ့ဲသည္။မဒမ္စုန့္ခ်င္လင္းသူထံလာေရာက္ သည့္အခါ ဘူတာရံုသုိ့ ကိုယ္တိုင္ဆင္း ရထားတြဲေပၚသု္ိ့ တက္၍ျကိဳဆိုႏွဳတ္ဆက္ကာ သူ၏အေလးထားမွဳကိုျပခ့ဲသည္။

လြတ္ေျမာက္ျပီးတရုတ္ျပည္၏ နိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသား အတိုင္ပင္ခံကြန္ဂရက္ သဘာပတိအဖြဲ့ဝင္အျဖစ္လည္း တာဝန္ယူေစ ခ့ဲသည္။ ဤသုိ့ျဖင့္ တရုတ္လူလတ္တန္းစားႏွင့္ အထက္လႊာ မ်ားကို သိမ္းသြင္းခ့ဲသည္။မဒမ္စုန့္ခ်င္လင္းအျပင္ အျခားဒီမိုကရက္တစ္အင္အားအမ်ားအျပားကို သိမ္းသြင္းခ့ဲပါသည္။

ေနာက္ဥပမာတခုအေနႏွင့္ ေဘက်င္းကို သိမ္းပိုက္ခါနီတြင္ တဖက္ရန္သူ၏ ေဘက်င္းျမိဳ့ေစာင့္တပ္မွဴး ဖူစိ့ုယီအား စည္းရံုးသိမ္းသြင္းခ့ဲျပီး ေဘက်င္းျမိဳ့အားအပ်က္အစီးမရွိ သိိမ္းပိုက္နိုင္ခ့ဲသည္။ ဖူစို့ယီအားလည္း လြတ္ေျမာက္ျပီး တရုတ္ျပည္တြင္ အစိုးရရာထူးျကီးတခုေပးခ့ဲေသးသည္။

ေမာ္စီတုန္းအေနႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အျငင္းပြါးဖြယ္ရာ အမွား အခ်ိဳ့ရွိသည္ဆိုေသာ္လည္း ထိုစဥ္ကာလက အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ကြဲျပားေနေသာနယ္ခ်ဲ့ေပါင္းစုံ အုပ္စီးခံေနရေသာ တရုတ္ျပည္အား တစည္းတလုံးတည္း မားမားရပ္ေစခ့ဲသူျဖစ္သည္။သူသည္ သူ့၏အင္အားကိုျကီးထြားေအာင္တည္ေဆာက္ရံုသာမက ျကားေနဒီမိုကရက္အင္အားစုမ်ား ကိုပါသိမ္းသြင္းျပီး ေနာက္ဆုံး ေအာင္ပြဲကို လ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ့ေစခ့ဲသူျဖစ္ပါသည္။

ထိုသုိ့သိမ္းသြင္းရာ၌လည္း ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားအားကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္ ္အျဖစ္ အတင္းအျကပ္ေတာင္းဆိုဝင္ေရာက္ေစျခင္း မျပဳခ့ဲ့ေပ။ထိုစဥ္ စစ္ကာလျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ တရုတ ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္မ်ားအတြက္ တင္းျကပ္ေသာစည္းကမ္းမ်ား ေနထိုင္မွဳဘဝႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ဆင္းရဲေခ်ြတာမွဳမ်ားရွိခ့ဲသည္။သိ့ုျဖစ္ရားး ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဒီမိုကေရစီပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ အသိမွတ္ျပဳကာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ တင္းျကပ္ေသာ စည္းကမ္းမ်ားမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးခ့ဲသည္။

ပါတီျပင္ပမွ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုမ်ားကိုသိမ္းသြင္းျခင္း ေနရာေပးျခင္းသည္ ထိုလူပုဂၢိဳလ္ထိုအစုအဖြဲ့ကိုသာမက သူတိ့ု၏ ျသဇာသက္ေရာက္ေသာ ျကားေနအင္အားစုမ်ားကို စည္းရံုး သိမ္းသြင္းျဖစ္သည္ကို အေလးထားရန္လိုအပ္သည္။သုိ့ျဖစ္ရာ လက္ရွိပါတီျပင္ပမွ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုမ်ားအား အမတ္ေလာင္းေရြးမေရြးဆိုသည္မွာ ပါတီဝင္အမတ္ေလာင္းေရြးသည္ႏွင့္မတူေပ။ NLD ပါတီအေနႏွင့္ ပါတီျပင္ပရွိ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုမ်ား တသီပုဂၢလမ်ားပညာရွင္မ်ားကို မည္သုိ့သိမ္းသြင္းစည္းရံုးမည္မည္သိ့ုေနရာေပးမည္ဆိုသည့္ တပ္ေပါင္းစုေပၚလစီႏွင္႔လည္း သက္ဆိုင္ေနသည္။

ထို့ေျကာင့္လည္း ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒီမိုကရက္အင္အား စုမ်ား တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား စသည့္ ျကားေနအင္အားစုမ်ား ျပည္သူမ်ားက စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ျကည့္ေနျကေနျကသည္။

သူတုိ့ေစာင့္ျကည္သည္မွာ အမတ္ေလာင္းမည္သူ မည္ဝါျဖစ္သည္ဆိုသည္ထက္ ပါတီျပင္ပမွ ဒီမိုကရက္အင္အား စုမ်ားအားNLD ပါတီအေနႏွင့္ မည္မ်ွအေလးထား ေနရာ ေပးသနည္း မည္မ်ွအေလးထားမွဳရွိသနည္းကိုေစာင့္ျကည့္ျခင္း ျဖစ္သည္။ NLD ပါတီျပင္ပရွိဒီမိုကရက္တစ္အင္အား စုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္တပ္ေပါင္းစုေပၚလစီကို ဆန္းစစ္ ေစာင့္ျကည့္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုေျကာင့္ မည္သည့္ရလဒ္ထြက္ေပၚသည္ျဖစ္ေစ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုမ်ား ျကားေနအင္အားစုမ်ား ျပည္သူမ်ားအား ျပင္းထန္စြာသက္ေရာက္မွဳရွိေပေတာ့သည္။

 

(ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)