ေမာင္ေမာင္စိုုး – NLD အမတ္ေလာင္း လူထုျကားမွဂယက္ႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုျပသနာ (တတိယပိုင္း၊ နိဂုုံး)

August 9, 2015

 

ေမာင္ေမာင္စိုုး – NLD အမတ္ေလာင္း လူထုျကားမွဂယက္ႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုျပသနာ (တတိယပိုင္း၊ နိဂုုံး)

(မိုုးမခ) ၾသဂုုတ္ ၉ ၊ ၂၀၁၅

၈၈ ျငိမ္း/ပြင့္

မင္းကိုနိုင္၊ ကိုကိုျကီးတိ့ုေခါင္းေဆာင္သည့္၈၈ ျငိမ္းပြင့္သည္ ၁၉၈၈မွစ၍ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုတရပ္အျဖစ္ရပ္တည္ လာခ့ဲသည္။ တေလ်ာက္လုံး NLD ႏွင့္လက္တြဲခ့ဲသည့္ နိုင္ငံေရးအင္အားစုတရပ္အျဖစ္ ရပ္တည္ခ့ဲသည့္ အင္အားစုမ်ား ျဖစ္သည။္ျပည္တြင္း၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ႏွင့္ NLD ျပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရးျသဇာရွိေသာ ျပည္သူလူထုကအသိမွတ္ျပဳေသာ အင္အားစုမ်ားျဖစ္သည္။

၈၈ ျငိမ္းပြင့္မွာ သီးျခားရပ္တည္လွဳပ္ရွားခ့ဲေသာ္လည္း အဓိကနိုင္ငံေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားတြင္ NLDႏွင့္တြဲ၍ အေရးပါေသာ အခန္းက ပါဝင္ခ့ဲသည္။ ျပီးခ့ဲေသာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ၄၃၆ လွဳပ္ရွားမွဳတြင္ ၈၈ တိ့ုသည္ NLD ႏွင့္အေကာင္းဆုံး ပူးတြဲလွဳပ္ရွားခ့ဲသည္။ လူထုအေနႏွင့္ ဤ ဒီမိုကေရစီအင္အားစု စည္းလုံးမွဳကို ေထာက္ခံျကိဳဆိုခ့ဲျကသည္။ စိတ္အားတက္ျကြမွဳလည္း ရွိခ့ဲသည္။ ထိ့ုေျကာင့္ပင္ ၈၈ မွလူမ်ား NLD အမတ္ေလာင္းမ်ား အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ဟု ဆိုေသာ အခါ လူထုကတက္တက္ျကြျကြ ဝမ္းပမ္းတသာ ၾကိဳဆိုခ့ဲျကျခင္းျဖစ္သည္။

သုိ့ေသာ္ NLD အမတ္ေလာင္းေရြးပြဲရလဒ္ကျပည္သူတိ့ု၏ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ တျခားစီျဖစ္သည္။ ၈၈ မွဝင္ေရာက္လာသူ အားလုံးနီးပါး အပယ္ခံလိုက္ရသည္။ ထိုအခါ လူထုျကားတြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဂယက္ထေတာ့သည္။ ထိ့ုျပင္NLD ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၈၈ မွအင္အားစုမ်ားအား မိမိတိ့ုႏွင့္မိတ္ဖက္ နိုင္ငံေရးအင္အားစုအျဖစ္ အေလးထားျခင္းကို မေဖၚျပရံုမက အျငင္းပြါးဘြယ္ရာ ကိုယ္စားလွယ္အရည္အခ်င္းမ်ား ႏွင့္ပါ ႏွဳိင္းယွဥ္ျပေသာအခါပုိ၍ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

NLDေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ ဦးဝင္းထိန္က ေတာင္ဥကၠလာ မဲဆႏၵနယ္မွာ ကိုကိုျကီးအေရြးမခံရျခင္းမွာ သူ၏ျပိဳင္ဖက္ ေဒါက္တာေစာနိုင္က ပို၍ ဝါရွိျပီး အရည္အခ်င္းရွိ၍ဟု ဆိုလိုက္ရာ ပို၍စိတ္ပ်က္ဖြယ္ျဖစ္ေစေတာ့သည္။ တကယ္တမ္းနိုင္ငံေရး စိတ္ဝင္စားသူ ၁၀၀ အားေမးလ်င္ ၉၉ေယာက္က ကိုကိုျကီးအားသိမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္းေဒါက္တာေစာနိုင္အား သိသူ ၁၀ ေယာက္ျပည့္ပါမလားပင္ မသိတတ္ေပ။ ေဒါက္တာေစာနိုင္မေျပာႏွင့္ ဦးဝင္းထိန္ပင္ ကိုကိုျကီးျသဇာကို မွီနိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေလာက္ေပ။ ဤသုိ့ဆို၍ ဦးဝင္းထိန္တိ့ု ေဒါက္တာေစာနိုင္တိ့ုကို လူည့ံမ်ားအျဖစ္ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဦးဝင္းထိန္အေနႏွင့္ မလိုအပ္သည့္ႏႈိင္းယွဥ္မွဳျပဳလုပ္ေန၍ ျပန္လည္ႏွဳိင္းယွဥ္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

၈၈ ျငိမ္းပြင့္မ်ား နံမည္သတင္းျကီးျခင္းမွာသူတိ့ုျဖတ္သန္းမွဳ သူတိ့ုလုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားေျကာင့္သာျဖစ္ပါသည္။ စိန္နားကပ္ေရာင္ႏွင့္ ပါးေျပာင္ခ့ဲသူမ်ားမဟုတ္ခ့ဲ။ ထိ့ုေျကာင့္လည္း လူထုေလးစားမွဳခံရျပီး နိုင္ငံေရးအင္အားစုတရပ္အျဖစ္ ရပ္တည္နိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ့ေသာ္ ဤေနရာတြင္အရည္အခ်င္း ျပသနာက အဓိက မက်ေပ။ NLD အေနႏွင့္ မိမိႏွင့္ေတာက္ေလ်ာက္ လက္တြဲလာသူမ်ားအား ဘယ္လိုေရွ့ဆက္လက္တြဲမလဲ ဘယ္လိုဲေနရာေပးသြားမလဲ ဆိုသည္ကသာ အဓိကက်ေပ သည္။

NLD ဦးဥာဏ္ဝင္း၏အဆိုအရ ၈၈ မွလာသူမ်ားသည္လည္း bottom line မွာသာထားသည္ဟုဆိုသည္။ အလြန္စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းေသာေျပာဆိုခ်က္ျဖစ္သည္။ NLD ႏွင့္ေတာက္ေလ်ာက္လက္တြဲလာေသာ နိုင္ငံေရးအင္အားစုအား အေလးမထားမွဳကို ေဖၚျပရာေရာက္သည္။ထို့ျပင္NLD ႏွင့္၈၈ တိ့ု၏ ေရွ့ဆက္လုပ္မည့္ နိုင္ငံေရးအရလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းသူတိ့ုဖက္ကအဆင့္သင့္ဘဲ ေပါင္း မေပါင္းကေတာ့၈၈ ဖက္ကသေဘာထား ဟုဆိုလိုက္ရာ ဦးဥာဏ္ဝင္းသေဘာမွာ မေပါင္းလည္း NLDက မမွဳဟူေသာ အဓိပၸါယ္ထြက္ေနေတာ့သည္။

တဖန္ျပင္ပမွ လာျပိဳင္သူမ်ားသည္ NLD ပါတီဝင္ ေလ်ာက္ရသည္ျဖစ္ရာ NLD CEC ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို နာခံရမည္ဟု ဆိုလိုက္သည္။ တကယ္ေတာ့ NLD အေနႏွင့္ ျပင္ပမွ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု မ်ားကို ဖိတ္ေခၚရာ၌ သူတိ့ုဆႏၵမရွိက အတင္းပါတီဝင္ ္ခိုင္းရန္မလိုေပ။ ဒီမိုကေရစီ မိတ္ဖက္အျဖစ္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ရန္ သာလိုသည္။ ထိ့ုျပင္ မိမိႏွင့္လက္တြဲလုပ္ကိုင္လာသည့္ ၈၈ တိ့ုအားလည္း အေလးထားဖိတ္ေခၚရန္လိုအပ္သည္။ ေနရာေပးဖိ့ု လိုသည္။ အမတ္ေနရာေထာင္ခ်ီသည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမတ္ေနရာ ၁၈ ေနရာမဟုတ္ ဒီထက္မကေပးလည္း ရနိုင္ပါသည္။ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမဲမကြဲေရးအတြက္ ဦးစီး ဦးရြက္ျပဳရမည္မွာ NLD တာဝန္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအေနအထားတြင္ ဦးေဆာင္နိုင္စြမ္းမရွိဟုဆိုရမည္။ NLD အေနႏွင့္ မိမိႏွင့္တေလ်ာက္လုံးလက္တြဲလာသည့္ ၈၈ ကိုပင္ အေလးထားေနရာမေပးသည့္ျပင္ေရွ့ဆက္ လက္တြဲလုပ္မလုပ္က သူတိ့ုသေဘာဘဲဟု ဦးဥာဏ္ဝင္းကဆိုျခင္းသည္ တပ္ေပါင္းစုေပၚလစီအား အေလးမထားရာ ေရာက္ေပသည္။

ထို့ျပင္ NLD တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ရွင္းလင္းခ်က္မွာ၈၈ ႏွင့္ျပင္ပမွ လာေရာက္သူမ်ား အေရြးမခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အရည္အခ်င္းျပသနာထည့္ေျပာေနျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္သင့္သည္။ ဤသုိ့ေျပာဆိုျခင္းသည္ မိမိ၏ မိတ္ဖက္အင္အားစုမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာအား ထိပါးေစသည္ျဖစ္ရာ အျခားသင့္ေလ်ာ္သည့္ အေျကာင္းျပခ်က္ ေပးသင့္သည္။

၈၈ အင္အားစုမ်ားအေနႏွင့္ သူတိ့ုအားမေရြးျခင္းႏွင့့္ ပတ္သက္ျပီး မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ျငင္းဆန္ခ့ဲျကသည္။ ၾသဂုုတ္ ၆ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားရာတြင္ ေဒၚစုႏွင့္ ၈၈ ေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ့ဆုံျပီးေနာက္ မဲကြဲမည္စုိးသျဖင့္ တသီးပုဂၢလ အေနႏွင့္လည္း ဝင္မျပိဳင္ဟုေျကျငာခ့ဲသည္။

သုိ့ေသာ္ ဒဏ္ရာတခုေပၚလ်င္ အမာရြတ္တခုက်န္တတ္စျမဲ ဲျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲမကြဲရန္ ထိမ္းထားနိုင္ခ့ဲေသာ္လည္း ၂၀၁၅ အလြန္တြင္ေတာ့ တမ်ိဳးတဖုံျဖစ္ရန္ အေျကာင္းဖန္လာျပီဟု ဆိုရမည္။

၈၈ အေနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္နိုင္ငံေရးတြင္ ဝင္ေရာက္လိုပါက သီးျခားနိုင္ငံေရးပါတီေထာင္ဖိ့ု ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။၂၀၁၅ အလြန္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား မဲကြဲေစနိုင္သည့္ အေျကာင္းေတာ့ ဖန္လာေပျပီ။ ကုစားနိုင္မည္လား ဆိုသည္ကိုေတာ့ ေစာင့္ျကည့္ရေပဦးမည္။

တသီးပုဂၢလႏွင့္အျခားအင္အားစုမ်ား

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား ပိုမို အားျကီးလာေစရန္ ၈၈ အျပင္ထူးခ်ြန္ေသာ လုပ္ရည္ကိုင္ရည ္ရွိေသာ လူထုကအသိအမွတ္ျပဳေသာ တသီးပုဂၢလမ်ားအားလည္း ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ေပါင္းစုတြင္ ထည့္သြင္းရန္လိုအပ္သည္။ NLD အမတ္ေလာင္းေလ်ာက္ထားရာတြင္ လူထုအသိမွတ္ျပဳေသာသူမ်ား ပါဝင္လာရာ လူထုက ဝမ္းပမ္းတသာျကိဳဆိုျကသည္။

ထိုထဲမွ ထင္ရွားသူတဦး အေရြးမခံရသျဖင့္လူအမ်ား အ့ံအားသင့္သြားခ့ဲရသည္။ ထိုသူမွာေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းျဖစ္သည္။ သူမသည္ ျပီးခ့ဲေသာလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း သူမ၏စြမ္းစြမ္းတမံလုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားေျကာင့္ လူအမ်ား၏အာရံုစိုက္မွဳ ခံရသူျဖစ္သည္။ လူအမ်ား ေလးစားမွဳခံရသူျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္နိုင္ငံေရးသက္တမ္းအတြင္း သူမသည္ ပန္းပု ေကာင္းေကာင္း ထုတတ္သူျဖစ္ေျကာင္းျပသခ့ဲသူျဖစ္သည္။ သူမ၏အရည္အေသြးအား NLD တြင္အားျဖည့္ေစပါက ေကာင္းလိမ့္မည္ဟု အမ်ားက ယူဆခံရသူျဖစ္သည္။

့ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းသည္ တိုင္းေဒသျကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ တသီးပုဂၢလအျဖစ္ သူမအရည္အခ်င္းကို ျပသခ့ဲသူျဖစ္သည္ ႏွဳိင္းယွဥ္ရလ်င္ ဧရာဝတီတိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္NLD မွလႊတ္ေတာ္ အမတ္ အမ်ိဳးသမီတဦးလည္းရွိသည္။ျကံ့ဖြံအားေကာင္းေသာ တိုင္းလႊတ္ေတာ္အတြင္းသူမမွာလည္း အခက္အခဲေတာ့ ရွိေပလိမ့္မည္။သုိ့ေသာ္ မည္သုိ့ပင္ျဖစ္ေစ ျပီးခ့ဲေသာလႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းအတြင္း သူမ၏စြမ္းေဆာင္ခ်က္ကိုအမ်ားျပည္သူ မေတြ့ခ့ဲရပါ။ ထိ့ုေျကာင့္လည္းသူမအမည္လည္းလူအမ်ား မသိျကပါ။

ႏွမ္းတေစ့ႏွင့္ေတာ့ ဆီမျဖစ္ပါ။သုိ့ေသာ္ ေသးငယ္ေသာ ေက်ာက္မ်က္တလုံးလည္း သူတန္ဘိုးႏွင့္ သူရွိပါသည္။ နိုင္ငံေရးပါတီတရပ္အေနႏွင့္လည္း မိမိပါတီအျပင္ဖက္ရွိ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ရွိေသာ လူထုတြင္းျသဇာရွိေသာသူမ်ားအား စည္းရံုးသိမ္းသြင္းဖိ့ုလိုပါသည္။ပါတီဝင္အျဖစ္ မဟုတ္ေတာင္မွ ပါတီ၏ ဒီမိုကေရစီမိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္ စည္းရံုးထားဘို့လိုေပ လိမ္မည္။

သူမအားေထာက္ခံသူတိ့ု၏ေတာင္းဆိုခ်က္ေျကာင့္ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း ဗဟန္းျမိဳ့နယ္မွတသီးပုဂၢလအျဖစ္ ဝင္ေရာက္အေရြးခံမည္ဟုေျကျငာခ့ဲသည္။လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဗဟန္းျမိဳ့နယ္တြင္ အျပိဳင္ျကဲျကေတာ့မည္။NLD နိုင္မည္ေလာ။ တသီးပုဂၢလ နိုင္မည္ေလာ ျက့ဖြံ့ဘဲ ျကားထဲက နိုင္သြားမည္ေလာ အေသအခ်ာ မေျပာနိုင္ပါ။အေသအခ်ာ ေျပာနိုင္တာတခုဘဲရွိသည္။ ဗဟန္းျမိဳ့နယ္တြင္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား မဲကြဲျပီ။

ေတာ္ေသးသည္ဟုဆိုရမည္။ ၈၈ ျငိမ္းပြင့္က ဝင္ျပိဳင္မဲ့သူမ်ား သေဘာထားျကီးစြာေနာက္ဆုတ္ေပးခ့ဲ၍ မဲကြဲမည့္ျမိဳ့နယ္ ္အေတာ္မ်ားမ်ား ေရွာင္ရွားနိုင္ခ့ဲသည္။ဤသုိ့ ဒီမိုကေရစီ ီအင္အားစုျကား မဲကြဲမွဳမ်ား ျဖစ္လာေစျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစုေပၚလစီႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အေမ်ွာ္ျမင္နည္းခ့ဲ ခ်ြတ္ေခ်ာ္ခ့ဲ၍ဟု ဆ္ိုရေပမည္။

တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား

လက္ရွိအေနအထားတြင္ ျပည္နယ္မ်ားရွိအမတ္ေနရာမ်ားတြင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးေရာ NLD ေရာတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားပါ အျကိတ္နယ္ျပိဳင္ရမည့္အေနအထားျဖစ္သည္။ NLD ၏ လက္ရွိေပၚလစီမွာ မဟာမိတ္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ေနရာမ်ားကိုသာ ဖယ္ေပးမည္ျဖစ္ရာSNLD က ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္း မျပဳသျဖင့္ ဖယ္ေပးရန္မလိုေတာ့ဟုဆိုသည္။ က်န္ ခ်င္းပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္တဦးေနရာ ေရွာင္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ရခိုင္ပါတီမွ ဦးေအးသာေအာင္ျပိဳင္မည့္ျမိဳ့နယ္အားလည္း NLD ကေရွာင္ေပးရန္ကမ္းလွမ္းထားသည္။

သုိ့ေသာ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီကမူ အမတ္ေလာင္းေနရာႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး NLDႏွင့္မညိွဟုဆိုထားသည္။ ရခိုင္ကေတာ့ သူ့ျပည္နယ္တြင္ သူတိ့ု၏ အမ်ိဳးသားပါတီအားေကာင္းမွဳ ေပၚ အေျခခံ၍ ဆိုျခင္းျဖစ္ပုံရသည္။

သုိ့ေသာ္ က်န္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အင္းအားအျပိဳင္းအရိုင္းျဖစ္ေန၍ အားလုံးေဘးျကပ္နံျကပ္ျဖစ္ေနသည္။ရွမ္းျပည္နယ္ ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္လိုတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ၂ခုကြဲေနသည့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ မဲကြဲမွဳမ်ား ပိုမ်ားမည္ျဖစ္ရာ ျကားထဲကျကံ့ဖြံ့နိုင္သြားမည့္ အေျခအေနရွိသည္ဟု တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆိုျကသည္။

NLD အေနႏွင့္လက္ေတြ့က်ေသာ အမတ္ခြဲေဝပူးေပါင္း ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ေျခလွမ္းကို မလွမ္းနိုင္က ခက္နိုင္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေနရာကိုသာ ေရွာင္ေပး၍မရ။ လက္ေတြ့က်သည့္အမတ္ခြဲေဝ ပူးေပါင္းေဆာင္မွဳ လ္ိုအပ္သည္။

ဥပမာ ျပည္နယ္တခုတြင္ အမတ္ေနရာ ၁၀ ေနရာရွိသည္ ္ဆိုပါက NLD ႏွင့္တိုင္းရင္းသားပါတီတိ့ု မိမိတိ့ုစည္းရံုးေရး အားေကာင္းသည့္နယ္ေျမေပၚ အေျခခံ၍ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အခ်ိဳးအစားျဖင့္ယွဥ္ျပိဳင္ျကမည့္ မဲဆႏၵနယ္ ခြဲေဝဖိ့ုလိုသည္။သုိ့မွသာ NLD ဝင္ျပိဳင္သည့္ ေနရာတြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီ၏ မဲမ်ားရယူရမည္။ အလားတူတိုင္းရင္းသားပါတီဝင္ျပိဳင္သည့္ ေနရာတြင္လည္းNLD ၏မဲမ်ားေပါင္းေပးရမည္။ ဤသုိ့ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွဳ အခိုင္အမာေျခလွမ္းရွိမွသာ NLDေရာ တိုင္းရင္းသား ပါတီပါ အနိုင္ရဖိ့ု ပိုမိုလြယ္ကူေသခ်ာေပမည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားပါတီ ဒုဥကၠဌ မန္းထိန္ဝင္းစိန္က ပန္းတေနာ္ ေက်ာင္းကုန္း အိမ္မဲျမိဳ့နယ္မ်ားတြင္ ကရင္မ်ားသည္ျဖစ္ရာ ကရင္ပါတီအတြက္NLD က စဥ္းစားေပးသင့္သည္။ သုိ့ဆိုလ်င္ က်န္ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္းရွိ ကရင္မဲမ်ားလည္း NLD အတြက္ျဖစ္မည္ ဟုဆိုသည္။ ယခုေတာ့ NLDက သူတိ့ုမဲေတာ့ မေပးခ်င္ဘူး ကရင္ေတြမဲေတာ့ လိုခ်င္သည္ဟုဆိုပါသည္။

ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ခိုင္မာေသာ တပ္ေပါင္းစုဖြဲ့စည္းေရးတြင္ အမတ္ေနရာခြဲေဝ ယွဥ္ျပိဳင္ေရးသည္ အေရးပါသည္။သုိ့မွသာ လက္တြဲမွဳ ပိုခိုင္မာမည္။

တပ္ေပါင္းစုျပသနာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆန္က်င္ဖက္က စဥ္းစားျကည့္ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးႏွင့္ က်ားျဖဴဟုေခၚသည့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီတိ့ု အမတ္ေနရာခြဲေဝပူးေပါင္းျကပါက NLDေရာသူ၏ မဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ က်ားေခါင္းဟုေခၚေသာ SNLD တိ့ု အတြက္ လြန္စြာ အျကပ္အတည္း ဆိုက္မည္မွာ မလြဲပါ။

သုိ့ျဖစ္ရာ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုဖြဲ့ေရးဆိုသည္မွာ စာရြက္ေပၚတြင္ ေျကျငာခ်က္ ထုတ္ရံုမ်ွမျပီး လက္ေတြ့က်ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီအား အမတ္ေနရာပိုေပး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္NLD က အမတ္ေနရာပိုယူ စသျဖင့္ အျပန္အလွန္ သင့္ေတာ္သည့္ညိွႏွဳိင္းမွဳ ျပဳလုပ္ျကျပီး္ မဲဖလွယ္ျကဖိ့ုလိုသည္။

ဤသုိ့ျပဳလုပ္ရန္ အခ်ိန္ ၃ လခန့္ကေတာ့ က်န္ေသးသည္။ မိမိႏွင့္ အနီးဆုံး ဒီမိုကရက္အင္အားစုမ်ားကိုပင္ ေနရာေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခ့ဲ့၍ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအ့ံျသမွင္သက္ ေစခ့ဲေသာ NLD အေနႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအား အေလးထားေနရာေပးမွဳက္ို လက္ေတြျပသဖိ့ုလိုေနေပျပီ။

ေရွ့အလားအလာ

လက္ရွိျဖစ္ပြါးေနေသာ အမတ္ေလာင္းေရြးပြဲဂယက္မ်ားႏွင့္ ပတ္္သက္ျပီး ျပည္မတြင္ ေဒၚစုအရွိန္ျသဇာျဖင့္၎ ေဒၚစုအား ခ်စ္ခ်င္ေလးစားေသာ ျပည္သူမ်ားမွဳျဖင့္၎ ၈၈ ျငိမ္းပြင့္လို သေဘာထားျကီးစြာ ေနာက္ဆုတ္ေပးမွဳျဖင့္၎ ရင္ျကားေစ့၍ ထိန္းသိမ္း၍ အဓိကပင္မနိုင္ငံေရးလမ္းေျကာင္း အား တည့္ေပးနိုင္ပါသည္။ လူကိုမျကည့္ဘဲNLD ပါတီကိုျကည့္၍ မဲထည့္ဘိ့ု လွံဳ့ေဆာ္စည္းရံုးနိုင္ပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေဒၚစုႏွင့္ NLD ကိုဗဟိုျပဳေနသည့္ နိုင္ငံေရးအေျခအေနကို လက္ခံသည့္ ျပည္မရွိျပည္သူမ်ား အေနႏွင့္လည္း နားလည္မွဳထား၍ လက္ခံႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ျပည္မရွိ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုမ်ားကလည္းသေဘာထားျကီးစြာ ေနာက္ဆုတ္ေပးပါလိမ့္မည္။ သုိ့ေသာ္ NLD အေနႏွင့္ ေရွ့အနာဂါတ္အတြက္ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုဖြဲနိုင္ေရးကိုေတာ့ အေလးထားစဥ္းစားဘိ့ု လိုေပလိမ့္မည္။ ဤျပသနာသည္ သာမန္အမတ္ေရြးခ်ယ္မွဳျပသနာ မဟုတ္ဘဲ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုဖြဲ့ေရးျပသနာ ျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို ေလးနက္ဖိ့ုလိုပါသည္။ ဤျပသနာကို အေလးမထားမွဳေျကာင့္NLD အေနႏွင့္ တစုံတရာ ထိခိုက္မွဳရွိသည္ကို ရိုးသားစြာ အသိမွတ္ျပဳဖိ့ု လိုသည္။

သုိ့ေသာ္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ေတာ့ဤသုိ့ ရင္ျကားေစ့ ထိမ္းသိမ္းရန္ ျဖစ္နိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ လက္ေတြ့က်သည့္ တပ္ေပါင္းစု ေျခလွမ္းမ်ားလိုအပ္ေပလိမ့္မည္။ ထို့ျပင္ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္လာဘြယ္ရွိေသာ အျခားပါတီမ်ား တသီးပုဂၢလမ်ားအားလည္းတပ္ေပါင္းစုဖြဲ့ေရး တက္ျကြစြာ ျပင္ဆင္ထားဘိ့ုလိုသည္။ က်ဳပ္တိ့ုကေတာ့ေပါင္းဘိ့ုအဆင့္သင့္ဘဲ ေပါင္းတာ မေပါင္းတာသူတို့အပိုင္းဆိုသည့္အလြန္တရာ ည့ံဖ်င္းေသာ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းေသာ တပ္ေပါင္းစုအျမင္ ္မရွိဘိ့ုသည္။ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳႏိုင္သည့္ပါတီျကီးတရပ္ အေနႏွင့္ တက္ျကြစြာ ကမ္းလွမ္းဖို့လိုသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့တခုျဖစ္ေသာမြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဒုဥကၠဌ နိုင္ဟံသာက NLD အေနႏွင့္ ၁၉၉၀ ကာလက တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္အေတာ္ေလးနားလည္မွဳရခ့ဲ့ေျကာင္း ယခုလႊတ္ေတာ္တြင္းေရာက္ျပီးေနာက္ တိုင္းရင္းသားေတြန့ဲ နားလည္မွဳေလ်ာ့က်လာေျကာင္း သုံးသပ္ေျပာဆိုပါသည္။

သုိ့ျဖစ္ရာ NLD အေနႏွွင့္ တိုင္းရင္းသားအေရးပိုမိုအားစုိက္ဖိ့ု လိုေပလိမ့္မည္။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အစိုးရဖြဲ့ေရး အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္နိုင္ေရးအတြက္ NLD အေနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ မိမိအင္အားျကီးမားေစရန ္သာမက က်န္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားျဖင့္ လက္ေတြ့က်က် အေလးထားမွဳရွိရွိ တပ္ေပါင္းစုတရပ္ ဖြဲ့စည္းေရး အတြက္ အေလးထားလုပ္ေဆာင္ျကဘိ့ုလိုမည္ဟု  သုံးသပ္ရပါသည္။

နိဂံုး

လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံေရး အေျခအေနအရ အတိုက္အခံအင္အားစုတိ့ုအေနႏွင့္ ေဒၚစုႏွင့္NLD အား ဗဟိုျပဳ ဝိုင္းရံရေပမည္။ တဆက္တည္းတြင္ NLD အားအျပဳသေဘာ ေဝဖန္မွဳမ်ားျဖင့္ ဝိုင္းရံျကျပီး ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးအနာဂါတ္အား ေမ်ွာ္ ေတြးသုံးသပ္ျကဘိ့ု လိုေပလိမ့္မည္။

NLD အေနႏွင့္လည္း လူထုပါတီျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ လူထုအသံကို အေလးထားနားေထာင္ဖိ့ု လိုေပမည္။ လူထုျကားမွာ အမွန္ရွာဖိ့ု လိုေပလိမ့္မည္။

ခ်စ္၍ ေျပာသည္ဟု မွတ္ယူေစလိုပါသည္။

 

ျပီးပါျပီ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, ေမာင္ေမာင္စိုုး

2 Responses to ေမာင္ေမာင္စိုုး – NLD အမတ္ေလာင္း လူထုျကားမွဂယက္ႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုျပသနာ (တတိယပိုင္း၊ နိဂုုံး)

  1. htang shing ling on August 10, 2015 at 2:57 am

    NLDေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြကိုေတာ္ေတာ္ေလးစိတ္ပ ်က္သြားပါျပီ။ေပါက္ပင္ဘာေၾကာင္႔ကိုင္း၊၈၈ေၾကာင္႔သာဒီေန႔NLDတည္ရိွေနရတာ။တေလ ွ်ာက္လုံးအန္တီစုကိုက ်ေနာ္တို႔ေတြမ ်က္စိမွိတ္ေထာက္ခံခဲ႔ၾကတာပါ။တခုခုေတာ႔လြဲေခ ်ာ္ေနျပီထင္တယ္။

  2. Mg Kyaw Aung on August 11, 2015 at 10:58 pm

    NlD.ဗဟိုလ္​ဆို​ေသာပုဂၢိဳလ္​​ေတြကို​ေတာ္​​ေတာ္​စိတ္​ကုန္​မိသည္​။
    အႏိုင္​ရ​ေအာင္​အင္​အားစု​ေတြစုစည္​းမႈရိွ​ေရးကိုနာမလည္​။
    တလြဲဆံပင္​​ေကာင္​းခ်င္​သလားမသိရ။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)