ေမာင္ေမာင္စုိး – NCA ႏွင့္ Failed State – အပိုင္း (၁)

September 14, 2015

ေမာင္ေမာင္စုိး – NCA ႏွင့္ Failed State – အပိုင္း (၁)
(မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၅
• တေက်ာ့ျပန္ အပစ္ရပ္ေရး
လက္ရွိတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္ေနေသာ အပစ္ရပ္ေရးအား တေက်ာ့ျပန္အပစ္ရပ္ေရးဟု ဆိုရမည္။ တကယ္ေတာ့ လက္ရွိတိုက္ပြဲျဖစ္ေနေသာ အဖြဲ႕အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္အစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ား  အပစ္ရပ္ေရးသေဘာတူထားသည္မွာ ၁၉၉၀ ပတ္ဝန္းက်င္ကတည္းက ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ျပသနာရွင္းမရသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးအရ မေျဖရွင္းနိုင္ခ့ဲ၍ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ လက္ရွိတိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားရျခင္း တြင္ ျမန္မာစစ္ဖက္မွ ကတိကဝတ္ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္လည္း အေၾကာင္းတခ်က္ျဖစ္သည္။ မူလကတိကဝတ္အရ အပစ္ ရပ္ထားေသာအဖြဲ႕မ်ားအေနႏွင့္ အရပ္သားအစိုးရတက္လာေသာအခါမွ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးရန္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၀၉ တြင္ ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သေဘာထားေျပာင္းလဲ၍ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ေရး ျပည္သူစစ္ဖြဲ႕ေရးျဖစ္လာေသာ အခါ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။

UWSA/NDAA တို႔ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျပန္မျဖစ္ခ့ဲေသာ္လည္း က်န္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲျပန္ျဖစ္ခ့ဲသည္။ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားမွ အပစ္ရပ္ေရးမွသည္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔သြားမည့္ ကတိကဝတ္ကိုဖ်က္ကာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ေရးျပည္သူ႔စစ္ ဖြဲ႕ေရးကို အင္အားသုံးလုပ္ေဆာင္လာသည္မွစ၍ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ား ျပန္လည္စတင္ခ့ဲသလို တဖက္ႏွင့္တဖက္ ယုံၾကည္မႈ ပါပ်က္ျပားသြားခ့ဲရာ ယခုတႀကိမ္ျပန္လည္ေဆြးေႏြးပြဲသည္ပို၍ ခက္ခဲသည့္အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္လာခ့ဲသည္။ယုံၾကည္မႈ ပ်က္ျပားခ့ဲသည္ျဖစ္ရာ စိတ္ခ်ေသခ်ာသည့္ ကတိကဝတ္မ်ားပို၍ လိုလာျပီး ပို၍ၾကန္႔ၾကာလာေစခ့ဲသည္ဟု ဆိုရမည္။

တကမ္တမ္းဆိုလွ်င္ နိုင္ငံေရးအရမေျဖရွင္းဘဲ အင္အားသုံးေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ အဖြဲ႕တခ်ဳိ႕အား BGF ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္ေျပာင္း ဖြဲ႕ႏိုင္ျခင္း၊ အခ်ဳိ႕အား လက္နက္အပ္ေစျခင္း အင္အားသုံးေမာင္းထုတ္ႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္ဖက္အတြက္ ေအာင္ျမင္ မႈတစုံတရာ ရခ့ဲသည္ဟုဆိုနိုင္ေသာ္လည္း ေျဖရွင္းရမည့္ျပႆနာ တသီတတန္းက်န္ခ့ဲသည္ကိုေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳရန္ လို အပ္ေပသည္။

၂၀၀၉ ကအင္အားသုံး၍ ေမာင္းထုတ္နိုင္ခဲ့သည့္ MNDAA ကိုးကန္အဖြဲ႕ ျပႆနာသည္ ၿပီးျပတ္မသြားဘဲ ၂၀၁၅ တြင္ တေက်ာ့ျပန္စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ခ့ဲၿပီး ျမန္မာ့စစ္သမိုင္းတြင္ စစ္စားရိတ္အမ်ားဆုံးစစ္ပြဲျဖစ္ခ့ဲသည္။ ထို႔ျပင္ ၎စစ္ပြဲသည္ ယခုတိုင္ လည္း မျပီးမျပတ္နိုင္ေသးေပ။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္ အင္အား ၃၀၀ မွ ၅၀၀ ၾကားရွိ PSLO/PSLA ပေလာင္အဖြဲ႕အား ဖိအားသုံးလက္နက္အပ္ႏွံႏိုင္ခ့ဲေသာ္လည္း ၂၀၁၂ မွစ၍ PSLF/TNLA ဟူေသာအမည္သစ္ျဖင့္ ပေလာင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာျပီး ယေန႔အခ်ိန္တြင္ အင္အားေထာင္အခ်ဳိ႕ရွိေသာအဖြဲ႕ျဖစ္လာၿပီး ျမန္မာစစ္ဖက္ႏွင့္ ေန႔စဥ္လိုလို တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည္။

ထို႔ျပင္ ယခင္ကမရွိသည့္ AA ရခိုင္တပ္မေတာ္လို အဖြဲ႕သစ္မ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ျပႆနာကို အင္အား သုံးေျဖရွင္းျခင္းသည္ျပႆနာကို မေျပလည္ေစသည့္ျပင္ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာ တသီတတန္းကို ထြက္ေပၚလာေစ သည္။ ထို႔ျပင္ တဖက္ႏွင့္တဖက္ ယုံၾကည္မႈပ်က္ျပားၿပီး ယုံၾကည္မႈျပန္လည္တည္ေဆာက္ရသည္မွာ ပို၍ခက္ခဲလာသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမ်ား အေက်ာ့ေက်ာ့မျပန္ရေစရန္ ခိုင္မာေသာ ကတိကဝတ္ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အင္အားမသုံးဘဲ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းတို႔ အထူးလိုအပ္ေပလိမ့္မည္။

• ေနျပည္ေတာ္ထိပ္သီးေတြ႕ဆုံပြဲ
အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားအေနႏွင့္ကိုးျကိမ္ေျမာက္ UPWC ႏွင့္ SD ေဆြးေႏြးပြဲတြင္NCA အေခ်ာသတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာတူၿပီးခ့ဲေသာ္လည္း ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးမည့္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီခ်က္မရခ့ဲရာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ သမတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားမွ ထိပ္သီးမ်ားေတြ႔ဆုံညိႇိႏႈိင္းျခင္းျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားဖက္မွ SD/NCCT ကိုယ္စားျပဳ ၁၇ ဖြဲ႕လုံး ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးလိုသည္။ အစိုးရဖက္ကေတာ့ ထို၁၇ ဖြဲ႕မွ ၆ ဖြဲ႕အားခ်န္လွပ္၍ က်န္ ၁၁ ဖြဲ႕ အစိုးရႏွင့္ သီးျခားလက္မွတ္ထိုးထားေသာ ၄ ဖြဲ႕ေပါင္း ၁၅ ဖြဲ႕ႏွင့္သာ ထိုးလိုသည္။ ေနျပည္ေတာ္ထိပ္သီးေတြ႕ဆုံမႈသည္ ခ်န္ထားေသာ ၆ ဖြဲ႕ျပႆနာေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္သည္။

အစိုးရဖက္က က်န္အဖြဲ႕မ်ားကို တဆင့္ခ်င္း ပါဝင္ေစ၍ ရသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္ျပႆနာဟု ၾကည့္သည္။ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ား ဖက္မွ အားလုံးပါဝင္ေရးသည္ မူျပႆနာဟု ယူဆသည္။ ႏွစ္ဖက္ၾကည့္ျမင္ ရပ္တည္ပုံ မတူခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ အစိုးရဖက္မွ

၁။ ဦးသိန္းစိန္ – သမတ
၂။ ဦးေအာင္မင္း – UPWC
၃။ ဦးသိန္းေဇာ္ – UPWC
၄။ ဦးစိုးသိန္း – ဝန္ႀကီး
၅။ ဦးရဲထြဋ္ – ဝန္ႀကီး
၆။ ဦးဝင္းထြန္း – ဝန္ႀကီး
၇။ ဦးခင္ေမာင္စုိး – ဝန္ႀကီး
၈။ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္
၉။ ဦးေအာင္သိမ္း – ဒုဝန္ႀကီး
၁၀။ ဦးထြန္းထြန္းဦး – ဒုေရွ႕ေနခ်ဳပ္

အထူးဖိတ္ၾကားထားသူ

၁။ ဦးခင္ေဇာ္ဦး
၂။ ဦးသန္းေဌးတို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ

၁။ ဦးအင္ဘန္လ – KIO ဒုဥကၠဌ
၂။ စဝ္ေဆထင္ – SSPP/SSA နာယက
၃။ နိုင္ေထာမြန္ – NMSP ဥကၠဌ
၄။ ဦးေအဘယ္တြီ – KNPP ဥကၠဌ
၅။ ေစာမူတူးေစေဖာ – KNU ဥကၠဌ
၆။ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ – KNU SD ေခါင္းေဆာင္
၇။ ေဒါက္တာလဂ်ာ – KIO SD ဒုေခါင္းေဆာင္
၈။ ဦးပူဇင္က်ံဳး – CNF SD ဒုေခါင္းေဆာင္
၉။ ဖဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္း NCCT / KNU တို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ က်န္သည့္ ၆ ဖြဲ႕ျပႆနာအားေဆြးေႏြးေျဖရွင္းရာ MNDAA ကိုးကန္႔ျပႆနာအား သမတမွ တိုက္ရိုက္ဆက္ သြယ္ေျဖရွင္းမည္။ TNLA အား အစိုးရမွ သီးျခားအပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးၿပီးေနာက္ NCA တြင္ ပါခြင့္ျပဳမည္။ AA ပါဝင္ ေရးအား နည္းနာရွာသြားမည္။ က်န္ ၃ ဖြဲ႕အားနိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္တြင္ ပါဝင္ခြင့္ျပဳမည္ဟု သမတက အေၾကာင္းျပန္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ NCA လက္မွတ္ထိုးေရးအား သမတမွ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ထိုးရန္ ကမ္းလွမ္းေသာ္လည္း အတည္မျပဳနိုင္ဘဲ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားမွ ေအာက္တိုဘာလလယ္ခန္႔မွျဖစ္မည္ဟု ျပန္ၾကားေၾကာင္းသိရသည္

သုိ႔ျဖစ္ရာ ကိုးကန္႔ကိစၥအား သမတမွ မည္သုိ႔တိုက္ရိုက္ကိုင္တြယ္မည္ကုိလည္းေကာင္း၊ TNLA အေနႏွင့္ လာမည့္ NCA တြင္ အခ်ိန္မွီပါဝင္ လက္မွတ္ထိုးနိုင္ မထိုးႏိုင္အားလည္းေကာင္း၊ AA အား အခိုင္အမာ မည္သုိ႔နည္းလမ္းရွာသြားမည္ကုိလည္းေကာင္း NCA လက္မွတ္ထိုးမည့္ရက္အားလည္းေကာင္း၊ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ညိႇိႏႈိင္းနိုင္ျခင္းမရွိဘဲ မတင္မက်ျဖစ္ခ့ဲ သည္ဟု ဆိုရမည္။ သုိျဖစ္ရာ ေတြ႕ဆုံပြဲမွ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ ေၾကျငာခ်က္ထြက္မလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ျပင္ စက္ တင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဒုကာခ်ဳပ္ေတြ႔ဆုံမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကေသာ္လည္း ေတြ႔ဆုံမႈ မရွိခ့ဲေပ။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ေနျပည္ေတာ္ထိပ္သီးေတြ႕ဆုံပြဲမွ ႏွစ္ဖက္ေက်နပ္ေလာက္သည့္ အေျဖမရဟု ဆိုရေပမည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္