တူေမာင္ညဳိ – “ကားပါမစ္နဲ႔ မတရားသင္းဥပေဒ” တုိ႔၏ ေအာင္ပြဲ သုိ႔မဟုတ္ (NCA) စာခ်ဳပ္

October 11, 2015

တူေမာင္ညဳိ –  “ကားပါမစ္နဲ႔ မတရားသင္းဥပေဒ” တုိ႔၏ ေအာင္ပြဲ သုိ႔မဟုတ္ (NCA) စာခ်ဳပ္
(မုိးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၅

“မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ” ေအာင္ပြဲခံၿပီးတဲ့ေနာက္  ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ “ကားပါမစ္နဲ႔ မတရားသင္းဥပေဒ” တုိ႔ကလည္း အားမက်မခံ ေအာင္ပြဲခံေပဦးေတာ့မယ္။ “ကားပါမစ္မ်ား” နဲ႔ စတင္ခဲ့ေသာ စစ္တပုိင္းအစိုးရရဲ႕ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဟာ “မတရားသင္း ပယ္ဖ်က္ေပးမယ္”ဆုိတဲ့ မက္လံုးနဲ႔ က်ံဳးသြင္းပြဲ က်င္းပေတာ့မယ္။

(NCA) စာခ်ဳပ္မွာ ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးမယ့္ အဖြဲ႔ေတြကို လက္မွတ္မထိုးမီ ၁ ရက္သို႔မဟုတ္ ၃ ရက္ ႀကိဳတင္ၿပီး “မတရားသင္း ကေနပယ္ဖ်က္ေပးမယ္” လုိ႔ ဦးေအာင္မင္းက ေျပာထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ “ဥပေဒ” ဆုိတာ စစ္တပုိင္းအစိုးရအဖုိ႔ ျမွဴဆြယ္စရာ၊ အေပးအယူ လုပ္စရာ ကရိယာမွ်သာျဖစ္ပါတယ္။ ကားပါမစ္နဲ႔  ဥပေဒဆိုတာ စစ္တပုိင္းအစုိးရအဖို႔ အႏွစ္သာရအရ ဘာမွ်မျခားနားပါ။

မတရားသင္းပယ္ဖ်က္ေပးလိုက္တဲ့အခါ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲ။ ေမ်ာက္သစ္ကုိင္းလြတ္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳးသာျဖစ္လိမ့္မယ္ လုိ႔ အားနာပါးနာေျပာရပါလိမ့္မယ္။

ပထမအခ်က္က မတရားသင္းကေနပယ္ဖ်က္ေပးတဲ့အတြက္ တရားသင္းျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုျဖစ္လာတာဟာ တခ်ိန္က ဘဝတူ မတရားသင္းအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ စည္းတဖက္ျခားသြားေစပါတယ္။ တရားသင္းျဖစ္လာ တဲ့အတြက္ မတရားသင္းေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္/ဆက္ဆံလုိ႔မရဆုိတဲ့ တားျမစ္ကန္႔သတ္ခ်က္ကို လုိက္နာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တရားသင္းတစ္ခုဟာ မတရားသင္း တစ္ခုနဲ႔ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံတယ္ဆိုရင္ တည္ဆဲဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္“တရားသင္း” ျဖစ္ လာတဲ့အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔လူပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ  မတရားသင္းေတြနဲ႔ ဆက္ဆံဆက္သြယ္လုိ႔မရႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။

ဒုတိယအခ်က္က မတရားသင္းကေန ပယ္ဖ်က္ေပးလုိက္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ ဘယ္အတုိင္း အတာ အထိလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သလဲဆုိတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

“၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ၊ ႏုိင္ငံေရပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ” ေတြနဲ႔အညီ  ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ ထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြလို  စည္းရံုးလႈပ္ရွားခြင့္ေတြ ရရွိႏုိင္ပါ့မလား။ ဘယ္လိုမွမရႏုိင္ဘူးလုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒီလိုရရွိႏုိင္ဖုိ႔ ဆုိရင္ အေျခခံအားျဖင့္အခ်က္ ၂ ခ်က္လိုအပ္ပါတယ္။ ပထမတစ္ခ်က္က လက္နက္ခ်ရမယ္။ ဒုတိယအခ်က္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒနဲ႔အညီ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံတင္ျပရမယ္။ ေကာ္မရွင္ကခြင့္ျပဳမွ၊ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ေပးမွ တရားဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္လႈပ္ရွားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္နက္မခ်ဘဲ၊ ႏုိင္ငံေရပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္လု႔ိမရႏိုင္ ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္လႈပ္ရွားမယ္ဆုိရင္ လက္နက္ခ်ရမယ္။ လက္နက္ဆက္လက္ကုိင္ထားမယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံ ေရးလႈပ္ရွားခြင့္ေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ (NCA) စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ထိုးမယ့္ အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔ကို မတရားသင္းကေန ပယ္ဖ်က္ေပးလုိက္တာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က မွတ္ပံုတင္ခြင့္ခ်ေပးထားတဲ့ တရားဝင္ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြလို လႈပ္ရွားခြင့္ရမွာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ သိပ္ေသခ်ာပါ တယ္။

မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ တရားဝင္ပါတီေတြရဲ႕အခြင့္အေရးဆုိတာကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ပါတီဝင္စာရင္းေတာင္း လာရင္၊ ပါတီေငြစာရင္းစစ္မယ္ဆုိရင္ အခ်ိန္မေရြးခြင့္ျပဳရတဲ့ ဘဝေနအထားျဖစ္ပါတယ္။ အတိုက္အခံပါတီေတြဆုိတာဟာ အစဥ္အၿမဲ အာဏာရအုပ္စုရဲ႕ဖိႏွိပ္သမွ်၊ တုိက္သမွ်ကို ငံု႔ံခံေနၾကတဲ့ ဘုရားစူးအတိုက္အခံပါတီေတြသာျဖစ္ပါတယ္။ မဲစာ ရင္းမွားေတြ တမင္တကာထုတ္ျပန္ေနတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ပီပီျပင္ျပင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကန္႔ကြက္အေရး မဆိုဝံ့ဘဲ၊ ငံု႔ခံေနၾကတဲ့ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မတရားသင္းပယ္ဖ်က္ေပးတယ္ဆုိတာ စစ္တပုိင္းအစိုးရက သူတုိ႔ဂြင္ထဲသြင္းၿပီး၊ ေခြထားလိုက္တဲ့့သေဘာသာျဖစ္ ပါတယ္။ဒီအေနအထားကေရွ႕လည္းပီပီျပင္ျပင္ တုိးမရသလုိ ေနာက္လည္းဆုတ္မရတဲ့ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေမ်ာက္သစ္ ကုိင္းလြတ္တဲ့အေနအထားလို႔ ေျပာရတာပါ။

ဒါ့အျပင္ မတရားသင္းပယ္ဖ်က္ေပးတယ္လို႔ ဘယ္လိုပဲဆိုေနေစကာမူ မတရားသင္းအျဖစ္ အခ်ိန္မေရြး ျပန္လည္ေၾကညာ ႏုိင္ တဲ့ အခြင့္အေရးကေတာ့ စစ္တပုိင္းအစုိးရလက္ထဲမွာ ရွိၿမဲရွိေနတယ္ဆုိတာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးတဲ့အတြက္ မတရားသင္း ပယ္ဖ်က္ေပးတယ္ဆုိတာဟာ ေပးကားေပး၏ မရဆုိတာပါပဲ။ မရတဲ့အျပင္ ကိုယ့္ဘဝတူေတြနဲ႔ စည္းျခားခံရတာ ေတာင္ကိုယ့္ဘက္ က အဆစ္ပါသြား ပါေသးတယ္။

ဒါေၾကာင့္ (NCA) စာခ်ဳပ္မွာ ေလာေလာဆယ္လက္မွတ္မထိုးႏုိင္ေသးဘူးလုိ႔ဆုိေနတဲ့၊ “အားလံုးပါဝင္ေရးမူ” ကို ကုုိင္စြဲထား တဲ့ တခ်ိန္ကကိုယ့္လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေဟာင္းေတြ၊ ဘဝတူတုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြကို အစုိးရစစ္တပ္ကတိုက္ခုိက္လာၿပီဆိုရင္ ဘယ္လို တုန္႔ျပန္ၾကမလဲ။ အခုေလာေလာဆယ္လက္ေတြ႔မွာပဲ (KIO) နဲ႔ ( SSPP/SSA) ကို အစုိးရစစ္တပ္က ထုိးစစ္ဆင္ေနတာကို ဘယ္အဖြဲ႔ အစည္း ဘယ္ပါတီ ကကန္႔ကြက္သလဲ/ထုိးစစ္ဆင္ေနတာေတြရပ္ပါလုိ႔ ဘယ္သူေျပာသလဲ။  ႏုိ္င္ငံေရးပါတီတစ္ခုျဖစ္တဲ့ (SNLD) ပါတီကပဲ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ၿပီး ကန္႔ကြက္တာပဲေတြ႔ရပါတယ္။

ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈေတြရွိေနတဲ့ အေျခအေနကို လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး တျပည္လံုးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) လို႔ ေျပာ ဆုိေနတာ၊ သံုးစြဲေခၚေဝၚေနၾကတာဟာ အင္မတန္အရွက္ကင္းမဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္သာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပုိင္းအစိုးရရဲ႕ မဲဆြယ္ပြဲမွာပါဝင္ အသံုး ေတာ္ခံေနၾကရတာထက္ ဘာမွမပိုပါဘူး။

ဒီလို တျပည္လံုးမလႊမ္းၿခံဳႏုိင္တဲ့၊ ဂုဏ္နဲ႔ျဒပ္မကိုက္မညီတဲ့၊ တစ္ကြက္စား၊ တစ္နပ္စား (NCA) စာခ်ဳပ္မွာ ကုိယ့္ဂုဏ္သိကၡာကို တန္ဖုိးထားတဲ့၊ အေျမာ္အျမင္ရွိတဲ့  ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြဟာ ပါဝင္ၿပီး အသိအသက္ေသအျဖစ္ လက္မွတ္ထိုး ဝံ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ (SNLD) ဥကၠ႒ ခြန္ထြန္းဦးက သမုိင္းတရားခံ အျဖစ္မခံႏုိင္ဘူးလုိ႔ အျပတ္သားဆံုးေျပာခဲ့ပါတယ္။ (NLD) ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း အသိသက္ေသအျဖစ္ ပါဝင္လက္မွတ္ထုိးမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ကေန တဆင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားၿပီးပါၿပီ။ အိမ္နီးခ်င္းနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာက လူႀကီးလူေကာင္းမ်ားအေနနဲ႔လည္း သူတုိ႔ဉာဏ္ ပညာ၊ သူတို႔ျဖတ္သန္းမႈအေတြအႀကံဳေတြနဲ႔ ခ်င့္ခ်ိန္ တြက္ဆႏုိင္ၾကမွာပါ။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ “ကားပါမစ္နဲ႔ မတရားသင္းဥပေဒ” တုိ႔ဟာ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔အား (NCA) စာခ်ဳပ္၌ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးေစမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
Advertise on MoeMaKa
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

  ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ယခုစာအုပ္မွာ...

Read more »

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ

By

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ ၾသဂတ္စ္ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကေလာင္ရွင္ေတြရဲ႕...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္