တိုး​ေအာင္​တက္​ – NLD အစိုးရ ဖြဲ႔ၿပီး​ေနာက္​

November 13, 2015

Photo – Yan Naung (Bo Ta Htaung)

တိုး​ေအာင္​တက္​ – NLD အစိုးရ ဖြဲ႔ၿပီး​ေနာက္​
(မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၅

 

 ႏိုဝင္ဘာ ၈ရက္ည အမၽိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခၽဳပ္ရဲ႕ဌာနခၽဳပ္ေ႐ွ႕ မွာ ေထာင္ထားေသာ ႀကီးမားေသာ ကြန္ပၽဳတာဖန္သားျပင္ေ႐ွ႕မွာ ေထာင္ေပါင္းမၽားစြာေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေထာက္ခံသူတို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို ေစာင့္ေမွၽာ္ေအာင္ပြဲခံလၽက္႐ွိပါတယ္။

တစ္ခၽိန္တည္းမွာပဲ ေနျပည္ေတာ္က ႀကီးမားတဲ့ဥယၽာဥ္ ျခံဝင္းထဲကအိမ္ေဂဟာတစ္ခုမွာ လူနည္းစုတစ္ကလည္း တိတ္တိတ္ေလးႀကိတ္ ေအာင္ပြဲခံလၽက္႐ွိပါတယ္။သူတို႔ေတြကေတာ့ စစ္အာဏာ႐ွင္အုပ္စုေဟာင္းနဲ႔ လက္႐ွိ မၾကာခင္ဆင္းေပးရေတာ့မယ့့္အစိုးရအဖြဲ႔က ထိပ္ပိုင္းလူႀကီးေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။  သူတို႔ေတြ ခၽမွတ္ေရးဆြဲထားေသာ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးလမ္းေၾကာင္း ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ဆင့္ေျခလွမ္းအျဖစ္ ကမာ႓ကိုျပသခြင့္ရလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

 ထိုညကျမန္မာ့ေလပိုင္နက္ေဝဟင္မွာ အသြားအျပန္လမ္း ပိတ္ၾကပ္လၽက္ ႐ွိေနပါတယ္။ ေလယာဥ္ေတြမဟုတ္ဘဲ ဆို႐ွယ္မီဒီယာေတြက တက္လာတဲ့အီလက္ထေရာနစ္ ေဒတာေတြျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းေနသူမၽား ႏိုင္ငံျခားေရာက္ေနသူမၽား အာလံုးေသာ အမိျမန္မာျပည္ၾကီးေျပာင္းလဲရန္ ေမွၽာ္လင့္ေစာင့္စားေနၾကသူမၽားရဲ႕ စေတးတပ္မၽား ဓာတ္ပံုမၽား ဗီဒီယိုဖိုင္မၽား လူးလာေခါက္တံု႔ သြားလာကာ ပလူပၽံလၽက္ ေအာင္ျမင္မႈကို ျမိန္ေရလၽက္ရည္ေျပာဆိုေနၾကပါတယ္။

တစ္ျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့ လက္လႊဲေပးရေတာ့မယ့္ အစိုးရေဟာင္းနဲ႔ အႏိုင္ရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ဟာ အစိုးရသစ္ဖြဲ႔ၿပီးေနာက္မွာ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ အေသအခၽာ သေဘာတူထားၿပီးျဖစ္တယ္။

ဟုတ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဒီခၽဳပ္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ျပည္သူေတြရဲ႕ေအာင္ပြဲခံမႈက တစ္ကယ္ ျဖစ္ပၽက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ကၽန္တဲ့အပိုင္းေတြကေတာ့ စာေရးသူက ထပ္ျဖည့့္ထားျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအခင္းအကၽင္း ဒီမိုကေရစီျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ ေ႐ွ႕တြင္မဟာၿပိဳင္ဘက္လို႔အမၽားယူဆေနေသာပါတီႀကိးႏွစ္ခုပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ျမင္ရေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ မဲဆြယ္ကာလမွာ ၿပီးခဲ့တာေတြကို အာဃာတ ထားမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္း စစ္အုပ္စုေဟာင္းအေပၚ အေရးယူစြပ္စြဲခၽက္တို႔ကို ကာကြယ္ေပးမယ္လို႔ ျမင္ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ စိတ္ပၽက္စရာမဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႔ကၽေသာေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ျဖစ္သင့္ေသာ အေနအေထားတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚအာင္ဆနး္စုၾကည္ရဲ႕ ဒီခၽဳပ္ဟာ ဒီအခၽိန္မွာ ႏိုင္ငံေရးပၽားေရဆမ္းကာလကို ခၽိဳျမ္ိန္စြာ ခံစားေနခၽိန္ျဖစ္တယ္။ မၾကာမီ ဒီပၽားေရဆမ္းကာလဟာ ကုန္လြန္သြားမွာျဖစ္ၿပီး အစိုးရသစ္ဖြဲ႔ၿပီးေနာက္ သန္းေပါင္းမၽားစြာေသာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ေမွၽာ္လင့္ခၽက္ကို စတင္လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမွာျဖစ္တယ္။ အေရာင္မတူ အသြင္မတူ ေနာက္ခံေရေဆးမတူေသာ လူသားတစ္ဦးခၽင္းစီရဲ႕လိုအင္ဆႏၵဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေအာက္မွာအားလံုး လိုအင္ဆႏၵျပည့္ဝေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္မွာမဟုတ္ဘဲ အမၽားဆႏၵကို လူနည္းစုက အျမင္မတူလဲ နားလည္မႈနဲ႔ လိုက္ေလၽာေပးရျခင္းသာျဖစ္တယ္။

အာဏာ႐ွင္စနစ္နဲ႔ကြာျခားတာကေတာ့ အာဏာ႐ွင္စနစ္တုန္းက အနည္းစုရဲ႕ဆႏၵကိုအမၽားစုက မနစ္ၿမိဳ႕ဘဲေအာင့္အီးသည္းခံ အဓမၼနာခံခဲ့ရၿပီး အကၽဥ္းသားလို ခၽဳပ္ခၽယ္ခံခဲ့ရေပမယ့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္က အားလံုး တစ္ေယာက္တစ္မၽိဳး ထင္ရာလုပ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ တစ္ဦးခၽင္းစီ ကိုယ္တုိင္ပါဝင္ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အမၽားဆႏၵကို ေလးစားလိုက္နာရျခင္းျဖစ္တယ္။

 

 သို႔ရာတြင္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားတို႔အဖို႔ ထိုသို႔သေဘာထားရန္ မလြယ္ကူႏိုင္ေသးဘဲ အစမွာ မိမိတို႔လိုခၽင္ေသာေျပာင္းလဲမႈကို အတင္း လိုခၽင္ၾကလိမ့္မယ္။ တစ္ကယ္ေတာ့ ဒီခၽဳပ္နဲ႔ၾကံဖြံ႔ဟာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရင္းမတူၾကလို ႔ႏိုင္ငံေရးမွာ ရပ္တည္ခၽက္ျခင္း မတူညီၾကေပမယ့္ ႏိုင္ငံအုပ္ခၽဳပ္ေရးေဖာ္ေဆာင္မႈကေတာ့ သိပ္ကြာျခားလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ စီးပြားေရးက႑ေတြမွာလည္း ႏွစ္ပါတီလံုးက ကယ္ပီတယ္လစ္ဇင္ကို ေဖာ္ေဆာင္မွာျဖစ္လို႔ အတူတူပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ခ႐ိုနီစီးပြားေရးကို ဒီခၽဳပ္က တိုက္႐ိုက္ကာကြယ္ေပးမွာမဟုတ္ေသာ္လည္း ဆန္႔ကၽင္မည္ မဟုတ္ပါ။ စီပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ေစၽးကြက္စနစ္နဲ႔ ဆက္ေဖာ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ပိုမိုပြင့္လင္း ျမင္သာလာမယ္၊ လြတ္လပ္စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္လာႏိုင္မယ္လို႔ေတာ့ ေမွၽာ္လင့္ရပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ ျပသနာျဖစ္လၽက္႐ွိေသာ အရင္အစိုးရနဲ႔  ဦးပိုင္ရဲ႕ စာခၽဳပ္ေဟာင္းမၽားကိုမူ ျပန္ျပင္ႏိုင္ေခၽ နည္းပါးပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ကာလမွာကတည္းက အာမခံမေပးဘဲ ဒီခၽဳပ္မွာခၽည္းပဲ တာဝန္မ႐ွိဘဲ ခၽဳပ္ဆိုခဲ့သူေတြနဲ႔သာ ပိုမိုသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ေဒၚစုက႐ွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ စာခၽဳပ္ေဟာင္းမၽားကိုျပန္လည္စစ္ေဆးၿပီး မတရားခံရသူမၽားအတြက္ ေလၽာ္ေၾကးသာ ပိုရႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးေကာင္းေပးႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။

 ျပည္သူမၽား မႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ တ႐ုတ္နဲ႔ စီးပြားေရးစာခၽဳပ္မၽားလည္း ေျပာင္းလဲဖြယ္ မ႐ွိ။

ႁခြတ္ခၽံဳကၽ၍ သုညနီးပါးျဖစ္ေနေသာ တိုင္းျပည္တြင္ သဘာဝပါတ္ဝန္းကၽင္ ထိန္းသိမ္းေရး အာဂၽင္ဒါမွာ ႏိုင္ငံျခားေငြရ႐ွိေရး၊ အလုပ္အကိုင္ဖြံၿဖိဳးေရးေအာက္ေရာက္ ေနရဦးမွာျဖစ္တယ္။ သဘာဝအရင္းအျမစ္ေတြ တူးေဖၚေရာင္းခၽတဲ့ စီမံကိန္းေတြအေပၚ သူမေပၚလစီက လက္ပံေတာင္းစီမံကိန္းမွာ ေတာင္ႀကီးထက္ လူအမၽားစားဝတ္ေနေရးကို အေမပိုဦးစားေပးမယ္ ဆိုခဲ့တဲ့စကားအတိုင္းဘဲ ဆက္႐ွိေနမယ္လို႔ ယူဆမိတယ္။

 ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒဟာ လည္းသိပ္မကြဲျပားႏိုင္။ စစ္အစိုးရေဟာင္းတုန္းက ကူမယ့့္သူမ႐ွိလို႔ တ႐ုတ္ႀကီးကို ဆရာတင္ေပးေပါင္းရေပမယ့္ အေမရိကန္ကို မၾကာမၾကာ မၽက္စပစ္ျပေလ့႐ွိတယ္။ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလ ၾက့ံခိုင္ဖြံံၿဖိဳးေရး လက္ထက္မွာ အေမရိကန္နဲ႔ အေနာက္အုပ္စုကို ဘယ္ေလာက္လိုလားတယ္ဆိုတာ ထင္ထင္႐ွား႐ွားျပေနၿပီး တ႐ုတ္ကိုလည္း ပထဝီအေနအထားအရ စြန့္ပစ္ႏိုင္ဖို႔ လမ္းမျမင္ဘူး။ ဒီခၽဳပ္ရဲ႕မူဝါဒဟာလည္း ဒီႏွစ္ဖက္ကို မွၽကစားေရးက ေ႐ွာင္မထြက္ႏိုင္ဘူး။

 

 ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ အခၽဳပ္အခၽာအာဏာ မဆံုးရံႈေရးဟာႏိုင္ငံတိုင္းရဲ႕အစိုးရအဓိကတာဝန္ ျဖစ္လို႔. ဘယ္သူတက္တက္ ဒါဟာ ဦးစားေပးတာဝန္ျဖစ္တယ္။ တိုင္းရင္းသားအေရးမၽားအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အပစ္ရပ္ဆဲဖို႔ ယံုၾကည္မႈ အသစ္ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႕ေမွၽာ္လင့္ႏိုင္ေပမယ့္ တပ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသား ထိပ္တိုက္ေတြ႔လာရင္၊ သူမလည္း ကၽဥ္းထဲၾကပ္ထဲ အေျခအေနထဲမွာပဲ ျဖစ္တယ္။

 

 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕အစိုးရသစ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးဟာ ေထာင္ေျခာက္ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ႐ိုဟင္ဂၽာအေရးဟာ အေရးႀကီးေသာကိစၥျဖစ္လာမွာ အေသအခၽာဘဲ။ အေမရိကန္ ၿဗိတိန္ စတဲ့ အေနာက္အုပ္စုမၽားက ႐ိုဟင္ဂၽာအေရးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး သူမကိုပင္လၽင္ ပိတ္ပင္မႈ လုပ္လာႏိုင္ၿပီး ျပည္တြင္းတြင္လည္း ထိုဖိအားကို လက္မခံရန္ ေတာင္းဆိုမႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။

 ျပည္ပဖိအားနဲ႔ ျပည္တြင္းတည္ၿငိမ္မႈ ခၽိန္ခြင္လွၽာ ညိွရာတြင္ သူမရဲ႕ စိတ္ေနအမၽိဳးအစားအရ ဦးသိန္းစိန္လို ဟိုဘက္ဒီဘက္ ကစားမွာမဟုတ္ဘဲ သူမသည္ ယံုၾကည္ရာကို ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္မည့္သူျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာမၽိဳးခၽစ္ဝါဒီတစ္ဦးျဖစ္လို႔ျပည္ပဖိအားကိုလက္ခံမည္မဟုတ္သလို လစ္ဘရယ္အေတြးအေခၚ႐ွိသူမို႔လူ႔အခြင့္အေရးကိုလည္းအေလးေပးမည္ျဖစ္ရာ ျဖစ္ႏိုင္ေခၽအေျဖကေတာ့ ထိုေလွစီးဒုကၡသည္မၽားကိုအတိုင္းအတာတစ္ခုထိလက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္မဝင္လာေစရန္ တံတိုင္းေဆာက္လိမ့္မည္ထင္သည္။

 

သူမရဲ႕အစိုးရသစ္သည္လုပ္ေဆာင္စရာမၽားပညာေရးက႑၊ ကၽန္းမာေရးက႑၊ စသည္ျဖင့္ တန္းစီလၽက္႐ွိေနၿပီး ထိုအရာမၽားေနာက္တြင္ စိတ္ဆႏၵေလာၿကီးေသာ ေသြးဆူလြယ္ေသာ မရင့္ကၽက္ေသးေသာသူမၽား ႐ွိကာ ထိုသူတို႔ကို အခြင့္အေရးရယူလိုေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔ ဝန္းရံလၽက္႐ွိေနသည္။ ထို႔ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပတ္ျပတ္သားသား အႏိုင္ရလိုက္ျခင္းက ဂုဏ္ယူဖြယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ျခားအဖြဲ႔အစည္းမၽားနဲ႔ လက္တြဲႏိုင္ဖို႔ကလည္း အဓိကကၽေနသည္။

 

 ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳေသာအဖြဲ႔အစည္းမၽား၊ လူတန္းစားတစ္ရပ္ကိုယ္စားျပဳ ေခါင္းေဆာင္မၽား၊

လူနည္းစုကိုယ္စားျပဳသူမၽားကိုေ ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္ခင္ကပင္ ညိွႏိႈင္းမႈ အားနည္းၿပီး အမၽားစုအႏိုင္ရထားေသာ အစိုးရအေနျဖင့္ ပါဝါသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေပၚ ပံုေရာက္လာႏိုင္ရာ မၾကာေသာအခၽိန္တြင္ ျပည္သူ႔အင္အား အကြဲကြဲအျပားျပား ထြက္ေပၚလာျခင္းကို ေ႐ွာင္ႏိုင္ဖို႔ လိုလာမွာ ျဖစ္တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သေဘာထားရင့္ကၽက္မႈကို ျမင္ရေသာ္လည္း သူ႔အနီးအပါးနဲ႔ ေနာက္လိုက္မၽားရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈကလည္း သူမကို အကူအညီေပးဖို႔ လိုၿပီး အႏိႈင္းမယ့္ကိုးကြယ္မႈကို ေ႐ွာင္ရန္လိုေပမည္။

 

 ထိုသို႔ေသာႏိုင္ငံေရးအခင္းအကၽင္းတြင္ စစ္တပ္သည္ အညႇာျဖစ္လာသည္။ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အေျခအေနအရေရာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဖို႔ပါ စစ္တပ္ရဲ႕အား လိုမည္ျဖစ္ရာ ဘယ္ကိုတိမ္းမလဲ ယိမ္းမလဲ ဆိုတာ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္လာမည္။

 

 အစတြင္ဆိုခဲ့ၿပီးအတိုင္း အခုလိုအေျခအေနေပၚထြက္လာေအာင္ စစ္အုပ္စုေဟာင္းနဲ႔ ေဒၚစုတို႔ၾကား တရားဝင္အေပးအယူမဟုတ္သည့္တိုင္ တစ္စံုတစ္ရာ အတိုင္းအတာထိ နားလည္မႈရထားၿပီးျဖစ္မည္ဟု ယူဆၿပီး၊ ထိုမွသာ သူ႔စည္း ကိုယ့္စည္းျခားကာ တိုင္းျပည္ တိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ယူဆမိပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးမွာ ေဗဒင္ဆရာ မ႐ွိ သလို မူတည္ယူဆ၍ မရ။ ႏိုင္ငံေရးမွာ လူတို႔နဲ႔ တည္ေဆာက္ထားရာ ထိုပါဝင္ပါတ္သက္သူတို႔ အေတြးအေခၚ ယံုၾကည္မႈသည္ အေရးႀကီးသလို၊ ထိုသူတို႔ရဲ႕အေျခအေနအထား အခြင့့္အလမ္းသည္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ေရ႐ွည္ေရးတြင္ ေရ႐ွည္ဒီမိုကေရစီ တည္တန့္ခိုင္ခန္႔ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ဧရိယာ ကၽယ္ဝန္းသေလာက္ ထိုထဲ ပါဝင္ပါတ္သတ္သူ မၽားျပားကၽယ္ျပန္႔လြန္း လွေပသည္။ လူမတူ အေတြးမတူ အေနအထား မတူသူတို႔ အတူ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္မွာကား အားလံုးအတြက္ အခြင့္အလမ္း႐ွိမွ ျဖစ္ေပမည္။ ထိုသို႔မဟုတ္မူ ဝ္ိေရာဓိ ပဋိပကၡမၽား ကုန္မွာျဖစ္သည္။

 

 အကယ္၍ ဤအရာသည္ ေဟာလိခ္ဝုဒ္႐ုပ္႐ွင္မွတ္တမ္းကားျဖစ္ခဲေ့သာ္ ၈၈၈၈မွ စခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီရ႐ွိေရး တိုက္ပြဲသည္ ႏိုဝင္ဘာ၈ရက္ေန႔ည မွာ ဒီခၽဳပ္ပါတီဌာနခၽဳပ္ေ႐ွ႕ွ့ဖန္သားျပင္ႀကီးေအာက္ဝယ္ ျပည္သူတို႔ လက္ေဝွ့ရမ္းေအာင္ပြဲခံၿပီး အဆံုးသတ္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤအရာသည္ မွတ္တမ္းကားထက္ပိုေသာ သမိုင္းစာအုပ္တစ္အုပ္ထက္ ဆက္ရန္႐ွိေသာ လူသားတို႔ဘဝခရီးျဖစ္ရာ  ေ႐ွ႕ဆက္ရေပဦးမည္။

 

 အမိျမန္မာျပည္သည္ ရာဇဝင္ဘီး တစ္ပတ္ မၾကာခဏ ျပန္လည္တတ္ရာ ထိုမွ ပို၍ ေ႐ွ႕သို႔တက္လွမ္းနိုင္ေစဖို႔ ဆႏၵျပဳအပ္ပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)