ေမာင္ေမာင္စုုိး – ၅၉ ( စ ) ျပင္ရန္ အခ်ိန္ရွိေသးသည္

November 13, 2015

ေမာင္ေမာင္စုုိး – ၅၉ (  ) ျပင္ရန္ အခ်ိန္ရွိေသးသည္

(မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၅

လတ္တေလာေရြးေကာက္ပြဲ သတင္းမ်ားအရ NLD သည္  သူ၏ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ သမတ တင္ေျမွာက္ကာ  အစိုးရသစ္ ဖြဲ့နိုင္ေရးေသခ်ာသေလာက္ရွိသြားေခ်ျပီ။ ျက့ံခိုင္ေရးကား ေမ်ွာ္မွန္းထားသည္ထက္ မ်ားစြာအေရးနိမ့္သြားပုံေပၚသည္။ လူျကမ္းေကာင္း၍ မင္းသမီးအား သနားသူပိုသြားသည္ဟု ဆိုျက
သည္။ 

လက္ရွိတြင္ ေရြးေကာ္မွေန၍ ၂၀၁၅ နိုဝင္ဘာ ရက္ညေန နာရီမွ စတင္ျပီး အနိုင္အရွံဳးရလဒ္မ်ားကို အတည္ျပဳေျကျငာလ်က္ရွိသည္။ ေရြးေကာ္အေနႏွင့္ ၎တိ့ု၏ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၅ နိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္ေနာက္ဆုံးထား ထုတ္ျပန္ေျကျငာသြားမည္ဟု ဆိုပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီွိက ေရြးေကာက္ပြဲမဲစာရင္းမ်ားမွစ၍ ေရြးေကာက္ပြဲသမာသမတ္က်မွဳႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ပစ္တင္ေဝဖန္ ျခင္းခံေနရေသာ သမတႏွင့္ ေရြးေကာ္တိ့ုအေနႏွင့္ အနိုင္အရွံဳးရလဒ္ကို တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ႏွင့္ ေျကျငာလိုက္သည္ကလည္း အ့ံအားသင့္စရာပင္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္း မဲလိမ္ မဲခိုး
စသည့္ျပသနာမ်ားမွာလည္း ေနရာအႏွံ့ ျကီးျကီးမားမား ျဖစ္ေပၚျခင္း မရွိခ့ဲေပ။ျမစ္ျကီးနား လားရွဳိး ေတာင္ျကီးတိ့ုတြင္ ျကိဳတင္မဲ ကိစၥျပသနာေပၚသည္ဆိုေသာ္လည္း တနိုင္ငံအတိုင္းအတာအရ ဆိုလ်င္ ျပသနာျကီးျကီးမားမား မရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဟုဆို၍ ရသည္။

နိုင္ငံေရးအင္အားစုအခ်ိဳ့ လူထုအစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ့ အေနႏွင့္ သမတအား၎ ေရြးေကာ္အား၎ မေျကလည္မွဳရွိေနေသးသည္ဟု ဆိုနိုင္ေသာ္လည္း အေမရိကန္ အဂၤလန္ EU ႏွင့္ ဂ်ပန္ စသည့္ အေနာက္အုပ္စုအတြက္မူ အေတာ္ေလး လက္ခံ၍ ရေသာ ေျကနပ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္မွဳျဖစ္သည္။ အေနာက္အုပ္
စုအတြက္ လက္ရွိ ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား စိတ္ေျကနပ္ေစသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည္။ အေနာက္ႏွင့္ ျမန္မာစစ္ဖက္ ဆက္ဆံေရး ကဏၰသစ္ဖြင့္လွစ္ေစနိုင္ခ့ဲေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္။ အေနာက္အေနႏွင့္ ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အမွတ္အမ်ားျကီးေပးမည့္ပြဲျဖစ္သည္။

တဆက္တည္းတြင္ ေနာက္ေလးလေက်ာ္တြင္ လက္ရွိအစိုးရက အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးရမည့္ သမတႏွင့္ အစိုးရသစ္သည္ တိုင္းျပည္အတြက္သာမက ျမန္မာစစ္ဖက္အတြက္ပါ အေရးပါလာျပီျဖစ္သည္။ အစိုးရအဖြဲ့တြင္၎ ကာလုံတြင္၎ သမတႏွင့္ ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္ ကာခ်ဳပ္တိ့ု အဓိက ညိွႏွဳိင္းေဆာင္ရြက္
ရေပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

 လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း ပုဒ္မ ၅၉(အရ NLD ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္သည္ သမတ လုပ္ခြင့္မရွိေပ။ သုိ့ျဖစ္ရာ သူမသည္ သူမ၏ အရပ္ရပ္ေပၚလစီမ်ား အား တိက်စြာအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ေပးနိုင္မည့္သူတစ္ဦး အရပ္စကားျဖင့္ေျပာရလ်င္ သူမစကားအား တေသြမတိမ္းလိုက္ နာမည့္သူတစ္ဦးအား ေရြးခ်ယ္ရမည္ကို ယုံမွားသံသယရွိစရာ မလိုေပ။ ထိ့ုေျကာင့္လည္း ေဒၚစုက သူမသည္ သမတအထက္က ရွိေနမည္ဟုဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

လက္ရွိဖြဲ့စည္းပုံ အကန့္ အသတ္အရ သူမသည္ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ အျဖစ္သာ ေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ကာလုံတြင္ေတာ့ ပါဝင္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ့ယူဆသလို ဝန္ျကီးတေနရာယူ၍ အစိုးရအဖြဲ့ကို ထိမ္းေျကာင္းျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္နိုင္ေပ။ အခ်ိဳ့့ယူဆသက့ဲသုိ့ ကာလုံတြင္လည္း ပါဝင္ခြင့္ရသည့္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ျကီးေနရာယူျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္နိုင္ေပ။ သုိ့ျဖစ္ရာ လက္ရွိေျခဥအရ အစိုးရအဖြဲ့ကို ထိမ္းေျကာင္းမည့္ သမတသည္ အထက္ေဖၚျပပါအတိုင္း သူမ၏ ေပၚလစီကို ေကာင္းစြာ အေကာင္အထည္ေဖၚသူျဖစ္ရေပေတာ့မည္။ NLD သမတ အေနႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ့တြင္၎ ကာလုံတြင္၎ ျမန္မာစစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ညိွႏွဳိင္းမွဳမ်ားသည္ အျမဲလိုပင္ျဖစ္ေခ်ေတာ့မည္။ 

ဤသုိ့ေသာအေျခအေနတြင္ ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ ေဒၚစုကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ညိွႏွဳိင္းမည္ေလာ ေဒၚစုေရြးခ်ယ္ ထားသုူႏွင့္ ညိွႏွဳိင္းမည္ေလာဆိုသည္ကို ေလးနက္စြာ စဥ္းစားဖိ့ုလိုလာေပသည္။

တကယ္ေတာ့ NLD ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္ ေဒၚစုကို မွီသူမရွိေပ။ သူမသည္ျပိဳင္ဘက္ကင္းျဖစ္သည္။ သူမသည္ ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပပါ ျသဇာျကီးသူျဖစ္သည္။ သူမသည္ အေကာင္းဆုံးေစ့စပ္ ေျပျငိမ္းနိုင္သူျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆုံးသင္ပုန္းေခ်နိုင္သူျဖစ္သည္။ အေရးျကီးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ရဲရဲတင္းတင္းခ်မွတ္ နိုင္သူျဖစ္သည္။ ထို့ျပင္ အတိုက္အခံအုပ္စုမ်ားကို ေကာင္းစြာ ထိမ္းေက်ာင္းနိုင္သူျဖစ္သည္။ ျကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ မျကိဳက္သည္ ျဖစ္ေစ ေဒၚစုအားဆန့္က်င္တိုက္ခိုက္သည့္ အတိုက္အခံဆိုသူမ်ား
နလံထူနိုင္ေလ့မရွိပါ။

ဤသုိ့ေသာအေျခအေနေအာက္တြင္ ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ ေဒၚစုႏွင့္တိုက္ရိုက္ညိွႏွဳင္းအလုပ္လုပ္ျခင္းက တိုင္းျပည္အတြက္သာမက ျမန္မာစစ္တပ္အတြက္ပါ အက်ိဳးရွိေပလိမ့္မည္။ ျပည္တြင္းကိစၥမ်ားတြင္သာမက ျပည္ပေရးတြင္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္အတြက္ ပိုအက်ိဳးရွိေသာအေျခအေန ျဖစ္ေပလိမ့္
မည္ကို ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေလးနက္စြာစဥ္းစားဖိ့ု လိုပါသည္။ နိုင္ေအာင္တိုက္၊ နိုင္ရင္တိုက္၊ မတိုက္နိုင္ရင္ေပါင္း ဆိုသည့္ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏အဆိုသည္ ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ အေလးထားဖြယ္ျဖစ္သည္။ မည္သုိ့ျဖစ္ေစ ေဒၚစုႏွင့္ တိုက္ရိုက္ညိွႏွဳိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ျမန္မာစစ္ဖက္အတြက္ အက်ိဳးယုတ္ေစသည္ထက္ အက်ိဳးပိုမ်ားမည္ကို ေတြ့ျမင္နိုင္ေပမည္။

ဤသုိ့ဆိုလ်င္ ေဒၚစုသမတ ျဖစ္ဖိ့ုလိုသည္။ ေဒၚစုသမတျဖစ္ရန္ ကန့္သတ္ထားသည့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ အခန္း ပုဒ္မ ၅၉ () အားျပင္ဆင္ရန္လိုသည္။ ထိုသုိ့ျပင္ရန္ ေျခဥ အခန္း ၁၂ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က) အရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလည္ ၇၅% ေက်ာ္ ကသေဘာတူျပီး လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲလုပ္ရန္လိုသည္။ အဓိက စစ္တပ္ကိုယ္စားလည္မ်ား သေဘာတူရန္လိုသည္။ ျမန္မာ စစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား သေဘာတူရန္လိုသည္။ ျမန္မာစစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေလးေလးနက္နက္စဥ္းစားဖိ့ုလိုသည္။ ဤသုိ့ ျပင္ဆင္ျခင္း ေဒၚစုအား သမတအခြင့္အလမ္းေပးျခင္းသည္ တိုင္းျပည္အတြက္သာမက ျမန္မာစစ္ဖက္အတြက္ပါ အက်ိဳးရွိေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္ကို ေသခ်ာစဥ္းစားရန္လိုပါသည္။

ဤသုိ့လုပ္ရန္လည္း အခ်ိန္ရွိေသးသည္။ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ကို ယခု နိုဝင္ဘာလဝက္အတြင္း ေခၚဆိုမည္ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၆ ဇႏၷဝါရီလအတြင္းသက္တမ္းကုန္ဆုံးမည္ျဖစ္သည္။ ယခုေရြးေကာက္ပြဲမွ တက္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္သစ္သည္ ၂၀၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွ စတင္နိုင္မည္။ လက္ရွိသမတဦးသိန္းစိန္သက္တမ္းသည္ ၂၀၁၆
မတ္လ ၃၁ ရက္ေန့ထိျဖစ္သည္။ သမတသစ္ႏွင့္ အစိုးရသစ္သည္ ၂၀၁၆ ဧျပီလမွစ၍ တာဝန္ယူရမည္။ သုိ့ျဖစ္ရာ အခ်ိန္ ေလးလခြဲ ခန့္ရွိေသးသည္။ 

ယခုလႊတ္ေတာ္တြင္ျပင္သည္ျဖစ္ေစ ေနာက္လႊတ္ေတာ္အသစ္တြင္ျပင္သည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာစစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာထားသည္အေရးျကီးသည္။ အဆုံးအျဖတ္သည္ ျမန္မာစစ္ဖက္လက္ထဲတြင္ရွိသည္။ အဆုံးအျဖတ္ေပးနိုင္ေသာ ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေလးအနက္ထားစဥ္းစားဖိ့ုလိုသည္။ ထိုပုဒ္မကို ျပင္ဆင္၍ ေဒၚစုအား သမတ တင္ေျမွာက္ပါက အစိုးရအဖြဲ့ႏွင့္ ကာလုံတြင္ အလုပ္လုပ္ရ အဆင္ေျပမည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖိ့ုလိုသည္။ တိုင္းျပည္အတြက္သာမက ျမန္မာစစ္ဖက္အတြက္ပါအဆင္ေျပ

မည္ကို အေလးနက္စဥ္းစားဖိ့ုလိုသည္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ အခန္း ပုဒ္မ ၅၉() အားျပင္ဆင္ရန္ ျမန္မာစစ္ဖက္၏ သေဘာထားႏွင့္ အဆုံးအျဖတ္သည္ အလြန္အေရးျကီးသည္။ ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္တိ့ု အထူးအေလးထားစဥ္းစားရန္ လိုေပသည္။ အကယ္၍ ျပင္ဆင္လိုပါက ျပင္ဆင္ရန္ အခ်ိန္လုံေလာက္စြာ ရွိေသးသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

မွတ္ခ်က္။

ယခင္ကလည္း ၅၉ () ျပင္ဖိုု႔  ၄၃၆ ျပင္ရန္ လုပ္ဘူးပါသည္။ ယခင္အခ်ိန္ထက္ ယခုအခ်ိန္မတူေတာ့ပါ။ ေနာက္ ၄၃၆ ျပင္ေရး ေရွ့ေရာက္သည့္အခ်ိန္ မဟုတ္ေသးပါ။ ၅၉() ျပင္ေရး အရင္ ျဖစ္သင့္သည္။ ဤသုိ့ဆို၍ NLD က ၅၉() ျပင္ေရး အဆိုတင္ရမည္ဟု မဆိုလိုပါ။ ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသေဘာမတူ
ဘဲ အဆိုတင္ပါက အခ်ည္းႏွီးသာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ အားလုံး သေဘာေပါက္လက္ခံဘိ့ုက အရင္ျဖစ္ပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သူတိုု႔အာေဘာ္, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း

By

  မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း ထြက္ေတာ့မယ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ...

Read more »

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ

By

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈ စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္...

Read more »

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္

By

ဂီတအႏုပညာရွင္ၾကီး မာမာေအး စိန္ရတုေမြးေန႔ အမွတ္တရ မိုးမခစာအုပ္ထုတ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments