သား၀င့္ေက်ာ္ – နိုင္ငံေရးသမားႏွင့္ စီးပြားေရး အေတြးအျမင္

December 1, 2015

  – နိုင္ငံေရးသမားႏွင့္ စီးပြားေရး အေတြးအျမင္
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၁၊ ၂၀၁၅
နုိင္ငံေရးသမားဟုဆိုလွ်င္ အခ်ဳိ႕သူမ်ားက အစိုးရကိုဆန္႔က်င္သူမ်ားဟု မွတ္ယူတတ္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က ခပ္ကင္းကင္း ေနသင့္ေသာသူမ်ားဟု ထင္မွတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က ပါတီနိုင္ငံေရးသမား အမ်ဳိးသားနိုင္ငံေရးသမားဟု ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ တတ္ၾကသည္။

ကြ်န္ေတာ့္အျမင္တြင္မူ ႏုိင္ငံေရး ကိစၥမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ တစ္စုတစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေစ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖင့္ စုေပါင္း၍ျဖစ္ေစ မိမိတို႔ယံုၾကည္ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း တိုင္းျပည္အကိ်ဳးတစံုတရာျပဳနိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ေနၾကသူမ်ား ဟု သတ္မွတ္လိုပါသည္။ ေဆာင္ရြက္မႈ႕အတိုင္းအဆ အနည္းအမ်ားေပၚမူတည္၍ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ကြဲျပားေကာင္း ကြဲျပား ၾကမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း နိုင္ငံအက်ိဳးကိုေဖၚေဆာင္ရန္ဟူေသာ မူလရည္မွန္းခ်က္မွာ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ ျမင့္မားေသာရည္မွန္းခ်က္ ထားရွိေသာသူတို႔သည္ ထိုရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ တစ္ဦး ခ်င္းေဆာင္ရြက္ရန္ မျဖစ္နိုင္ေသာေၾကာင့္ ရည္မွန္းခ်က္တူညီၿပီး မဟာဗ်ဴဟာလည္းတူညီၾကသူမ်ားသည္ အစုအဖြဲ႕ ဖြဲ႕၍ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္မွာ ဓမၼတာပင္ျဖစ္ေပရာ ပါတီနိုင္ငံေရးဟု သတ္မွတ္ထိုက္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရးသည္ အေျခခံလူ သားတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရေသာကိစၥျဖစ္ၿပီး ယင္းအမ်ဳိးသားနိုင္ငံေရးကို အစုအဖြဲ႕အလိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ပင္ ပါတီနိုင္ငံ ေရးျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္အတိုင္းအဆႏွင့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္သာ ကြာျခားပါသည္။ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ နိုင္ငံအက်ဳိးအတြက္သာ ျဖစ္ပါ သည္။ နိုင္ငံ၏အက်ိဳးကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တနိုင္ငံလံုး၏ အကိ်ဳးကိုေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေဆာက္ရြက္မည့္ အစုအဖြဲ႕ ပါတီတို႔သည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ (Authority) တာဝန္ယူမႈ (Responsibility) ႏွင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပႏိုင္မႈ (Accountability) ရ႐ွိနိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္းၾကရသည္။

နိုင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ားကလည္း မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ မေဆာက္ရြက္နိုင္သည့္ မိမိတို႔ တစ္ဦးခ်င္း၏ လူမႈ႕ေရး စီးပြားေရးတရားဥပေဒ တရားစီရင္ေရး စေသာ နိုင္ငံေရးရာအျဖာျဖာကို လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔ေဒသ မိမိတို႔ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ မိမိတို႔ထက္ပို၍ေဆာက္ရြက္နိုင္ရန္ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို အာဏာအပ္ ႏွင္းၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ျပည္သူအမ်ားစုက အပ္ႏွင္းထားေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို သတ္မွတ္ ထားေသာ သက္တမ္းအတြင္း သံုးစြဲခြင့္ရၾကသည္။

နိုင္ငံေရးအာဏာကို ကိုင္စြဲ၍ နိုင္ငံ၏စီမံခန္႕ခြဲေရး တရားဥပေဒျပဳေရး တရားစီရင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းၾကရသည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းသည္ အစိုးရအဖြဲ႕ ျဖစ္လာသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းက မိမိတု႔ိ သက္တမ္းအတြင္း မိမိတုိ႔မူလခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ မူလလမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖည္လြဲေခ်ာ္မႈ႕မ်ား တိမ္းေစာင္းမႈ႕မ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ေပး၍ အကယ္၍ လြဲေခ်ာ္မႈမ်ားရွိပါက ေဝဖန္ေထာက္ျပေပးနိုင္မည့္အဖြဲ႕အစည္း လိုအပ္လာပါသည္။

ယင္းအဖြဲ႕အစည္းသည္ အမွန္အားျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္တြဲလ်က္ရွိေသာ ေခါင္းႏွင့္ပန္းပမာျဖစ္၍ အစိုးရ၏ အျခား တစ္ဖက္ဟုဆိုက ရနိုင္ပါသည္။ လြယ္လြယ္အားျဖင့္ အတိုက္အခံအဖြဲ႕အစည္းဟု ေခၚၾကသည္။ အမွန္အားျဖင့္ ယင္းေဝါ ဟာရသည္ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္လြဲေခ်ာ္ေနသည္။ အတိုက္အခံအဖြဲ႕အစည္းဟုေခၚေသာေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ အျမဲဆန္႔ က်င္၍ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း အစိုးရအဖြဲ႕ကို တိုက္ခိုက္ေဝဖန္ရမည့္သေဘာ ျဖစ္ေနပါသည္။ အမွန္မွာမူ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အျမဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာလွ်က္ ထိန္းမတ္ေပးရမည့္ တာဝန္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ က်န္ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕ (အတိုက္အခံအဖြဲ႕) တို႔သည္ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ေရးနည္း လမ္းထက္ ပူးေပါင္းညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးနည္းလမ္းျဖင့္ မိမိတို႔ မူလပင္ရင္း ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ တိုင္းျပည္အက်ိဳးကို ေဖာ္ေဆာင္ၾကရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္နိုင္ငံေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (အတိုက္အခံ) တို႔သည္ မူလအားျဖင့္ နိုင္ငံ အေရးကိစၥကို သာမန္အဆင့္ထက္ပို၍ စိတ္ဝင္တစား ေဆာင္ရြက္လိုၾကေသာ နိုင္ငံအေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားအျဖစ္နိုင္ငံေရးသမားဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။

နိုင္ငံအေရးကိစၥသည္ မိသားစုအေရးကိစၥထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ မ်ားျပား ရႈပ္ေထြးလင့္ကစား အေျခခံအားျဖင့္ တူညီပါသည္။ မိသားစု အေရးကိစၥဆိုသည္မွာ မိသားစုအတြင္း ရွာေဖြရရွိလာေသာဝင္ေငြျဖင့္ စားဝတ္ေနေရး ပညာေရး က်န္းမာေရး ေနထိုင္ေရး လံုျခံဳေရး စည္းလံုးေရးကို ေဆာင္ရြက္ရသကဲ့သို႔ နိုင္ငံအေရးကိစၥတြင္လည္း နိုင္ငံ၏နယ္နမိတ္အတြင္း ရ႐ွိအပ္ ေသာ အရင္းအျမစ္ Resources မ်ားကို နိုင္ငံသူနိုင္ငံသားမ်ားအက်ိဳးအတြက္ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲ ေပးျခင္းျဖင့္ နိုင္ငံသားတိုင္း စားဝတ္ေနေရး ပညာေရး က်န္းမာေရး လံုျခံဳေရး စသည့္ အကိ်ဳးခံစားခြင့္မ်ားရရွိ၍ လူေနမႈ႕ဘဝ တိုးတက္ေစမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ ဤသည္ပင္လွ်င္ စီးပြားေရး Economics ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ဆိုလွ်င္ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ နိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးအျမင္ (Political Economics) ရွိဖို႔လိုအပ္ပါသည္။ နိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ စီးပြားေရး အေတြးအျမင္ေပၚမူတည္၍ တိုင္းျပည္ နိုင္ငံတြင္းရွိ ျပည္သူတို႔၏ လူေနမႈဘဝ တိုးတက္မႈ နိမ့္က်မႈ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa English Site

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သူတိုု႔အာေဘာ္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)