ေအးျငိမ္း(ေလးမ်က္ႏွာ) – ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာတတ္သိတို႔ ရြက္ေဆာင္ရန္ စည္းေ၀းၾကျခင္း

December 9, 2015

 

(ေလးမ်က္ႏွာ) – ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာတတ္သိတို႔ ရြက္ေဆာင္ရန္ စည္းေ၀းၾကျခင္း

(မိုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၉၊ ၂၀၁၅

(၁)

ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔သည္ မိမိတို႔အလိုရိွေသာ အစိုးရကို ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့ၿပီျဖစ္၏။ မေ၀းကြာလွေသာ ကာလ တြင္ ထိုအစိုးရ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာၿပီး ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကုိ စြမ္းစြမ္းတမံ ထမ္းေဆာင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေပသည္။ အစိုးရ တစ္ရပ္ထူေထာင္ခါစတြင္ အလြန္အလုပ္ရႈပ္မည္မွာ ယံုမွားသံသယရိွစရာမလို။ ခ်မွတ္ရမည့္ ေပၚလစီမ်ား၊ ေရွ႔ဆက္လုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္မ်ားေနပါလိမ့္မည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားအေပါင္းတို႔သည္ မိမိတို႔စြမ္းႏိုင္သမွ် ၀ိုင္း၀န္း ႀကိဳးပမ္းၾကရမည္ ျဖစ္၏။ ဤသို႔ႀကိဳးပမ္းၾကရာတြင္ ျမန္မာျပည္တြင္းမွ အဖဲြ႔မ်ားသာမက ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ားကလည္း တစ္ဦးခ်င္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အစုအဖဲြ႔လိုက္ေသာ္ လည္းေကာင္း ဘက္စံုေထာင့္စံုမွ ကိုယ္အား၊ ဉာဏ္အားႏွင့္ ပံ့ပိုးေပး ၾကရန္လို၏။

ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀န္း၊ ေခတ္မီနည္းပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ထိေတြ႔ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္ျဖစ္ရာ မိမိ မိသားစုအတြက္ ၀င္ေငြရွာရင္းမွ တစ္ဖက္တြင္လည္း အလုပ္လုပ္ရင္း ေခတ္မီနည္းပညာမ်ား ကိုေလ့လာသင္ယူၿပီး ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးတြင္ ေကာင္းစြာအသံုးခ်ႏိုင္မည့္ အလြန္တန္ဘုိးႀကီးမားသည့္ လူအရင္းအျမစ္ႀကီးပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။

ပြင့္လင္းလာေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအရ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ား မွာ တစ္ေန႔တျခား ပိုမိုမ်ားျပားလာလ်က္ရိွ၏။ အကယ္၍သာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား လုပ္သားမ်ားသည္ အျခားႏိုင္ငံသားမ်ားထက္ စြမ္းရည္နိမ့္က်ေနလွ်င္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၏ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း၊ လုပ္ခႏိွမ္ျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္မခန္႔လိုျခင္း စသည္တို႔ ေပၚေပါက္လာႏုိင္ေပရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား လုပ္သားမ်ားအဖို႔ ႀကီးစြာေသာ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ေနပါသည္။

ယခင္ကာလမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ တရုတ္၊ ဗီယက္နမ္စသည့္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ျမန္မာလုပ္သမားမ်ားအား ခန္႔ထားမႈမွာ မရိွသေလာက္ ျဖစ္ခဲ့၏။ (ဥပမာ – ေရႊဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လိုင္း စီမံကိန္း) ထို႔ျပင္ လက္ရိွတြင္ လည္း ကမ္းလြန္ေရနံလုပ္ကြက္မ်ားရိွ PTTEPI, DAEWOO, TOTAL, PETRONAS, PETRO VIETNAM စသည့္ လုပ္ငန္းႀကီး မ်ားတြင္လည္း ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအား မခန္႔ထားပဲ အျခားႏိုင္ငံသားမ်ားအားသာ ခန္႔ထားခဲ့ၾက၏။  ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနႏွင့္ ျပင္ပမွ၀င္ေရာက္လာမည့္ စီးပြားေရးကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္အားနည္းခ်က္မ်ားကို အခြင့္ေကာင္း ယူကာ ၎တို႔ ထင္ရာမစိုင္းႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးတႀကီး ျပင္ဆင္ရမည့္အခ်ိန္သို႔ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ျပင္ဆင္ရာတြင္ အေရးႀကီးဆံုးမွာ တိက်ခိုင္မာသည့္ ျမန္မာျပည္အကိ်ဳးစီးပြား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳး စီးပြားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အစရိွသည္တုိ႔ ေရးဆဲြျပဌာန္းႏိုင္ေရးျဖစ္၏။ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အေတာ္မ်ားမ်ားကို ေရးဆဲြၿပီးျဖစ္သည့္တိုင္ အေရးႀကီးေသာ ဥပေဒမ်ား အေတာ္ က်န္ပါေသးသည္။

ဥပမာ – ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားသည္ မည္သည့္ pass ကို ကိုင္ေဆာင္ကာ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ေနၾကပါသနည္း။ ၎တို႔အား မည္သည့္ဗီဇာမ်ား ထုတ္ေပးထားပါသနည္း။ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ား အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ေရးဆဲြ ထားပါသနည္း။ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားေရးဆဲြရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအလိုက္ တတ္ေျမာက္၊ ကြ်မ္းက်င္နားလည္သည့္ ပညာရွင္မ်ားပါ၀င္ရန္ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏အႀကံဉာဏ္မ်ား ရယူရန္လည္း လုိပါသည္။

အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားေရာက္ရိွ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္သူမ်ားတြင္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာႏိုင္ငံမ်ား၌ က်င့္သံုးေနသည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ကြ်မ္း၀င္သူ၊ နားလည္တတ္ကြ်မ္းသူ အမ်ားအျပားရိွပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဥပေဒမ်ားေရးဆဲြရာတြင္ ထို ဖံြ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို နမူနာယူ၊ မီွျငမ္းအသံုးခ်ႏိုင္ ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရအေနႏွင့္ ထိုနိုင္ငံျခားေရာက္ပညာရွင္မ်ားကိုသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားေရးဆဲြရာတြင္ လိမၼာပါးနပ္စြာ အသံုးခ်တတ္မည္ဆိုပါက ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားရရိွမည္မွာ မုခ်အမွန္ျဖစ္၏။

(၂)

စင္ကာပူတြင္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၌ တစ္သိန္းေက်ာ္ခန္႔ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ အေထြေထြလုပ္သား၊ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ က်ဴစီ၊ မန္ေနဂ်ာ စသည္ျဖင့္ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ေနၾက၏။ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၌ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္မွ် လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္သက္ရင့္အင္ဂ်င္နီယာ၊ မန္ေနဂ်ာမ်ားလည္း မနည္းလွေပ။ ဤအဆင့္ ေရာက္လာရန္ ၎တို႔သည္ ေက်ာင္းမ်ားစြာ၊ သင္တန္းမ်ားစြာတက္လွ်က္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ အရည္အေသြး ျပည့္၀လာေစရန္ မိမိတို႔ဘာသာမိမိတို႔ ကိုယ့္စားရိတ္ႏွင့္ကိုယ္ သင္ယူေလ့လာခ့ဲၾက၏။

လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ အရာရိွပိုင္းမွ်သာမကဘဲ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးႏွင့္ လုပ္သားမ်ားသည္လည္း ေခတ္မီ နည္းပညာ မ်ားႏွင့္ မစိမ္းသူ၊ ေခတ္မီစက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အကြ်မ္း၀င္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ ၎တို႔ကား FDI (Foreign Direct Investment) ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၀င္လာပါက အဆင္သင့္ လက္တင္သံုးႏိုင္သည့္ အရည္ အေသြးျပည့္ လူသားရင္းျမစ္ႀကီးပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။ ၎တုိ႔အား ေခတ္မီစက္ကိရိယာမ်ား ကိုင္တြယ္ဘို႔ရာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား သယ္ေဆာင္လာမည့္ နည္းစနစ္၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကြ်မ္း၀င္ေစဘို႔ရာ သီးသန္႔ေလ့က်င့္ေပးေနစရာ မလိုေတာ့ပါ။

အားသာခ်က္မွာ ၎တို႔ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရိွ လုပ္သားမ်ားကို ပူးတဲြခန္႔ထားျခင္းျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရင္း သင္ယူေလ့လာေစႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္ေလသည္။ ျမန္မာအမ်ားစုမွာ တစ္မိုက္ျပလွ်င္ တစ္ထြာျမင္တတ္ၾကသူမ်ားျဖစ္ရာ သီးသန္႔ သင္တန္းမ်ား ေပးစရာမလိုေတာ့ဘဲ တတ္ကြ်မ္းသူမ်ား  လုပ္ကိုင္သည္ကိုၾကည့္ကာ အလုပ္လုပ္ရင္း တတ္ေျမာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္၏။

စင္ကာပူေရာက္ျမန္မာမ်ားအေနႏွင့္ မွတ္ပံုတင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မွတ္ပံုမတင္ပဲ ေသာ္လည္းေကာင္း မိမိတို႔ နီးစပ္ပတ္သက္ရာ အဖဲြ႔ကေလးမ်ား ဖဲြ႔စည္းလႈပ္ရွားေနရာ ထိုအထဲတြင္ ဂ်ီတီအုိင္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအဖဲြ႔၊ ၿမိဳ႔ျပ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအဖဲြ႔၊ ဘူမိေဗဒအဖဲြ႔၊ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအဖဲြ႔ စသည့္ အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာအဖဲြ႔မ်ားလည္း အမ်ားအျပားရိွ၏။

ထိုအဖဲြ႔အားလံုး၏ တူညီေသာရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မိမိတို႔တတ္စြမ္းႏိုင္သမွ် အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပန္လည္လုပ္ေကြ်း သမႈျပဳေရးပင္ျဖစ္၏။ လူမႈေရးအဖဲြ႔မ်ားက အဖဲြ႔၀င္မ်ားထံမွ အလႉေငြမ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းေဆာက္ျခင္း၊ ေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေပးျခင္း။ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားေထာက္ပံ့ျခင္း။ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ လႉဒါန္းျခင္း၊ မီးေဘး၊ ေရေဘး၊ မုန္တိုင္းေဘး စသည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားက်ေရာက္သည့္အခါ အ၀တ္အထည္၊ အစားအစာ၊ ေငြေၾကးစသည္တုိ႔ လႉဒါန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။

စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာၿမိဳ႔ျပအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအသင္း (Society of Myanmar Civil Engineers (Singapore) – SMCES) က လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႔အႀကဳံႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ားကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ စင္ကာပူႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ႏွစ္စဥ္စီစဥ္က်င္းပေပးခဲ့ၾက၏။ Myanmar Geologists Society Singapore (MGSS) ကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၿပီး ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ေဟာေျပာပဲြမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ ပံုမွန္က်င္းပလွ်က္ စင္ကာပူရိွအဖဲြ႔၀င္မ်ားက မိမိတို႔ေလ့လာဆည္းပူးခဲ့ေသာ ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ မ်ားကို အလွည့္က်ေဟာေျပာျခင္း။ MGSS အဖဲြ႔၀င္မ်ား ျမန္မာျပည္သို႔ အလည္ျပန္သည့္ အခါမ်ား၌လည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ေဟာေျပာပဲြမ်ား က်င္းပေပးျခင္း အစရိွသည္တို႔ကို မိမိတို႔တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွ၏။

ဤကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ ေကာင္းပင္ေကာင္းေသာ္ျငားလည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာႏွင့္ ၾကည့္မည္ ဆိုလွ်င္ ခရီးေပါက္ေရာက္မႈ အလြန္နည္းပါသည္။ ဤသုိ႔လုပ္ျခင္းျဖင့္ လူအမ်ား၏ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတကိုသာ တိုးပြား လာေစရန္ တတ္ႏိုင္ပါမည္။ အမွန္တကယ္ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာ စနစ္တစ္ခု ထူေထာင္ရန္အတြက္မူ အစိုးရမွ စနစ္ ေဘာင္တစ္ခု (Frame Work) ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရပါမည္။ အစိုးရမွ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားထုတ္ျပန္ကာ လိုက္နာ ရမည့္စနစ္ႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာခ်မွတ္ျပဌာန္းၿပီး မလုိက္နာသူမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အျပစ္ေပး၊ အေရးယူပါမွ ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္။

သုိ႔အတြက္ အထက္ေဖာ္ျပပါအဖဲြ႔မ်ားမွလည္း မိမိတို႔တတ္ႏုိင္သည္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သလို တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ အစုိးရကလည္း မူ၀ါဒ၊ စည္းေဘာင္မ်ားခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ျဖစ္၏။ ဤကဲ့သို႔ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ မူ၀ါဒ၊ စည္းေဘာင္မ်ားေရးဆဲြရာတြင္ ဥပေဒပိုင္းမွ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ အစိုးရ ပိုင္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာမက သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္၌ စာေတြ႔ေရာ၊ လက္ေတြ႔ပါ အမွန္တကယ္ တတ္ေျမာက္ကြ်မ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ား မျဖစ္မေနပါ၀င္ရန္လို၏။ သို႔မွသာ လက္ေတြ႔ႏွင့္လည္းကိုက္ညီ၊ အမွန္တကယ္လည္း ထိေရာက္အသံုးတည့္၊ လူမ်ားအတြက္လည္း အက်ိဳးရိွ၊ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး အတြက္လည္း အသံုး၀င္သည့္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းအသီးသီး၌ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မ်ားစြာေရးဆဲြရန္ လိုေနပါ ေသးသည္။ ထိုသို႔ေရးဆဲြရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ျမန္မာအသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားသည္လည္း မိမိတို႔၏ အသိပညာ အတတ္ပညာ၊ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကိုအသံုးခ်လွ်က္ အေရးပါေသာအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

(၃)

စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ ေရာက္ရိွလုပ္ကိုင္လွ်က္ရိွေသာ ျမန္မာတတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားျဖင့္ ျမန္မာျပည္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ကိုယ္စြမ္း၊ ဉာဏ္စြမ္းရိွသေရြ႔ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ (၁၅ – ၁၁ – ၁၅) ေန႔က Blk 663D, Jurong West St. 65, #15-233 တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ဤေဆြးေႏြးပဲြသို႔ ႀကီးၾကပ္ေရးမႈးအဆင့္မွသည္ မန္ေနဂ်ာ၊ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာအဆင့္ထိ၊ အလႊာစံု၊ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုမွ ျမန္မာ ၆၈ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၾက၏။

ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ အဖဲြ႔ကို မည္ကဲ့သို႔ဖဲြ႔စည္းသင့္သည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ႏွင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္ သည္၊ အဖဲြ႔၏ website ကို မည္ကဲ့သုိ႔ ျပဳလုပ္သင့္သည္။ တတ္သိပညာရွင္မ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ စုစည္းသင့္သည္၊ နိမ့္က်ေနေသာ ျမန္မာ့ပညာေရးကို မည္ကဲ့သုိ႔ ျမွင့္တင္ႏိုင္မည္ စသျဖင့္ ဘက္စံုေထာင့္စံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက၏။

အင္အားႀကီးမားလွေသာ ျပည္ပေရာက္ လူသားအရင္းအျမစ္ႀကီးကို ျမန္မာႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၌သာ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်ႏိုင္မည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႀကီးစြာေသာ အေထာက္အကူရမည္ ျဖစ္၏။ စက္ပစၥည္း၊ အေဆာက္အဦစသည့္ ရုပ္၀တၱဳတို႔မွာ ေငြရိွလွ်င္ ၀ယ္ယူတင္သြင္းႏိုင္မည္ မွန္ေသာ္လည္း ကြ်မ္းက်င္သည့္ လူသားအရင္းအျမစ္ကိုမူ ၀ယ္ယူတင္သြင္းဘို႔ရာ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ႏိုင္ငံျခားမွ ကြ်မ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားကို ငွားရမ္း၍ ရႏိုင္သည့္ တိုင္ အလြန္ႀကီးမားလွေသာ အခေၾကးေငြ ေပးရပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ဘာသာစကား အခက္အခဲ၊ မိမိဌာေနသို႔ မၾကာခဏျပန္လိုျခင္း၊ အလြန္ေစ်းႀကီးလွသည့္ ထိခိုက္မႈအာမခံ၊ အသက္အာမခံမ်ား ထားေပးရျခင္း၊ ယုတ္စြအဆံုး ၎တုိ႔ေနေရးစားေရးအတြက္ အဆင္ေျပေအာင္စီစဥ္ေပးရျခင္း အစရိွသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ အမ်ားအျပားလည္း ရိွပါလိမ့္မည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အားသာခ်က္မွာ ယခင္ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေဟာင္းေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ ျမန္မာအမ်ားအျပား ထြက္ခြာ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္ျဖစ္ရာ ထုိသူမ်ားမွာ ႏုိင္ငံတကာအေတြ႔အႀကံဳရသည္သာမက ထိုႏိုင္ငံမ်ားမွ အတတ္ပညာ၊ ေခတ္မီ နည္းပညာမ်ားကိုလည္း အလုပ္လုပ္ရင္းႏွင့္ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ၿပီးေနသူမ်ား ျဖစ္ၾက၏။

ထိုမွ်တန္ဘိုးႀကီးမားလွေသာ အင္အားစုႀကီးကို ျမန္မာႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ စနစ္တက်အသံုးခ်တတ္ရန္ လုိပါသည္။ အေျခအေန အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ျပည္ေတာ္မျပန္ႏုိင္ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာမ်ားမွာ ကမၻာအႏွံ႔ ဒုႏွင့္ေဒး ရိွပါသည္။ ထိုသူမ်ား၏ အသိပညာစြမ္းရည္ႏွင့္ အတတ္ပညာစြမ္းအားတို႔ကို လိမၼာပါးနပ္စြာ ရယူအသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္ အစိုးရအေနႏွင့္ အထူးအေလးထား စဥ္းစားရမည့္အခ်က္ ျဖစ္၏။

ယခု ဤ “ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာတတ္သိပညာရွင္၊ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားအေနႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ စည္းေ၀းၾကျခင္း” သည္ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာအင္အားစုႀကီးကို ျမန္မာႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ အသံုးခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ လမ္းစပင္ျဖစ္၏။ ဤေဆြးေႏြးပဲြမွရလာမည့္ ရလဒ္မ်ားကို လက္ေတြ႔ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္၊ ဆက္လက္လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေနရန္လိုပါသည္။ ထို႔ျပင္စင္ကာပူတစ္ႏိုင္ငံထဲသာမက မေလးရွား၊ ၾသစေတးလ်ား၊ အေမရိကန္၊ ကေနဒါစသည့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ျမန္မာတတ္သိပညာရွင္မ်ားအားလည္း စည္းရံုးေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီး၏။

အဖဲြ႔တြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၌ ေရာက္ရိွလုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာတတ္သိပညာရွင္အားလံုး ပါ၀င္လာရန္ ဖိတ္ေခၚသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘူမိေဗဒအဖဲြ႔ကဲ့သို႔ေသာ ရိွႏွင့္ၿပီးအဖဲြ႔မ်ားအေနႏွင့္လည္း မိမိတို႔အဖဲြ႔လိုက္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကရန္ ျဖစ္၏။ အဖဲြ႔ ဖဲြ႔ၿပီးသားမရိွေသးသူမ်ားအေနႏွင့္လည္း မိမိတို႔ကြ်မ္းက်င္ရာ လုပ္ငန္းအလိုက္၊ ဘာသာရပ္အလုိက္ အဖဲြ႔မ်ားဖဲြ႔ရန္ အႀကံ ေပးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ပါကလည္း ပုဂၢလဓိဌာန္ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ပါ၀င္လာေစရန္ စည္းရံုးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါမည္။

အဖဲြ႔၌ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ ဖဲြ႔စည္းထားၿပီး ဥကၠဌ၊ ဒု-ဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမႉး၊ တဲြဘက္အတြင္းေရးမႉး၊ ဘ႑ာေရးမႉး၊ လက္ေထာက္ဘ႑ာေရးမႉး၊ ႏွင့္ အဖဲြ႔၀င္မ်ား စသည္ျဖင့္ခန္႔အပ္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။  မူရင္းအဖဲြ႔မ်ားအေနႏွင့္ သီးျခားတည္ရိွေနမည္သာျဖစ္၏။

ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ ရိွေနသည့္ ျမန္မာ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ အင္အားမွာ မေသးလွပါ။ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံမွ  ျမန္မာတတ္/သိပညာရွင္မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ အျခားတိုင္းျပည္မ်ားရိွ ျမန္မာမ်ားကလည္း လုပ္ၾကမည္ဆိုပါက အမိ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးအတြက္ တအားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ အစိုးရ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ဆႏၵရိွေသာ ျမန္မာျပည္အက်ိဳးကို သယ္ပိုးၿပီးျဖစ္သည့္ျပင္ တိုင္းျပည္ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမည္ ျဖစ္၏။

ဤကဲ့သို႔အဖဲြ႔မ်ား အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း မေႏွးအျမန္ေပၚေပါက္လာပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳလုိက္ရပါသတည္း။

ေအးၿငိမ္း (ေလးမ်က္ႏွာ)

၂၂ – ၁၁ – ၂၀၁၅


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, ေရျခားေျမျခား ျမန္မာမ်ား

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ (မိုးမခ)...

Read more »

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

Junior Win ၏ My Life will go on (အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ရုပ္စုံ) စာအုပ္ ထြက္ပါျပီ

By

  Junior Win ၏ My Life will go on...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ

By

  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ဇူလိုင္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္