ေမာင္ေမာင္စုိး – NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္မႈ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေရး

January 6, 2016

ေမာင္ေမာင္စုိး – NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္မႈ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေရး

(မုိးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၆၊ ၂၀၁၆

ေရြးေကာက္ပြဲကာလ လူမၾကည့္ဘဲပါတီီၾကည့္၍ မဲေပးပါဟု ဆိုသည့္အတိုင္း လူထုကလည္းတခဲနက္ NLD ပါတီကိုမဲေပး ခ့ဲၾကသည္။ ထုိ႔အတူ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD သည္လည္း မဲအျပတ္အသတ္ႏိုင္ခ့ဲသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီးတြင္လည္း လူထုက NLD ကို ဆက္လက္ဝန္းရံခ့ဲၾကသည္။ ဤသည္တုိ႔မွာ NLD ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူထု၏ယုံၾကည္ခ်က္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ေရာက္ေနေသာျမန္မာျပည္ကို ေရြးေကာက္ပြဲလမ္းေၾကာင္းမွ တဆင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ NLD ပါတီတုိ႔က တြန္းတင္နိုင္လိမ့္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏႈိင္းယွဥ္မႈအရ အျခားလူပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါတီမ်ားသည္ ေဒၚစုႏွင့္ NLD ေလာက္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အား ရင္ဆိုင္တြန္း လွန္နိုင္စြမ္းမရွိဟူ၍လည္း ယုံၾကည္မွတ္ယူၾက၍လည္းျဖစ္သည္။ NLD ႏွင့္အတူ ေျပာင္းလဲမွရမည္ဟု ယုံၾကည္ၾက၍ျဖစ္ သည္။ တိုင္းျပည္အေျပာင္းအလဲအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားလည္းေကာင္း၊ NLD အားလည္းေကာင္း၊  ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ထားၾက သည္။ ထုိ႔အတူ မိမိေမွ်ာ္လင့္အားထားေသာပါတီအား ေတာင့္တင္းခိုင္မာ သန္စြမ္းေစခ်င္ၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ကိုယ္က်ိဳးစြန့္လႊတ္ေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပလူအမ်ားစုက ေလးစား ခ်စ္ခင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည္ဆိုသည္မွာ ယုံမွား သံသယျဖစ္စရာမရွိပါ။ ျမန္မာျပည္စစ္အာဏာရွင္စနစ္အားဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲဝင္ခ့ဲသည့္ သမိုင္းကာလတေလ်ာက္တြင္ သူမသည္ အျခားသူမ်ားထက္ ေခါင္းတစ္လုံးပိုျမင့္ခ့ဲသူဟု ဆိုရ ေပမည္။

သုိ႔ေသာ္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ဒုကၡႏြံတြင္းသက္ေရာက္ေနေသာ တိုင္းျပည္အား ေရွ႕တန္းေရာက္ေအာင္ပို႔ေဆာင္ဖို႔ ဆို လွ်င္ သူမတစ္ဦးတည္းႏွင့္ေတာ့ မျဖစ္ေပ။ သူမအားဝန္းရံေနေသာ လူထုရွိရံုမွ်လည္း မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ သူမ၏ ေရွ႕ေဆာင္မႈကို လက္ေတြ႕က်က် အေကာင္အထည္ေဖၚေပးနိုင္သည့္ ပါတီႏွင့္ စနစ္တက် စည္းရံုးဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မႈ လိုအပ္ပါသည္။ စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မႈတရပ္ ထိုက့ဲသုိ႔ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္တြင္ရွိသည့္ ေတာင့္တင္းခိုင္မာသည့္ ပါတီတရပ္သည္ လူထုအားလည္းေကာင္း၊  တိုင္းျပည္အားလည္းေကာင္း အေကာင္းဆံုးေရွ႕ေဆာင္ ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

NLD ပါတီသည္ ပါတီတည္ေထာင္သည့္ သက္တမ္းအရ ေငြရတုေက်ာ္ခ့ဲျပီျဖစ္သည္။ လူထုတိုက္ပြဲ နိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲမ်ားစြာ ကို ဆင္ႏႊဲခ့ဲရသည့္ပါတီျဖစ္သည္။ အေတြ႕အၾကံဳၾကီးမားသည့္ ပါတီလည္းျဖစ္ခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ ပါတီစေထာင္သည္မွ ၂၀၁၁
ထိ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားစြာခံခ့ဲရသည္ ပါတီျဖစ္သည္။ ပါတီဝင္မ်ားစြာ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာ ဖမ္းဆီးခံခ့ဲရသည့္ပါတီျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ ေထာင္တြင္းေရာက္၊ အခ်ဳိ႕ နိုင္ငံျခားသုိ႔ ထြက္ေျပးရ၊ အခ်ဳိ႕ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရႏွင့္  အကြဲကြဲ အျပားျပားျဖစ္ခ့ဲရသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ သုံးစုနီးပါး ျဖတ္သန္းလာခ့ဲရသည့္ NLD ပါတီမွ အခ်ဳိ႕ကြယ္လြန္ခ့ဲၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ ေဘးထြက္သြားၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ခြဲထြက္သြားၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ဆက္လက္ခ်ီတက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ အင္အားသစ္မ်ား အသစ္ေပၚထြက္လာသည္။ အာဏာရွင္အစုိးရ၏ဖိႏွိပ္မႈေအာက္တြင္ ဤအခ်င္းအရာမ်ားသည္ မထူးဆန္းလွေပ။

သုိ႔ေသာ္ ဂရုျပဳသင့္သည့္ ထိပ္ဆုံးေခါင္းေဆာင္မွစ၍ အလယ္အလတ္ေခါင္းေဆာင္ အငယ္တန္းပါမက်န္ အဖမ္းဆီးခံၾကရ သည့္ ၾကာရွည္ေသာကာလ အတြင္း NLD အေနႏွင့္ ပါတီစည္းရံုးဖြဲ႕စည္း မႈကို စနစ္တက်လုပ္ရန္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးခ့ဲ သည္။ ပါတီဝင္မ်ားအား ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးရန္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးခ့ဲသည္။ ပါတီ၏စည္းရံုးေရးအေဆာက္အအုံမ်ား စနစ္တက်တည္ေဆာက္ရန္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးခ့ဲသည္။ ပါတီ၏ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ကို စနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ အခြင့္အလမ္းနည္းခ့ဲသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လူပုဂၢိဳလ္ၾသဇာေပၚတြင္ ပါတီကိုစုစည္းတည္ေဆာက္ခ့ဲရေပသည္။

မည္သုိ႔ဆိုေစ NLD အေနႏွင့္ ၂၀၁၁ အသစ္တဖန္ျပန္လည္စတင္ခ်ိန္မွစ၍ ပါတီျပန္လည္စုစည္းတည္ေဆာက္ေရးကို အေလးထားခ့ဲသည္။ ပါတီညီလာခံကို က်င္းပနိုင္ခ့ဲသည္။ ပါတီအဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္မႈကိုျပဳလုပ္နိုင္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုရမည္။ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီကိုလည္းေကာင္း၊ CEC ကိုေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္နိုင္္ခ့ဲသည္။ ပါတီဥကၠဌအား လည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္နိုင္ခ့ဲ့သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ NLD ပါတီတြင္ ဥကၠဌေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ CEC ၁၅ ေယာက္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေပၚလာခ့ဲသည္။

သုိ႔ေသာ္ NLD ပါတီတြင္ ဥကၠဌေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျပီးလွ်င္ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္အျဖစ္တဦးဦးကို ေရြးခ်ယ္ရန္ အခါမသင့္ ေသးသည္ေလာ သုိ႔မဟုတ္ ေရြးခ်ယ္ရန္အခက္ခဲရွိ၍ေလာ အေၾကာင္းရင္းမသိရေသာ္လည္း လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပုံအရ NLD တြင္ ဥကၠဌသာရွိျပီး ဒုဥကၠဌေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးေသာ္လည္းေကာင္း ထားရွိသည္ကို မေတြ႕ရ ေပ။ ယခင္ကအခ်ိန္အခါမသင့္ေသးဟုဆိုနိုင္ေသာ္လည္း လက္ရွိ NLD ပါတီအေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္အနိုင္ရျပီး အစုိးရ ဖြဲ႕ရန္အေျခအေနေရာက္ရွိလာေသာအခါ အခ်ိန္သင့္ျပီဟု ဆိုရေပမည္။

အကယ္၍သာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစိုးရသစ္တြင္ သမတတာဝန္ယူနိုင္မည္ဆိုပါက လက္ရွိ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ သုိ႔မဟုတ္ သမတ တာဝန္မယူဘဲ အစိုးရအဖြဲ႕အား ထိန္းေက်ာင္း လမ္းညႊန္သည္ဆိုလွ်င္ပင္ မ်ားျပားလွေသာ အစိုးရအဖြဲ႕လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ပါတီေန႔စဥ္လုပ္ငန္းကိုကြပ္ကဲရန္ အကန္႔အသတ္ ရွိေပလိမ့္မည္။ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားေခါင္းေဆာင္ရန္ ဒုဥကၠဌ သုိ႔မဟုတ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး တေယာက္ မေရြးခ်ယ္ လ်င္ေတာင္မွ CEC မ်ားဦးေဆာင္သည့္ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ဖြဲ႕ျပီး ပါတီအားေခါင္းေဆာင္ရန္လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။ သုိ႔မွသာ NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္မႈသည္ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေပလိမ့္မည္။

NLD အေနႏွင့္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ေမြးျမဴေရးကိုေတာ့ အေလးထားပုံရသည္။ ဤကာလအတြင္း NLD လူငယ္ ညီ လာခံကိုက်င္းပျပီး လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္နိုင္ခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဤသည္မွာေတာ့ ေကာင္း သည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားေမြးျမဴေရး ေလ့က်င့္ေရးကို တိုင္းေဒသၾကီးအလိုက္ စီမံခ်က္ခ်၍ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ရန္ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။

သုိ႔ေသာ္ အလႊာအသီးသီး နယ္ပယ္အသီးသီးကိုစည္းရံုး ေရွ႕ေဆာင္ရန္ စနစ္က်သည့္ ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားလုပ္ရန္ လိုေပအုံးမည္ ဟုယူဆရသည္။ ယခင္က နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အလုပ္သမားသမဂၢ၊ အလုပ္သမားအစည္းရံုး၊ လယ္သမားသမဂၢ၊ လယ္ သမားအစည္းရံုး စသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ လူ႔အလႊာအလိုက္ စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထပ္မံဖြဲ႕စည္းလုပ္ ေဆာင္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က သီးျခား အစည္းအရံုး သမဂၢတုိ႔မဖြဲ႕ဘဲ ပါတီ၌ ဌာနၾကီးမ်ားခြဲက ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းၾကသည္။ ဥပမာ ပါတီစည္းရံုးေရးဌာန၊ အလုပ္သမားေရးဌာန၊ လယ္သမားေရးဌာန၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာဌာန စသျဖင့္ လိုအပ္ သလိုဖြဲ႕စည္းၾကသည္။

မၾကာေသးမွီက NLD ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးညီပု လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ လယ္ယာေျမအသိမ္းခံရသည့္ စာရင္းမ်ား ျပဳစုတင္ျပရန္ ညႊန္ၾကားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ယင္းမွေတြ႕ရသည္မွာ NLD အေနႏွင့္ ျပႆနာတခုခ်င္းအလိုက္ တာဝန္ေပးထားမ်ိဳးရွိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ အလားတူပင္ ပါတီစည္းရံုးေရး စည္းကမ္းႏွင့္ပတ္္သက္၍ ညႊန္ၾကားသည္မ်ား ကိုလည္း  ေတြ႕ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ အာဏာရပါတီတရပ္အေနႏွင့္ ျပႆနာမ်ားစြာ ေခါင္းေဆာင္ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ အထူးျပဳထား ေသာ ကြၽမ္းက်င္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ဌာနၾကီးမ်ားဖြဲ႕စည္းရန္ လိုအပ္ေပမည္။

ပါတီစည္းရံုးေရး (ပါတီဝင္သစ္သိမ္းသြင္းျခင္း ပါတီႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္မ်ား ရွင္းလင္းခ်ျပျခင္း သင္တန္းမ်ားေလ့က်င့္ပုိ႔ခ်ျခင္း ) ပါတီစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းထိမ္းသိမ္းေရး အလုပ္သမားအေရး (လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန လုပ္ချပႆနာ အလုပ္သမားအလုပ္ ရွင္ ပဋိပကၡျပႆနာ) လယ္သမားအေရး (လယ္ယာေျမအသိမ္းခံရသည့္ျပႆနာ၊ အမေတာ္ေၾကးျပႆနာ သီးႏွံမ်ား ေစ်းနွိမ္မခံရေရးမွသည္ မ်ိဳးစိတ္သစ္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ေရး နည္းပညာအကူအညီေပးေရး ေစ်းကြက္ထိုးေဖါက္ေရး) တိုင္းရင္း သားလူမ်ိဳးအေရး (ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္သည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာ၊ ဖက္ဒရယ္ျပႆနာ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ျပႆနာ) စသည့္ ျပႆနာ မ်ားစြာကို ေျဖရွင္းေခါင္းေဆာင္နိုင္ရန္ NLD ပါတီ CEC အေနႏွင့္ NLD ဌာနခ်ဳပ္တြင္ လိုအပ္သည့္ ဌာနၾကီးမ်ားဖြဲ႕စည္းေဆာင္ ရြက္ရန္လိုေပလိမ့္မည္။

ထုိ႔ျပင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနၾကီးအလိုက္ အထူးကြၽမ္းက်င္သူ အထူးအေလးထားေလ့လာသူမ်ားထားရွိရန္ လိုအပ္သက့ဲသုိ႔ ေလ့က်င့္ရန္လိုအပ္သည္။ ထိုကိစၥရပ္မ်ားသည္ သာမန္ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႕မ်ားရ႐ုံႏွင့္ မျပီးေပ။ နိုင္ငံေရးအျမင္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ရွိသည့္ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားျဖစ္ရန္လိုသည္။ သုိ႔မွသာ နိုင္ငံေရးပါတီတရပ္ကို ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္ေပ လိမ့္မည္။ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းကို အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကေခါင္းေဆာင္၍ ဆရာဝန္မ်ားအသင္းကို ဆရာဝန္မ်ားက ေခါင္း ေဆာင္သက့ဲ့သုိ႔ နိုင္ငံေရးပါတီတရပ္ကို နိုင္ငံေရးသမားမ်ား ေခါင္းေဆာင္ရမည္မွာ သဘာဝက်သည္။ ထိုသူသည္ ဆရာ ဝန္တစ္ဦးေသာ္လည္းေကာင္း၊ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရွ႕ေနတစ္ဦးေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားသူ တစ္ဦးဦးေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုသူသည္ နိုင္ငံေရးအျမင္ရပ္တည္ခ်က္ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ နိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ရန္လိုသည္။

အႏွစ္ ၂၀ စစ္အစိုးရ၏ အထုအေထာင္းခံလာရသည့္ NLD ပါတီအေနႏွင့္ ျပီးခဲ့ေသာ ေလးႏွစ္အတြင္း ပါတီဖြဲ႕စည္းေရးစည္းရံုးတည္ေဆာက္ေရးကို အေတာ္ေလးဂရုစိုက္္လုပ္ေဆာင္နိုင္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ပါတီဝင္သစ္သိမ္း သြင္းေရးကို လုပ္ေဆာင္နိုင္ခ့ဲသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္မႈအားႏွင့္ လူထု အမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈအားလည္း ရယူနိုင္ခ့ဲသည္။ လူထု၏ အေလးထား အားကိုးျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။

ျပီးခ့ဲေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လူထုကလည္း လူမၾကည့္ဘဲ ပါတီၾကည့္၍ မဲေပးခ့ဲၾကသည္။ NLD ပါတီအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္မႈႏွင့္ အတူ ယုံၾကည္မႈေပးခ့ဲၾကသည္။ ထိုသုိ႔ေသာ NLD ပါတီကိုလည္း ေတာင့္တင္းခိုင္မာေစလိုၾကသည္။ NLD ပါတီ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မႈကို ပို၍ ပို၍ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေစလိုသည္။ စနစ္က်ေသာဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားႏွင့္ ပိုမိုအားေကာင္းေစလိုၾကပါသည္။ လူထု၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို NLD ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအေနႏွင့္ အေလးထားၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေပသည္။ ေခါင္းေဆာင္ မႈေတာင့္တင္းခိုင္မာသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတရပ္သည္သာ လူထုအား ေနာက္ဆုံးေအာင္ပြဲအထိ ေခါင္းေဆာင္သြားနိုင္ေပ လိမ့္မည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:အင္တာဗ်ဴး, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

http://moemaka.com/archives/57845

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)